A Jászberényi Tankerületi Központ „2019/2020. tanév iskolagyümölcs- és iskolazöldség- program”-ban történő részvétele érdekében, a 29/2017 (VI.7.) FM rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján beszerzési eljárást folytat le.

Az ajánlatkérő adatai:

Jászberényi Tankerületi Központ

5100 Jászberény, Szabadág tér 16. (székhely)

Telefon: 06-57-795-209

E-mail: SSMEGsslw9MOB2ZJlcMamFzemJlcmVueUBray5nb3YuaHU=

Képviselő: Zsemberi Zoltán tankerületi központ igazgató

 

A beszerzés tárgya, értéke, mennyiségi leírása, minőségi követelmények

Beszerzés tárgya: iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program keretében a 2019/2020-as tanévre heti legfeljebb 4 tanítási napra.

Beszerzés mennyisége: A Rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint, az ajánlattételi felhívás 1. sz. mellékletében meghatározott létszámadatoknak megfelelően

Minőségi követelmények: A Rendelet szöveges részében és a 6. sz. mellékletében meghatározott minőségi előírások

A szerződés meghatározása

Szállítási megállapodás az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 29/2017. (VI. 7.) FM rendelet 4.sz. melléklete szerint, 1-6. osztályos általános iskolai, illetve 8 évfolyamos gimnázium esetében az 5-6. osztályos tanulók részére.

 

A teljesítési helye: Az 1. számú mellékletben meghatározottak szerint

 

A szerződés időtartama / ellátási időszak: 2019. szeptember 02. – 2020. május 03.

Az ajánlat tartalma, benyújtásának helye és határideje

Az ajánlatot formailag és tartalmilag a 29/2017 (vi.7.) fm rendeletben foglaltakkal összhangban kell elkészíteni.  

Az ajánlat beadásának helye:

Jászberényi Tankerületi Központ 5100 Jászberény, Szabadág tér 16.

 

Az ajánlat beérkezésének határideje és egyéb az ajánlatra vonatkozó követelmények:

Az ajánlatot 2019. május 20. munkaidő végéig (16.30 óra) személyesen vagy postai úton a Jászberényi Tankerületi Központ székhelyére, zárt borítékban, egy eredeti példányban, az ajánlattevő cégszerű aláírásával ellátva kell benyújtani. A zárt borítékon fel kell tüntetni „2019/20. tanév iskolagyümölcs beszerzés”, megnevezést, valamint az ajánlattevő nevét, és címét.

 

 

Egyéb kötelező kikötések:

·         Az ajánlatot tenni szándékozónak a pályázati anyagban írásban nyilatkoznia kell a Rendelet 5.§ (1) a)-c) pontjaiban foglalt rangsorolási szempontokra vonatkozóan. (minőségi kifogások száma, székely szerinti megyében termett, előállított termék aránya, 3. sz. melléklet szerint kísérő intézkedések száma)

·         Az ajánlatkérés nyelve magyar

·         Hiánypótlásra ajánlattevő nem biztosít lehetőséget

·         Ajánlatkérő részajánlatot nem fogad el

·         A határidőt követően beérkező pályázatok érvénytelennek minősülnek

 

Az ajánlatok értékelési szempontja

A beérkezett pályázatok értékelése a Rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak alapján kerül végrehajtásra.  Amennyiben ez alapján azonos pontszám alakul ki két vagy több Ajánlattevő között, a Rendelet 5. § (4) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően Ajánlatkérő az alábbi szempontrendszer alapján bírálja el a beadott pályázatokat.

1.)   Ellátott tanulói létszám:: Az ajánlattevők által előző tanévben (2018/19) ellátott tanulók száma. A több tanuló ellátása nagyobb tapasztalatot feltételez, ezért a pontokat ennek megfelelően a több tanulót ellátó ajánlattevők kapják az értékelés során az alábbiak szerint:

Ellátott tanulók száma 40 e felett:                                        7 pont

Ellátott tanulók száma legalább 20 e, de 40 e alatti:               5 pont

Ellátott tanulók száma legalább 10 e, de 20 e alatti:               2 pont

Ellátott tanulók száma 10 e alatt:                                            0 pont

2.)   Földrajzi elhelyezkedés: Az ajánlattevők és az ajánlatkérő székhelye közötti közúti távolság nagysága alapján adunk pontokat. Előnyben részesítjük azokat az ajánlattevőket, melyeknél kisebb a földrajzi távolság. E szerint az alábbi pontokat adjuk.:

0-100 km közötti távolság esetén adható pont:                     8 pont

100 km feletti-200 km alatti távolság esetén adható pont:      5 pont

200 km-től adható pont:                                                           0 pont

3.)   Gyermekek táplálkozási szokásának javítása: az ajánlattevők 2 pontot kaphatnak, amennyiben legalább egy az egészséges étkezéshez, életmódhoz kapcsolódó bármilyen programot vállal, további programok vállalása esetén összesen 2 plusz pont adható (a további programok számától függetlenül)

4.)   Környezeti előnyök: A szállított termékek csomagolása és szállítása terén legalább kettő környezetvédelmi, környezetbarát megoldást alkalmazó ajánlattevő részére 2 pontot adunk. Ennél több környezetvédelmi megoldást alkalmazó ajánlattevők további maximum 2 pontot kaphatnak.

 

Az 1-4 pontokban meghatározott szempontok alapján legtöbb pontot elérő Ajánlattevő kerül kiválasztásra szerződéskötés céljából. További rangsor egyezőség esetén a nevelési-oktatási intézmények véleménye alapján határozza meg az Ajánlatkérő az első helyezettet.

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges igazolások

1.     Ajánlattevő nyilatkozata a Rendeletben meghatározott feltételek teljesítéséről

2.     Az ajánlattevő nyilatkozata, hogy büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az ajánlatban foglalt adatok és információ hitelesek, és megfelelnek a valóságnak

3.     Ajánlattevő nyilatkozata, hogy tudomásul veszi, nyertessége esetén a szerződés megkötésére csak abban az esetben kerül sor, ha a szerződéskötés időpontjáig az alábbi igazolásokat Ajánlatkérő részére benyújtja:

·         30 napnál nem régebbi köztartozásmentes NAV igazolás vagy a köztartozásmentes adózók adatbázisában való szereplés

·         30 napnál nem régebbi érvényben lévő cégbírósági bejegyzés hiteles másolata, vagy vállalkozói igazolvány hiteles másolata, valamint aláírási címpéldány hiteles másolata

·         Az Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban Nvt.) alapján átlátható szervezetnek minősül.

·         Az ajánlattevő szerepel a Magyar Államkincstár által vezetett „a” 2019/20 tanévi iskolagyümölcs-programban történő részvételre előzetesen jóváhagyott szállítók” nyilvántartásában

Az ajánlatok bontási időpontja: 2019. május 21. délután 14.00 óra

Az ajánlatok bontására az ajánlattevőket ezúton meghívja az ajánlatkérő.

Az ajánlatkérő döntést hoz: 2019. május 24-ig

A Megállapodás megkötése: legkésőbb 2019. június 01-ig

 

A döntésről az ajánlattevők írásban kapnak értesítést.

Jelen ajánlatkérés nem minősül kötelezettség vállalásnak.

 

Jászberény, 2019. május 06.

 

                                                                                   Zsemberi Zoltán

                                                                        tankerületi központ igazgató