EFOP-3.3.7-17-2017-00056


SZABADON, JÁTSZVA - INFORMÁLIS ÉS NEM FORMÁLIS TEREK FEJLESZTÉSE

A projekt címe: Szabadon, játszva - Informális és nem formális tanulási terek fejlesztése

A kedvezményezett neve:   Balassagyarmati Tankerületi Központ

A pályázatban érintett intézmények:  

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola
2659 Érsekvadkert, Eötvös u. 1.

Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium
2660 Balassagyarmat, Deák F. u. 17.

A projekt azonosító száma:   EFOP-3.3.7-17-2017-00056

A szerződött támogatás összege:  52 242 701 forint

A támogatás mértéke:   100 %

A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2020. május 01.

A PROJEKT TARTALMÁNAK BEMUTATÁSA

A projekt hosszú távú céljai:

Az iskolán belüli informális és nem formális tanulási lehetőségek számának a növelése. Az intézményekben alakuljanak ki a tanórán kívüli tanulás módszerei és formái, bővüljön az olyan közösségi terek száma, amely élményközpontú tanulási lehetőséget kínál.
Olyan tanórán kívüli programok kínálatának a növelése a diákok számára, amelyek támogatják a munkaerő-piaci kompetenciák erősítését, a problémamegoldó gondolkodást és a kreatív készségeket, a társadalmi felelősségvállalást, a környezettudatos magatartást, a lelki és fizikai egészséget fejlesztő, konfliktusok kezelését segítő, a helyi közösségfejlesztést, közösségi együttműködést, és az innovációt. A megvalósított projektek célja az informális tanulási lehetőségek kialakításán keresztül a neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítása, a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése. Fontos cél a tanulók számára önmaguk, motivációik, képességeik mélyebb megismerését lehetővé tevő, átfogó kompetencia- és készségfejlesztés érdekében az iskolai oktatást kiegészítő, ahhoz illeszkedő tanórán kívüli programok fejlesztése, kiemelten a problémamegoldó gondolkodás, a vállalkozói és a kreatív készségek fejlesztése.
A projektek konkrét célja olyan informális és nem formális tanulási –módszerek és tartalmak, illetve az ehhez szükséges terek kialakítása az iskolán belül, amelyek eseti és állandó jelleggel, akár tanórai, akár tanórán kívüli keretek között, iskolai projektmunkában fejlesztett tartalmakkal, bemutatókkal, vetélkedőkkel gazdagítják az informális és nem formális tanulási lehetőségeket, a megvalósításban résztvevő iskolában és más intézményekben tanuló diákok és tanáraik számára egyaránt. További cél, hogy a projektek megfelelő, nyitott teret biztosítanak és eszközökkel segítsék többek között az intézmény innovációs munkáját, az iskolai projektfeladatok elvégzését, a diákok kreatív készségeinek kibontakoztatását, a tanórán kívüli egyén és kiscsoportos tanulást, közös játékot.

A projekt rövid távú céljai:

A Balassagyarmati Tankerület két intézményének együttműködésével valósul meg a projekt. Az egyik intézmény egy városi 6 évfolyamos gimnázium, a másik egy községi általános iskola. Mindkét intézmény a profiljának, a pedagógiai céljainak, adottságainak és lehetőségeinek megfelelően tervezte meg az új típusú képzések bevezetésének és kidolgozásának formáját és tematikáját. A gimnáziumban a természettudományos tantárgyak vetélkedője, a komplex tudományágakat felölelő témanapok és egy új típusú non formális képzési eszköz, a szabaduló szoba kapja a fő szerepet, ahol minden tudományág szerepet vállal, az iskola minden korosztályát átfogva. Az általános iskola a természeti környezetet kihasználva a szabadban megvalósítható non formális képzési formák fejlesztését tűzi ki célul az alábbiak mentén: 1. Udvari táblajáték 2. Udvari sakk 3. Madárbarát iskolakert alsó tagozatosoknak 4. Madárbarát iskolakert alsó tagozatosoknak 5. A környezettudatosságra nevelő iskolai tanösvény 6. A meteorológiai megfigyelő állomás 7. Művészetterápia a konfliktuskezelés és személyiségfejlesztés támogatására 8. Fejlesztőkert

A projekt szakmai tartalma:

Kötelezendően megvalósítandó tevékenységek:

I. Módszertani fejlesztés. Ezen belül az iskolán belüli informális tanulás olyan állandó tematikájának és tartalmainak kidolgozása, amely illeszkedik a köznevelési intézmény pedagógiai, szocioökonómiai, kulturális adottságaihoz, lehetőségeihez és környezetéhez, és amely több éven át keretet biztosít a Nemzeti Alaptantervhez és a köznevelési intézmény pedagógiai programjához kapcsolódó, tanórán kívüli, élménypedagógiai módszerekkel támogatott, tanulási alkalmak lebonyolításához, így:

a) tematikus keretrendszer kifejlesztése az alábbi területeken:
1. a problémamegoldó gondolkodás és a kreatív készségek fejlesztése,
2. a társadalmi és globális felelősségvállalást, környezettudatos magatartást és a fenntartható gazdálkodással kapcsolatos ismeretek megszerzését támogató programok;
3. a lelki és fizikai egészség fejlesztése

b) az informális tanulás tartalmainak, szolgáltatásainak bővítését célzó feladatok, tevékenységek kidolgozása;

c) közösségfejlesztő programok, közös játékok, vetélkedők, versenyek tartalmi fejlesztése.

II. Az intézmény pedagógusainak és diákjainak felkészítése, képzése az informális tanulás – elsősorban az állandó tematika – működtetésére és igénybevételére.
 
III. Az informális tanulási tevékenységek megvalósítása:

a) a kidolgozott állandó tematika működtetése és továbbfejlesztése;
b) közösségfejlesztő programok, közös játékok, vetélkedők, versenyek szervezése, a tevékenységek monitorozása és pedagógiai értékelése;
c) a tevékenységek monitorozása és pedagógiai értékelése.

IV. A szolgáltatás megismertetése a célcsoport körében, a programban folyó szakmai munka bemutatása.

Választható tevékenységek:
a) A tematikus keretekbe ágyazott informális tanuláshoz szükséges terek kialakítása a rendelkezésre álló infrastruktúra kisebb átalakításával.
b) A tanulási tér kialakításához szükséges eszközök, anyagok, segédletek, az informális tanulási, a kreatív alkotói tevékenységet segítő eszközök, játékok, bútorok beszerzése..
c) A fejlesztésekhez kapcsolódóan belföldi tanulmányutak megvalósítása a fejlesztésben részt vevő pedagógusok számára.

A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.

További információ kérhető:
Balassagyarmati Tankerületi Központ
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17.
Telefon: +36 (35) 795-203
E-mail: cLOVSUvpdrU3hJMYmFsYXNzYWd5YXJtYXRAa2suZ292Lmh1