EFOP-3.2.3-17-2017-00010

DIGITÁLIS KÖRNYEZET FEJLESZTÉSE A BÉKÉSCSABAI TANKERÜLETI KÖZPONT INTÉZMÉNYEIBEN

Békéscsabai Tankerületi Központ szerepe a projektben: Projekt gazda

Projekt azonosító: EFOP-3.2.3-17 -2017-00010

Indítás: 2018. január 1.

Zárás: 2021. január 1.

Támogatás összege: 108 853 468.- forint

Támogatás mértéke: 100%

Konzorciumi tagok: -

Projekt státusza: Folyamatban lévő

A projekt rövid leírása:

A megvalósító intézmények oktatási-nevelési alapcélja a kompetencia alapú oktatás, azaz olyan testileg, lelkileg egészséges, kiegyensúlyozott, megfelelő önismerettel és önbizalommal rendelkező fiatalok nevelése, akik változó világunkban eligazító, korszerű, továbbépíthető ismeretekkel, a továbbtanuláshoz megfelelő anyanyelvi képességekkel rendelkeznek. A tudásalapú társadalomban mindenki számára nélkülözhetetlen kompetenciaterületek egyike a digitális kompetencia, ezért jelen projekt lehetőséget nyújt mindezen célok elérésére.

A projekt közvetlen célja:

A program célja, hogy Tolna megyében egy gimnáziumban és három általános iskolában olyan, a digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő pilot programokat valósítson meg, amelyek elterjeszthetőek a teljes köznevelési rendszerben a pedagógusok digitális felkészültségének, módszertani kultúrájának növelése, a mindennapi pedagógiai munka során az IKT használat erősítése és elsősorban a digitális és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztése érdekében.

Célunk a digitális pedagógiai módszertanok komplex, intézményi szintű fejlesztése a pedagógusok képzésével és a támogató eszközöknek bevezetésével és beválás-vizsgálatával, illetve a nemzetközileg bevált eszközrendszerek meghonosítása és kísérleti jellegű bevezetése.

A projekt indokoltsága:

Elvárás a tanulók matematikai, szövegértési, digitális és természettudományos, valamint problémamegoldó és kreatív kompetenciáinak fejlesztése.

Elvárás a Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájában foglalt fejlesztési célok megvalósítása.

A pilot programot megvalósító intézményekben a digitális környezeti fejlesztések hozzá-férhetővé, akadálymentessé tétele, kiemelten a fogyatékossággal élő, a sajátos nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók (BTM) számára.

A projektben megvalósuló konkrét fejlesztés:

1.      Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

A projektben kiválasztott fejlesztési terület:

·                     a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatása;

·                     a kreativitás fejlesztése.

További céljaink:

·                     Az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges alapkészségek, digitális kompetencia fejlesztése: a legfontosabb számítógépes alkalmazások, a szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázisok, információtárolás és keze-lés ismerete.

·                     Új tanulási formák és eszközök használata: animációk, prezentációk, kis-filmek készítése gyermek és nevelő részéről, mellyel motiváltabbá válnak a gyermekek.

·                     Az informatikai eszközök használata készségszinten épüljön be a tanítás-tanulás folyamatába.

·                     A tananyag tartalma és hozzáférhetősége legyen rugalmasabb, nyitott tanulási környezetben történjék az oktatás.

A választott csomagok bemutatása:

A problémamegoldó gondolkodás és kreativitás fejlesztésének támogatásához kapcsolódóan a Sakkpalota készségfejlesztő programcsomagot kívánjuk alkalmazni.

Indoklás:

·                     A Sakkpalota programcsomag olyan gyermekeket is meg tud szólítani, akik más területen esetleg nehezebben motiválhatóak társaiknál. A sakk különleges képességeket igényel, a kreativitás fejlesztésére kimagasló eszköz.

·                     a tapasztalat gyűjtéssel, az eredmények értékelésével és a tudásmegosztó felületen történő közzétételével kapcsolatos feladatok

o    A bevont pedagógusok saját, illetve tanulóik munkájának támogatására digitális segédanyagokat készítenek, amelyet az NKP felületén kell megosztani, ezért az NKP-val kompatibilis tartalomfejlesztésnek kell megvalósulnia.

o    A projektbe bevont pedagógusok által létrehozott és az NKP-n megosztott digitális óravázlat, óraterv, tanmenet vagy tananyag száma bevont pedagógusonként és tan-évenként legalább 10 db

o    pályázat keretében el kell készíteni a kiválasztott vagy kidolgozott csomag(ok) be-válására vonatkozó jelentést, csomagonként az alábbi szem-pontok alapján:

§  mennyiben segítette a pedagógiai munkát,

§  mennyiben segítette a tanulók munkáját,

§  mennyiben járul hozzá a megcélzott kompetenciafejlesztéshez,

§  melyek voltak a bevezetés folyamatának kritikus pontjai,

§  milyen megoldásokkal sikerült a nehézségeket leküzdeni,

§  milyen feltételek mellett ajánlanák másoknak bevezetésre.

 

2.      Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

A projektben kiválasztott fejlesztési terület:

·                     a matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása;

·                     a természettudományos megismerés támogatása;

·                     a kreativitás fejlesztése.

További céljaink:

·                     Az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges alapkészségek, digitális kompetencia fejlesztése: a legfontosabb számítógépes alkalmazások, a szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázisok, információtárolás és keze-lés ismerete.

·                     Új tanulási formák és eszközök használata: animációk, prezentációk, kis-filmek készítése gyermek és nevelő részéről, mellyel motiváltabbá válnak a gyermekek.

·                     Az informatikai eszközök használata készségszinten épüljön be a tanítás-tanulás folyamatába.

·                     A tananyag tartalma és hozzáférhetősége legyen rugalmasabb, nyitott tanulási környezetben történjék az oktatás.

A választott csomagok bemutatása:

A matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása céljából:

·                     LEGO® eszközökkel támogatott konstruktív pedagógiai módszerek a matematika oktatásában – alsó tagozat

A kreativitás fejlesztésének támogatása céljából:

·                     LEGO® WeDo programcsomag

Indoklás:       

·         A LEGO-t minden gyerek szereti. Színes, érdekes, motiváló. Az oktatási programcsomag tanórai, illetve tanórán kívüli alkalmazása javítja az oktatás hatékonyságát, növelik az órák játékosságát és élményszerűségét és aktívan hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyerekek számára elvont feladatok vizualizálása és láthatóvá tétele révén segítséget nyújtson a tananyag gyorsabb és eredményesebb megértéséhez és elsajátításához. Segítségükkel élményközpontúvá tehető az oktatás.

·         A LEGO® StoryStarter alkalmazása az alsó tagozatban játékosan segíti, hogy az olvasást és a játékos tanulást megszerettesse a gyerekekkel. Az eszköz és a hozzá tartozó módszerek segítik a gyerekek digitális kompetenciájának kialakítását.

·         A kidolgozott programcsomag jól illeszkedik a köznevelés céljaihoz, hiszen a kerettantervben, az 1–4. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása. További nevelési cél a szóbeli és az írásbeli érintkezések önálló és kreatív, integrált használatának elsajátíttatásához szükséges alapvető képességek intenzív fejlesztése, az olvasás-szövegértés és a helyes beszéd képességének fejlesztés.

·         A LEGO® WeDo 2.0 készlet alkalmazása lehetővé teszi, hogy a tanítók projekt feladatokon keresztül, játékos formában ismertessék meg a tanulókat a komplex, elsősorban a környezetismeret, a matematika és az informatika ismeretkörébe köthető feladatmegoldások megtervezésének, végrehajtásának és eredményük bemutatásának módszereivel, valamint megalapozzák az algoritmikus gondolkodás és a korszerű IKT eszközök használatának alapjait.

 

3.      Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

A projektben kiválasztott fejlesztési terület:

·                     a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatása;

·                     a kreativitás fejlesztése.

További céljaink:

·                     Az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges alapkészségek, digitális kompetencia fejlesztése: a legfontosabb számítógépes alkalmazások, a szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázisok, információtárolás és keze-lés ismerete.

·                     Új tanulási formák és eszközök használata: animációk, prezentációk, kis-filmek készítése gyermek és nevelő részéről, mellyel motiváltabbá válnak a gyermekek.

·                     Az informatikai eszközök használata készségszinten épüljön be a tanítás-tanulás folyamatába.

A tananyag tartalma és hozzáférhetősége legyen rugalmasabb, nyitott tanulási környezetben történjék az oktatás.

A választott csomagok bemutatása:

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatásához kapcsolódóan LEGO StoryStarter csomagot kívánjuk alkalmazni. A kreativitás fejlesztése érdekében a LEGO WeDo csomagot kívánjuk alkalmazni.

Indoklás:       

·         A LEGO-t minden gyerek szereti. Színes, érdekes, motiváló. Az oktatási programcsomag tanórai, illetve tanórán kívüli alkalmazása javítja az oktatás hatékonyságát, növelik az órák játékosságát és élményszerűségét és aktívan hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyerekek számára elvont feladatok vizualizálása és láthatóvá tétele révén segítséget nyújtson a tananyag gyorsabb és eredményesebb megértéséhez és elsajátításához. Segítségükkel élményköz-pontúvá tehető az oktatás.

·         A LEGO® StoryStarter alkalmazása az alsó tagozatban játékosan segíti, hogy az olvasást és a játékos tanulást megszerettesse a gyerekekkel. Az eszköz és a hozzá tartozó módszerek segítik a gyerekek digitális kompetenciájának ki-alakítását.

·         A kidolgozott programcsomag jól illeszkedik a köznevelés céljaihoz, hiszen a kerettantervben, az 1–4. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása. További nevelési cél a szóbeli és az írásbeli érintkezések önálló és kreatív, integrált használatának elsajátíttatásához szükséges alapvető képességek intenzív fejlesztése, az olvasás szövegértés és a helyes beszéd képességének fejlesztés.

·         A LEGO® WeDo 2.0 készlet alkalmazása lehetővé teszi, hogy a tanítók projekt feladatokon keresztül, játékos formában ismertessék meg a tanulókat a komplex, elsősorban a környezetismeret, a matematika és az informatika ismeretkörébe köthető feladatmegoldások megtervezésének, végrehajtásának és eredményük bemutatásának módszereivel, valamint megalapozzák az algoritmikus gondolkodás és a korszerű IKT eszközök használatának alapjait.

 

4.      Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola

A projektben kiválasztott fejlesztési terület:

·                     a matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása;

·                     a szövegértés fejlesztésének támogatása;

·                     a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatása;

További céljaink:

·                     Az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges alapkészségek, digitális kompetencia fejlesztése: a legfontosabb számítógépes alkalmazások, a szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázisok, információtárolás és keze-lés ismerete.

·                     Új tanulási formák és eszközök használata: animációk, prezentációk, kis-filmek készítése gyermek és nevelő részéről, mellyel motiváltabbá válnak a gyermekek.

·                     Az informatikai eszközök használata készségszinten épüljön be a tanítás-tanulás folyamatába.

·                     A tananyag tartalma és hozzáférhetősége legyen rugalmasabb, nyitott tanulási

           

A választott csomagok bemutatása:

A fenti kompetenciák fejlesztése érdekében intézményük az alábbi csomagokat kívánja alkalmazni mindkét terület vonatkozásában:

A matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása céljából:

·                     GEOMATECH – Élményalapú, interaktív, digitális matematika feladat- és tan-anyagrendszer felső tagozatosok számára.

A szövegértés fejlesztésének támogatása;

·                     Szövegértés fejlesztése alsó tagozaton a LEGO® StoryStarter csomag alkalmazásával.

A probléma megoldó gondolkodás fejlesztésének támogatása:

·                     LEGO® WeDo programcsomag.

Indoklás:       

·         A LEGO-t minden gyerek szereti. Színes, érdekes, motiváló. Az oktatási programcsomag tanórai, illetve tanórán kívüli alkalmazása javítja az oktatás hatékonyságát, növelik az órák játékosságát és élményszerűségét és aktívan hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyerekek számára elvont feladatok vizualizálása és láthatóvá tétele révén segítséget nyújtson a tananyag gyorsabb és eredményesebb megértéséhez és elsajátításához. Segítségükkel élményközpontúvá tehető az oktatás.

·         A LEGO® StoryStarter alkalmazása az alsó tagozatban játékosan segíti, hogy az olvasást és a játékos tanulást megszerettesse a gyerekekkel. Az eszköz és a hozzá tartozó módszerek segítik a gyerekek digitális kompetenciájának kialakítását.

·         A kidolgozott programcsomag jól illeszkedik a köznevelés céljaihoz, hiszen a kerettantervben, az 1–4. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása. További nevelési cél a szóbeli és az írásbeli érintkezések önálló és kreatív, integrált használatának elsajátíttatásához szükséges alapvető képességek intenzív fejlesztése, az olvasás-szövegértés és a helyes beszéd képessé-gének fejlesztés.

·         A GEOMATECH projekt keretében, az egyes tantárgyi ismeretek játékos, digitális oktatására létrehozott digitális tananyagegységek tanórai, illetve tanórán kívüli alkalmazása javítja az oktatás hatékonyságát, növelik az órák játékosságát és élményszerűségét és aktívan hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyerekek számára elvont, matematikai feladatok vizualizálása és láthatóvá tétele révén segítséget nyújtson a tananyag gyorsabb és eredményesebb megértéséhez és elsajátításához.

A minőségi digitális oktatás érdekében ellenőriznénk a digitális tananyagok beépülését a nevelő-oktató munka rendszerébe óralátogatásokon, hospitálásokon. A szakmai eszmecserére havi rendszerességgel lehetőséget biztosítunk.

 

A projekt fizikai megvalósításának határideje: 2021. január 1.