EFOP-3.2.3-17-2017-00010

DIGITÁLIS KÖRNYEZET FEJLESZTÉSE A BÉKÉSCSABAI TANKERÜLETI KÖZPONT INTÉZMÉNYEIBEN


Békéscsabai Tankerületi Központ szerepe a projektben: Projekt gazda

Projekt azonosító: EFOP-3.2.3-17 -2017-00010

Indítás: 2018. január 1.

Zárás: 2021. április 1.

Támogatás összege: 108 853 468.- forint

Támogatás mértéke: 100%

Konzorciumi tagok: -

Projekt státusza: Fenntartási időszak alatt

A projekt rövid leírása:

A megvalósító intézmények oktatási-nevelési alapcélja a kompetencia alapú oktatás, azaz olyan testileg, lelkileg egészséges, kiegyensúlyozott, megfelelő önismerettel és önbizalommal rendelkező fiatalok nevelése, akik változó világunkban eligazító, korszerű, továbbépíthető ismeretekkel, a továbbtanuláshoz megfelelő anyanyelvi képességekkel rendelkeznek. A tudásalapú társadalomban mindenki számára nélkülözhetetlen kompetenciaterületek egyike a digitális kompetencia, ezért jelen projekt lehetőséget nyújt mindezen célok elérésére.


A pályázatban érintett intézmények:

·                     Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

·                     Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

·                     Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola és Kollégium

·                     Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola


A pályázat megvalósítási helyszínei:

·                     Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium
  5600 Békéscsaba Haán L. u. 2-4.

·                     Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
  5600 Békéscsaba Thurzó u. 33.

·                     Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola és Kollégium
  5820 Mezőhegyes Béke park 1.

·                     Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola
  5900 Orosháza, Vörösmarty u. 4.


A projekt közvetlen célja:

A program célja, hogy Békés megyében egy gimnáziumi képzéssel is rendelkező általános iskolában, valamint három általános iskolában olyan, a digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő pilot programokat valósítson meg, amelyek elterjeszthetőek a teljes köznevelési rendszerben a pedagógusok digitális felkészültségének, módszertani kultúrájának növelése, a mindennapi pedagógiai munka során az IKT használat erősítése és elsősorban a digitális és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztése érdekében.

Célunk a digitális pedagógiai módszertanok komplex, intézményi szintű fejlesztése a pedagógusok képzésével és a támogató eszközöknek bevezetésével és beválás-vizsgálatával, illetve a nemzetközileg bevált eszközrendszerek meghonosítása és kísérleti jellegű bevezetése.

A projekt indokoltsága:

Elvárás a tanulók matematikai, szövegértési, digitális és természettudományos, valamint problémamegoldó és kreatív kompetenciáinak fejlesztése.

Elvárás a Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájában foglalt fejlesztési célok megvalósítása.

A pilot programot megvalósító intézményekben a digitális környezeti fejlesztések hozzá-férhetővé, akadálymentessé tétele, kiemelten a fogyatékossággal élő, a sajátos nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók (BTM) számára.

A projektben megvalósuló konkrét fejlesztés:

1.      Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

A projektben kiválasztott fejlesztési terület:

·                   a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatása;

·                    a kreativitás fejlesztése.

További céljaink:

·                     Az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges alapkészségek, digitális kompetencia fejlesztése: a legfontosabb számítógépes alkalmazások, a szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázisok, információtárolás és keze-lés ismerete.

·                     Új tanulási formák és eszközök használata: animációk, prezentációk, kis-filmek készítése gyermek és nevelő részéről, mellyel motiváltabbá válnak a gyermekek.

·                     Az informatikai eszközök használata készségszinten épüljön be a tanítás-tanulás folyamatába.

·                     A tananyag tartalma és hozzáférhetősége legyen rugalmasabb, nyitott tanulási környezetben történjék az oktatás.

A választott csomagok bemutatása:

A problémamegoldó gondolkodás és kreativitás fejlesztésének támogatásához kapcsolódóan a Makerspace felső tagozat programcsomagot kívánjuk alkalmazni: „Makerspace – Digitális modellezés és tárgyalkotás” https://dpmk.hu/2017/05/20/makerspace-digitalis-modellezes-es-targyalkotas-2/

Indoklás:

·         Az intézmény digitális fejlesztése tantárgyak (köztük humán tárgyak) és módszertanok (pl. Makerspace) alkalmazásával, bekapcsolódásával biztosítható. Az intézmény a Sakkpalota és a robotika, algoritmizálás (elsősorban LEGO) szakmai tapasztalatait, módszertani ismereteit a jelen pályázatba bevont további intézményeknek át tudja adni, miközben maga új módszertani elemek, pl. a digitális tárgyalkotás, történetmesélés felé orientálódik.

·        A Makerspace csomag célja a kreativitás/problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatása belülről jövő motivációval. Mint alkotóműhelyben, a benne közreműködő tanulók saját határaik átlépésével közösen komplex alkotásokat hoznak létre.

·                     Az alkotófoglalkozásokon robotprogramozás, tárgy és környezet modellezése, digitális történet feldolgozás is történik.

·         A tapasztalat gyűjtéssel, az eredmények értékelésével és a tudásmegosztó felületen történő közzétételével kapcsolatos feladatok

o    A bevont pedagógusok saját, illetve tanulóik munkájának támogatására digitális segédanyagokat készítenek, amelyet az NKP felületén kell megosztani, ezért az NKP-val kompatibilis tartalomfejlesztésnek kell megvalósulnia.

o   A projektbe bevont pedagógusok által létrehozott és az NKP-n megosztott digitális óravázlat, óraterv, tanmenet vagy tananyag száma bevont pedagógusonként és tan-évenként legalább 10 db

o    A pályázat keretében el kell készíteni a kiválasztott vagy kidolgozott csomag(ok) be-válására vonatkozó jelentést, csomagonként az alábbi szem-pontok alapján:

§  mennyiben segítette a pedagógiai munkát,

§  mennyiben segítette a tanulók munkáját,

§  mennyiben járul hozzá a megcélzott kompetenciafejlesztéshez,

§  melyek voltak a bevezetés folyamatának kritikus pontjai,

§  milyen megoldásokkal sikerült a nehézségeket leküzdeni,

§  milyen feltételek mellett ajánlanák másoknak bevezetésre.


2.      Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

A projektben kiválasztott fejlesztési terület:

·                     a matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása;

·                     a természettudományos megismerés támogatása;

·                     a kreativitás fejlesztése.

További céljaink:

·                     Az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges alapkészségek, digitális kompetencia fejlesztése: a legfontosabb számítógépes alkalmazások, a szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázisok, információtárolás és keze-lés ismerete.

·                     Új tanulási formák és eszközök használata: animációk, prezentációk, kis-filmek készítése gyermek és nevelő részéről, mellyel motiváltabbá válnak a gyermekek.

·                     Az informatikai eszközök használata készségszinten épüljön be a tanítás-tanulás folyamatába.

·                     A tananyag tartalma és hozzáférhetősége legyen rugalmasabb, nyitott tanulási környezetben történjék az oktatás.

A választott csomagok bemutatása:

A matematikai kompetencia és kreativitás fejlesztés, a természettudományos megismerés támogatása céljából:

·               „Szövegértés fejlesztése alsó tagozaton a LEGO® StoryStarter csomag alkalmazásával” https://dpmk.hu/2017/05/18/szovegertes-fejlesztese-also-tagozaton-a-lego-storystarter-csomag-alkalmazasaval/ 

·   „Tankockákkal az eredményes matematika tanulásért” https://dpmk.hu/2017/11/14/tankockakkal-az-eredmenyes-matematika-tanulasert/

Indoklás:       

·         A LEGO-t minden gyerek szereti. Színes, érdekes, motiváló. Az oktatási programcsomag tanórai, illetve tanórán kívüli alkalmazása javítja az oktatás hatékonyságát, növelik az órák játékosságát és élményszerűségét és aktívan hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyerekek számára elvont feladatok vizualizálása és láthatóvá tétele révén segítséget nyújtson a tananyag gyorsabb és eredményesebb megértéséhez és elsajátításához. Segítségükkel élményközpontúvá tehető az oktatás.

·         A LEGO® StoryStarter alkalmazása az alsó tagozatban játékosan segíti, hogy az olvasást és a játékos tanulást megszerettesse a gyerekekkel. Az eszköz és a hozzá tartozó módszerek segítik a gyerekek digitális kompetenciájának kialakítását.

·         A kidolgozott programcsomag jól illeszkedik a köznevelés céljaihoz, hiszen a kerettantervben, az 1–4. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása. További nevelési cél a szóbeli és az írásbeli érintkezések önálló és kreatív, integrált használatának elsajátíttatásához szükséges alapvető képességek intenzív fejlesztése, az olvasás-szövegértés és a helyes beszéd képességének fejlesztés.

·       Tankockák (LearningApps) segítségével minden tantárgyban jól használható építőkockákkal dolgozhatunk, mely során a már meglévő építőkockákat kapcsolódhatjuk tananyagainkhoz, illetve a tanítási-tanulási folyamat szerelői (tanulók és pedagógusok) maguk is készíthetnek ilyen elemeket. A tankockák a játék-alapú tanítás-tanulás eszközei lehetnek az iskolában. A LearningApps.org webkettes alkalmazás, építőkockái segítségével támogatja az ismeretátadást, ismeretszerzést, fejlesztik a digitális kompetenciákat, az együtt-tanulás élményét nyújtják. A taneszköz formatív értékelésre is alkalmas.

 

3.      Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

A projektben kiválasztott fejlesztési terület:

·                     a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatása;

·                     a kreativitás fejlesztése.

További céljaink:

·                     Az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges alapkészségek, digitális kompetencia fejlesztése: a legfontosabb számítógépes alkalmazások, a szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázisok, információtárolás és keze-lés ismerete.

·                     Új tanulási formák és eszközök használata: animációk, prezentációk, kis-filmek készítése gyermek és nevelő részéről, mellyel motiváltabbá válnak a gyermekek.

·                     Az informatikai eszközök használata készségszinten épüljön be a tanítás-tanulás folyamatába.

A tananyag tartalma és hozzáférhetősége legyen rugalmasabb, nyitott tanulási környezetben történjék az oktatás.

A választott csomagok bemutatása:

A problémamegoldó gondolkodás és kreativitás fejlesztésének támogatásához kapcsolódóan LEGO StoryStarter csomagot kívánjuk alkalmazni. „Szövegértés fejlesztése felső tagozaton a LEGO® StoryStarter csomag alkalmazásával” (https://dpmk.hu/2017/05/20/szovegertes-fejlesztese-felso-tagozaton-a-lego-storystarter-csomag-alkalmazasaval-2/)

Indoklás:       

·         A LEGO-t minden gyerek szereti. Színes, érdekes, motiváló. Az oktatási programcsomag tanórai, illetve tanórán kívüli alkalmazása javítja az oktatás hatékonyságát, növelik az órák játékosságát és élményszerűségét és aktívan hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyerekek számára elvont feladatok vizualizálása és láthatóvá tétele révén segítséget nyújtson a tananyag gyorsabb és eredményesebb megértéséhez és elsajátításához. Segítségükkel élményköz-pontúvá tehető az oktatás.

·         Az ajánlott olvasmányok feldolgozása sok gyermek számára nehézséget okoz, és nem szívesen foglalkoznak a sokszor bonyolult cselekménnyel és a régies nyelvezet megértésével. A LEGO StoryStarter azonban új megközelítésbe helyezi a történetek feldolgozását. A jelenetek megalkotása, összeállítása, sorrendjének kialakítása és a kísérő szövegek kreatív alkotása, dramatizálása izgalmas feladat elé állítja a tanulókat, ezért szívesen foglalkoznak a témával, játékos feladattá válik a művek megismerése vagy új történetek alkotása. Fontossá válik a lényeg kiemelése.

·         A kidolgozott programcsomag jól illeszkedik a köznevelés céljaihoz, hiszen a kerettantervben, az 1–4. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása. További nevelési cél a szóbeli és az írásbeli érintkezések önálló és kreatív, integrált használatának elsajátíttatásához szükséges alapvető képességek intenzív fejlesztése, az olvasás szövegértés és a helyes beszéd képességének fejlesztés.

 

4.      Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola

A projektben kiválasztott fejlesztési terület:

·                     a matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása;

·                     a szövegértés fejlesztésének támogatása;

·                     a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatása;

További céljaink:

·                     Az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges alapkészségek, digitális kompetencia fejlesztése: a legfontosabb számítógépes alkalmazások, a szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázisok, információtárolás és keze-lés ismerete.

·                     Új tanulási formák és eszközök használata: animációk, prezentációk, kis-filmek készítése gyermek és nevelő részéről, mellyel motiváltabbá válnak a gyermekek.

·                     Az informatikai eszközök használata készségszinten épüljön be a tanítás-tanulás folyamatába.

·                     A tananyag tartalma és hozzáférhetősége legyen rugalmasabb, nyitott tanulási környezetben történjék az oktatás.

           

A választott csomagok bemutatása:

A fenti kompetenciák fejlesztése érdekében intézményük az alábbi csomagokat kívánja alkalmazni minden terület vonatkozásában:

A problémamegoldó gondolkodás, a matematikai kompetencia és a szövegértés fejlesztésének támogatása:

·                     Projektszemléletű ismeretátadás az alsó tagozaton LEGO® WeDo eszközökkel” https://dpmk.hu/2017/05/20/projektszemleletu-ismeretatadas-az-also-tagozaton-lego-wedo-eszkozokkel/

Indoklás:       

·         A LEGO-t minden gyerek szereti. Színes, érdekes, motiváló. Az oktatási programcsomag tanórai, illetve tanórán kívüli alkalmazása javítja az oktatás hatékonyságát, növelik az órák játékosságát és élményszerűségét és aktívan hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a gyerekek számára elvont feladatok vizualizálása és láthatóvá tétele révén segítséget nyújtson a tananyag gyorsabb és eredményesebb megértéséhez és elsajátításához. Segítségükkel élményközpontúvá tehető az oktatás.

·         LEGO® WeDo 2.0 készlet alkalmazása lehetővé teszi, hogy a tanítók projekt feladatokon keresztül, játékos formában ismertessék meg a tanulókat a komplex, elsősorban a környezetismeret, a matematika és az informatika ismeretkörébe köthető feladatmegoldások megtervezésének, végrehajtásának és eredményük bemutatásának módszereivel, valamint megalapozzák az algoritmikus gondolkodás és a korszerű IKT eszközök használatának alapjait.

A minőségi digitális oktatás érdekében ellenőriznénk a digitális tananyagok beépülését a nevelő-oktató munka rendszerébe óralátogatásokon, hospitálásokon. A szakmai eszmecserére havi rendszerességgel lehetőséget biztosítunk.

 

A projekt fizikai megvalósításának határideje: 2021. április 1.


Sajtóközlemény


A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.

 

További információ kérhető:

Békéscsabai Tankerületi Központ

5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3.

Telefon: +3666/795-215

E-mail: pwoMBMg6lMN5cMYmVrZXNjc2FiYUBray5nb3YuaHU=