Innovatív megoldásokkal a tanulást segítő terek fejlesztéséért a somogyvári Szent László Király Általános Iskolában

EFOP-4.1.3-17-2017-00124

Innovatív megoldásokkal a tanulást segítő terek fejlesztéséért a somogyvári Szent László Király Általános Iskolában

 

 

Kedvezményezett:                           Siófoki Tankerületi Központ

Projekt címe:                                    Innovatív megoldásokkal a tanulást                                                                segítő terek fejlesztéséért a                                                                            somogyvári Szent László Király                                                                   Általános Iskolában

Projekt azonosító száma:                 EFOP-4.1.3-17-2017-00124

A támogatás összege:                      147 657 582 Ft

Támogatás intenzitása:                     100 %

Projekt megvalósítás ideje:              2017.10.02.-2019.06.01.

 

 

Megvalósítási helyszínek, bevont intézmények

 

Szent László Király Általános Iskola (8698 Somogyvár, Kossuth Lajos u. 32.)

 

 

Projekt célja

 

A köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja fokozni az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emelni az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, az alacsony teljesítményt nyújtó, a 2007-2013. közötti infrastrukturális fejlesztésekből kimaradt, elsősorban a fejlesztendő járásokban működő, a végzettség nélküli iskolaelhagyásban érintett intézményekben infrastrukturális fejlesztések segítségével.

Részcélok: a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítása, különösen a tanulást segítő és közösségi terek tekintetében; a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletében (eszköz- és felszerelési jegyzék) meghatározott kötelező helyiségek kialakítása, felújítása és eszközök beszerzésének támogatása a minőségi nevelés feltételeinek megteremtése érdekében.

 

 

Projekt részletes szakmai tartalma

 

A pályázat keretében komplexen (infrastrukturális fejlesztések és eszközbeszerzések együttesen) valósulna meg a diákok tanulási esélyeit javító fejlesztés. A pályázó somogyvári Szent László Király Általános Iskola az országos átlagnál jelentősen kedvezőtlenebb adottságokkal rendelkezik a tanulók szociális háttere tekintetében. Jelenleg 90 fő (57%) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, ebből 25 fő (16%) hátrányos helyzetű, valamint 47 fő (30%) halmozottan hátrányos helyzetű tanulója van iskolánknak.  Magas a fejlesztésre szoruló diákok aránya is. BTM-es tanulóink száma 56 fő (35%), SNI tanulók száma 11 fő (7%), gyógytestnevelésen résztvevő diákjaink száma 48 fő (30%).

Ezen célcsoport számára kiemelten fontos, hogy biztosítva legyenek azok a feltételek, melyek az ország fejlettebb iskoláiban rendelkezésre állnak és azonos tanulási környezetet eredményezzenek a legjobb oktatási intézményekkel. A tervezett fejlesztés révén összesen 13 iskolán belüli helyszínen valósul meg épületkorszerűsítés, valamint tanulást segítő eszközök, berendezések beszerzése és az akadálymentesítés.

Az 1911-ben épült iskolaépület a térség legrégebbi, ma is működő iskolája. Az építés jellegű tevékenységek az épület belsejét érintik, bővítéssel nem járnak és új épületrész sem szerepel a tervekben. A pályázatban szereplő építési tevékenységek nem minősülnek építési engedélykötelesnek. A beszerzendő oktatástechnikai eszközök (pl. interaktív táblák) a piacon elérhető legjobb paraméterekkel rendelkeznek, és eleget tesznek a Digitális Oktatási Stratégiában foglalt elvárásoknak. Részletes műszaki tartalom és eszközlista a mellékletekben.

A fejlesztés közvetlenül az alábbi mértékben érinti a diákokat:

Az új fejlesztőtermet használó tanulók száma: 67 fő. Ez a szám 48 fővel kiegészül, ha a gyógytestnevelést is ide vesszük.

Az új sportpályát használó tanulók száma: 159 fő (minden tanuló)

Az új technika termet használó tanulók száma: 159 fő (minden tanuló)

Természettudományos tantermet használó tanulók száma: 89 fő (felső tagozatos tanulók)

Az egyéb közös helyiségeket használó tanulók száma: 159 fő.

A projekt révén az alábbi konkrét fejlesztések valósulnak meg

Létrejön egy 16 fős technika szaktanterem a hozzá tartozó szertárral, melynek eredményeképpen a tanulók gyakorlati készségeit, képességeit ideális feltételek mellett tudják fejleszteni.

A meglévő természettudományi tanterem 30 éves berendezései teljesen lecserélődnek és korszerű, a mai kor igényeinek megfelelő 25 fős jól felszerelt szaktanterem jön létre, ahol a természettudományi tantárgyakat zavartalanul lehet oktatni, tanulókísérleteket és laborgyakorlatokat lehet végezni.

Korszerűsödik az informatika szaktanterem. A 40 db modern személyi számítógéppel felszerelt szaktanterem bútorzata közel 20 éves, a tanulói székek nem egységesek, továbbá a számítógépasztalok kialakítása sem megfelelő, hiszen tanulóink számára a monitorok nagyon magasan vannak elhelyezve. Az új bútorzat a hatékony számítógépes tanulást segíti.

Létrejön egy 16 fős korszerűen felszerelt német nyelvi labor, ahol a tanulók a mai kor vívmányainak megfelelő módszerekkel tanulhatnák a német nyelvet. A nyelvi labor kialakításával egyenlő esélyek biztosíthatók tanulóinknak a német nyelv elsajátításához. Ezáltal az idegen nyelvi kompetenciamérés eredményeinek javulása várható.

Kialakításra és berendezésre kerül 2 fejlesztőszoba, az egyik logopédiai problémával küzdő, a másik SNI gyerekek számára nyújt megfelelő hátteret.

A különálló épületben található könyvtár megközelítése jelenleg balesetveszélyes. A fejlesztés révén a könyvtár látogathatósága biztonságos lesz, ami a kihasználtságát is javítja.

A melegítőkonyha kiszolgáló bútorzata, felszerelése, gépei korszerűsödnek, a kapacitása is bővül, így kulturált feltételek mellett tudnak étkezni a gyerekek.

A sportudvar funkciói kiegészülnek környezetbarát megoldásokkal kombinált fejlesztőeszközökkel, az egészséges életmódra nevelő berendezésekkel.

Ezen felül a tanári szoba és az igazgatói is kibővülne, a gazdasági iroda felújításra kerülne, valamint a mosdóblokkok teljes körűen lecserélésre kerül.