A csákánydoroszlói Csaba József Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

Kedvezményezett neve: Szombathelyi Tankerületi Központ
Projekt címe: A csákánydoroszlói Csaba József Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése
Projekt időtartama: 2017.09.01 - 2021.11.29.
A projekt összköltsége: 750 769 226 Ft
Elnyert támogatás összege: 648 599 060 Ft
Hazai forrás: 102 170 166 Ft
Támogatás mértéke: 100%


Az EFOP-4.1.2-17-2017-00092 azonosító számú A csákánydoroszlói Csaba József Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése megnevezésű projekt 2017.09.01-én indult. A projekt tervezett fizikai befejezése 2021.11.29.

A támogatás célja a köznevelési intézményrendszerben a nevelési-oktatási feladatellátás minőségének biztosítása. Magyarország elaprózódott településszerkezetéből, az állami fenntartásban lévő általános iskolai nevelést-oktatást nyújtó intézményhálózat változatos struktúrájából fakadóan szakmailag megalapozatlanul eltérő. Az iskolák különböző kapacitással, más-más infrastrukturális háttérrel, felszereltséggel és színvonalon biztosítják a feladatellátást. A köznevelési intézményrendszer fejlesztésének elsődleges célja, hogy az egész ország területén lehetőleg azonos tanulási környezetet biztosítva, minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesüljenek a tanulók, legyenek akár hátrányos helyzetűek, tanulási nehézséggel küzdők, akár kiemelten tehetségesek vagy átlagos képességűek, lakjanak nagyvárosban vagy kistelepülésen. A rendszerfejlesztésnél kiemelt figyelemmel kell lenni arra, hogy ne csak a nagyvárosokban élő családok számára legyenek többletválasztási lehetőségek, továbbá ne csak a nagyvárosba való kényszerű utazással legyenek hozzáférhetőek a korszerű nevelés-oktatás eszköz- és feltételrendszerei, ezért a köznevelés minőségi lehetőségeit el kell juttatni a családok, szülők, tanulók számára közvetlen elérhető közelségbe mind a hátrányos helyzetű térségekben, mind a kisebb városokban, településeken is. Az elmaradott infrastrukturális állapotú iskolák fejlesztése kiemelten fontos annak érdekében, hogy a fejlesztés következtében a támogatott köznevelési intézményekben minőségi, az iskolai nevelés- oktatás alapfeladatait támogató és kiegészítő sajátos funkciók, szolgáltatások és lehetőségek – a megjelölt feladatellátási helyén lokálisan, illetve aránytalan teher, többletköltség és az egyenlő bánásmód követelményének sérelme nélkül – legyenek elérhetőek és biztosítottak. A fejlesztés célja, hogy az állami fenntartású köznevelési intézmények az esélyteremtés eszközeként biztosítsák a hátránykompenzációt  szolgáló  pedagógiai  infrastrukturális  és  eszköz-ellátottsági  feltételek megteremtését. A fejlesztés megteremti annak a lehetőségét, hogy a köznevelés intézményhálózatában - a szabad iskolaválasztásra is figyelemmel - legyenek a családok számára elérhető közelségben a XXI. századi kihívásokra felkészült, a modern kor igényeinek megfelelő nevelést-oktatást nyújtó befogadó iskolák, amelyek a továbbtanulás, pályaválasztás közeledtével biztosítani tudják azon iskolák tanulóinak is a minőségi oktatását, ahol a lecsökkent tanulólétszám miatt - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - az érintett évfolyamokon nem indíthatóak osztályok; valamint azoknak a tanulóknak is lehetőséget biztosítanak a minőségi oktatáshoz-neveléshez való hozzáféréshez, akiknek az intézményeiben mindez az infrastrukturális feltételek hiánya miatt nem valósulhatott meg. Az infrastrukturális fejlesztések kiemelt célja, hogy a területi különbségeket kiegyenlítve, az egyenlő esélyeket megteremtve és a közel azonos színvonalú köznevelési feladatellátáshoz való hozzáférést biztosítva legyenek meg az intézményekben a jelen kor elvárásainak megfelelő infrastrukturális feltételek -különösen a megfelelő számú, korszerűen felszerelt tantermek, szaktantermek, laborok, nyelvi képzési helyszínek, informatikai eszközök. Továbbá a közösségi terek, a sportolási lehetőségek, a mindennapos testnevelés infrastrukturális és eszköz feltételei, valamint az intézményben már meghonosított, vagy a helyi igény alapján ellátandó egyes művészeti ágak, tanszakok  követelményei  szerinti  alapfokú  művészetoktatás,  a  tehetséggondozás  és  a hátránykompenzáció biztosításához szükséges termek és speciális eszközök, továbbá a tanulók nevelését, oktatását, képzését, valamint a fejlesztését biztosító helyiségek, eszközök.

A projekt a csákánydoroszlói általános iskola egyes részlegeinek felújítására, átalakítására, az oktatást segítő tárgyi infrastruktúra fejlesztésére irányul. A projekt vázát az iskolaépület építési fejlesztése jelenti valamint tanulást segítő eszközparkjának fejlesztése. Ennek során megújul az iskola épülete. Tantermi felújítások, átalakítások valósulnak meg, művészeti, nyelvi szaktantermek, természettudományos laborok kerülnek kialakításra, tanulást segítő helyiségek fejlesztésére kerül sor. Az iskola sportudvara bővül, sportpályák (futópálya, kültéri edzőpart, távolugró pálya, stb) kialakítása történik. A tanulási folyamat segítésének, fejlesztésének érdekében oktatási és szemléltetési eszközök, természettudományos laboreszközök kerülnek beszerzésre értékben.