Korszerű köznevelés Andocs és térségében

EFOP-4.1.2-17-2017-00003

Korszerű köznevelés Andocs és térségében

 

 

Kedvezményezett:                           Siófoki Tankerületi Központ

Projekt címe:                                    Korszerű köznevelés Andocs és                                                                     térségében

Projekt azonosító száma:                 EFOP-4.1.2-17-2017-00003

A támogatás összege:                      414 190 731 Ft

Támogatás intenzitása:                     100 %

Projekt megvalósítás ideje:              2017.10.01.-2020.09.30.

 

 

Megvalósítási helyszínek, bevont intézmények

 

Andocsi Szent Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (8675 Andocs, Szent Ferenc tér 8.)

 

 

Projekt célja

 

Jelen projekt célja az állami fenntartású intézmények valós, helyi igényekre és hiányokra alapozott infrastrukturális fejlesztése, valamint az érintett intézmények hatékony pedagógiai eszközrendszerét, módszertani megújulását támogató, a minőségi neveléshez-oktatáshoz és a mindennapos testnevelés infrastrukturális igényeihez illeszkedő funkcionális egységek, feladatellátási helyek kialakítása.

Az infrastrukturális fejlesztések kiemelt célja, hogy a területi különbségeket kiegyenlítve, az egyenlő esélyeket megteremtve és a közel azonos színvonalú köznevelési feladatellátáshoz való hozzáférést biztosítva legyenek meg az intézményekben a jelen kor elvárásainak megfelelő infrastrukturális feltételek -különösen a megfelelő számú, korszerűen felszerelt tantermek, szaktantermek, laborok, nyelvi képzési helyszínek, informatikai eszközök. Továbbá a közösségi terek, a sportolási lehetőségek, a mindennapos testnevelés infrastrukturális és eszköz feltételei, valamint az intézményben már meghonosított, vagy a helyi igény alapján ellátandó egyes művészeti ágak, tanszakok követelményei szerinti alapfokú művészetoktatás, a tehetséggondozás és a hátránykompenzáció biztosításához szükséges termek és speciális eszközök, továbbá a tanulók nevelését, oktatását, képzését, valamint a fejlesztését biztosító helyiségek, eszközök.

 

 

Projekt részletes szakmai tartalma

 

A Siófoki Tankerületi Központ (tov. STK) differenciált közszolgáltatás-szervezés bevezetési, hátránykompenzációs és EU2020 célokat megvalósító projektje Andocs és térségében a helyi társadalmi felzárkózás érdekében, a területi elmaradottság enyhítésére nyújtott közszolgáltatás célzott többletszolgáltatást nyújtson, az intézmény és agglomerációja hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, SNI és BTMN valamint a felzárkózást és minőségi oktatást kereső egyéb célcsoportba tartozó tanulói részére az alap- felzárkóztató és művészeti oktatás hosszú távon is fenntartható innovatív és minőségi eszközeivel járuljon hozzá a területi hátrányok csökkentéséhez, a társadalmi felzárkózáshoz és a lokálisan boldoguló aktív rétegek megerősítéséhez.

Andocs a 105/2015 korm.rend szerint hátrányos helyzetű, a vonzáskörzetet adó Tabi Járás a   290/2014. (XI. 26.) korm. rendelet szerint kedvezményezett és fejlesztendő járás. A pályázó intézmény helyzete a járásban igen speciális. Immár évtizedes gyakorlat, hogy a fejlesztésre szoruló, etnikai vagy egyéb különbségeket megjelenítő, szociális-, mentális-, deviancia- problémákkal terhelt fiatalok az iskolában találnak őket befogadó és velük törődő közeget. Az intézmény az STK hárompólusú fejlesztési struktúrájának egyik bázisiskolájává válik a fejlesztést követően. A projekt célcsoportját az intézményben tanuló diákokon kívül a vonzáskörzetet adó óvodák körében végzett helyzetfeltárás adja. Az elvégzett adatgyűjtés során megállapításra került, hogy a jövőben beiskolázandó, illetve más intézményből átjelentkező diákok körében a korábban tárgyalt – 2H, 3H, SNI, BTMN - arányok várhatóan emelkedni fognak. Különös figyelmet érdemelnek a falusi környezetből, igen nehéz szociális körülmények közül érkező roma diákok közül különös tekintettel a családi hagyományok és női jellegű szakmák beszűkülése miatt eddig tervezhetetlen életpályájú lányok csoportjára, nekik a természettudományos és informatikai jellegű fejlesztés napjainkban szinte az egyetlen kitörési lehetőség. Az intézmény tanulólétszáma 2015 óta emelkedik, Somogy megyei és a Nemzeti Közoktatásfejlesztési Stratégiákban foglaltak bevezetését követően a jelenlegi infrastruktúra nem elegendő a megnövekedett elvárások teljesítéséhez. A projekt a kötelezően megvalósítandó tevékenységek keretében a 20/2012 EMMI rend. valamint az MSZE 24203-2-2012 alkalmazásával 506 m2 ingatlanfejlesztéssel korszerűen felszerelt, a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását lehetővé tevő tantermet alakít ki, szaktantermeket hoz létre  (1 db számítástechnikai, 1 db természettudományos, 1 db technika terem). 1 db iskolai könyvtár működtetésére alkalmas teret hoz létre. Önállóan nem támogatható tevékenység keretében a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. mellékletében meghatározott kötelező helyiségek fejlesztését biztosítja az alábbiak szerint: Megvalósít 1310m2 építmény hő- és hangszigetelést, 350m2 kert és parképítést, 506m2 központi fűtés-,hűtés-, légtechnika kialakítást, vízelvezetési és csatornázási munkálatokat. Megvalósul 2482db (ebből 520db iskolai bútor; 243db fejlesztő-; 68 db infokommunikációs-; 783db sport-; 200db alapismereti-; 668db természettudományos-) eszköz beszerzése. Az e-közoktatásfejlesztési stratégiával összhangban létrehozza az intézmény és vonzáskörzete integrált elektronikus közoktatási rendszerét és módszertani tudástárát, mely innováció az intézmény beiskolázási körzetén kívül is elérhető esélyteremtő és fenntartható XXI. századi közoktatást biztosít a hátrányos településekről, sok esetben szegregátumokból érkező gyerekeknek.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek keretében 36 hónapon keresztül projekt és szakmai menedzsmentet működtet – Projektmenedzser, Pénzügyi vezető, Tanügy-igazgatási és Műszaki szakmai vezető, Intézményi és Tankerületi Projektasszisztens). Elkészül 1 db kommunikációs terv, 2 db tájékoztató tábla, 2 sajtóközlemény, 2 projektrendezvény.

A projekt a menedzsment és szakmai stáb aktiválását követően megvalósítja a közbeszerzési egyéb versenyeztetési eljárásokat, elkészítteti az engedélyezési és kiviteli tervdokumentációkat, kivitelezői szerződést köt, ellenőrzést és tájékoztatást hajt végre, megvalósítja az eszközfejlesztést, aktiválja a beruházás eredményeit valamint széleskörű társadalmasítást végez. Vállalja a horizontális és esélyegyenlőségi szempontok érvényesítését. Megvalósul a közoktatásfejlesztés implementációja, a fejlesztés eredményeképpen az Andocs és térségi általános iskolások tanulási és továbblépési esélyei igazodnak az EU sztenderdekhez, megvalósulnak a releváns stratégiákban foglalt célkitűzések, csökken a lemorzsolódás és a korai iskolaelhagyás, csökken az alacsony iskolai végzettség miatt NEET célcsoportba kerülő fiatalok száma, nő a középiskolákban sikeresen tovább tanulók száma, emelkedik a térség megtartó ereje, hosszú távú kimenetében biztosítottá válik a térség helyi identitásra épülő társadalmi-gazdasági fejlődése.