XXI. század-XXI.századi oktatás

XXI. század-XXI.századi oktatás

Lilla Téri Általános Iskola - Debreceni Benedek Elek Általános Iskola - Debreceni Bolyai János Általános Iskola és AMI

Elnyert támogatási összeg (Ft) 74 912 447


A kedvezményezett neve: Debreceni Tankerületi Központ

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása
Az „XXl.század-XXI. századi oktatás" című projekt célja, olyan informális és nem fonnális tanulási módszerek és tai1almak, illetve az ehhez szükséges terek kialakítása az iskolán belül, amelyek:
• eseti és állandó jelleggel, akár tanórai, akár tanórán kívüli keretek között, iskolai projektmunkában fejlesztett tartalmakkal, bemutatókkal, vetélkedőkkel gazdagítják az informális és nem formális tanulási lehetőségeket, az adott iskolában és más intézményekben tanuló diákok és tanáraik számára egyaránt;
• megfelelő, nyitott teret biztosítanak és eszközökkel segítik többek között az intézmény innovációs munkáját, az iskolai projektfeladatokelvégzését,a diákok kreatív készségeinek kibontakoztatását, a tanórán kívüli egyéni és kiscsoportos tanulást, közös játékot.
Mindezeket három intézmény szoros együttműködésével kívánjuk megvalósítani, kihasználva az intézmények erősségeit.

A projekt megvalósításának ideje 2017. december 1. és 2019. november 30. közötti időszak. Az EFOP-3.3.7-
17-2017-00015 azonosítószámú projekt az EFOP-3.3.7-17 kódszámú felhívás keretében 74 912 447 Ft-os támogatásban részesül, amely révén 85%-ban uniós, 15%-ban hazai központi költségvetési forrásból kerül finanszírozásra.


Az oktatás minden társadalom legfontosabb megtartó és egyben megújító ereje. Hisszük és valijuk, hogy az oktatás a gyern1ek személyiségének irányított tanulás útján történő céltudatos formálása, képességeinek optimális fejlesztése. Projektünkkel fejleszteni kívánjuk tanulóink idegen nyelvi, kommunikációs, kompetenciáit: a problémamegoldó gondolkodást. a kreatív készségeket. a társadalmi felelősség-vállalást a környezettudatos magatartást. a lelki és fizikai egészségét. konfliktuskezelést, közösségfejlesztést. Mindezeket a formális oktatás mellett informális keretben kívánjuk megvalósítani. A Debreceni Tankerületi Központ három intézménye-a Lilla Téri Általános Iskola. a Debreceni Benedek Elek Általános Iskola valamint a Debreceni Bolyai .János Általános Iskola és AMI szoros együttmüködésével nem csak a három iskola pedagógusait és tanulóit kívánjuk bevo,mi, hanem szakmai napok szervezésével más intézményekkel is megisme11etni az új módszertani fejlesztéseket. valamint a megyei. regionális versenyek szervezésével más intézmények tanulóit is bevonni a programba.

A projekt tervezett befejezési dátuma: a projekt fizikai befejezési dátuma 2019.11.30.