Innovatív közösségformálás az STK intézményeiben az élménypedagógia eszközeivel

EFOP-3.3.5-17-2017-00053

Innovatív közösségformálás az STK intézményeiben az élménypedagógia eszközeivel

 

 

Kedvezményezett:                           Siófoki Tankerületi Központ

Projekt címe:                                    Innovatív közösségformálás az STK                                                             intézményeiben az élménypedagógia                                                             eszközeivel

Projekt azonosító száma:                 EFOP-3.3.5-17-2017-00053

A támogatás összege:                      173 046 616 Ft

Támogatás intenzitása:                     100 %

Projekt megvalósítás ideje:              2018.03.01.-2019.08.31.

 

 

Megvalósítási helyszínek, bevont intézmények

 

Andocsi Szent Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (8675 Andocs, Szent Ferenc tér 8.), Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (8630 Balatonboglár, Árpád u. 5.), Boglári Kollégium (8630 Balatonboglár, Mátyás király utca 12.), Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola (8171 Balatonvilágos,  József Attila utca 119.), Buzsáki Általános Iskola (8693 Buzsák,  Fő tér 2.), Balaton Kollégium (8640 Fonyód, Ady Endre utca 1.), Palonai Magyar Bálint Általános Iskola (8640 Fonyód, Fő utca 8.), Andocsi Szent Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kisbárapáti Tagintézménye (7282 Kisbárapáti, Fő utca 91.), Látrányi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (8681 Látrány, Szabadság utca 11.), Fodor András Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola (8693 Lengyeltóti, Csokonai utca  15.), Marcali Noszlopy Gáspár Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Mikszáth Kálmán utcai Általános Iskolája (8700 Marcali, Mikszáth Kálmán utca 10.), Marcali Noszlopy Gáspár Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (8700 Marcali, Széchenyi utca 60.), Andocsi Szent Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Nágocsi Tagintézménye (8674 Nágocs, Park utca 3.), Véssey Mihály Általános Iskola (8722 Nemesdéd, Fő utca 64.), Marcali Noszlopy Gáspár Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hóy Tibor Tagintézménye 8738 Nemesvid, Templom utca 7.), Pusztakovácsi Általános Iskola (8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114.), Sávolyi Általános Iskola (8732 Sávoly, Kossuth Lajos utca 70.), Siófoki Széchenyi István Általános Iskola Asztalos u. 18. telephelye (8600 Siófok, Asztalos utca 18.), Siófoki Széchenyi István Általános Iskola Asztalos u. 72. telephelye (8600 Siófok, Asztalos utca 72.), Aranypart Kollégium (8600 Siófok, Beszédes sétány 79-81.), Siófoki Széchenyi István Általános Iskola (8600 Siófok, Kele utca 33.), Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (8600 Siófok, Március 15. park 2.), Törökkoppányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (7285 Törökkoppány, Petőfi utca 1.), Véssey Mihály Általános Iskola (8721 Vése, Rákóczi utca 35.)

 

 

Projekt célja

 

A projekt célja a konstruktív és értékközpontú nevelés, az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozása, az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése, a köznevelés hátránykompenzációs szerepének erősítése és az Európai Unió ifjúságpolitikai, fejlesztési területével összhangban az iskolai lemorzsolódás csökkentése.

Cél a köznevelés minőségi fejlesztése nem-formális és informális tanulási módszerek kísérleti megvalósításán keresztül, hangsúlyt fektetve az élményalapú tanulás módszertani megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására.

A projekt célja olyan tematikus napközi és tematikus bentlakásos programok megvalósítása, amelyek a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz igazodnak, középpontjában a tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll, figyelembe véve, hogy a nevelés és az oktatás színtere nemcsak az iskola lehet. A foglalkozások keretében lehetőség nyílik olyan tanulási módokra és szervezési megoldásokra, amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak fejlesztését, az osztályközösségek megerősödését.

A kísérleti program célja, hogy egy újfajta, nem formális és informális program tartalmi és koncepcionális kereteit tesztelje a korosztályos és speciális célcsoportok igényei szerint is reprezentatív mintacsoporton Magyarország kevésbé fejlett régiójában található intézmények 1-7. évfolyamos tanulóinak bevonásával.

Részcélok: a tanulás hatékonyságának és eredményességének növelése, a tanulók NAT-ban foglalt kulcskompetenciáinak, különösképpen a szociális kompetenciáinak fejlesztését célzó, kísérleti jellegű tematikus programok megvalósítása és eredményességének mérése által; kidolgozott modellprogram tesztelése, az informális és non-formális tanulási lehetőségekhez való hozzáférés javítása; a kísérleti jellegű tematikus programokhoz kapcsolódó szolgáltatások, támogató rendszerek és kifejlesztett tartalmak, eszközök, kiadványok tesztelése; a kísérleti jellegű tematikus programokhoz kapcsolódó szakmai rendezvények hatékonyságának értékelése; a kísérleti jellegű tematikus programokhoz kapcsolódó pedagógus- és animátorfelkészítések és pedagógus továbbképzések eredményességméréséhez történő hozzájárulás; szálláshely- és programszolgáltató szektor fejlesztésére kialakított minősítési rendszer és kapcsolódó felkészítés eredményességének visszacsatolása; az oktatás területi egyenlőtlenségeinek tompítása; újszerű, a kompetenciafejlesztést támogató tanulásszervezési eljárások bevezetése; a támogató-segítő, kooperatív pedagógiai kultúra és tevékenység megerősítése; heterogén tanulói közösségek kialakítását segítő programok megvalósítása, az inkluzív nevelés szakmai támogatása; tanulói közösségépítés.

 

 

Projekt részletes szakmai tartalma

 

A projekt Siófoki Tankerületi Központ (tov. STK) differenciált korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő iskolai közösségi hátránykompenzációs és EU2020 célokat megvalósító projektje. Az STK intézményei közül kiemelten hátrányos helyzetű, lemorzsolódással fenyegetett,,innováció befogatására nyitott, önálló újításokkal is rendelkezők kerültek bevonásra. A 21 intézményben, 173 pedagógus és pedagógiai asszisztens, 3461 célcsoportba tartozó tanuló vesz részt a projektben. Észak-Somogy kevésbé fejlett régióban található intézmények 1-7. évfolyamos tanulóinak bevonásával megvalósított közösségi program célzott többletszolgáltatást nyújt, az STK 2H, 3H, SNI és BTMN ill. a felzárkózást és minőségi oktatást kereső egyéb célcsoportba tartozó tanulói részére az alap- felz.- és műv. oktatás kiegészítéseként iskolán kívüli foglalkozások keretében fenntartható minőségi eszközökkel járuljon hozzá a területi hátrányok csökkentéséhez, a társadalmi felzárkózáshoz és a lokálisan boldoguló aktív rétegek megerősítéséhez.

A projektbe vont intézmények közül a 105/2015 korm.rend szerint átmenetileg kedvezményezett település Andocs és Törökkoppány, társ.-gazd. és infrastr. szempontból kedvezményezett település Kisbárapáti, Nemesvid, Pusztakovácsi, Vése és Nemesdéd, míg jelentős munkanélküliséggel sújtott település Nágocs, Kisbárapáti, Látrány, Nemesvid, Pusztakovácsi, Sávoly, Vése és Nemesdéd.

A projekt súlypontját jelentő Tabi Járás a  290/2014. (XI. 26.) korm. rendelet szerint kedv. és fejl. járás, a Fonyódi és Marcali Járás fejl. járás. A Siófoki Járásból projektbe vont iskolákban túlnyomórészt nehéz sorsú gyerekek tanulnak.

A pályázó intézmények helyzete igen speciális. Immár évtizedes gyakorlat, hogy a fejlesztésre szoruló, etnikai vagy egyéb különbségeket megjelenítő, szociális-, mentális-, deviancia- problémákkal terhelt fiatalok ezen iskolákban találnak őket befogadó és velük törődő közeget.

A projekt célcsoportjában különös figyelmet érdemelnek a falusi környezetből, igen nehéz szociális körülmények közül érkező roma diákok. Közülük is különös tekintettel a családi hagyományok és női jellegű szakmák beszűkülése miatt eddig tervezhetetlen életpályájú lányok csoportja, nekik a természettudományos és informatikai jellegű fejlesztés napjainkban szinte az egyetlen kitörési lehetőség.

A projekt a kötelezően megvalósítandó tevékenységek keretében 3461 tanuló bevonásával, 173 pedagógus módszertani fejlesztésbe kapcsolásával, 21 intézményi koordinátor alkalmazásával 3 helyszínen 4 alkalommal mindösszesen 346 tanuló bentlakásos, 3115 tanuló napközis táboroztatását valósítja meg. Önállóan nem támogatható tevékenység keretében a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltak, valamint a pályázati felhívás és útmutató relevanciája mentén megvalósul 511db (69 különböző fejlesztő-; infokommunikációs-; sport-; alapismereti-; természettudományos elem) kisértékű eszköz beszerzése, 22661 db megvalósításhoz kapcsolódó anyag beszerzése, valamint irodaszer beszerés. Az e-közoktatásfejlesztési stratégiával összhangban jelentős informatikai elemeket (LEGO Mindstorms robotika, fejlesztő tabletek és notebookok) épít a projekthez mely az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 projekt oktatási és képzési tartalmainak használatát támogatja. Az innováció kapcsolódik a Tankerületi Központ e-Learning koncepciójához, mely innováció az intézmény beiskolázási körzetén kívül is elérhető esélyteremtő és fenntartható XXI. századi közoktatást biztosít a hátrányos településekről, sok esetben szegregátumokból érkező gyerekeknek.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek keretében 18 hónapon keresztül projekt és szakmai menedzsmentet működtet: 1 fő Projektmenedzser, 1 fő Pénzügyi vezető, 1 fő Szakmai vezető, 21 fő Intézményi Projektasszisztens. Projektbe kapcsolódik a módszertani felkészítés és a táborok időtartamára 173 pedagógus és pad. asszisztens. Elkészül 2 db tájékoztató tábla, megvalósul 2 projektrendezvény.

A projekt a menedzsment és szakmai stáb aktiválását követően megvalósítja a beszerzési eljárásokat, elkészítteti megvalósulási dokumentációkat, szolgáltatói  szerződéseket köt, ellenőrzést és tájékoztatást hajt végre, megvalósítja az eszközfejlesztést, 4 alkalommal 21 napközis és min. 3 bentlakásos helyszínen aktiválja a táborokat valamint széleskörű társadalmasítást végez. Vállalja a horizontális és esélyegyenlőségi szempontok érvényesítését. Megvalósul az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 implementációja, a fejlesztés eredményeképpen az észak-somogyi és térségi általános iskolások tanulási és továbblépési esélyei igazodnak az EU sztenderdekhez, megvalósulnak a releváns stratégiákban foglalt célkitűzések, csökken a lemorzsolódás és a korai iskolaelhagyás, csökken az alacsony iskolai végzettség miatt NEET célcsoportba kerülő fiatalok száma, nő a középiskolákban sikeresen továbbtanulók száma, emelkedik a térség megtartó ereje, hosszú távú kimenetében biztosítottá válik a térség helyi identitásra épülő társadalmi-gazdasági fejlődése.