Az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a Siófoki Tankerületi Központ iskoláinak pályaorientációs programjában

EFOP-3.2.5-17-2017-00003

Az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a Siófoki Tankerületi Központ iskoláinak pályaorientációs programjában

 

 

Kedvezményezett:                           Siófoki Tankerületi Központ

Projekt címe:                                    Az MTMI készségek és kompetenciák                                                           fejlesztése a Siófoki Tankerületi                                                                     Központ iskoláinak pályaorientációs                                                             programjában

Projekt azonosító száma:                 EFOP-3.2.5-17-2017-00003

A támogatás összege:                      97 146 445 Ft

Támogatás intenzitása:                     100 %

Projekt megvalósítás ideje:              2018.03.01.-2021.12.31.

 

 

Megvalósítási helyszínek, bevont intézmények

 

Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (8638 Balatonlelle, Petőfi u. 1.)

Siófoki Széchenyi István Általános Iskola (8600 Siófok, Kele u. 33.)

Siófoki Perczel Mór Gimnázium (8600 Siófok, Március 15. park 1.)

Siófoki Beszédes József Általános Iskola (8600 Siófok, Szépvölgyi u. 2.)

 

 

Projekt célja

 

a pályaorientáció megerősítése, különös tekintettel a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választásának népszerűsítésére és ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére. Részcélok:

- A tudatos felnőttkori életpálya-építés és a majdani sikeres munkaerő-piaci részvétel megalapozása, az ehhez szükséges készségek elsajátításának, és így a köznevelés eredményességének, hatékonyságának és hátránykompenzáló szerepének javítása érdekében.

- A tanulók pályaorientációs kompetenciafejlesztése, kiemelten fókuszálva az MTMI területek népszerűségének növelésére a köznevelés intézményrendszerében.

- A pedagógusok és a pályaorientációs feladatellátásban érintett köznevelési szakemberek pályaorientációs célú felkészültségének támogatása.

Projektünk keretében az elérendő célok egyrészt reflektálnak a szakmapolitikai környezetre és a felhívásban megfogalmazott célokra, másrészt alapoznak a helyi igényekre.

 

 

Projekt részletes szakmai tartalma

 

A Siófoki Tankerületi Központ intézményeiben a tanulók összlétszáma 12628 fő: általános iskolában 8735 fő, gimnáziumban 1153 fő, gyógypedagógiai intézményben 183 fő, kollégiumban 405 fő, alapfokú művészeti iskolában 2152 fő. Világszerte tapasztalható, hogy a gazdaság fejlődésének következtében új szakmák születnek, régiek tűnnek el, az egyénnek alkalmazkodnia kell a változásokhoz, az átalakult munkaerő-piaci igényekhez. Egyre nyilvánvalóbb, hogy a pályaválasztás nem egy életre szóló egyszeri, visszavonhatatlan esemény az egyén életében, hanem olyan folyamat, amelyben döntések sora várható, amelyben a változtatásra, megújulásra való képességgel kell részt vennie. A pályaorientáció célja a pályaválasztás segítése oly módon, hogy a lehetőségek és a valóság, a vágyak és a realitások összehangolását támogatjuk. A köznevelési intézményekben megvalósuló pályaorientáció, életpálya tanácsadás jelenleg nem kellő mértékben tart lépést a változó világ szükségleteivel, a külső szakértők, szervezetek bevonása mellett, az iskolai belső tudásbázis is fejlesztésre szorul.

A diákok szintjén jelentkező problémák:

-Elméleti és gyakorlati tudás hiánya (mat és tt)

-Motiváció hiány, tt és mat tárgyak népszerűtlensége

-Hátrányos helyzetűek nem kapnak célzott segítséget

-Fiúk-lányok teljesítménykülönbsége

-MTMI szakok, tt karrier nem vonzóak a továbbtanulóknak

Az egész társadalomnak egfelelő életpálya megtalálásához, az arra való felkészüléshez segítségre van szükség. Ezt kívánjuk a projekt tevékenységeivel, a pályaorientációs programokkal, pályaválasztási és életút-tanácsadások szakmai szolgáltatásaival elősegíteni. A pályaorientációs tevékenységekkel a tanulók a saját pályaválasztási döntésükhöz hiteles információkat kapnak önmagukról, munkaerő-piaci környezetükről.

A tanárok szintjén jelentkező problémák:

-A pályaorientáció megvalósításához nincs gyakorlati segítség

-Módszertani eszköztár hiányossága vagy alkalmazási problémák

A munkaerőpiac diktálta elvárásokkal a pedagógusok tisztában vannak, de mivel nincs tantárgyi hagyománya a köznevelésben az életpálya-építésnek, hiányoznak azok az elméleti és módszertani kapaszkodók, amelyek a pedagógusok számára az én-hatékonyság élmény alapját képeznék e a feladatnak az ellátása közben.

Az intézményeknél jelentkező problémák:

-Jelentős területi ill. intézménytípusok közti különbségek a pályaorientációs tevékenységek területén

-Nem kapcsolódik össze a tehetségfejlesztés, a hátránykompenzáció és a pályaorientációÁtfogó cél:

Képessé tenni a tanulókat, hogy tanulmányi és szakmai életútjukat életcéljaikkal összhangban tervezzék, irányítsák, figyelembe véve az oktatással, képzéssel, munkaerő-piaci lehetőségekkel és önfoglalkoztatással összefüggő alkalmasságukat, érdeklődésüket, elősegítve személyes kibontakozásukat. Célcsoport:Közvetlen célcsoport: 6-18 éves tanulók, tanáraik és a köznevelési intézmények vezetői. Közvetett célcsoport: az érintett tanulók szülei

Tervezetten 51 intézményt, 2000 tanulót, 200 pedagógust, 530 szülőt vonunk be a pályaorientációs programba, 4 intézményben valósulnak meg az MTMI fókuszú programok, a tanórán kívüli szakmai tevékenységekhez kapcsolódóan 6 szakmai együttműködés kerül kialakításra piaci szereplők bevonásával.

A projekt problémákra reagáló megoldástervei, szakmai tevékenységei

-rendhagyó, tematikus órák, találkozók szervezése

-iskolalátogatás, nyílt nap, pályaválasztási rendezvény

-pályaorientációhoz kapcsolódó műhelyfoglalkozások, műhelymunka, workshopok megvalósítása

-interaktív, illetve mobil programok, kiállítások, installációk, tematikus játszóházak megvalósítása, illetve ezeken való részvétel

-több szakmaterületet érintő munkahely bemutatások

-a pályaorientációhoz kötött önismereti programok, tréningek, szakkörök megvalósítása

-MTMI területet érintő speciális tematikájú, élmény jellegű szakkörök, diákkörök szervezése

-tanórán kívüli, fakultatív keretek között az algoritmikus gondolkodás, valamint a számolási és számítási készségek fejlesztése

-szünidei és nyári tematikus, szakmai programú táborok szervezése (kiemelten MTMI területek)

-IKT eszközökkel, perifériákkal, programozással kapcsolatos készségfejlesztő tevékenység

-az iskolában tanító pedagógusok pályaorientációs felkészültségét szolgáló, belső témahetek, témanapok, tréningek, képzéssorozatok megvalósítása

-pályaválasztási tanár-diák-szülő találkozó, előadás szervezése

-támogató csoportok (pedagógusok, iskolapszichológus, pályaválasztási szakember) létrehozása és működtetése

-programjait támogató új típusú foglalkoztatási-oktatási terek létrehozása (élményvetítésre, interaktív kísérletre stb. alkalmas)

-az oktatásban alkalmazható korszerű, ismeretterjesztő, interaktív eszközök beszerzése, alkalmazása, taneszközkészlet bővítése

A projekt megvalósítása során a pályázó tankerületben az állami és nem állami intézményfenntartók együttműködnek, így az ott tanulók komplex, egységes, magas színvonalú pályaorientációs szolgáltatásokhoz juthatnak.