Nagyberény-Ebes testvériskolai együttműködése

EFOP-3.1.8-17-2017-00098

Nagyberény-Ebes testvériskolai együttműködése

 

 

Kedvezményezett:                           Siófoki Tankerületi Központ

Projekt címe:                                    Nagyberény-Ebes testvériskolai                                                                     együttműködése

Projekt azonosító száma:                 EFOP-3.1.8-17-2017-00098

A támogatás összege:                      14 999 130 Ft

Támogatás intenzitása:                     100 %

Projekt megvalósítás ideje:              2017.12.01.-2019.11.30.

 

 

Megvalósítási helyszínek, bevont intézmények

 

Nagyberényi Dr. Faust Miklós Általános Iskola (8656 Nagyberény, Óvoda u. 3.)

 

 

Projekt célja

 

A szemléletformálás komplex, hosszadalmas folyamat, leginkább gyermekkorban hatékony, az oktatás-nevelés területén. Ezért a projekt célja a különböző társadalmi hátterű tanulók közti kapcsolat létrehozásának elősegítése, mely hozzájárul hosszú távon a kapcsolati tőke kialakításához és már a gyermekkorban elindulhat a társadalmi felelősségvállalás fontosságának előtérbe helyezése.

A projekt célja az országhatáron belüli és Kárpát-medencén belüli („A” programelem), valamint nemzetközi (Európai Unión belüli) testvériskolai kapcsolatok („B” programelem) kialakításával, közös programok megvalósításán keresztül hozzájárulnak a tanulók kompetenciájának (szociális, életviteli, kommunikáció, stb.) fejlesztéséhez, ismeretanyaguk bővítéséhez.

A program erősíti a hazafiasságot és a nemzeti identitást. Elősegíti a magyar kultúra megismerését. A program keretében lehetőség nyílik olyan tanulók közti kapcsolatfelvételére, egymás megismerésére, baráti kapcsolatok kialakítására, akik eltérő szociális helyzetükből fakadóan vélhetően sosem találkoznának egymással. A program ezen kívül lehetőséget teremt a szemléletformálásra, a társadalmi felelősségvállalás kialakítására.

Jelen projekt kifejezetten olyan iskolák kapcsolatfelvételét, programkínálatának bővítését támogatja, ahol rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulókat oktatnak, nevelnek. Jelen program célzottan a különböző helyzetű iskolák közti kapcsolatok kialakítására irányuló kezdeményezést valósít meg. A projekt lehetőséget teremt a tanulók és pedagógusaik számára arra, hogy a sajátjuktól eltérő életminőségű/helyzetű társakkal kerüljenek együttműködő kapcsolatba, ezáltal a résztvevő tanulók kompetenciái, köztük szociális kompetenciái fejlődnek. Mindez hozzájárul a tanulmányi eredményeik és iskolai eredményességük javulásához. A közös interakciók hozzájárulhatnak a bevont tanulók előítéletességének csökkentéséhez.

Jelen projekt keretében lehetőség nyílik a kötelező óraszámon felüli nyelvtanulásra valamely választott idegen nyelven.

Az „A” programelem keretében az érintett tanulók számára lehetőség nyílik részt venni tanórákon kívüli tartalmas foglalkozásokon, mely hozzájárulhat a tanulók ismeretanyagának bővítéséhez és kreativitásuk fejlesztéséhez. A hazai testvériskolai találkozók során olyan kapcsolatok alakulhatnak ki, mely motiválóan hat a tanuló jövőtervezésére, illetve felhívja a figyelmet a fiatalok számára a társadalmi elfogadás fontosságára.

A projekt „B” programeleme segítségével az érintett tanulóknak nemcsak nyelvtudásuk fejlesztésére nyílik lehetőségük, hanem egy idegen környezetben való eligazodás kipróbálására, az idegen környezetben való helytállás erősítésére, és a választott partnerország kultúrájának közvetlen megismerésére.

A konstrukció keretében elérni kívánt részcélok a következők: hazai, Kárpát-medencén belüli és nemzetközi együttműködések kialakítása a nehéz szociális körülmények között élő tanulók és a problémában nem érintett tanulók, valamint az őket oktató pedagógusok között; köznevelési intézmények nevelési, oktatási programkínálatának bővítése; aktív szabadidő eltöltésének támogatása; tanulók tantárgyi ismereteinek valamint nyelvi készségeinek fejlesztése.

Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

 

 

Projekt részletes szakmai tartalma

 

A nagyberényi általános iskola 1998. október 29-én felvette a világhírű tudós, Dr. Faust Miklós nevét, és azóta is büszkén viseli. Iskolánk mindennapi nevelő és oktató munkájában az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni:

1. Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat.

2. Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből.

3. Iskolánk – elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén – folyamatosan részt kíván venni lakóhelyünk életében.

4. Iskolánk minden tanuló számára biztosítani kívánja az esélyegyenlőséget.

Iskolánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg viselkedésüket, magatartásukat.

A pályázat a két eltérő társadalmi státuszú csoport közti interakció lehetőségét teremti meg, erősíti az egymás iránti felelősségvállalását. A pályázat a tanulók kompetenciafejlesztéséhez is hozzájárul. Minden programban résztvevő tanuló számára lehetőség nyílik a kötelező óraszámon felüli nyelvtanulásra, mely lehetővé teszi a továbbtanuláshoz is nélkülözhetetlen nyelvvizsga bizonyítvány megszerzését. A tanulmányi, kulturális és szabadidős programok, illetve a délutáni foglalkozások segítségével komplex módon bővülhet a tanulók ismeretanyaga számos tudományterületen. Ezen kívül a program olyan intézményközi kapcsolatok kialakítását ösztönzi, amelyek keretében lehetőség nyílik az oktatás, nevelés különböző területein, így a nehéz szociális körülmények között élő tanulók oktatásával, nevelésével kapcsolatosan szerzett tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztására. A program segítségével az egymás iránti szolidaritás erősödhet.

A program keretében egy közösen kiválasztott és felépített téma kapcsán alakul ki együttműködés a programban résztvevő intézmények között. A program során a két iskola tanulói, illetve pedagógusai legalább hatszor találkoznak a projekt során. A projekt keretében a személyes tanulói, pedagógus kapcsolat kialakítása mellett olyan tevékenységek megvalósítása kötelező, amelyek lehetővé teszik a fenti tématerületeken történő közös munkát, például interaktív módszerekkel.