2017. április 5-én az Egri Pedagógiai Oktatási Központ tavaszi pedagógiai szakmai napok rendezvényén átadásra kerültek az Oktatási Hivatal Bázisintézménye kitüntető címek.

Hatalmas büszkeség az Egri Tankerületi Központ számára, hogy immáron két intézmény is, úgy, mint az Egri Dobó István Gimnázium és az Egri Kemény Ferenc Általános Iskolai Sportiskola is a nyertes pályázók között szerepel.  Arról, hogy a fenti intézmények más intézmények számára is példaértékű munkája, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlata, pontosan hogyan és miként valósul meg a mindennapok során, a két intézményvezető nagy örömmel adott tájékoztatást.

Csontosné Mészáros Katalin, az Egri Dobó István Gimnázium intézményvezetője így fogalmazott:

„Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy a tantestület színvonalas, értékteremtő szakmai munkáját újabb címmel ismerték el. Örömmel osztjuk meg jó gyakorlatainkat, módszertani kultúránkat szakmai szolgáltatás formájában más intézmények pedagógusaival, tanulóival. Iskolánk elsősorban tehetséggondozó programokat szeretne megosztani más intézményekkel a tanulói összetételéből következően, illetve olyan módszertani eljárásokat, programokat melyek elősegítik a tanulók motiválását, a tanulási folyamat eredményességét. Törekszünk a komplex személyiségfejlesztésre, ugyanakkor a kiemelten fontos kompetenciák fejlesztésére is.

Hisszük és valljuk azonban, hogy e programok nem tekinthetők pusztán tehetséggondozó programoknak, hanem elősegíthetik a tanulók korai lemorzsolódásának csökkentését is. Hiszen a változatos módszertani kultúrával rendelkező, a tanulókat motiválni képes pedagógus, a személyre szabott módszerek segítségével, a tevékenységközpontú oktatás szervezésével a tanulók jobb eredményt érhetnek el, ezáltal megelőzhető a korai iskolaelhagyás.

Jó gyakorlataink megosztása mellett módszertani képzéseket kínálunk pedagógus kollégáinknak más intézményekből is.

A bemutató órákon, tanórán kívüli foglalkozásokon lehetőség van hospitálásra, majd azt követően szakmai megbeszélésre. Az intézményben dolgozó szaktanácsadóktól szaktárgyi, módszertani segítséget kérhetnek az érdeklődők, a tehetségfejlesztő pedagógus segíthet a tehetségazonosításban, tehetség tanácsadásban.”

Kékesi László, az Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola intézményvezetője így jellemezte sajátos pedagógiai módszerüket, a Jenaplan – pedagógiát, melyet az intézményben a 2000/2001. tanévtől alkalmaznak:

„A hagyományos iskolák gyakorlatát, a kor kihívásának megfelelően átalakított koncepció az iskolai élet szervezeti és munkarendjével, a tanulócsoportok kialakításának, az időbeosztásnak, az iskolai terek, és tartalmak szervezésének egy sajátos rendszerét alakítottuk ki.

Az osztálytermek lakószoba jellegűvé alakítása is ezt a célt szolgálja. A tanterem berendezéséhez tartozik a nagy szőnyeg, amelyen a reggeli körbeszélgetésekhez foglalunk helyet. A délelőttöt körbeszélgetéssel kezdjük. Odafigyelünk egymásra. Nemcsak toleranciára nevel, önuralomra is tanít, hiszen nem beszélhetünk egyszerre. A vita, a kérdezés, az érvelés megtanulásának színtere is, de ilyenkor vezetjük be az új didaktikai játékokat, készítjük elő a projekt, soron következő lépéseit. A körbeszélgetést a blokkóra követi. A legtöbb tevékenység csoportmunkában folyik. Nagyon fontos a gyerek önálló munkája, a pedagógus ezt igyekszik megkönnyíteni, a háttérből irányítani a gyermeki tevékenységet. A túlzott kognitivitás helyett inkább a személyiségfejlesztés kerül előtérbe, melynek sarkalatos pontja az életkori sajátosságoknak megfelelő játék. A körbeszélgetést játékkal kezdjük, és játékkal fejezzük be a napot is. A hetet ünneppel kezdjük és zárjuk.

A mi iskolánkban nemcsak a Jenaplan- osztályokban alkalmazzuk a szöveges értékelést, hanem a felső tagozaton a készségtárgyakat, valamint az informatikát értékeljük szöveggel. A tapasztalat azt igazolja, hogy a szülők is szívesen fogadják, hiszen sokkal többet tudnak meg gyermekük tanulmányi eredményeiről, mint a csak hagyományos értékelés útján. Értékelésünk ösztönző jellegű, mely javaslatot ad a hiányosságok pótlásának mikéntjére is.

Úgy gondolom, hogy a szülő, amikor beíratja a gyermekét az első osztályba, akkor mérhetetlen nagy bizalommal fordul a pedagógushoz. A legdrágább kincsét bízza ránk, a gyermekét! Ezzel a bizalommal bátran élnünk kell, számítani kell a szülői együttműködésre, partnerségre. Nagyon fontos ezt a bizalmat megőriznünk, erősítenünk. A „Jenaplanos - osztályok” gyermeki- szülői- pedagógusi közössége, a bizalomra épülő együttműködés kiváló példája. Gyermek-szülő- pedagógus, olyan, mint a „háromlábú szék”, ha valamelyik „lába” hiányzik, akkor nem áll meg.”

Ezúton is gratulálunk az Intézményeknek a megtisztelő címhez, és kívánunk a továbbiakban is sok sikert a munkájukhoz!