Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium és Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskolája - Tagintézmény-vezető (magasabb vezető)

Publikálva: 2023. május 10.

Pályázat Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):   A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 2023. augusztus 16. - 2028. augusztus 15-ig szól. A köznevelési intézmény tagintézmény-vezetőjének feladata a tagintézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, tagintézmény képviselete és döntéshozatal a tagintézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe. Pályázati feltételek: - Főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, - az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata, - pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata, - a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével), - 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, - a pályázó szakmai önéletrajza, - a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez), - a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Győri út 29.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplőintézményi iktatószámot: (TK/HR/KOZINT/00804-1/2023), valamint a borítékra ráírni "PÁLYÁZAT- Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium és Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskolája tagintézmény-vezetői beosztására". A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni. A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Góger Márta személyügyi referens nyújt, a +36302153803-as telefonszámon. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://kk.gov.hu/tatabanya honlapon szerezhet. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, vagy megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  oktatás

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Kisbér

Álláshirdető szervezet bemutatása:  Munkavégzés helye: Komárom-Esztergom Vármegye, 2870 Kisbér, Vásártér utca 1. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet irányadó.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

Cselekvőképesség

Elvárt végzettség/képesítés:

6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, tovább nem bontható, A tevékenységi körrel kapcsolatos információs mező tartalmazza az erre vonatkozó követelményeket.

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Igen

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.06.09. 23:59

A pályázat elbírálásának módja:   A pályázatról a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.06.26. 23:59

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Kisbéri Gimnázium és Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskolája honlapja - 2023.05.10.

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.08.16.

Publikálás tervezett időpontja:  2023.05.10.

Menü

Navigáció