Iskolatej – 2020/2021. tanév

Publikálva: 2020. május 4.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Az ajánlatkérő neve:             Veszprémi Tankerületi Központ

Az ajánlatkérő címe:             8200 Veszprém, Szabadság tér 15.

Képviseli:                   Szauer István tankerületi igazgató

Kapcsolattartó:        

Osváth Ferenc beszerzési referens

elérhetőség: ApCMnQJLViUMDmzkh911ccZIWJWbWVucm90LmZlcmVuYy5vc3ZhdGhAa2suZ292Lmh1, 88/550-219

                                                                                  

A beszerzési eljárás tárgya:

Iskolatej beszerzése a Veszprémi Tankerületi Központ intézményei részére a 2020/2021. tanév vonatkozásában. A beszerzés szabályait az óvoda- és iskolatej program szabályzásáról szóló 21/2017. (IV.26.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza.

 

Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények:

Valamennyi, a jelen ajánlattételi felhívás 1. számú mellékletében megjelölt intézmény részére az alábbi termékek szállítása:

 

1)      tanulónként 0,25 liter tejegyenértéknek megfelelő mennyiségű I/a. teljes/félzsíros tej (Rendelet 10. § (5) bekezdés a) pontja alapján) heti 1 alkalommal,

2)      tanulónként 0,25 liter tejegyenértéknek megfelelő mennyiségű I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej (Rendelet 10. § (5) bekezdés c) pontja alapján) heti 2 alkalommal,

3)      tanulónként 0,25 liter tejegyenértéknek megfelelő mennyiségű I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt (Rendelet 10. § (5) bekezdés f) pontja alapján) heti 1 alkalommal,

            a Rendeletben meghatározott minőségi előírásoknak megfelelően.

 

Fentiektől eltérő termékek vonatkozásában benyújtott ajánlatot ajánlatkérőnek nem áll módjában elbírálni.

 

Szállítás gyakorisága és szállítási határidő: hetente legfeljebb 4 tanítási napon, az adott napon a tízórai szünetben történő kiosztást lehetővé tévő időpontban

 

Mennyiségi követelmények: Valamennyi - a Veszprémi Tankerületi Központhoz tartozó és az iskolatej programban részt vevő - intézmény vonatkozásában a jelen ajánlattételi felhívás 1. számú melléklete tartalmazza kedvezményezett tanulók létszámát.

 

A teljesítés helye: Az érintett köznevelési intézmények feladat-ellátási helyei. Ezek címeit a jelen felhívás 1. számú melléklete rögzíti.

 

A szerződés időtartama: 2020/2021. tanév

 

A szerződés típusa: Szállítási szerződés (Rendelet 3. melléklete szerint)

 

Az ajánlattétel benyújtásának módja: Az ajánlatokat magyar nyelven, személyesen vagy postai úton zárt, sértetlen borítékban, egy eredeti példányban, papír alapon, az ajánlattevő cégszerű aláírásával ellátva, valamint elektronikus adathordozón (CD vagy DVD lemezen) kell megküldeni az ajánlatkérő részére.

 

Amennyiben a papír alapú és az elektronikusan becsatolt példányok között ellentmondás van, úgy az ajánlatkérő a papír alapú példányt és az abban szereplő adatokat, nyilatkozatokat tekinti irányadónak.

 

Az ajánlattétel beérkezésének határideje: 2020. május 12. (kedd) 16:00 óra

 

Az ajánlatok benyújtásának címe: Veszprémi Tankerületi Központ, 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.

 

Amennyiben az ajánlattevő postai kézbesítés útján kíván ajánlatot tenni, legyen figyelemmel e kézbesítési mód sajátosságaira, tekintettel arra, hogy ajánlatkérőnek a jelen ajánlattételi felhívásban meghatározott határidőig beérkezett árajánlatokat áll módjában elbírálni. Az ajánlatot tartalmazó postai küldemények esetleges elvesztéséből vagy téves kézbesítéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

 

A borítékra kérjük az alábbiakat rögzíteni:Iskolatej pályázat 2020/2021. tanév”

 

Az ajánlatok elbírálásának szempontja: Amennyiben egy adott intézmény vonatkozásában több szállító tesz ajánlatot, akkor a szállítókat rangsorolni kell a Rendelet 10. §-ban rögzített szempontok és azokhoz rendelt pontozás figyelembevételével.

Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok:

- ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy tárgyévben nincs adótartozása

- a jelen ajánlattételi felhívás 2. számú melléklete szerinti cégszerűen aláírt felolvasólap és ajánlattevői nyilatkozat

- a jelen ajánlattételi felhívás 3. számú melléklete szerinti cégszerűen aláírt átláthatósági nyilatkozat

- a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldánya (egyszerű másolatban is benyújtható)

 

Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat a cégjegyzésre jogosult személynek kell aláírnia.

 

Hiánypótlás lehetősége: Amennyiben érkezik a jelen ajánlattételi felhívás, illetve a Rendelet minden szempontjának megfelelő ajánlat, úgy ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget nem biztosít a többi ajánlattevő részére.

Az ajánlatok bontásának helye és időpontja:

Helyszín: Veszprémi Tankerületi Központ (8200 Veszprém, Szabadság tér 15.)

Bontás tervezett időpontja: 2020. május 13. szerda 14:00 óra

A bontási eljárás nyilvános, melyen kizárólag az ajánlatkérő által kijelölt személyek és az ajánlattevők lehetnek jelen. Ezen személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek.

Tájékoztatás:

·         Eredménytelen a beszerzési eljárás, ha:

-          nem érkezik érvényes ajánlat,

-          ajánlatkérő fenntartja a jogát a pályázati eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

·         Ajánlatkérő fenntartja a jogát, hogy jelen felhívás közzétételekor hatályban lévő veszélyhelyzettel összefüggésben módosítsa az ajánlatok bontásának – jelen felhívásban rögzített – körülményeit. Ebben az esetben a változásról a bontás tervezett időpontját megelőzően értesíti az ajánlattevőket.

 

Veszprém, 2020. május 4.

 

 

Mellékletek:

-          1. számú melléklet: a Veszprémi Tankerületi Központhoz tartozó – iskolatej programban részt vevő intézmények adatai (Intézmények, tagintézmények és telephelyek megnevezése, címe, ellátandó tanulók tervezett létszáma)

-          2. számú melléklet: felolvasó lap és ajánlattevői nyilatkozat

-          3. számú melléklet: átláthatósági nyilatkozat minta

Menü

Navigáció