Eötvös József Gimnázium és Kollégium Fáklya utcai Telephelye (kollégium) - Kollégiumvezető (magasabb vezető)

Publikálva: 2023. május 10.

Pályázat a Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében Kollégiumvezető (magasabb vezető) munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):   A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 2023. augusztus 16. - 2028. augusztus 15-ig szól. A köznevelési intézmény kollégiumvezetőjének feladata a kollégium szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, kollégium képviselete és döntéshozatal a kollégium működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe. Pályázati feltételek: - Egyetemi szintű végzettség és kollégiumi nevelőtanár vagy gyógypedagógus vagy konduktor vagy szociálpedagógus vagy játék- és szabadidő-szervező tanár vagy tanulási és pályatanácsadó tanár vagy tehetségfejlesztő tanár vagy hittanár-nevelő tanár vagy pedagógia szakos tanár és pedagógia szakos nevelő szakképzettség vagy a nevelő-oktató munka pedagógiai szakaszának megfelelően tanító, tanár szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - a kollégium vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, - az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata, - pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata, - a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével), - 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, - a pályázó szakmai önéletrajza, - a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez), - a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához. A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Győri út 29.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő intézményi iktatószámot: (TK/HR/KOZINT/00803-1/2023), valamint a borítékra ráírni "PÁLYÁZAT- Eötvös József Gimnázium és Kollégium Fáklya utcai Telephelye kollégiumvezetői beosztására". A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni. A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Stolmár Adrienn személyügyi referens nyújt, a +3634795292-es telefonszámon. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://kk.gov.hu/tatabanya honlapon szerezhet. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, vagy megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  oktatás

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Tata

Álláshirdető szervezet bemutatása:  Munkavégzés helye: Komárom-Esztergom Vármegye, 2890 Tata, Fáklya utca 4. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet irányadó.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

Cselekvőképesség

Elvárt végzettség/képesítés:

6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, tovább nem bontható, A tevékenységi körrel kapcsolatos információs mező tartalmazza az erre vonatkozó követelményeket.

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Igen

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.06.09. 23:59

A pályázat elbírálásának módja:  A pályázatról a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.06.26. 23:59

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Eötvös József Gimnázium és Kollégium honlapja - 2023.05.10.

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.08.16.

Publikálás tervezett időpontja:  2023.05.10.

Menü

Navigáció