A móri Radnóti Miklós Általános Iskola és a fehérvárcsurgói Károlyi József Tagiskolájának infrastrukturális fejlesztése

Publikálva: 2019. december 3.

A Móri Radnóti Miklós Általános Iskola részese az EFOP-4.1.2-17-2017. számú pályázatnak, amelynek kapcsán egy a 21. századnak megfelelő új épületszárny kerül kialakításra.
A móri Radnóti Miklós Általános Iskola és a fehérvárcsurgói Károlyi József Tagiskolájának infrastrukturális fejlesztése

A Székesfehérvári Tankerületi Központ az EFOP–4.1.2-17 kódszámú, „Iskola 2020 Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című felhívás keretében támogatást nyert a móri Radnóti Miklós Általános Iskola és a fehérvárcsurgói Károlyi József Tagiskolájának infrastrukturális fejlesztésére.

Projekt azonosító: EFOP-4.1.2-17-2017-00069

Támogatási összeg: 1.032.141.363,- Ft

Támogatási összeg mértéke: 100%

Az "Iskola2020" felhívás célja az állami fenntartású intézmények valós, helyi igényekre és hiányokra alapozott infrastrukturális fejlesztése, valamint az érintett intézmények hatékony pedagógiai eszközrendszerét, módszertani megújulását támogató, a minőségi neveléshez-oktatáshoz és a mindennapos testnevelés infrastrukturális igényeihez illeszkedő funkcionális egységek, feladatellátási helyek kialakítása.

Az infrastrukturális fejlesztések kiemelt célja, hogy a területi különbségeket kiegyenlítve, az egyenlő esélyeket megteremtve és a közel azonos színvonalú köznevelési feladatellátáshoz való hozzáférést biztosítva legyenek meg az intézményekben a jelen kor elvárásainak megfelelő infrastrukturális feltételek -különösen a megfelelő számú, korszerűen felszerelt tantermek, szaktantermek, laborok, nyelvi képzési helyszínek, informatikai eszközök. Továbbá a közösségi terek, a sportolási lehetőségek, a mindennapos testnevelés infrastrukturális és eszköz feltételei, valamint az intézményben már meghonosított, vagy a helyi igény alapján ellátandó egyes művészeti ágak, tanszakok követelményei szerinti alapfokú művészetoktatás, a tehetséggondozás és a hátránykompenzáció biztosításához szükséges termek és speciális eszközök, továbbá a tanulók nevelését, oktatását, képzését, valamint a fejlesztését biztosító helyiségek, eszközök.

A projekt célkitűzései között szerepel, hogy az intézményben biztosítva legyen a deszegregáció, illetve teljes körűen érvényesüljön az egyenlő bánásmód elve. Az esélyegyenlőség szempontjainak figyelembe vételével a fejlesztések szolgálják a hátrányos megkülönböztetéssel szemben folytatott küzdelmet.

Az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott célkitűzéseinek eléréséhez, a minőségi, európai szintű nevelés-oktatás feltételeinek biztosításához szükséges a fejlesztés. A mindennapi testneveléshez fontos elem egy új tornaterem kialakítása öltözőkkel és vizesblokkal. A szabadidő hatékony eltöltéséhez, szakmai előadások tartásához, valamint helyi, körzeti és megyei versenyek lebonyolításához modern előadótermet és szekcióülések tartására, 100 fő befogadására alkalmas, leválasztható helyiségeket szeretnénk kialakítani. Hosszú távon kívánja biztosítani tagintézményei számára a felső tagozatos gyerekek esetleges befogadását 4 osztályteremmel. A magas színvonalú tehetséggondozás érdekében szeretnénk kialakítani olyan jól felszerelt szaktantermeket és szertárakat amelyekben a kor igényeinek megfelelő szinten tudja folytatni a munkát. Az épületben kialakításra kerül egy új könyvtár, amely nagyban hozzájárul a gyerekek olvasóvá neveléséhez. A Móri Pászti Miklós AMI által az intézmény diákjai (41 fő) számára tartott egyéni hangszeres órák és a kiscsoportos szolfézs órák tartása is indokolttá teszi 7 csoport és egyéni foglalkoztatásra alkalmas helyiségek kialakítását. A szakos tanítást végző tanárok felkészülését segítendően szükséges egy tanári szoba (+ egy kisebb, vezetői szoba). Az új épületszárny akadálymentesítését is tervezzük.

Fehérvárcsurgón kialakításra kerül egy nyelvi labor es egy természettudományos szaktanterem is korszerűsítésre kerül. Öt tanterem padlócseréje és belső felújítása is megtörténik. Az iskolaépület külső felületei is érintettek a fejlesztéssel. Tervezett a tetőhéjazat cseréje. A homlokzatokat utólagos hőszigeteléssel tervezzük ellátni. A nyílászárók cseréje is megtörténik, valamint a fűtéskorszerűsítés is tervezett megvalósulni.

 

Projekt időtartam: 2017. november 1 – 2021. október 31.

Menü

Navigáció