EFOP-4.1.3-17-2017-00151

Publikálva: 2018. július 24.

Megújuló köznevelés Balatonlelle és térségében

EFOP-4.1.3-17-2017-00151

Megújuló köznevelés Balatonlelle és térségében

 

 

Kedvezményezett:                           Siófoki Tankerületi Központ

Projekt címe:                                    Megújuló köznevelés Balatonlelle és                                                             térségében

Projekt azonosító száma:                 EFOP-4.1.3-17-2017-00151

A támogatás összege:                      126 568 504 Ft

Támogatás intenzitása:                     100 %

Projekt megvalósítás ideje:              2017.09.01.-2019.08.31.

 

 

Megvalósítási helyszínek, bevont intézmények

 

Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (8638 Balatonlelle, Petőfi u. 1.)

 

 

Projekt célja

 

A köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének fő célja fokozni az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra ösztönző nevelést) és emelni az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, az alacsony teljesítményt nyújtó, a 2007-2013. közötti infrastrukturális fejlesztésekből kimaradt, elsősorban a fejlesztendő járásokban működő, a végzettség nélküli iskolaelhagyásban érintett intézményekben infrastrukturális fejlesztések segítségével.

Részcélok: a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítása, különösen a tanulást segítő és közösségi terek tekintetében; a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletében (eszköz- és felszerelési jegyzék) meghatározott kötelező helyiségek kialakítása, felújítása és eszközök beszerzésének támogatása a minőségi nevelés feltételeinek megteremtése érdekében.

 

 

Projekt részletes szakmai tartalma

 

A Siófoki Tankerületi Központ (tov. STK) intézmény alapításától kezdődően legfontosabb céljának tekinti a közoktatás-nevelés területi egyensúlyának megteremtését. Célja a fenntartásában működő 46 intézmény több mint kétharmada jelenllévő korszakos hátrány felszámolása, az elhivatott pedagógusok és nevelők munkájához valamint a társadalomés gazdaság elvárásaihoz igazodó köznevelés kereteinek biztosítása. Az STK menedzsmentje felismerte, hogy napjainkban az általános iskolai oktatás nemcsak alapismereti és továbbtanulásra felkészítő funkciót lát el, hanem olyan fiatalokat kell a középfokú oktatásba bocsátani, akik tanulmányaik végén alkalmasak a széleskörű alkalmazkodásra, problémamegoldásra – mindezt egy tradicionális gyökerekből táplálkozó, túlnyomórészt hátrányokkal sújtott falusias - kisvárosias környezetben, Magyarország felzárkóztatandó járásaiban. A meglévő leromlott köznevelési infrastruktúra megújításának első lépéseként Balatonlelle és térségében a helyi társadalmi felzárkózás érdekében, a területi elmaradottság felszámolásán és korszerű intézményi keretek kialakításán túl jelen projekt megvalósításával olyan intézményi infrastruktúra kialakítása a cél, amely alkalmas az innovatív pedagógiai módszerek akár évtizedes alkalmazási környezetének megteremtésére. A projekt részét képezi az STK komplex fejlesztési stratégiájának, mely koherens közszolgáltatási többletet nyújt a leginkább fejlesztendő területeken. Kimenetében biztosítja, hogy a nevelés-oktatás helyi feltételrendszere közvetlen közelségbe hozza a hátrányos helyzetű (10,74-29,65%), SNI (2,48-3,95%) és BTMN(7,29-9,29%) valamint a felzárkózást és minőségi oktatást kereső egyéb célcsoportba tartozó tanulói részére az alap- felzárkóztató- és művészeti oktatás fenntartható innovatív és minőségi biztosítását. E cél kapcsolódik az intézmény által korábbi években megfalósított pedagógus szaktudás-fejlesztéshez, együtt hozzájárulnak a területi hátrányok csökkentéséhez, a társadalmi felzárkózáshoz és a lokálisan boldoguló aktív rétegek megerősítéséhez.

Balatonlelle beiskolázási körzetébe több a 105/2015 korm.rend szerint hátrányos helyzetű település tartozik. Somogytúr és Karád egyaránt jelentős munkanálküliséggel sújtott, közülük Karád társadalmi- gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett település. A vonzáskörzetet adó Fonyódi járás a 290/2014. (XI. 26.) korm. rendelet szerint kedvezményezett járás.

A pályázó intézmény helyzete a járásban igen speciális, mivel az elmúlt évek beiskolázási adatai és a vonzáskörzet demográfiai mutatói alapján befogadó és segítő közeget jelent a felzárkózó kisgyermekek számára – ugyanakkor ennek társadalmi elvárás-szintű ellátásához jelen pályázati lehetőségig nem volt lehetősége. Az intézmény tárgyi infrastruktúrája leromlott, több épített elem sem felel meg az Alaptörvényben rögzített egészséges környezethez és közszolgáltatásokhoz való méltó hozzáférésnek. A projekt az előbbi problémákra ad választ. A 20/2012 EMMI rend. és kapcsolódó szabályzók alkalmazásával felújított, korszerűen felszerelt  25 intézményi helyiséget fejleszt. Megvalósít 9 db tanterem, 4 db szertár, 5 db egyéb helyiség felújítást, 3 db folyosó és közlekedő felújítást, komplett vizesblokk felújítást, korhadt beltéri nyílászárók cseréjét, könyvtár leválasztást, porta kialakítást, konyha szellőztető gépészet kialakítást, világítás-korszerűsítést, védőburkolat kialakítást. Megvalósul 730db (ebből 450db iskolai bútor és eszköz; 22db fejlesztő-; 109 db infokommunikációs-; 3db technikai-; 42db alapismereti-; 104db természettudományos-) eszköz beszerzése.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek keretében 14 hónapon keresztül projekt és szakmai menedzsmentet működtet – Projektmenedzser, Pénzügyi vezető, Szakmai vezető. Elkészül 1 db kommunikációs terv, 2 db tájékoztató tábla, 2 sajtóközlemény, 2 projektrendezvény.

A projekt a menedzsment és szakmai stáb aktiválását követően megvalósítja a közbeszerzési egyéb versenyeztetési eljárásokat, elkészítteti a dokumentációkat, kivitelezői szerződést köt, ellenőrzést és tájékoztatást hajt végre, megvalósítja az eszközfejlesztést, aktiválja a beruházás eredményeit valamint széleskörű társadalmasítást végez. Vállalja a horizontális és esélyegyenlőségi szempontok érvényesítését. Megvalósul a közoktatásfejlesztés implementációja, a fejlesztés eredményeképpen a Balatonlelle és térségi általános iskolások tanulási és továbblépési esélyei igazodnak az EU sztenderdekhez, megvalósulnak a releváns stratégiákban foglalt célkitűzések, csökken a lemorzsolódás és a korai iskolaelhagyás, csökken az alacsony iskolai végzettség miatt NEET célcsoportba kerülő fiatalok száma, nő a középiskolákban sikeresen tovább tanulók száma, emelkedik a térség megtartó ereje, hosszú távú kimenetében biztosítottá válik a térség helyi identitásra épülő társadalmi-gazdasági fejlődése.


Menü

Navigáció