EFOP-3.3.5-17-2017-00036

Publikálva: 2020. július 8.

EFOP-3.3.5-17-2017-00036 azonosítószámú, Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő közösségi program kísérleti megvalósítása Székesfehérváron című projekt támogatási összege 60 600 000,- Ft.

EFOP-3.3.5-17-2017-00036 azonosítószámú

KORSZERŰ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁT SEGÍTŐ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI PROGRAM KÍSÉRLETI MEGVALÓSÍTÁSA SZÉKESFEHÉRVÁRON című projekt

 

 

EFOP-3.3.5-17-2017-00036 azonosítószámú, Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő közösségi program kísérleti megvalósítása Székesfehérváron című projekt támogatási összege 60 600 000,- Ft.

Projekt, megvalósítás időtartam: 2018. április 13 – 2019. október 12.

 

Kedvezményezett neve: Székesfehérvári Tankerületi Központ

Projekt címe: Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő iskolai közösségi program kísérleti megvalósítása Székesfehérváron”

Projekt azonosítója: EFOP-3.3.5-17-2017-00036

Támogatási összege: 60 600 000,-Ft

Támogatási összeg mértéke: 100%

A projekt befejezése: 2019. 10. 12.

EFOP-3.3.5-17-2017-00036 azonosítószámú, KORSZERŰ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁT SEGÍTŐ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI PROGRAM KÍSÉRLETI MEGVALÓSÍTÁSA SZÉKESFEHÉRVÁRON című projekt

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és az annak megfelelően kiadott új tartalmi szabályozók (Nemzeti alaptanterv (Nat) és a kerettantervek) új irányokat szabnak a pedagógiai gyakorlat és az iskolák számára. Az oktatás mellett hangsúlyos szerepet kapott a nevelés területe, és előtérbe került a kulcskompetenciák fejlesztésének egyensúlyba hozása a műveltségterületi tartalmakkal.

Az új tartalmi szabályozók a tanulók személyiségének és tudásának komplex fejlesztését helyezik a középpontba, amelynek legeredményesebb eszközét az olyan nevelési-oktatási programok jelentik, amelyek az iskolai életet egészében kezelik, azaz nem kizárólag a tanórákra koncentrálnak, hanem a nevelés-oktatás részének tekintik a tanórán kívül az iskolában eltöltött időt is.

Az Európai Unió oktatással és képzéssel kapcsolatos célkitűzései közt kiemelt fontossággal jelenik meg az iskolai lemorzsolódás, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésének kérdése; ez a köznevelés számára jelenleg olyan valós probléma, ami egyben megoldandó feladatot is jelent. Számos család számára komoly nehézséget okoz gyermekeik elhelyezése és felügyelete a tanítási szünetekben (a tanév alatti szünetek száma összesen 15 hét), illetve számukra nem megoldott az aktív, fejlődést biztosító szabadidő eltöltése és a készségfejlesztő tevékenységek végzése.

A támogatás háttere az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban Támogató) hirdeti meg 1037/2016 (II.09.) Korm. határozatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

Bentlakásos és napközis tematikus tanulási alkalmak megszervezése és megvalósítása, alkalmazva az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 projektben kifejlesztett tartalmakat.

Projekt átfogó célja:

A projekt célja a konstruktív és értékközpontú nevelés, az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozása, az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése, a köznevelés hátránykompenzációs szerepének erősítése és az Európai Unió ifjúságpolitikai, fejlesztési területével összhangban az iskolai lemorzsolódás csökkentése.

Cél a köznevelés minőségi fejlesztése nem-formális és informális tanulási módszerek kísérleti megvalósításán keresztül, hangsúlyt fektetve az élményalapú tanulás módszertani megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé formálására.

A projekt az volt, hogy olyan tematikus napközi és tematikus bentlakásos programok megvalósítása, amelyek a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz igazodnak, középpontjában a tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése, kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll, figyelembe véve, hogy a nevelés és az oktatás színtere nemcsak az iskola lehet. A foglalkozások keretében lehetőség nyílt olyan tanulási módokra és szervezési megoldásokra, amelyek előmozdítják a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak fejlesztését, az osztályközösségek megerősödését.

A kísérleti program célja, hogy egy újfajta, nem formális és informális program tartalmi és koncepcionális kereteit tesztelje a korosztályos és speciális célcsoportok igényei szerint is reprezentatív mintacsoporton 1-7. évfolyamos tanulóinak bevonásával.

Mindezek érdekében pályázott a Székesfehérvári Tankerületi Központ kísérleti bentlakásos és napközis programsorozatok megvalósítására.

A EFOP-3.2.15-VEKOP-17 keretében 2017/2018. tanévben 26 fő, 2018/2019. tanévben pedig 25 fő pedagógus vett részt 30 órás „Élmény tanulni” elnevezésű pedagógus továbbképzésben.


 

Az intézmények maguk választották ki a témamodult. Így került sor 6 különböző témamodul maghatározására, a témák kidolgozására:

-          Életvezetés, családi életre nevelés, közösségi szerepvállalás (6 csoport)

-          Környezetvédelem és természetismeret (16 csoport)

-          Művészeti nevelés (6 csoport)

-          Nemzeti és kulturális identitás hagyományőrzés, anyanyelvápolás (10 csoport)

-          Közlekedés, KRESZ (9 csoport)

-          Sport és egészségre nevelés (8 csoport).

A projektbe bevont intézmények:

-          Székesfehérvári Bory Jenő Általános Iskola,

-          Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola,

-          Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola,

-          Székesfehérvári István Király Általános Iskola.

Az új, kidolgozott módszertanok beépülnek az intézmény pedagógiai program és/vagy helyi tantervébe, ezzel új módszertani fejlesztést alkalmaznak az intézmény oktatási-nevelési munkája során. Ezen fejlesztések hozzájárulnak a pedagógusok módszertani kultúrájának folyamatos fejlesztéséhez, a pedagógiai kreativitás előtérbe helyezéséhez; jó gyakorlatok bevezetésének és elterjedésének segítésével.

A program megvalósítása önkéntesek, közösségi szolgálatot ellátó középiskolások bevonásával valósult meg.

2018. június 3. és 4. hetében 4 kísérleti bentlakásos program (65 tanulóval, 8 pedagógussal, 1 fő animátorral, 1 fő önkéntessel), 2019. június 3. és 4. hetében 4 bentlakásos program (57 tanulóval, 6 pedagógussal, 1 fő animátorral, 1 fő önkéntessel) került megvalósításra.

2018. június 3. és 4. hetében 24 kísérleti napközis program (532 tanulóval, 48 pedagógussal, 7 fő önkéntessel, 8 fő IKSZ-szel), 2019. június 3. és 4. hetében 24 kísérleti napközis programmal ( 539 tanulóval, 50 pedagógussal, 9 fő animátorral, 8 fő önkéntessel, 4 fő IKSZ-szel) megvalósítására került sor a pályázati keretből.

A tanulási alkalmak lebonyolításának időszaka 2018. és 2019. év júniusának 3-4. hete, azaz összesen kötelezően a megjelölt négy hét.

A projekbe ténylegesen bevont összes tanulók száma: 1197 fő

A résztvevő tanulók közül 57 fő SNI tanuló, 12 fő HH; HHH-s tanuló volt.

A programok megvalósításáról programnaplók készültek.

A napközis programokhoz az egy napos kitelepülés, buszos utaztatás került megszervezésre, amelynek keretében finanszírozásra kerültek a tanulói belépődíjak, bérelt eszközök. Beszerzésre kerültek a szakmai eszközcsomagok, valamint a tanulói egységcsomagok is. Az étkezések megszervezésekor nagy gondot fordítottunk az esetleg speciális étrendű tanulók, pedagógusok résztvevők ellátására.

A tevékenységek, programok kialakításánál kiemelkedően fontos szempont volt esélytudatosság, az esélyegyenlőség. A programok tervezésénél, megvalósításakor arra törekszünk, hogy az integráltan nevelt-oktatott SNI-s, a hátrányos helyzetű tanulók is vegyenek részt. A programok mindegyike szegregációmentes. Kiemelten figyelünk környezetünk megóvására, ennek érdekében csökkentettük a papíralapú dokumentációt, a programok esetében kiemelt témakörként foglalkoztunk a környezetvédelemmel.

A kötelező nyilvánosság biztosítására a tájékoztató táblák beszerzése lezajlott. 

Projekt, megvalósítás időtartam: 2018. április 13 – 2019. október 12.

 

 

 

 

Menü

Navigáció