EFOP-3.2.3-17-2017-00069

Publikálva: 2018. július 24.

Digitális környezet fejlesztése a Siófoki Tankerületi Központ 4 iskolájában

EFOP-3.2.3-17-2017-00069

Digitális környezet fejlesztése a Siófoki Tankerületi Központ 4 iskolájában

 

 

Kedvezményezett:                           Siófoki Tankerületi Központ

Projekt címe:                                    Digitális környezet fejlesztése a                                                                     Siófoki Tankerületi Központ 4                                                                       iskolájában

Projekt azonosító száma:                 EFOP-3.2.3-17-2017-00069

A támogatás összege:                      107 347 361 Ft

Támogatás intenzitása:                     100 %

Projekt megvalósítás ideje:              2018.02.01.-2021.05.02.

 

 

Megvalósítási helyszínek, bevont intézmények

 

Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (8630 Balatonboglár, Árpád u. 5.)

Széchényi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (8623 Balatonföldvár, Gábor Áron u. 1.)

Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium (8700 Marcali, Petőfi u. 16.)

Marcali Noszlopy Gáspár Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (8700 Marcali, Széchenyi u. 60.)

Siófoki Beszédes József Általános Iskola (8600 Siófok, Szépvölgyi u. 2.)

 

 

Projekt célja

 

A projekt célja, hogy olyan, a digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő pilot programokat valósítson meg, amelyek elterjeszthetőek a teljes köznevelési rendszerben a pedagógusok digitális felkészültségének, módszertani kultúrájának növelése, a mindennapi pedagógiai munka során az IKT-használat erősítése és elsősorban a digitális és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztése érdekében.

A projekt részcéljai: A digitális pedagógiai módszertanok komplex, intézményi szintű fejlesztése a pedagógusok képzésével és a támogató eszközöknek bevezetésével és beválás-vizsgálatával, illetve a nemzetközileg bevált eszközrendszerek meghonosítása és kísérleti jellegű bevezetése. A tanulók matematikai, szövegértési, digitális és természettudományos, valamint problémamegoldó és kreatív kompetenciáinak fejlesztése. Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájában foglalt fejlesztési célok (a pedagógusok IKT tudása, módszertani kulturája, motivációja; IKT-eszközök használatának beépülése a tanítás-tanulás és az értékelés folyamatába; internet és eszközellátottság; IT biztonság, esélyegyenlőség; oktatás adminisztrációs szolgáltatások) megvalósítása. A pilot programot megvalósító intézményekben a digitális környezeti fejlesztések hozzáférhetővé, akadálymentessé tétele, kiemelten a fogyatékossággal élő, a sajátos nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók (BTM) számára.

 

 

Projekt részletes szakmai tartalma

 

FŐ CÉLOK

• a pedagógusok elsajátítsák és átadhatóvá tegyék – a digitális kompetenciához szükséges ismereteket, illetve az internet és a digitális eszközök által kínált lehetőségek kiaknázását. A fentiek magukba foglalják az internetbiztonsággal, a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ismereteket is.

A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KIVÁLASZTOTT TERÜLETEI

• a matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása;

• a szövegértés fejlesztésének támogatása;

• a természettudományos megismerés támogatása;

• a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatása, a kreativitás fejlesztése

A CÉLOKAT AZ ALÁBBI TEVÉKENYSÉGEKKEL ÉRJÜK EL:

• Pedagógus továbbképzések (a beszerzett eszközökhöz kapcsolódó 30 órás akkreditált képzések - 60 fő képzése)

• Tréningek és műhelymunkák (workshopok)

• Saját pedagógusok által megvalósított tartalomfejlesztések

• a fejlesztések, tartalmak iskola pedagógiai programjába való illesztése

• a tanítási folyamat tervezésével kapcsolatos dokumentumok (tanterv, óraterv) kialakítása.

• A résztvevők – tanultak alapján – módszertani csomagokat építenek, azokat kipróbálják és beillesztik (a tanórák/foglalkozások 40%-ában)

• A megvalósulást elemzik, korrigálják – szükség esetén –, valamint véglegesítik. A módszertani csomagokkal kapcs-latos elvárás a tanórai differenciálás (tehetséggondozás és felzárkózás) azaz az esélyegyenlőség lehetőségének biztosítása.

• A digitális környezeti fejlesztéseket hozzáférhetővé, akadálymentessé teszik.

• Szakmai napokat, hospitálásokat, online tanári közösségeket, tantestületi műhely-munkákat szerveznek, a módszertani csomagokkal kapcsolatos tapasztalatok, illetve az internetbiztonság és a fogyasztóvédelmi ismereteik megosztása érdekében.

• A projektben szerzett eredmények fenntarthatóságát mentorálással és helpdesk működtetésével kívánjuk elérni.

• Az intézmény biztosítja a technikai segítséget, és a résztvevők közül kiválasztott kolléga digitális módszertani asszisztensi feladatokat lát el a későbbiekben.

• Eszközbeszerzés Az intézmények digitális fejlesztési terveihez és a tervezett szakmai tartalomhoz illeszkedő eszközöket szerzünk be. (Laptopok, interaktív projektor, 3D nyomtató, LEGO, GEOMATECH, PASCO fejlesztő eszközök).

• Disszemináció keretében a résztvevők a módszertani csomagokat alkalmassá teszik a multiplikációra, és a produktumokat feltöltik a Nemzeti Köznevelési Portálra.

CÉLCSOPORT

• Célcsoportunk az általános iskolai és gimnáziumi szaktanárok.

• A partner- intézményekben tanuló gyerekek (összesen 1779 fő)

A digitális pedagógiára való felkészítést egy mérés elo?zi meg, amelyben feltérképezzük a pedagógusok IKT-kompetenciáit. Az eredmények alapján soroljuk csoportokba a résztvevőket, egyéni tanulási utak (célok) meghatározásával. Azoknak, akiknek a legtöbb a deficitje, külön mentorálást szervezünk, illetve kooperatív körökben kollaborációs munkákat a felzárkózáshoz. A képzések végeztével komplex feladatokkal mérjük az eredményt, lehetőséget adva a szakaszos önértékelésre.

A programot olyan komplex és jelenségalapú megközelítéssel kívánjuk megvalósítani, ami erősíti a tantárgyi integrációt az iskolán belüli és iskolák közötti szakmai hálózatok kiépülését és működtetését. Ennek módja, az egyes problémák sokoldalú megközelítése, és a tantárgyak kapcsolódási pontjainak létrehozása az IKT eszközhasználat és kiválasztott – uniós forrásokból megvalósított és szabadon hozzáférhető – tartalmak segítségével. A kiválasztott rendszerünk a LEGO StoryStarter, Geomatech vagy a PASCO természettudományos szenzor csomag. E csomagokat a szövegértés fejlesztésében, a matematikai, logikai kompetenciák illetve a természettudományos kompetenciák fejlesztésére kívánjuk használni (alsó/felső tagozat, valamint gimnázium területeken).

Jelentős innovációként a 3D nyomtató és a datalogger típusú eszközök tanórai alkalmazását vezetjük be. Ezek az eszközök alkalmasak arra, hogy egyfelől összekapcsolják a manuális, személyközi munkát a virtuálissal, másrészről az egyes tantárgyi tartalmak összefüggéseit tapasztalhatják meg a tanulók. Bemutatjuk, hogy hogyan kapcsolhatók össze a különböző tantárgyak ismeretei a jelenség-alapú természettudományos tanítás során. A résztvevők a műhelymunkán megismerkednek az internet veszélyforrásaival, a védekezés lehetőségeivel, a biztonságos internetezés szabályaival is, valamint az internetes zaklatás kezelésével kapcsolatban kapnak ismereteket és módszereket.


Menü

Navigáció