EFOP-3.2.3-17-2017-00040

Publikálva: 2019. február 22.

Digitális környezet fejlesztése a Szekszárdi Tankerületi Központ intézményeiben

                     

TÁJÉKOZTATÓ KÖZLEMÉNY

Digitális környezet fejlesztése a Szekszárdi Tankerületi Központ intézményeiben

A kedvezményezett neve, címe: Szekszárdi Tankerületi Központ                                                               7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25.
A projekt azonosító száma:                            EFOP-3.2.3-17-2017-00040
Az elnyert támogatás összege:                      109 930 088 forint
A támogatás mértéke:                                     100,00 %
A projekt tervezett megvalósítási időszaka:  2018.01.01-2020.12.31.
A projekt tervezett befejezési dátuma:           2020.12.31.

A projekt tartalma:

A Szekszárdi Tankerületi Központ a pályázat keretében a kiválasztott köznevelési intézményeiben a digitális pedagógia módszertani csomagjaira épülő pilot programokat valósít meg, amelyek segítségével a pedagógusok a digitális felkészültségüket, módszertani kultúrájukat szélesíthetik, valamint a mindennapi pedagógiai munkájukban az információs és kommunikációs technológiák széleskörű használatát erősíthetik.
A kiválasztás szempontjai voltak, hogy a lehetőségek szerint minél több területen tudjuk a közvetlen gyakorlati alkalmazásban kipróbálni a digitális módszertan új eszközrendszereit, és azt meghonosítani az egyes intézményekben.
Célunk, hogy a diákok számára épüljön be a tanulási feladatok közé az információkeresés, feldolgozás, kollaboráció információs és kommunikációs technológiákkal támogatott megoldásainak használata, hogy a pedagógusok kapjanak szakmai és módszertani támogatást a digitális pedagógiára épülő tanórákra történő felkészülésben és a tanórák megtartásában, valamint, hogy szemléletmódjában, módszertani kultúrájában, követelményrendszerében új, a digitális kor kihívásaira reflektáló nyitott oktatási környezet jöjjön létre.

A projektbe a tankerületi központ négy köznevelési intézménye kapcsolódott be:

A projektben résztvevő iskolák osztályaiban a különböző tantárgyak tanítási óráin digitális eszközök és tartalmak felhasználásával modern kooperatív tanítás és tanulás valósul meg, amely a XXI. század kihívásaira felkészíti a diákokat, valamint lehetővé teszi számukra az életen át tartó tanulási készségek és képességek elsajátítását.

A projekt 36 hónapja alatt a pedagógusok és a tanulók is létrehoznak digitális oktatási tartalmakat, amelyek iskolai, tankerületi szinten bárhol felhasználhatók lesznek a világhaló segítségével. A többféle eszközt, alkalmazást magába foglaló tananyagfejlesztés és tanulásfejlesztés által lehetőség nyílik a kreativitás, problémamegoldó, többszintű gondolkodás fejlesztésére.

A részt vevő intézményekben összesen 12 pedagógus fejleszt és tölt fel digitális óravázlatokat, tanítást-tanulást segítő tartalmakat az NKP oldalára, az ő munkájukat pedig intézményenként egy-egy digitális módszertani asszisztens segíti. A projekttel érintett intézményekből digitális kompetenciáinak fejlesztése érdekében 40 pedagógus akkreditált pedagógus továbbképzésen vesz részt.

Az oktatási intézmények eszközellátottságának javítása, a digitális tartalomfejlesztés érdekében korszerű IKT eszközöket, berendezéseket szerzünk be, digitális módszertani programcsomagokat adaptálunk, melyekhez a rendszergazdai szolgáltatás is biztosított lesz.

Különös figyelmet fordítunk a projekt során az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülésére, így egyéni bánásmóddal, differenciálással, tanórán kívüli megértést segítő tartalmak használatával segítjük a sajátos nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő (BTMN) tanulókat.

A projektben részt vevő intézmények a program keretében megvalósított pedagógiai fejlesztéseket beépítik a pedagógiai programjukba, és alkalmazzák majd a fenntartási időszak után is.

Menü

Navigáció