EFOP-1.3.9-17-2017-00091

Iskolaközpontú együttműködések Szerepen

Kedvezményezett: Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Projekt azonosító szám: EFOP-1.3.9-17-2017-00091

Támogatás összege (Ft): 49 972 450 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt megvalósítás időtartama: 2017.11.01.-2019.12.30.

Konzorciumi partner: Püspökladányi "id. Csenki Imre Vegyeskar" Közhasznú Egyesület

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

A Szerepi Kelemen János Általános Iskolában megvalósult projekt fő célja a társadalmi együttműködés erősítése. Az iskolának nagy szerepe van Szerep település kulturális életében, illetve fejlődésében.

A projekt részcéljai:

·         Javuljon az iskolák, az ifjúsági civil szervezetek, és a helyben életképes gazdasági szereplők együttműködése és a társadalom felé történő nyitási képességük.

·         Növekedjen a településeken elérhető, az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó informális és nem formális tanulási lehetőségek, továbbá közösségi programok száma és választéka.

·         Erősödjön a településen élők – különösen a fiatalok és a fiatal felnőttek – társadalmi aktivitása.

·         Növekedjen az önkéntes tevékenységet végzők száma.

·         A létrejövő ifjúsági tevékenységek által erősödjön a vidék helyben megtartó ereje, a tartós elvándorlással szembeni védekezőképessége.

·         Helyi viszonylatban a lemorzsolódás csökkentése, ezáltal hosszútávon a helyi munkaerőpiac pozitív elmozdulása.

A projekt célcsoportja: az iskola tanulói, bevont együttműködő civil szervezetek, települési intézmények, szülők, meghívott vendégek, akiknek a közvetlen közreműködése révén növekszik a településen elérhető, az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó informális és nem formális tanulási lehetőségek száma, továbbá a közösségi programok száma és választéka, ezáltal erősödik a településen élők társadalmi aktivitása.

A fejlesztés eredményeként 2018. május 2-val megkezdődött a szakmai munka, szakkörök, rendezvények, kirándulások, vetélkedők tartása.

A megvalósítás időszakában 4 kötelező elem valósult meg:

- Az egészséges életmód jegyében: sportverseny, labdarugó torna, kézilabda torna, sorverseny megvalósítása

- Hagyományőrző tevékenységek előkészítése és megvalósítása: hagyományőrző találkozó, rendezvény, jeles napokhoz, népművészethez, kézművességhez kapcsolódó rendezvény szervezése.

- Egészséges életmódra neveléshez köthető tevékenységek előkészítése és megvalósítása keretében főzőklubot szervezése klubvezető irányítása mellett.

- Természetismerethez, környezeti felelősségvállalás elmélyítéséhez köthető tevékenységek előkészítése és megvalósítása keretében kirándulások és foglalkozások szervezése, illetve közösségi kert kialakítása és ahhoz kapcsolódó foglalkozások.

- A köznevelési intézmény infrastruktúrájának fejlesztése, a közös együttműködések és programok befogadása érdekében a tervezett programokhoz szükséges eszközök beszerzése.

Konzorciumi partner:

Püspökladányi "id. Csenki Imre Vegyeskar" Közhasznú Egyesület. Konzorciumi együttműködés keretében a kórus hagyományőrző programokba csatlakozott be. Két alkalommal jött a vegyeskar az iskolába: 2017 decemberében karácsonyi műsort adott az összegyűlt nézőknek az iskola énekkarával együtt. A következő évben pedig tavasszal (2018. március 10-én) tartott interaktív hangszerbemutatót népi hangszerekből a gyerekeknek. 2019. február 5-én az egyesület tagjai a tanulókat előadás formájában megismertették a farsangi népszokásokkal, rejtvényeket, vetélkedőket és közös daltanulást tartottak. 2019 márciusában hagyományok témájában rajzversenyt rendeztek „Mostan színes tintákról álmodom” címmel. 2019. október 4-én Hagyományőrző szüreti mulatság lebonyolításában vettek részt.

Együttműködő partnerek:

Sárréti Íjászklub:

Az íjászat látványos egyben nagyon veszélyes sport is. A bemutatókon kívül a gyerekek íjásztatás nagyon veszélyes feladat. A bemutatóknál nagy munkát igényel az eszközök beállítása, a biztonságos íjásztatáshoz a helyszín megfelelő kialakítása. A helyszín szerencsés megválasztása akkor volt lehetséges, ha azok valamilyen kirándulással voltak összekapcsolva. Így ezek a bemutatók a természetben megvalósuló kirándulások, vagy kerékpár túrák során történhettek. Ezek a rendezvények pontos előkészítést igényeltek Míg a gyerek és a pedagógusok ideje kevésbé volt kötött, az íjászklub tagjaié annál inkább. Amatőr egyesület lévén az Íjászklub tagjai munkahellyel rendelkező emberek. Ezáltal a rendezvény megszervezése külön egyeztetéseket igényelt. Iskola-Íjászklub, Íjászklub-tagjai tagok-munkahelyek. Összeségében ezek a rendezvények sikeresek voltak. Látványosak, érdekesek és nem utolsósorban balesetmentesek.

Szerepi Sportegyesület:

A Szerepi Sportegyesület elsősorban a lány és fiú labdarugótornák szervezésében és lebonyolításában volt aktív. Sokat segítettek a tornák előkészítésében. A belső kapcsolatrendszerük segítségével tudták mozgósítani a játékosokat és ezáltal biztosították az érdeklődést és azt, hogy a tornákon megfelelő számú résztvevő legyen. Nem véletlen, hogy a 24 órás focitornákon a felnőtt csapatok játékosai jelentős számban a Szerepi Sportegyesületnek voltak játékosai vagy ismerősei.

A Szerepi Sportegyesület tagjai nagy segítséget nyújtottak a mérkőzések levezetésében, a játékvezetésben. A játékvezetés egyre inkább olyan feladat melyet egyre kevesebben vállalnak társadalmi munkában. A kistelepülések, iskolák „villámtornáinak” jelentős kiadási oldala a játékvezetők díjazása. Ezt az anyagi terhet vállalták át azok a szerepi felnőtt játékosok, akik közül egynéhányan játékvezetői végzettséggel is rendelkeznek. Az önkéntes segítségnyújtáson kívül egy alkalommal a sportversenyek szervezése, lebonyolítása mellett az egyesület a pályázat megvalósítása érdekében a focipályát és az öltöző épületét is rendelkezésre bocsátotta. Így lehettek részesei gyerekeink a szerepi buborékfoci bemutató mérkőzésén.

Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda:

Az óvodára úgy tekintünk, mint az iskola természetes és legfontosabb partnerére. A jelmondatunk az is lehetne, hogy közös munkával gyermekeink nevelése-oktatása érdekében. Így volt ez a pályázat megvalósításakor is. Az óvodások olyan rendezvényeken vettek részt ahol egyszerre sok emberre szükség volt. Ilyen volt két alkalommal is a Kiszebáb égetés. Látványos és hangos volt, amikor a sok iskolás, óvodás és a nyugdíjas klub tagjai hatalmas lármával, csörgéssel bejárták a fél falut felriasztva ezzel élelőtti szunyókálásukból az összes házőrző kutyát.

Több, külsős szolgáltató által megszervezett és megtartott esemény színesítette a szakmai programunkat:

·         Sportrendezvények

A rendezvények által, szakemberek bevonásával céltudatosabb eredményeket érhetünk el. Célunk volt, az egészséges életmódra nevelés kialakítása, a projektbe bevont személyek ismerjék meg az életkoruknak megfelelően az egészségvédelem legfontosabb területeit. A gyerekek számára olyan mozgásos játékok, formák kerültek bemutatásra, ami aktívan megmozgatta minden testrészüket.

·         Színházi rendezvény

A színház házhoz megy program keretében, az iskolai nevelő-oktató munkát kiegészítve bevonhattuk diákjainkat a színház világában. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink nem jutnak el művészeti programokra, csak az intézményünk jóvoltából. Az élmények fokozására a gyerekek bevonásával szerettünk volna élményt nyújtani interaktív módon. Olyan előadótechnikát láthattunk, mely sokszor elmosta a határt a színész és nézőtér között, ezzel biztosítva, hogy a résztvevők a legnagyobb mértékben alakíthassák az eseményeket és kialakíthassák saját véleményüket az adott témához kapcsolódóan. Látni és láttatni kell a gyerekeket, erre fel kell készíteni tanulóinkat. Erre kiválóan alkalmas volt egy olyan iskolai rendezvény, mely nem a megszokott módon, nem a szokványos technikával került megvalósítására. Ezt az élményt fokozta, hogy ismerős filmek betétdalait, musical részleteket, rajzfilmslágereket és hagyományos karácsonyi dalok feldolgozásait énekelhették együtt gyermekeink, pedagógusaink az előadóművészekkel együtt.

·         Egészséges életmód rendezvény:

Egészséges életmód rendezvények célja az egészséges életmódra nevelés, az egészséges táplálkozás és a sport fontosságának tudatosítása, a szabadidő hasznos eltöltése, a közösségfejlesztés és az együttműködési képesség fejlesztése.

Ezen célok elérése felkészült szakemberek bevonásával, előadások és felvilágosító bemutatók által eredményesebbé tehetőek.

A felkért előadók az egészséges táplálkozás témaköre mellett a pályázatba bevont személyek figyelmét hívták fel a helyes táplálkozásra, az alaptápanyagokról, a megfelelő folyadékszükségletről, a táplálkozási piramisról beszélgetve interaktív módon mindezt úgy, hogy kérdések segítségével a tanulókat is bevonták. Fontos, hogy az egészséges táplálkozás mellett a mozgás a helyes szokások kialakítása is épüljön be a tudatukba.

·         Kisebbségi kultúrák megismertetése:

A fejlett világ számára a 21. század a multikulturális társadalmak időszaka. A különböző kultúrák, nyelvek, szokások, tradíciók és vallások egymás mellett élése, keveredése tulajdonképpen már évszázadokkal ezelőtt is ismert jelenség volt, azonban ez a mai világunkban tovább erősödik. A településen élőket be kell vonni egymás elfogadásának igényébe, a békés egymás mellett élés fontosságába. Ezt a nevelési folyamatot már gyermekkorban, az iskolából kiindulva kell elkezdeni. Fő cél a társadalmi együttműködés erősítése. A kisebbségi kultúrák megismerése rendezvény elsődleges célja a gyerekek megismertetése azzal, hogy milyen sokfélék vagyunk mi emberek. Más-más szokások, kinézetek, ételek, italok, divat, kulturális különbségek jellemzik a különböző nemzeteket, csoportokat. Előadások által ezekkel az új ismeretekkel gazdagodik a gyermekek tudása, érzelmi világága ítélőképesség.

·         A színház házhoz megy program keretében:

Az elmaradott településeken élők anyagi helyzetükből adódóan nem tudnak színházba menni, kulturálódni másképp. Ezt a lehetőséget a településen, a színház házhoz megy, programmal kívánjuk színesíteni. A projekt célcsoportja az 1—8. osztályos tanulók és szüleik. Tanulóink nagy része halmozottan hátrányos helyzetű, szociális hátrányokkal küzdő családok gyerekei. A megvalósulandó programok segítenek abban, hogy ezeket a hátrányokat csökkenteni tudjuk, illetve az alacsony iskolázott szülőket is be tudjuk vonni még jobban az intézmény oktató-nevelő munkájába.

Tanítási időben az iskola nevelési-oktatási programját szervesen kiegészítve bevonjuk a diákokat a színház világába. Az élmények fokozására a gyerekek bevonásával szeretnénk élményt nyújtani interaktív módon, egész közelről.

Látni és láttatni kell a gyereket, és erre tökéletesen alkalmas lehet egy olyan iskolai műsor, mely nem a szokványos technikákkal dolgozik. Nagyon fontos dolog, hogy a mai gyerekek megtanuljanak színházba járni, és értő színházi befogadóvá válni. Ennek elengedhetetlen feltétele a belenevelődés, mint minden kulturális összetevő esetében is így van. Nem elég a gyereket elküldeni a színházba, elő kell készíteni az élményre, illetve szükséges, hogy később ezeket az élmények közösen kerüljenek feldolgozásra.

Továbbképzésen való részvétel a szakmai innováció érdekében

Az intézményből hat pedagógus ismerete gyarapodott az Önismereti – és személyiségfejlesztő tréning + Digitális írástudás témakörben továbbképzés jóvoltából a projekt részeként.

Program megvalósítási formái:

·         foglalkozás

·         kirándulások

·         rendezvény

·         verseny, vetélkedő

 

A tevékenységek során élményszerű foglalkozásoknak, rendezvényeknek, kirándulásoknak voltak részesei tanulóink, a családok, a bevont partnerek. A projekt sikeres megvalósulását 5 önkéntes és 2 fogyatékkal élő segítette.

A projekt figyelmet fordított a családok tevékeny bevonására, és arra, hogy a köznevelési továbbá civil és gazdasági, szereplők mellett az egyházi közösségek és az értékalapon működő csoportok is megjelenjenek a tevékenységek megvalósítói, illetve a konstrukció fejlesztendő célcsoportja között.

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ nyertes pályázata, a tervezett tevékenységekkel azt kívánta elérni, hogy a tanulók mellett a település egész közösségének támogatást nyújtson az egész életen át tartó tanulásban való részvételhez, hozzájáruljon a tanulói sikeresség, továbbá a munkaerő-piaci kompetenciák megszerzéséhez, elmélyítéséhez.

A pályázat keretén belül kiszállításra kerültek sporteszközök, szakmai eszközök, informatikai eszközök, bútorok. Az iskolánk valamennyi tanulója részt vett valamelyik rendezvényen vagy szakkörön. A szakmai megvalósításba 13 pedagógus került bevonásra.

A tevékenységek megvalósításának fő helyszíne:

4150 Szerep, Szerepi Kelemen János Általános Iskola

További helyszínek: Szerepi Kelemen János Általános Iskola Kölcsey utcai telephelye; Szerep Község Tornaterme; Szerep, Nagy utcai Csemetekert; Szerep Sportpálya

A projektünk hozzájárult Szerep településen működő köznevelési intézményeiben a formális oktatás, formális és nem formális eszközökkel történő gazdagításához, a települések közösségesedéséhez (a meglévő közösségek fejlesztése, hálózatos működésük elősegítése), az ifjúsági szereplők társadalom és egymás felé való nyitásának serkentéséhez, illetve a gazdasági szervezetek bevonásával– elősegítve a települések megtartó erejének növelését.

Menü

Navigáció