EFOP-1.3.9-17-2017-00090

Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása Bárándon

EFOP-1.3.9-17-2017-00090

Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása Bárándon

Kedvezményezett: Berettyóújfalui Tankerületi Központ

Projekt címe: Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása Bárándon

Projektazonosító: EFOP-1.3.9-17-2017-00090

Támogatás összege (Ft): 49 323 146 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt megvalósítási időszaka: 2017.11.01.-2019.12.31.

 

Konzorciumi partner: Rákosi Irén Alapítvány

A pályázat tartalma:

A pályázat célja a társadalmi együttműködés erősítése, a tanulók szabad idős tevékenységének gazdagítása a tanórán kívüli lehetőségek kihasználása. Mindezen tevékenységek a tanulók kompetenciájának fejlesztését szolgálják. A cél és program megvalósítása a helyi (települési) civil szervezetek, illetve közösségi intézmények együttes munkájával valósul meg.

Az intézmény a partnerek bevonásával valósítja meg a projekt tevékenységeit.

Elsődleges célcsoport az iskola tanulói. Közvetlen célcsoport a bevont együttműködő civil szervezetek, szülők, akik közvetlen közreműködése révén növekszik a településen elérhető, az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó informális és nem formális tanulási lehetőségek, továbbá közösségi programok száma és választéka, erősödik a településen élők – különösen a fiatalok és a fiatal felnőttek – társadalmi aktivitása.

Az iskola pedagógiai programjához kapcsolódó tanórán kívüli tevékenységek megvalósítása a köznevelési intézmény tanulóin kívüli célcsoportok aktív bevonásával, illetve az iskola pedagógiai programjában nem szereplő, a helyi civil szervezetek által kezdeményezett tevékenységek a köznevelési intézmény tanulóinak aktív bevonásával történt 4 területen:

n  A művészeti ágakhoz köthető foglalkozások megtartása, csoportok működtetése ezen belül filmklub és kirándulás került megszervezésre, amelyben egy-egy film megtekintése, feldolgozása történt klubvezető irányításával. Emellett színházlátogatást szerveztünk a résztvevő gyerekek szüleinek bevonásával.

n  A sporttevékenységek (pl. csapatversenyek, stb.) előkészítése és megvalósítása tevékenységen belül sportesemények kerültek megszervezésre, tömegsportesemény, csapatversenyek, sorversenyek a szülők, a település sportolói, a Báránd Községi Sport Egyesület együttműködő partner bevonásával.

n  Hagyományőrző tevékenységek alkalmával műhelymunkák, hagyományőrző rendezvények kerültek megtartásra a szülők és a partnerek bevonásával.

n  Tanórán kívüli kompetenciafejlesztő tevékenységek: táblajáték és nyelvi szakkör valósult meg.

 

Külső szolgáltatók által tartott rendezvények:

Egészséges életmód -sportrendezvények:

A sportrendezvények színesítik az iskola és pedagógusaink által kínált mozgáslehetőségeket.

A rendezvények által szakemberek bevonásával céltudatosabb eredményeket érhetünk el. Célunk volt az egészséges életmódra való nevelés erősítése és a pályázatba bevont személyek megismertetése az életkoruknak megfelelő egészségvédelem legfontosabb területeivel. Emellett legyenek képesek az egészségük megőrzésére, a bevált szokások gyakorlására. A gyerekek számára olyan mozgásos játékokat és mozgásformákat igyekeztünk megmutatni, amelyek aktívan megmozgatják minden testrészüket, mindamellett hangulatos időtöltés is.

Egészséges életmód rendezvény:

Egészséges életmód rendezvények célja az egészséges életmódra nevelés, az egészséges táplálkozás és a sport fontosságának tudatosítása, a szabadidő hasznos eltöltése, a közösségfejlesztés és az együttműködési képesség fejlesztése.

Ezen célok elérése felkészült szakemberek bevonásával, előadások és felvilágosító bemutatók által eredményesebbé tehetőek.

A felkért előadók az egészséges táplálkozás témaköre mellett a pályázatba bevont személyek figyelmét hívták fel a helyes táplálkozásra, az alaptápanyagokról, a megfelelő folyadékszükségletről, a táplálkozási piramisról beszélgetve interaktív módon mindezt úgy, hogy kérdések segítségével a tanulókat is bevonták. Fontos, hogy az egészséges táplálkozás mellett a mozgás a helyes szokások kialakítása is épüljön be a tudatukba.

 Kisebbségi kultúrák megismertetése:

A fejlett világ számára a 21. század a multikulturális társadalmak időszaka. A különböző kultúrák, nyelvek, szokások, tradíciók és vallások egymás mellett élése, keveredése tulajdonképpen már évszázadokkal ezelőtt is ismert jelenség volt, azonban ez a mai világunkban tovább erősödik. A településen élőket be kell vonni egymás elfogadásának igényébe, a békés egymás mellett élés fontosságába. Ezt a nevelési folyamatot már gyermekkorban, az iskolából kiindulva kell elkezdeni. Fő cél a társadalmi együttműködés erősítése. A kisebbségi kultúrák megismerése rendezvény elsődleges célja a gyerekek megismertetése azzal, hogy milyen sokfélék vagyunk mi emberek. Más-más szokások, kinézetek, ételek, italok, divat, kulturális különbségek jellemzik a különböző nemzeteket, csoportokat. Előadások által ezekkel az új ismeretekkel gazdagodik a gyermekek tudása, érzelmi világága ítélőképesség.

A színház házhoz megy program keretében:

Az elmaradott településeken élők anyagi helyzetükből adódóan nem tudnak színházba menni, kulturálódni másképp. Ezt a lehetőséget a településen, a színház házhoz megy, programmal kívánjuk színesíteni. A projekt célcsoportja az 1—8. osztályos tanulók és szüleik. Tanulóink nagy része halmozottan hátrányos helyzetű, szociális hátrányokkal küzdő családok gyerekei. A megvalósulandó programok segítenek abban, hogy ezeket a hátrányokat csökkenteni tudjuk, illetve az alacsony iskolázott szülőket is be tudjuk vonni még jobban az intézmény oktató-nevelő munkájába.

Tanítási időben az iskola nevelési-oktatási programját szervesen kiegészítve bevonjuk a diákokat a színház világába. Az élmények fokozására a gyerekek bevonásával szeretnénk élményt nyújtani interaktív módon, egész közelről. Olyan előadótechnikát láthattunk, mely sokszor – teljesen tudatosan – elmossa a határt színész és néző között, ezzel biztosítva, hogy a résztvevők a lehető legnagyobb mértékben alakíthassák az eseményeket és kialakíthassák személyes viszonyukat a fókuszba helyezett problémához. Valljuk, hogy ha az ember képes a képzeletében vagy egy fiktív világban választani és döntéseket hozni, akkor képes erre a való életben is.

A mai társadalom elvárásai, a munkaerőpiac egészen újfajta mentalitású embereket vár. A fiatalokat körülvevő társadalmi környezet egyre nyitottabb, egyre inkább szükség van a határozott fellépésre, arra, hogy az ember minél eladhatóbbá tegye magát, az érvényesülés alapfeltétele a jó kommunikációs készség, az exhibicionizmus. Látni és láttatni kell a gyereket, és erre tökéletesen alkalmas lehet egy olyan iskolai műsor, mely nem a szokványos technikákkal dolgozik. Nagyon fontos dolog, hogy a mai gyerekek megtanuljanak színházba járni, és értő színházi befogadóvá válni. Ennek elengedhetetlen feltétele a belenevelődés mint minden kulturális összetevő esetében is így van. Nem elég a gyereket elküldeni a színházba, elő kell készíteni az élményre, illetve szükséges, hogy később ezeket az élmények közösen kerüljenek feldolgozásra.

Pedagógus továbbképzések:

A továbbképzések azoknak az ismereteknek és készségeknek a megújítására, bővítésére, fejlesztésére szolgál, amelyekre szükség van a nevelő és oktató munka keretében a gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen foglalkozás megtartásához, a köznevelési intézmény tevékenységének megszervezéséhez, a mérési, értékelési feladatok, a köznevelési intézményirányítási, vezetési feladatainak ellátásához.

Az alábbi képzések által hozzájárultak, hogy a pedagógusok minél inkább megfeleljenek társadalmi elvárásoknak:

• Környezeti fenntarthatósági ismeretek-30 órás képzés

• Digitális írástudás – 35 órás képzés

 

Projektben közreműködő partnerek:

1.     Falusi Turizmusért Egyesület-Múltunk háza baráti köre

2.     Báránd Községi Sport Egyesület

3.     Balassa Iván Művelődési ház és Könyvtár

A tevékenységek során élményszerű programoknak, foglalkozásoknak voltak részesei a gyerekek, szülők és az egyéb bevont partnereink. A projekt megvalósulását 10 önkéntes és 2 fogyatékkal élő is segítette.

A program része volt a záró rendezvény és a köznevelési intézmény infrastruktúrájának fejlesztése:

·         a tervezett programokhoz szükséges eszközök beszerzése (kreatív eszközök a foglalkozásokhoz, rendezvényekhez, interaktív tábla, magnó, mikrofon állvánnyal)

·         a speciális, kizárólag a programokhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés (asztalok, padok a foglalkozásokhoz)

Rendezvényeinken rész vettek a szülők és partnereink egyaránt. Nagyon gazdag programkínálat jellemezte a projektet. A szülők nagy elégedettséggel fogadták, és örömmel voltak részesei az iskola életének.

Menü

Navigáció