EFOP-1.3.9-17-2017-00082

Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása Sápon


Sári Gusztáv Általános Iskola és AMI Ökrös István Tagiskolája

Szerződés száma: EFOP-1.3.9-17-2017-00082

Támogatás összege (Ft): 49 696 970 Ft

A támogatás mértéke: 100%. A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.

Összköltség (Ft): 49 696 970 Ft

A projekt megvalósítás időtartama: 2017.10.31.-2019.12.30.

Konzorciumi partner: Sápi Református Egyházközség

A projekt tartalmának bemutatása:

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ 2017-ben pályázatot nyújtott be iskolaközpontú együttműködések érdekében. A projekt a támogató döntés alapján 49 696 970 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt megvalósításáért, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ, valamint konzorciumi partnere, a Sápi Református Egyházközség felel.

A pályázat célja a társadalmi együttműködés erősítése, a tanulók szabad idős tevékenységének gazdagítása a tanórán kívüli lehetőségek kihasználása. Mindezen tevékenységek a tanulók kompetenciájának fejlesztését szolgálják. A cél és program megvalósítása a helyi (települési) civil szervezetek, illetve közösségi intézmények együttes munkájával valósult meg.

Elsődleges célcsoport az iskola tanulói. Közvetlen célcsoport a bevont együttműködő civil szervezetek, szülők, akik közvetlen közreműködése révén növekszik a településen elérhető, az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó informális és nem formális tanulási lehetőségek, továbbá közösségi programok száma és választéka, erősödik a településen élők – különösen a fiatalok és a fiatal felnőttek – társadalmi aktivitása.

Sáp községben a Sári Gusztáv Általános Iskola Ökrös István Tagiskolája a pedagógiai programjához kapcsolódó tanórán kívüli tevékenységeket kívánt megvalósítani a köznevelési intézmény tanulóin kívüli célcsoportok aktív bevonásával.

A projekt megvalósítási időszakában a 4 főtevékenység, a Hagyományőrző tevékenységek, Művészeti ágakhoz köthető tevékenységek, Tanórán kívüli kompetenciafejlesztő tevékenységek, Családi életre neveléshez köthető tevékenységeken belül 100 foglalkozás, 40 műhelymunka, 33 rendezvény, 40 kirándulás megvalósításra került sor. A tevékenységek megvalósításának fő helyszíne: 4176 Sáp, Fő út 18. Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ökrös István Tagiskolája.

A projekt figyelmet fordít a családok tevékeny bevonására is. A tevékenységek során élményszerű programoknak, foglalkozásoknak voltak részesei a gyerekek, szülők és az egyéb bevont partnereink. A projekt megvalósulását 10 önkéntes és 2 fogyatékkal élő is segítette.

Külső szolgáltatók által tartott rendezvények:

Egészséges életmód -sportrendezvények:

A sportrendezvények színesítik az iskola és pedagógusaink által kínált mozgáslehetőségeket.

A rendezvények által szakemberek bevonásával céltudatosabb eredményeket érhetünk el. Célunk volt az egészséges életmódra való nevelés erősítése és a pályázatba bevont személyek megismertetése az életkoruknak megfelelő egészségvédelem legfontosabb területeivel. Emellett legyenek képesek az egészségük megőrzésére, a bevált szokások gyakorlására. A gyerekek számára olyan mozgásos játékokat és mozgásformákat igyekeztünk megmutatni, amelyek aktívan megmozgatják minden testrészüket, mindamellett hangulatos időtöltés is.

Egészséges életmód rendezvény:

Egészséges életmód rendezvények célja az egészséges életmódra nevelés, az egészséges táplálkozás és a sport fontosságának tudatosítása, a szabadidő hasznos eltöltése, a közösségfejlesztés és az együttműködési képesség fejlesztése.

Ezen célok elérése felkészült szakemberek bevonásával, előadások és felvilágosító bemutatók által eredményesebbé tehetőek.

A felkért előadók az egészséges táplálkozás témaköre mellett a pályázatba bevont személyek figyelmét hívták fel a helyes táplálkozásra, az alaptápanyagokról, a megfelelő folyadékszükségletről, a táplálkozási piramisról beszélgetve interaktív módon mindezt úgy, hogy kérdések segítségével a tanulókat is bevonták. Fontos, hogy az egészséges táplálkozás mellett a mozgás, a helyes szokások kialakítása is épüljön be a tudatukba.

Kisebbségi kultúrák megismertetése:

A fejlett világ számára a 21. század a multikulturális társadalmak időszaka. A különböző kultúrák, nyelvek, szokások, tradíciók és vallások egymás mellett élése, keveredése tulajdonképpen már évszázadokkal ezelőtt is ismert jelenség volt, azonban ez a mai világunkban tovább erősödik. A településen élőket be kell vonni egymás elfogadásának igényébe, a békés egymás mellett élés fontosságába. Ezt a nevelési folyamatot már gyermekkorban, az iskolából kiindulva kell elkezdeni. Fő cél a társadalmi együttműködés erősítése. A kisebbségi kultúrák megismerése rendezvény elsődleges célja a gyerekek megismertetése azzal, hogy milyen sokfélék vagyunk mi emberek. Más-más szokások, kinézetek, ételek, italok, divat, kulturális különbségek jellemzik a különböző nemzeteket, csoportokat. Előadások által ezekkel az új ismeretekkel gazdagodik a gyermekek tudása, érzelmi világága ítélőképesség.

A színház házhoz megy program keretében, tanítási időben az iskola nevelési-oktatási programját szervesen kiegészítve be lehetett vonni a diákokat a színház világába.

Művészetek Napja

Program célja: A művészeti nap keretein belül több művészeti ágat igyekszünk minél részletesebben, körültekintőbben bemutatni a program résztvevői számára, olyan művészek segítségével, akik szakmájukként, megélhetési forrásként gyakorolják az adott művészeti ágat. Ezáltal szeretnénk plusz motivációt adni arra, hogy a közösségek ne hanyagolják el a települési, térségi szinten működő művészeti csoportokat, hogy tanuljanak zenélni, énekelni, táncolni, és lássák azt, hogy a tehetségükkel foglalkozni érdemes és kell.

Családi sportnap

Program célja: A családi sportnap célja, hogy a diákok testvéreikkel, szüleikkel, nagyszüleikkel tölthessenek el egy egész napot, jó hangulatban. Az iskolában hagyományos egészségnevelésre építve, annak kiegészítéseként biztosítunk lehetőséget a sportolásra. A nap elején bemelegítéssel kezdenek, hogy felhívjuk a figyelmet ennek fontosságára is. A sportnapon résztvevők között apró ajándékokat osztogatunk, melyekkel igyekszünk őket motiválni a mozgásra, remélve, hogy rendszeres lesz az életükben.

Családi nap  - generációról generációra

A program célja: az általános iskolás diákok, valamin szülei és nagyszüleinek bevonásával és részvételével olyan alkalom megvalósítása, ahol lehetőség nyílik a közös szórakozásra, a különböző korosztályok, a család minden tagjának bevonásával. A közös élményszerzés a családok életében nagyon fontos a családmodell kialakításában a gyermekek részére.

A köznevelési intézmény infrastruktúrájának fejlesztése a közös együttműködések és programok befogadása érdekében - a tervezett programokhoz szükséges eszközök beszerzés.

Az alábbi képzések hozzájárultak, hogy a pedagógusok minél inkább megfeleljenek a társadalmi elvárásoknak:

• Környezeti fenntarthatósági ismeretek-30 órás képzés

• Digitális írástudás – 35 órás képzés

Projektben közreműködő partnerek:

1.     Községi Sportegyesület Földes

2.     Bojtor Imre Művelődési Ház és Könyvtár

3.     Sápi Óvoda

Rendezvényeinken rész vettek a szülők és partnereink egyaránt. Nagyon gazdag programkínálat jellemezte a projektet. A szülők nagy elégedettséggel fogadták, és örömmel voltak részesei az iskola életének.

Menü

Navigáció