EFOP-1.3.9-17-2017-00070

Publikálva: 2018. július 24.

Tanórán kívüli programok szervezése iskolaközpontú helyi együttműködésekkel Ádándon

EFOP-1.3.9-17-2017-00070

Tanórán kívüli programok szervezése iskolaközpontú helyi együttműködésekkel Ádándon

 

 

Kedvezményezett:                           Siófoki Tankerületi Központ

Projekt címe:                                    Tanórán kívüli programok szervezése                                                           iskolaközpontú helyi                                                                                       együttműködésekkel Ádándon

Projekt azonosító száma:                 EFOP-1.3.9-17-2017-00070

A támogatás összege:                      73 308 185 Ft

Támogatás intenzitása:                     100 %

Projekt megvalósítás ideje:              2018.02.01.-2020.01.31.

 

 

Megvalósítási helyszínek, bevont intézmények

 

Ádándi Fekete István Általános Iskola (8653 Ádánd, Széchenyi u. 8.)

 

 

Projekt célja

 

A projekt célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel: az ifjúság hasznos társadalmi szereplővé váljon, az iskolai hasznos szabadidő-eltöltésében rejlő lehetőségek kiaknázásával, továbbá a családok, az egyházi-, ifjúsági szervezetek és közösségek, illetve a gazdasági szereplők együttműködése és az iskolai közösségi térre történő „felhordása” által folyamatos jelenlétet biztosító helyi együttműködések révén. A felhívás célja továbbá az iskolák komplex funkciórendszerének fejlesztése.

A projekt hozzájárul a települések, különösen:

- a vidéki kis- és középtelepülések;

- a kis- és mikrotérségek, aprófalvas térségek;

- a vidékies (rurális) térségek;

köznevelési intézményeiben a formális oktatás, in- és nem formális eszközökkel történő gazdagításához, a települések közösségesedéséhez (a meglévő közösségek fejlesztése, hálózatos működésük elősegítése), az ifjúsági szereplők társadalom és egymás felé való nyitásának serkentéséhez, illetve a gazdasági szervezetek bevonásával– elősegítve a települések megtartó erejének növelését.

A projekt figyelmet fordít a családok tevékeny bevonására, és arra, hogy a köznevelési továbbá civil és gazdasági, szereplők mellett az egyházi közösségek és az értékalapon működő csoportok is megjelenjenek a tevékenységek megvalósítói, illetve a konstrukció fejlesztendő célcsoportja között.

Kiemelt cél, hogy a tevékenységek legfőbb színtere, az iskola legyen – ahol a fiatalság idejének nagy részét tölti, továbbá ahol a felhívásban célzott, kis- és középtelepüléseken rendelkezésre áll a fiatalok, tovább családjaik humán fejlesztéséhez szükséges humán erőforrás és megfelelő infrastruktúra. Ehhez, a köznevelési intézményeknek a helyben elérhető ifjúsággal foglalkozó szervezetekkel, közösségekkel való közös tevékenységeken keresztül képessé kell válniuk arra, hogy a tanulók mellett a település egész közösségének támogatást nyújtsanak az egész életen át tartó tanulásban való részvételhez, hogy az informális és nem formális tanulási alkalmakon keresztül hozzá tudjanak járulni a tanulói sikeresség, továbbá a munkaerő-piaci kompetenciák megszerzéséhez, elmélyítéséhez.

A projekt el kívánja érni, hogy az iskola valódi közösségi tér legyen, a szereplőkkel való együttműködéséből fakadóan hatékonyabban járuljon hozzá a fiatalok munkaerő-piaci kompetenciáinak fejlődéséhez, valamint a kooperációkból születő tevékenységek által erősítse a település és a térség megtartó erejét.

Jelen projekt részcéljai - a fenti stratégiai célkitűzések elérése érdekében:

1. Javuljon az iskolák, az ifjúsági civil szervezetek, és a helyben életképes gazdasági szereplők együttműködése és a társadalom felé történő nyitási képességük.

2. Növekedjen a településeken elérhető, az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó informális és nem formális tanulási lehetőségek, továbbá közösségi programok száma és választéka.

3. Erősödjön a településen élők - különösen a fiatalok és a fiatal felnőttek - társadalmi aktivitása.

4. Növekedjen az önkéntes tevékenységet végzők száma.

5. A létrejövő ifjúsági tevékenységek által erősödjön a vidék helyben megtartó ereje, a tartós elvándorlással szembeni védekezőképessége.

 

 

Projekt részletes szakmai tartalma

 

Jelen projekt konzorciumvezetője fenntartóként a Siófoki Tankerületi Központ, a beruházás megvalósulási helyszíne az Ádándi Fekete István Általános Iskola (8653 Ádánd, Széchenyi utca 8.). A konzorcium tagja még az Ádándért Egyesület, aki programok szervezésében járul hozzá a projekt sikeréhez és a közös célok eléréséhez.

A Konzorciumunk célkitűzése, hogy az általános iskolásokban tudatos települési szerepvállalást, társadalmi tudatosságot alakítsanak ki, önmagukért és másokért tenni tudó és tenni akaró fiatalokat neveljenek. Mindez a nevelési-oktatási intézmények, a civil és egyházi szervezetek, családok generációkon átívelő összekapcsolásával alakulhat ki, középpontban a közös programok szervezésével.

A kötelező iskolaidőn kívül szervezett foglalkozások, klubok, rendezvények, sportesemények, sportversenyek megtartása hozzájárul a fiatalok önismeretének mélyítéséhez, képességeik kibontakoztatásához. Célunk irányt és példát mutatni a szabadidő hasznos aktív eltöltéséhez, illetve az iskola utáni foglalkozásokkal csökkenteni a helyi szinten problémát okozó iskolai lemorzsolódást. A készség- és képességfejlesztés hozzájárul a tanulási motiváció felkeltéséhez, az iskolaelhagyás megelőzéséhez, a kompetencia mérhető javulásához iskolaszinten.

Projektünk kiemelt célja továbbá a társadalmi aktivitás előremozdítása önkéntesek bevonásával, illetve térségi együttműködések kialakítása által a társadalmi közösségesedés érdekében.

A projekt elsődleges célcsoportja az általános iskolába járó tanulók, a projekt emellett a tanulók családjára és a település lakosságára is koncentrál közös programok, foglalkozások és rendezvények szervezésével.

A projekt megvalósítása során az alábbi műszaki-szakmai eredmények teljesítését vállaljuk:

- A támogatott programokban részt vevő tanulók aránya az összes tanulóhoz viszonyítva: legalább 40%/tanév

- A támogatott programokban részt vevő tanulókon kívüli célcsoporttagok aránya a bevont tanulókhoz viszonyítva: legalább 40%/tanév

- Települési, térségi szintű együttműködések száma: legalább 4 együttműködés kialakítása nyilatkozattal és megállapodással

- Egy tevékenységen belül megvalósult programok (alkalmak) száma: összesen 64 alkalom (klubfoglalkozások, rendezvények, programok sportesemények, sportversenyek, foglalkozások)

A lehetséges együttműködő partnereink között szerepel sportegyesület, népdalkör egyesület, tűzoltó egyesület és iskolás alapítvány is.

Az alábbi programok megvalósítását tervezzük a projektben:

Foglalkozások (min. 10 fő, min. 90 perc/alkalom):

- Énekkar foglalkozások az iskolában - 10 alkalom (hagyományőrző tevékenységek előkészítése és megvalósítása)

- Informatikai foglalkozások a generációk között az iskolában - 10 alkalom kéthetente (tanórán kívüli kompetenciafejlesztő tevékenységek több generáció számára)

- Idegen nyelvi foglalkozás, a generációk közös tanulása az iskolában - 10 alkalom kéthetente az informatikai foglalkozásokkal ellentétesen (tanórán kívüli kompetenciafejlesztő tevékenységek több generáció számára)

Klubok (min. 20 fő, min. 90 perc/alkalom):

- Filmklub az iskolában - 14 alkalom kéthetente, általános iskolásoknak szóló filmek vetítése és közös elemzése, értelmezése kötelező irodalom és történelmi témákban (művészeti ágakhoz kötehető foglalkozások megtartása, csoportok működtetése)

Sportesemények (min. 30 fő, min. 120 perc/alkalom):

- 7 alkalom szervezése - kerékpározás ősszel és tavasszal, ütős játékok napja, labdarúgó nap, kézilabda nap, gyalogtúra, közös futás

Sportversenyek (min. 30 fő, min. 120 perc/alkalom):

- 7 alkalom szervezése - sorversenyek kicsiknek és nagyoknak, ping-pong versenyek kicsiknek és nagyoknak, labdarúgó verseny, kosárlabda verseny, kézilabda verseny

Rendezvények (min. 50 fő, min. 180 perc/alkalom):

- 6 alkalom szervezése - Advent, Télapó vetélkedő, Karácsony, "Generációk együtt főznek" főzőverseny, "Ádándiak együtt" falunap, Fekete István emléknap az iskolában

Projektünk 24 hónapos időszakra, két tanévre lett megtervezve. Úgy hisszük, hogy ez az időszak elegendő lesz a Konzorcium fent és a Szakmai

 Tervben részletezett céljainak elérésére. A célcsoporttagok hosszú távú részvétellel 2 tanéven át vesznek részt a szemléletformáló és készség-, kompetencia illetve képességfejlesztő tevékenységekben. A projektben tervezett rendezvények, sportesemények és -versenyek hozzájárulnak a teljes projektidőszak alatti motiváció és közösségi érzés erősítéséhez és fenntartásához, illetve közülük némelyek kiemelt közös helyi programokként szolgálnak majd a helyi lakosság egésze számára. Ezáltal a projekt disszeminációja is megvalósul, az ádándi lakosság nagy része nem csak értesülni fog a projekt célkitűzéseiről, tevékenységeiről és eredményeiről, hanem aktívan részt is vehetnek, közös sikerként élhetik meg másodlagos célcsoportként a projekt eredményes megvalósulását.

A projekt megvalósítását több éves tapasztalattal rendelkező szakmai stáb (projektmenedzser, szakmai és pénzügyi vezető) biztosítja.


Menü

Navigáció