EFOP-1.3.9-17-2017-00003

Publikálva: 2018. július 24.

Iskolaközpontú együttműködések Balatonendréden

EFOP-1.3.9-17-2017-00003

Iskolaközpontú együttműködések Balatonendréden

 

 

Kedvezményezett:                           Siófoki Tankerületi Központ

Projekt címe:                                    Iskolaközpontú együttműködések                                                                 Balatonendréden

Projekt azonosító száma:                 EFOP-1.3.9-17-2017-00003

A támogatás összege:                      67 858 749 Ft

Támogatás intenzitása:                     100 %

Projekt megvalósítás ideje:              2018.03.01.-2022.05.31.

 

 

Megvalósítási helyszínek, bevont intézmények

 

Balatonendrédi Általános Iskola (8613 Balatonendréd, Szabadság u. 20-22.)

 

 

Projekt célja

 

A projekt célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel: az ifjúság hasznos társadalmi szereplővé váljon, az iskolai hasznos szabadidő-eltöltésében rejlő lehetőségek kiaknázásával, továbbá a családok, az egyházi-, ifjúsági szervezetek és közösségek, illetve a gazdasági szereplők együttműködése és az iskolai közösségi térre történő „felhordása” által folyamatos jelenlétet biztosító helyi együttműködések révén. A felhívás célja továbbá az iskolák komplex funkciórendszerének fejlesztése.

A projekt hozzájárul a települések, különösen:

- a vidéki kis- és középtelepülések;

- a kis- és mikrotérségek, aprófalvas térségek;

- a vidékies (rurális) térségek;

köznevelési intézményeiben a formális oktatás, in- és nem formális eszközökkel történő gazdagításához, a települések közösségesedéséhez (a meglévő közösségek fejlesztése, hálózatos működésük elősegítése), az ifjúsági szereplők társadalom és egymás felé való nyitásának serkentéséhez, illetve a gazdasági szervezetek bevonásával– elősegítve a települések megtartó erejének növelését.

A projekt figyelmet fordít a családok tevékeny bevonására, és arra, hogy a köznevelési továbbá civil és gazdasági, szereplők mellett az egyházi közösségek és az értékalapon működő csoportok is megjelenjenek a tevékenységek megvalósítói, illetve a konstrukció fejlesztendő célcsoportja között.

Kiemelt cél, hogy a tevékenységek legfőbb színtere, az iskola legyen – ahol a fiatalság idejének nagy részét tölti, továbbá ahol a felhívásban célzott, kis- és középtelepüléseken rendelkezésre áll a fiatalok, tovább családjaik humán fejlesztéséhez szükséges humán erőforrás és megfelelő infrastruktúra. Ehhez, a köznevelési intézményeknek a helyben elérhető ifjúsággal foglalkozó szervezetekkel, közösségekkel való közös tevékenységeken keresztül képessé kell válniuk arra, hogy a tanulók mellett a település egész közösségének támogatást nyújtsanak az egész életen át tartó tanulásban való részvételhez, hogy az informális és nem formális tanulási alkalmakon keresztül hozzá tudjanak járulni a tanulói sikeresség, továbbá a munkaerő-piaci kompetenciák megszerzéséhez, elmélyítéséhez.

A projekt el kívánja érni, hogy az iskola valódi közösségi tér legyen, a szereplőkkel való együttműködéséből fakadóan hatékonyabban járuljon hozzá a fiatalok munkaerő-piaci kompetenciáinak fejlődéséhez, valamint a kooperációkból születő tevékenységek által erősítse a település és a térség megtartó erejét.

Jelen projekt részcéljai - a fenti stratégiai célkitűzések elérése érdekében:

1. Javuljon az iskolák, az ifjúsági civil szervezetek, és a helyben életképes gazdasági szereplők együttműködése és a társadalom felé történő nyitási képességük.

2. Növekedjen a településeken elérhető, az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó informális és nem formális tanulási lehetőségek, továbbá közösségi programok száma és választéka.

3. Erősödjön a településen élők - különösen a fiatalok és a fiatal felnőttek - társadalmi aktivitása.

4. Növekedjen az önkéntes tevékenységet végzők száma.

5. A létrejövő ifjúsági tevékenységek által erősödjön a vidék helyben megtartó ereje, a tartós elvándorlással szembeni védekezőképessége.

 

 

Projekt részletes szakmai tartalma

 

Intézményünk a Balatonendrédi Általános Iskola a község középpontjában, zöld területtel övezve, füves, fás, domboldalas környezetben fekszik. Az intézmény érdeke és kötelessége a folyamatos együttműködés kialakítása és fenntartása a szülőkkel. A fenntartó, a Siófoki Tankerületi Központ és az intézmény közötti munkakapcsolat során megvalósul az információk átadása, a tapasztalatgyűjtés, egyeztetés szakmai és gazdasági kérdésekben. Mindezek mellett a szakmai munka fejlesztésének érdekében az intézmény a járás középfokú intézményeivel is együttműködik.

Iskolánk gyorsan és rugalmasan törekszik kielégíteni a korszerű oktatásra vonatkozó társadalmi igényeket. Intézményi feladatait szakmai igényességgel végzi, melynek alapját a folyamatos önfejlesztésben látja. Kiemelt céljának tekinti a tehetséggondozást, a hátránnyal küzdők segítését, felzárkóztatását. Demokratikus légkörben – személyes példamutatással – toleranciára, az emberi értékek megbecsülésére, törvényességre nevel.

Az igényes és korszerű pedagógiai munka egyik zálogaként lelkes és elhivatott szakemberekből álló tantestület tagjai képesek személyiségük és tudásuk fejlesztésére és az iskolai feltételek külső elvárásokhoz történő változtatásaira.

Szakmai program:

Hagyományőrző tevékenységek:

- rendezvény 50 fővel 6 alkalommal

- klubfoglalkozás 10 fővel 10 alkalommal

A település hagyományait, nemzeti és egyházi hagyományaink felelevenítése rendezvények és klubfoglalkozások keretében.

Sporttevékenységek:

- sportnapok 30 fővel 6 alkalommal

- sportesemények 30 fővel 8 alkalommal

Kihasználva a sport személyiségfejlesztő erejét, tanulóink adottságait is fejlesztjük (akarat, kitartás, szorgalom). A sportesemények alkalmával fejlődik a közösség ereje, az egymásért történő küzdeni akarás, a tanulók fizikai képességeinek fejlesztése, az iskolai közösség erősítése.

Természetismerethez, környezeti felelősségvállalás elmélyítéséhez köthető tevékenységek:

- kirándulás 25 fővel 6 alkalommal

- környezetvédelmi workshopok 10 fővel 10 alkalommal

A programok során kirándulásokat tartunk az erdőbe és a vízpartra. Fajismeret erősítése. Védett növények és állatok megismerése, a természetben való viselkedés szabályainak elmélyítése.

Gyakorlati programok során a levegő-, talaj-, és vízszennyezésének vizsgálata különböző helyszíneken (iskola és környéke, a település forgalmasabb része, tó part, patakpart, Balaton part) és időben. (tavasszal és kora ősszel célirányosan a nyári turizmus hatását vizsgálva a környezetünkre). Felkészülünk a jeles napokra, laborgyakorlatokat végzünk és egy természetfilm készítésével emeljük ki a természetszeretetét és tiszteletét.

Tanórán kívüli kompetenciafejlesztő tevékenységek:

- foglalkozás 10 fővel 40 alkalommal (heti)

- nyelvi verseny 30 fővel 6 alkalommal

- ki-mit-tud vetélkedő 30 fővel 6 alkalommal

A pályázat keretében a matematikai foglalkozásokon az algebrai és a geometriai készségek, képességek fejlesztése a megvalósítandó cél.

Ezen belül a számfogalom elmélyítése, a számok különféle alakjainak biztos ismerete, a biztos és pontos műveletvégzés a különböző számkörökben, analizáló és szintetizáló képesség fejlesztése. Geometriából a tapasztalatukon alapuló ismeretszerzés, ezekből a sejtések megfogalmazása, majd az általánosítási képesség fejlesztése. Sík-és térlátás fejlesztése. Igényes és egyértelmű szerkesztéssel az esztétikai ízek kialakítása, javítása és fejlesztése.

A matematikai kompetenciák összekapcsolása más tantárgyakkal, szövegértési kompetencia fejlesztése, a rendszerető képesség, az absztrakciós készség fejlesztése. Szemléltetni a matematika, mint tantárgy párhuzamosságát bizonyos algebrai témakörökben a természettel, míg a geometriai témakörökben a művészeti alkotásokkal.


Menü

Navigáció