EFOP-1.3.9-17-2017-00002

Publikálva: 2018. július 24.

Nevetve együtt - iskolaközpontú együttműködések Nagyberényben

EFOP-1.3.9-17-2017-00002

Nevetve együtt - iskolaközpontú együttműködések Nagyberényben

 

 

Kedvezményezett:                           Siófoki Tankerületi Központ

Projekt címe:                                    Nevetve együtt - iskolaközpontú                                                                   együttműködések Nagyberényben

Projekt azonosító száma:                 EFOP-1.3.9-17-2017-00002

A támogatás összege:                      71 002 654 Ft

Támogatás intenzitása:                     100 %

Projekt megvalósítás ideje:              2018.03.01.-2022.05.31.

 

 

Megvalósítási helyszínek, bevont intézmények

 

Nagyberényi Dr. Faust Miklós Általános Iskola (8656 Nagyberény, Óvoda u. 3.)

 

 

Projekt célja

 

A projekt célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel: az ifjúság hasznos társadalmi szereplővé váljon, az iskolai hasznos szabadidő-eltöltésében rejlő lehetőségek kiaknázásával, továbbá a családok, az egyházi-, ifjúsági szervezetek és közösségek, illetve a gazdasági szereplők együttműködése és az iskolai közösségi térre történő „felhordása” által folyamatos jelenlétet biztosító helyi együttműködések révén. A felhívás célja továbbá az iskolák komplex funkciórendszerének fejlesztése.

A projekt hozzájárul a települések, különösen:

- a vidéki kis- és középtelepülések;

- a kis- és mikrotérségek, aprófalvas térségek;

- a vidékies (rurális) térségek;

köznevelési intézményeiben a formális oktatás, in- és nem formális eszközökkel történő gazdagításához, a települések közösségesedéséhez (a meglévő közösségek fejlesztése, hálózatos működésük elősegítése), az ifjúsági szereplők társadalom és egymás felé való nyitásának serkentéséhez, illetve a gazdasági szervezetek bevonásával– elősegítve a települések megtartó erejének növelését.

A projekt figyelmet fordít a családok tevékeny bevonására, és arra, hogy a köznevelési továbbá civil és gazdasági, szereplők mellett az egyházi közösségek és az értékalapon működő csoportok is megjelenjenek a tevékenységek megvalósítói, illetve a konstrukció fejlesztendő célcsoportja között.

Kiemelt cél, hogy a tevékenységek legfőbb színtere, az iskola legyen – ahol a fiatalság idejének nagy részét tölti, továbbá ahol a felhívásban célzott, kis- és középtelepüléseken rendelkezésre áll a fiatalok, tovább családjaik humán fejlesztéséhez szükséges humán erőforrás és megfelelő infrastruktúra. Ehhez, a köznevelési intézményeknek a helyben elérhető ifjúsággal foglalkozó szervezetekkel, közösségekkel való közös tevékenységeken keresztül képessé kell válniuk arra, hogy a tanulók mellett a település egész közösségének támogatást nyújtsanak az egész életen át tartó tanulásban való részvételhez, hogy az informális és nem formális tanulási alkalmakon keresztül hozzá tudjanak járulni a tanulói sikeresség, továbbá a munkaerő-piaci kompetenciák megszerzéséhez, elmélyítéséhez.

A projekt el kívánja érni, hogy az iskola valódi közösségi tér legyen, a szereplőkkel való együttműködéséből fakadóan hatékonyabban járuljon hozzá a fiatalok munkaerő-piaci kompetenciáinak fejlődéséhez, valamint a kooperációkból születő tevékenységek által erősítse a település és a térség megtartó erejét.

Jelen projekt részcéljai - a fenti stratégiai célkitűzések elérése érdekében:

1. Javuljon az iskolák, az ifjúsági civil szervezetek, és a helyben életképes gazdasági szereplők együttműködése és a társadalom felé történő nyitási képességük.

2. Növekedjen a településeken elérhető, az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó informális és nem formális tanulási lehetőségek, továbbá közösségi programok száma és választéka.

3. Erősödjön a településen élők - különösen a fiatalok és a fiatal felnőttek - társadalmi aktivitása.

4. Növekedjen az önkéntes tevékenységet végzők száma.

5. A létrejövő ifjúsági tevékenységek által erősödjön a vidék helyben megtartó ereje, a tartós elvándorlással szembeni védekezőképessége.

 

 

Projekt részletes szakmai tartalma

 

A nagyberényi általános iskola 1998. október 29-én felvette a világhírű tudós, Dr. Faust Miklós nevét, és azóta is büszkén viseli. Iskolánk mindennapi nevelő és oktató munkájában az alább felsorolt pedagógiai alapelveket szeretnék érvényre juttatni:

1. Iskolánkban olyan légkört kívánunk teremteni, ahol tanulóink otthon érezhetik magukat.

2. Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladat. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből.

3. Iskolánk – elsősorban a szülőkkel ápolt kapcsolatok révén – folyamatosan részt kíván venni lakóhelyünk életében.

4. Iskolánk minden tanuló számára biztosítani kívánja az esélyegyenlőséget.

Iskolánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos alábbi értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg viselkedésüket, magatartásukat.

A projekt rövid ismertetése:

Hagyományőrzés

- rendezvény 50 fővel 6 alkalommal

- klubfoglalkozás 10 fővel 10 alkalommal

Sport:

- sportnapok 30 fővel 6 alkalommal

- sportesemények 30 fővel 8 alkalommal

Természetismeret:

- kirándulás 25 fővel 6 alkalommal

- környezetvédelmi workshopok 10 fővel 10 alkalommal

Kulturális foglalkozások:

- foglalkozás 10 fővel 40 alkalommal (heti)

- idegen kultúrák verseny 30 fővel 6 alkalommal

- ki-mit-tud vetélkedő 30 fővel 6 alkalommal


Menü

Navigáció