A Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola Infrastrukturális fejlesztése

EFOP-4.1.2-17-2017-00107

A Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola Infrastrukturális fejlesztése

A Zalaegerszegi Tankerületi Központ a Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, által a Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül ISKOLA 2020: KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE A HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ ELŐSEGÍTÉSE ÉS A MINŐSÉGI OKTATÁS MEGTEREMTÉSE ÉRDEKÉBEN tárgyú felhívásra benyújtott EFOP-4.1.2-17-2017-00107 kódszámú pályázattal 759 755 364 Ft 100%-os támogatásban részesült „A Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” címmel.

Projekt összeg: 759 755 364 Ft
Támogatási intenzitás: 100%
Megvalósítási időszak: 2018.02.01 - 2020.03.31

Fejlesztés részletes szakmai bemutatása:

A Zalaegerszegi Tankerületi Központ által üzemeltetett Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola megújításának célja az ISKOLA2020 projekt általános céljaival összhangban az állami fenntartású intézmény valós, helyi igényekre és hiányokra alapozott infrastrukturális fejlesztése, az érintett intézmény hatékony pedagógiai eszközrendszerét, módszertani megújulását támogató, a minőségi neveléshez-oktatáshoz és a mindennapos testnevelés infrastrukturális igényeihez illeszkedő funkcionális egységek, feladatellátási helyek kialakítása.

Kiemelt célunk, hogy a hátrányos helyzetű lenti járás 48 településének központi intézményében legyenek biztosítva járási szinten a korszerű nevelés-oktatás eszköz- és feltételrendszerei a családok számára.

Konkrét célunk, hogy a járás „befogadó” intézményében a területi különbségeket kiegyenlítve, az egyenlő esélyeket megteremtve és a közel azonos színvonalú köznevelési feladatellátáshoz való hozzáférést biztosítva legyenek meg az intézményben a jelen kor elvárásainak megfelelő infrastrukturális feltételek - különösen a megfelelő számú, korszerűen felszerelt tantermek, szaktantermek, laborok, nyelvi képzési helyszínek, informatikai eszközök. Célunk a közösségi terek, a sportolási lehetőségek, a mindennapos testnevelés infrastrukturális és eszköz feltételei, az intézményben már meghonosított, és helyi igény alapján ellátandó egyes művészeti ágak, tanszakok követelményei szerinti alapfokú művészetoktatás, a tehetséggondozás és a hátránykompenzáció biztosításához szükséges termek és speciális eszközök, továbbá a tanulók nevelését, oktatását, képzését, valamint a fejlesztését biztosító helyiségek, eszközök fejlesztése.

A köznevelési intézmény feladatellátási helyén biztosított lesz a projekt fizikai befejezésére a kiemelt figyelmet igénylő sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának támogatása, a pedagógiai szakszolgálat által az intézményben mint külső helyszínen végzett továbbtanulási- és pályaválasztási tanácsadás és a környező kistelepülések felső tagozatos tanulóinak a minőségi nevelés-oktatáshoz való hozzáférése.

A projekt eredményeként az intézmény rendelkezik a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastrukturális háttérrel:

 • az alapfokú művészeti nevelés és oktatás megvalósításának helyi igényekhez illeszkedő, egy alapfokú művészeti ágra, tanszakra vonatkozó eszköz és infrastrukturális feltételrendszerével;
 • a fejlesztő foglalkozások megtartására alkalmas helyiséggel;
 • a mozgáskultúra fejlesztésére vonatkozó feltételekkel, egy tornateremmel és a szükséges taneszközök és módszertani segédeszközökkel;
 • a digitális kompetenciák fejlesztésére vonatkozó feltételekkel, a helyi tanterv megvalósítását támogató, mobil informatikai eszközökkel felszerelt, legalább két tanulócsoportnak megfelelő létszám elhelyezésére alkalmas szaktanteremmel;
 • a tevékenységközpontú nevelés és oktatás megvalósítását támogató feltételek biztosítása egy foglalkoztató szoba kialakításával.

Az intézményfejlesztéssel érintett épületek akadálymentesítettek az esélyegyenlőség biztosítása érdekében.

A projekt elsődleges célcsoportja a fejlesztésben érintett intézmények tanulói (346 fő), nevelőtestülete és pedagógusai. Másodlagos célcsoport a környező kistelepülések általános iskoláinak felsős tanulói (Rédics, Páka, Lovászi 120-150 tanulója).

A projekt tevékenységei:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek keretében a Vörösmarty Iskola infrastruktúrájának felújítása, korszerűsítése, ennek keretében a meglévő oktatási terek újraszervezésével

 • a) az ellátandó tanulói létszámnak megfelelő számú, korszerűen felszerelt, a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását lehetővé tevő tanterem kialakítása (17 db, egyenként 54-56 m2-es terem),
 • b) szaktantermek (nyelvi labor, 2 informatikai terem, 2 természettudományos szaktanterem, 1 rajz) létrehozása,
 • c) iskolai könyvtár működtetésére alkalmas tér megújítása,
 • d) fejlesztő foglalkozások megtartására alkalmas helyiségek kialakítására (2 fejlesztő terem, logopédia),
 • e) a mozgáskultúrához (tánc, néptánc) szükséges terem és a kapcsolódó infrastruktúra kialakítására.
 • f) A kötelezően választott tevékenységen túl a köznevelési intézmények épületeinek fejlesztése során az épület részét képező, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. mellékletében meghatározott kötelező helyiségek fejlesztése.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek között nevesített a projektelőkészítés, a projektmenedzsment, a műszaki tervdokumentumok készítése, az eszközbeszerzés, az akadálymentesítés (fizikai és infokommunikációs), és az energiahatékonysági beruházások (DD kategóriára), a horizontális követelmények biztosítása, a tájékoztatás és a könyvvizsgálat.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek között valósul meg az informatikai eszközök fejlesztése, a zöldfelületek megújítása, az intézményben található közösségi terek, étkező, konyha, tanári megújítása.

A projekt helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedése:

A Zalaegerszegi Tankerületi Központ ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szerv, vagy többségi állami tulajdonban álló jogi személy, így esélyegyenlőségi tervvel, míg Lenti Város Önkormányzata, az épület tulajdonosa helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik.

A fejlesztés kedvezően befolyásolja a diákok helyzetét, mivel a beruházás eredményeként korszerű az inkluzív oktatást támogató környezet jön létre. A fejlesztés előnyösen érinti a HH, HHH és SNI gyermekeket, biztosítja a kistelepülésen élő, de a városi iskolába bejáró tanulók oktatási esélyegyenlőségét.

A Pedagógusok számára az infrastruktúra megújítása biztosítja az eddigi szakmai munka minőségi emelését, a differenciált tanítási módszerek hatékonyabb alkalmazását, előmozdítja a tehetségazonosítást és fejlesztést.

A beavatkozások hozzájárulnak az egyenlő bánásmód érvényesüléséhez, oktatási egyenlőtlenségek mérsékléséhez, projekt megvalósítása során az esélyegyenlőségi és környezeti szempontok érvényesülnek.


További információ:
Kajári Attila tankerületi Igazgató
8900 Zalaegerszeg, Biró Márton u 38.