A Türjei Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében

EFOP-4.1.2-17-2017-00037

A Türjei Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében

Projekt összeg: 271 141 000 Ft
Támogatási intenzitás: 100%
Megvalósítási időszak: 2017.10.01 - 2020.12.29

A Zalaegerszegi Tankerületi Központ a Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, által a Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül ISKOLA 2020: KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE A HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ ELŐSEGÍTÉSE ÉS A MINŐSÉGI OKTATÁS MEGTEREMTÉSE ÉRDEKÉBEN tárgyú felhívásra benyújtott EFOP-4.1.2-17-2017-00037 kódszámú pályázattal 271.141.000 Ft 100%-os támogatásban részesült A TÜRJEI ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE A HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ ELŐSEGÍTÉSE ÉS A MINŐSÉGI OKTATÁS MEGTEREMTÉSE ÉRDEKÉBEN címmel.

A pályázó szervezet a Zalaegerszegi Tankerületi Központ költségvetési szerv, mely 2016. november 30-án jött létre az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebersberg Központról szóló 134/2016 (VI.10) korm. rendelet alapján.


A fejlesztési tevékenységek elemei:
A fejlesztések az alábbi, funkciókhoz illeszkedő feltételek biztosítását szolgálják:

 • A Türjei IA fejlesztés célja, hogy az állami fenntartású köznevelési intézmények az esélyteremtés eszközeként biztosítsák a hátránykompenzációt szolgáló pedagógiai infrastrukturális és eszköz-ellátottsági feltételek megteremtését.

A fejlesztés megteremti annak a lehetőségét, hogy a köznevelés intézményhálózatában - a szabad iskolaválasztásra is figyelemmel - legyenek a családok számára elérhető közelségben a XXI. századi kihívásokra felkészült, a modern kor igényeinek megfelelő nevelést-oktatást nyújtó befogadó iskolák, amelyek a továbbtanulás, pályaválasztás közeledtével biztosítani tudják azon iskolák tanulóinak is a minőségi oktatását, ahol a lecsökkent tanulólétszám miatt - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - az érintett évfolyamokon nem indíthatóak osztályok; valamint azoknak a tanulóknak is lehetőséget biztosítanak a minőségi oktatáshoz-neveléshez való hozzáféréshez, akiknek az intézményeiben mindez az infrastrukturális feltételek hiánya miatt nem valósulhatott meg.

Jelen pályázat célja a türjei állami fenntartású intézmény valós, helyi igényekre és hiányokra alapozott infrastrukturális fejlesztése, valamint az intézmény hatékony pedagógiai eszközrendszerét, módszertani megújulását támogató, a minőségi neveléshez-oktatáshoz és a mindennapos testnevelés infrastrukturális igényeihez illeszkedő funkcionális egységek, feladatellátási hely kialakítása.

Az infrastrukturális fejlesztés kiemelt célja, hogy a területi különbségeket kiegyenlítve, az egyenlő esélyeket megteremtve és a közel azonos színvonalú köznevelési feladatellátáshoz való hozzáférést biztosítva legyenek meg az intézményben a jelen kor elvárásainak megfelelő infrastrukturális feltételek -különösen a megfelelő számú, korszerűen felszerelt tantermek, szaktantermek, laborok, nyelvi képzési helyszínek.

Továbbá a közösségi terek, a sportolási lehetőségek, a mindennapos testnevelés infrastrukturális és eszköz feltételei, valamint az intézményben már meghonosított, vagy a helyi igény alapján ellátandó egyes művészeti ágak, tanszakok követelményei szerinti alapfokú művészetoktatás, a tehetséggondozás és a hátránykompenzáció biztosításához szükséges termek és speciális eszközök, továbbá a tanulók nevelését, oktatását, képzését, valamint a fejlesztését biztosító helyiségek, eszközök.

   A projekt célcsoportja a Türjei Általános Iskola tanulói, nevelőtestülete és pedagógusai.

   A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

  • A köznevelési intézmény infrastruktúrájának felújítása, korszerűsítése, illetve kapacitásbővítése.
  • A kapacitásbővítés a meglévő épület átalakításával (tetőtér beépítés), az MSZE 24203-2:2012 számú Magyar Szabvány figyelembe vételével.
  • az ellátandó tanulói létszámnak megfelelő számú, korszerűen felszerelt, a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását lehetővé tevő tanterem kialakítása,
  • szaktantermek (pl. nyelvi labor, informatikai terem, természettudományos szaktantermek) létrehozása,
  • fejlesztő foglalkozások megtartására alkalmas helyiség kialakítása,
  • az egyes művészeti ágak, tanszakok követelményei szerinti, az alapfokú művészetoktatás, a tehetséggondozás és fejlesztő foglalkozások biztosításához szükséges termek és a kapcsolódó infrastruktúra kialakítása
  • Iskolaudvar fejlesztése;
  • Közösségi terek kialakítása, fejlesztése;
  • A bejáró tanulók nagy többsége számára az adott köznevelési intézmény tömegközlekedési eszközökkel történő megközelíthetősége aránytalan megterhelést okoz, ezért iskolabusz beszerzését tervezzük.
  • Infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódó közműépítések, átalakítások, felújítások, pl. ivó-, ipari-, tűzivíz hálózat, szennyvízelvezetés, csapadék- és belvíz elvezetés, közvilágítás, telefon, kábelhálózat, elektromos hálózat fejlesztés
  • Tanári szoba felújítása
  • A mindennapos testneveléshez szükséges terek, közösségi terek kialakítása és eszközökkel való ellátása

    • További információ:

     Kajári Attila tankerületi Igazgató

    8900 Zalaegerszeg, Biró Márton u 38.