Az Egervári Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében

EFOP-4.1.2-17-2017-00036

Az Egervári Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében

Projekt összeg: 423 434 315 Ft
Támogatási intenzitás: 100%
Megvalósítási időszak: 2017.10.01 - 2020.12.29

A Zalaegerszegi Tankerületi Központ a Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, által a Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül ISKOLA 2020: KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE A HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ ELŐSEGÍTÉSE ÉS A MINŐSÉGI OKTATÁS MEGTEREMTÉSE ÉRDEKÉBEN tárgyú felhívásra benyújtott EFOP-4.1.2-17-2017-00036 kódszámú pályázattal 423 434 315 Ft 100%-os támogatásban részesült AZ EGERVÁRI ISKOLA INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE A HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ ELŐSEGÍTÉSE ÉS A MINŐSÉGI OKTATÁS MEGTEREMTÉSE ÉRDEKÉBEN címmel.

A pályázó szervezet a Zalaegerszegi Tankerületi Központ költségvetési szerv, mely 2016. november 30-án jött létre az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebersberg Központról szóló 134/2016 (VI.10) korm. rendelet alapján.

A fejlesztési tevékenységek elemei:
A fejlesztések az alábbi, funkciókhoz illeszkedő feltételek biztosítását szolgálják:

 • • Az egervári fejlesztés célja, hogy az állami fenntartású köznevelési intézmények az esélyteremtés eszközeként biztosítsák a hátránykompenzációt szolgáló pedagógiai infrastrukturális és eszköz-ellátottsági feltételek megteremtését.

A fejlesztés megteremti annak a lehetőségét, hogy a köznevelés intézményhálózatában - a szabad iskolaválasztásra is figyelemmel - legyenek a családok számára elérhető közelségben a XXI. századi kihívásokra felkészült, a modern kor igényeinek megfelelő nevelést-oktatást nyújtó befogadó iskolák, amelyek a továbbtanulás, pályaválasztás közeledtével biztosítani tudják azon iskolák tanulóinak is a minőségi oktatását, ahol a lecsökkent tanulólétszám miatt - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - az érintett évfolyamokon nem indíthatóak osztályok; valamint azoknak a tanulóknak is lehetőséget biztosítanak a minőségi oktatáshoz-neveléshez való hozzáféréshez, akiknek az intézményeiben mindez az infrastrukturális feltételek hiánya miatt nem valósulhatott meg.

Jelen pályázat célja az egervári állami fenntartású intézmény valós, helyi igényekre és hiányokra alapozott infrastrukturális fejlesztése, valamint az intézmény hatékony pedagógiai eszközrendszerét, módszertani megújulását támogató, a minőségi neveléshez-oktatáshoz és a mindennapos testnevelés infrastrukturális igényeihez illeszkedő funkcionális egységek, feladatellátási hely kialakítása.

Az infrastrukturális fejlesztés kiemelt célja, hogy a területi különbségeket kiegyenlítve, az egyenlő esélyeket megteremtve és a közel azonos színvonalú köznevelési feladatellátáshoz való hozzáférést biztosítva legyenek meg az intézményben a jelen kor elvárásainak megfelelő infrastrukturális feltételek -különösen a megfelelő számú, korszerűen felszerelt tantermek, szaktantermek, laborok, nyelvi képzési helyszínek.

Továbbá a közösségi terek, a sportolási lehetőségek, a mindennapos testnevelés infrastrukturális és eszköz feltételei, valamint az intézményben már meghonosított, vagy a helyi igény alapján ellátandó egyes művészeti ágak, tanszakok követelményei szerinti alapfokú művészetoktatás, a tehetséggondozás és a hátránykompenzáció biztosításához szükséges termek és speciális eszközök, továbbá a tanulók nevelését, oktatását, képzését, valamint a fejlesztését biztosító helyiségek, eszközök.

A projekt célcsoportja az Egervárii Általános Iskola tanulói, nevelőtestülete és pedagógusai.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

 • A köznevelési intézmény infrastruktúrájának felújítása, korszerűsítése, illetve kapacitásbővítése.
 • A kapacitásbővítés a meglévő épület átalakításával (tetőtér beépítés), az MSZE 24203-2:2012 számú Magyar Szabvány figyelembe vételével.
 • Az ellátandó tanulói létszámnak megfelelő számú, korszerűen felszerelt, a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását lehetővé tevő tanterem kialakítása,
 • szaktantermek (pl. nyelvi labor, informatikai terem, természettudományos szaktantermek) létrehozása,
 • fejlesztő foglalkozások megtartására alkalmas helyiség kialakítása,
 • az egyes művészeti ágak, tanszakok követelményei szerinti, az alapfokú művészetoktatás, a tehetséggondozás és fejlesztő foglalkozások biztosításához szükséges termek és a kapcsolódó infrastruktúra kialakítása
 • Iskolaudvar fejlesztése;
 • Közösségi terek kialakítása, fejlesztése;
 • A bejáró tanulók nagy többsége számára az adott köznevelési intézmény tömegközlekedési eszközökkel történő megközelíthetősége aránytalan megterhelést okoz, ezért iskolabusz beszerzését tervezzük.
 • Infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódó közműépítések, átalakítások, felújítások, pl. ivó-, ipari-, tűzivíz hálózat, szennyvízelvezetés, csapadék- és belvíz elvezetés, közvilágítás, telefon, kábelhálózat, elektromos hálózat fejlesztés
 • Tanári szoba felújítása
 • A mindennapos testneveléshez szükséges terek, közösségi terek kialakítása és eszközökkel való ellátása


További információ:
Kajári Attila tankerületi Igazgató
8900 Zalaegerszeg, Biró Márton u 38.