Digitális környezet fejlesztése a Siófoki Tankerületi Központ iskoláiban

EFOP-3.2.3-17-2017-00005

Digitális környezet fejlesztése a Siófoki Tankerületi Központ iskoláiban

 

 

Kedvezményezett:                           Siófoki Tankerületi Központ

Projekt címe:                                    Digitális környezet fejlesztése a                                                                     Siófoki Tankerületi Központ                                                                           iskoláiban

Projekt azonosító száma:                 EFOP-3.2.3-17-2017-00005

A támogatás összege:                      107 948 009 Ft

Támogatás intenzitása:                     100 %

Projekt megvalósítás ideje:              2018.02.01.-2021.05.02.

 

 

Megvalósítási helyszínek, bevont intézmények

 

Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (8638 Balatonlelle, Petőfi u. 1.)

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola (8640 Fonyód, Fő u. 8.)

Siófoki Széchenyi István Általános Iskola (8600 Siófok, Kele u. 33.)

Siófoki Beszédes József Általános Iskola (8600 Siófok, Szépvölgyi u. 2.)

 

 

Projekt célja

 

A projekt célja, hogy olyan, a digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő pilot programokat valósítson meg, amelyek elterjeszthetőek a teljes köznevelési rendszerben a pedagógusok digitális felkészültségének, módszertani kultúrájának növelése, a mindennapi pedagógiai munka során az IKT-használat erősítése és elsősorban a digitális és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztése érdekében.

A projekt részcéljai: A digitális pedagógiai módszertanok komplex, intézményi szintű fejlesztése a pedagógusok képzésével és a támogató eszközöknek bevezetésével és beválás-vizsgálatával, illetve a nemzetközileg bevált eszközrendszerek meghonosítása és kísérleti jellegű bevezetése. A tanulók matematikai, szövegértési, digitális és természettudományos, valamint problémamegoldó és kreatív kompetenciáinak fejlesztése. Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájában foglalt fejlesztési célok (a pedagógusok IKT tudása, módszertani kulturája, motivációja; IKT-eszközök használatának beépülése a tanítás-tanulás és az értékelés folyamatába; internet és eszközellátottság; IT biztonság, esélyegyenlőség; oktatás adminisztrációs szolgáltatások) megvalósítása. A pilot programot megvalósító intézményekben a digitális környezeti fejlesztések hozzáférhetővé, akadálymentessé tétele, kiemelten a fogyatékossággal élő, a sajátos nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók (BTM) számára.

 

 

Projekt részletes szakmai tartalma

 

FŐ CÉLOK

A program fő célja, hogy

• a pedagógusok elsajátítsák és átadhatóvá tegyék – a digitális kompetenciához szükséges ismereteket, illetve az internet és a digitális eszközök által kínált lehetőségek kiaknázását. A fentiek magukba foglalják az internetbiztonsággal, a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ismereteket.

• Cél továbbá, mindezek eszközfeltételeinek a megteremtése.

TEVÉKENYSÉGEK

Képzések és műhelymunkák (workshopok)

• A pedagógusok a program fő céljainak megfelelő tartalmakat akkreditált képzések és workshopok keretében sajátítják el

Implementáció

• beillesztés az iskola pedagógiai programjába, valamint

• a tanítási folyamat tervezésével kapcsolatos dokumentumokba (tanterv, óraterv).

• A résztvevők – tanultak alapján – módszertani csomagokat építenek, azokat kipróbálják és beillesztik (a tanórák/foglalkozások 40%-ában) A megvalósulást elemzik, korrigálják – szükség esetén –, valamint véglegesítik. A módszertani csomagokkal kapcs-latos elvárás a tanórai differenciálás (tehetséggondozás és felzárkózás) azaz az esélyegyenlőség lehetőségének biztosítása.

• A digitális környezeti fejlesztéseket hozzáférhetővé, akadálymentessé teszik.

• Szakmai napokat, hospitálásokat, online tanári közösségeket, tantestületi műhely-munkákat szerveznek, a módszertani csomagokkal kapcsolatos tapasztalatok, illetve az internetbiztonság és a fogyasztóvédelmi ismereteik megosztása érdekében.

Támogató szolgáltatások és fenntarthatóság

• A projektben szerzett eredmények fenntarthatóságát mentorálással és helpdesk működtetésével kívánjuk elérni.

• Az intézmény biztosítja a technikai segítséget, és a résztvevők közül kiválasztott kolléga digitális módszertani asszisztensi feladatokat lát el a későbbiekben.

Eszközbeszerzés 

Az intézmények digitális fejlesztési terveihez és a tervezett szakmai tartalomhoz illeszkedő eszközöket szerzünk be. (Laptopok, interaktív projektor, 3D nyomtató, datalogger).

Disszemináció

A résztvevők a módszertani csomagokat alkalmassá teszik a multiplikációra, és a produktumokat feltöltik a Nemzeti Köznevelési Portálra.

CÉLCSOPORT

• Célcsoportunk tanítók és általános iskolai szaktanárok.

• A digitális pedagógiára való felkészítést egy mérés  előzi meg, amelyben feltérképez-zük a pedagógusok IKT-kompetenciáit. Az eredmények alapján soroljuk csoportokba a résztvevőket, egyéni tanulási utak (célok) meghatározásával.

• Azoknak, akiknek a legtöbb a deficitje, külön mentorálást szervezünk, illetve kooperatív körökben kollaborációs munkákat a felzárkózáshoz. A képzések végeztével komplex feladatokkal mérjük az eredményt, lehetőséget adva a szakaszos önértékelésre.

A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KIVÁLASZTOTT TERÜLETEI

• a matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása;

• a szövegértés fejlesztésének támogatása;

• a természettudományos megismerés támogatása;

• a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének támogatása, a kreativitás fejlesztése

A programot olyan komplex és jelenségalapú megközelítéssel kívánjuk megvalósítani, ami erősíti a tantárgyi integrációt az iskolán belüli és iskolák közötti szakmai hálózatok kiépülését és működtetését.

Ennek módja, az egyes problémák sokoldalú megközelítése, és a tantárgyak kapcsolódási pontjainak létrehozása az IKT eszközhasználat és kiválasztott – uniós forrásokból megvalósított és szabadon hozzáférhető – tartalmak segítségével. A három kiválasztott rendszerünk a Revoed, a Suliklub és az Okosdoboz.  Ez utóbbit az alsó tagozatos tartalmak, illetve a teljes általános iskolai korcsoport célzott képesség, illetve kreativitásfejlesztéséhez, a Revoedet  az e-learninges differenciált osztálymunkához, a pedagógusok saját tartalomfejlesztéséhez, a Suliklubot pedig a különböző tantárgyak tartalmainak szövegértési-szövegfeldolgozási képességfejlesztéséhez kívánjuk használni.

Jelentős innovációként a 3D nyomtató és a datalogger típusú eszközök tanórai alkalmazását vezetjük be. Ezek az eszközök alkalmasak arra, hogy egyfelől összekapcsolják a manuális, személyközi munkát a virtuálissal, másrészről az egyes tantárgyi tartalmak összefüggéseit tapasztalhatják meg a tanulók. A matematikai kompetencia támogatása során, műhelymunka keretében a pedagógusok megismerkednek a térgeometria tanítását támogató 3D nyomtató adta lehetőségekkel. A tervezés, a térszemlélet kialakítását szolgáló térgeometriai elemek tervezésének és kivitelezésének, illetve tanórai és tanórán kívüli megvalósításával.

A fentiek alkalmasak arra, hogy beláthatóvá tegyék, miképpen hasznosíthatóak azok a tudások, amelyeket a matematika és a természettudományos tanulás során elsajátítunk.

Bemutatjuk, hogy hogyan kapcsolhatók össze a különböző tantárgyak ismeretei a jelenség-alapú természettudományos tanítás során.

A résztvevők a műhelymunkán megismerkednek az internet veszélyforrásaival, a védekezés lehetőségeivel, a biztonságos internetezés szabályaival is, valamint az internetes zaklatás kezelésével kapcsolatban kapnak ismereteket és módszereket.