EGYÜTT A FEJLESZTÉSBEN AZ ESÉLYTEREMTÉSÉRT

Pályázó neve:                  Nyíregyházi Tankerületi Központ

Projekt címe:                   EGYÜTT A FEJLESZTÉSBEN AZ ÉLYTEREMTÉSÉRT

Szerződés száma:           EFOP-3.1.6-16-2017-00005

Támogatás összege (Ft):                                293 637 005

Támogatási intenzitás:                                    100%

A projekt megvalósításának kezdete:              2018. 03. 01.

A projekt fizikai befejezésének határideje        2020. 11. 29.

A megvalósulás helyszíne Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 13 járása, melyből 7 komplex programmal fejlesztendő, 4 fejlesztendő, 1 pedig kedvezményezett járás.


A projekt a speciális megsegítést igénylő gyermekek fejlesztésével, a minőségi neveléshez és oktatáshoz való hozzáférés javításával, az integráltan nevelő közoktatási intézmények, a szülők, a szakemberek számára nyújtott komplex szolgáltatásokkal egy olyan befogadó közoktatási rendszer megteremtéséhez járul hozzá, ahol az eltérő fejlődési ütemmel érkező gyermek nevelése, oktatása, fejlesztése sikeressé válik.

Elsődleges célcsoport:

  • sajátos nevelési igényű gyermekek, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, iskolai lemorzsolódással veszélyeztetett, speciális megsegítést igénylő általános- és középiskolás tanulók,

  • súlyos halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő nevelés-oktatásában részt vevő, utazó tanári szolgáltatásban résztvevő gyógypedagógusok,

  • pedagógiai szakszolgálatban dolgozó pszichológusok, gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok, speciális ellátást megvalósító szakemberek,

  • integrált nevelést, oktatást folytató intézményben dolgozó pedagógusok,

  • sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő családok,

  • beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók szülei.

    

     

   Másodlagos célcsoport:

  • óvodába járó (5-6 éves) gyermekek,

  • többségi intézmények tanulói,

  • közösségi szolgálatot teljesítő középiskolai tanulók,

  • korai fejlesztésben dolgozó szakemberek.

    

   A program kiemelt feladatként kezeli a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek komplex megsegítését a projektbe bevont ellátó intézmény személyi, szakmai, módszertani és infrastrukturális feltételeinek fejlesztésével. Hozzájárul a területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez a minőségi pedagógiai szakszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés előmozdításával, szakmai megújításával, gyermekek és tanulók sikeres előmenetelét támogató, iskolai lemorzsolódását csökkentő programok szervezésével. Segíti az utazó tanári szolgáltatást nyújtó gyógypedagógiai intézmények támogató szerepének erősítését a nevelés, oktatás minőségének javításával, a pedagógusok továbbképzésén, illetve tartalmi-módszertani fejlesztéseken keresztül. Támogatja az integrációs folyamatokat a sajátos nevelési igényű, akadályozottsággal élő, beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyerekek elfogadásának az elősegítésével, a velük szembeni sztereotípiák, előítéletek csökkentésével, az inkluzív szemlélet kialakításával.

   Képzési és szolgáltatási tevékenységek megvalósításán keresztül a speciális megsegítést igénylő gyermekek fejlesztésén túl hozzájárul a családok életminőségének javításához, a családok és a pedagógusok kompetenciáinak erősítéséhez.

    

   A projekt eredményeként:

 • a helyi és területi igényeket figyelembe vevő, megfelelő minőségű és mértékű kapacitással rendelkező szolgáltatási rendszer épül ki,

 • olyan szolgáltatási rendszer épül fel, mely képes az integráció minden résztvevőjének (gyermek, pedagógus, szülő) hosszú távú megsegítést nyújtani,

 • a projektben részt vevő partnerek esetében új akkreditált képzésekre, speciális terápiák elsajátítására, tanfolyamokon új ismeretek szerzésére nyílik lehetőség, mely segíti a speciális megsegítést igénylő gyermek esélyegyenlőségének biztosítását,

 • speciális eszközök beszerzésével, szolgáltatás-bővítéssel a fogyatékossági típusok előfordulásának arányában javul a területi lefedettség,

 • a célirányos képzési szolgáltatások biztosítják, hogy a különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók nevelésében érintett személyek felkészülnek a fejlesztő eszközök használatára, melynek eredményeként a, szocializáció sikeresebbé válik,

 • a szolgáltatások nyújtásában és a szolgáltatások befogadásában érintettek (gyógypedagógusok, többségi iskola pedagógusai) felkészülnek az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermekeket segítő szolgáltatás nyújtására, ill. befogadására,

 • a személyközpontú, differenciáló, egyénhez alkalmazkodó nevelés gyakorlattá válik, melynek eredményeként az iskolai lemorzsolódás csökken,

 • a többségi általános és középiskolák befogadó-készségének erősítése lehetőséget teremt a sajátos nevelési igényű tanulók és a nem sérült, többségi iskolába járó diákok szociális tanulási folyamatai számára,

 • kialakul egy olyan szolgáltatási professzió, ami biztosítja a minőségi oktatáshoz való hozzáférést, a sikeres együttnevelés feltételeinek megteremtését, segíti a társadalmi integrációt,

 • a sajátos nevelési igényű gyermekek életesélye nő, a fogyatékos gyermeket nevelő családok komfort érzete javul, szélesedik az elfogadási mező a többségi társadalomban, az esélyegyenlőség javul,

 • az elért eredmények, jó gyakorlatok széles körben ismertté válnak, s a regionális, ágazati hatást a projektben szervezett tevékenységek (kidolgozott eszközök, szakmai konferenciák, internetes szolgáltatás…) felerősítik.