Felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum - 2

az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében, öt önállóan
megajánlható részben kivitelezési feladatok elvégzése

LINK

1 / 56

FELHÍVÁST KIEGÉSZÍTŐ

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

Balatonfüredi Tankerületi Központ

által

az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében, öt önállóan

megajánlható részben kivitelezési feladatok elvégzése

tárgyában, a 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban) Kbt. III. Része szerinti,

a 115. § (1) bekezdése alapján indított nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Ellenjegyzem:

dr. Víg Levente

felelős akkreditált

közbeszerzési szaktanácsadó

lajstromszám: 00354

2018. január 22.

2 / 56

TARTALOMJEGYZ ÉK

TAR TALOMJEGYZ ÉK ....................................................................................................... 2

I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK ....................................................................... 3

1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK ................................................................................ 3

2. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐPONTJAI .................... 4

3. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS ..................................................................................... 5

4. A DOKUMENTUM BIZALMAS JELLEGE .................................................................... 5

5. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK KÖLTSÉGEI ......................................................... 5

6. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK .................................. 5

7. AZ AJÁNLAT KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI ......................................................... 6

8. AZ AJÁNLATRA VONATKOZÓ FORMAI ELŐÍRÁSOK ............................................ 8

10. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA .................................................................................. 9

11. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA .................................................................................... 9

13. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE ........................................................................................ 12

14. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE .................................................................................... 12

14. A KBT. 73. § (5) BEKEZDÉSE SZERINTI TÁJÉKOZTATÁS .................................... 12

15. A FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÓ ADATAI .. 15

II. MINTÁK ............................................................................................................................. 16

III. SZERZŐDÉSTERVEZET ................................................................................................ 34

IV. MŰSZAKI LEÍRÁS ............................................................................................................ 56

3 / 56

I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK

Ajánlatkérőnek jelen közbeszerzési dokumentum kiadásával az a célja, hogy a Kbt. alapelveinek, és

rendelkezéseinek figyelembe vételével minél inkább elősegítse ajánlattevők részére a megfelelő

ajánlattételt. Ezen cél elérése érdekében, az eljárást megindító felhívás előírásai mellett a jelen

dokumentum nyújt eligazítást a közbeszerzési eljárásban részt venni kívánó ajánlattevők részére

Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen közbeszerzési dokumentum

rendelkezései az irányadóak és kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan;

esetleges ellentmondás vagy szabályozatlanság esetén az ajánlati felhívás rendelkezései tekintendők

elsődlegesnek.

Jelen közbeszerzési dokumentumok nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi felhívásban

foglaltakat, a közbeszerzési dokumentumok az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Az

ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a közbeszerzési dokumentumokat

és annak minden kiegészítését, amely esetleg az ajánlati időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint,

hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség

vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit.

1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Ajánlatkérő: Balatonfüredi Tankerületi Központ

Ajánlattevő: A Kbt. 3. § 1. pontja szerint az a gazdasági szereplő, aki (amely) a

közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be.

Ajánlattételi felhívás: 2018. január 22. napján az ajánlattételére kiválasztott ajánlattevők

számára közvetlenül megküldött ajánlattételi felhívás

Dokumentum: Az ajánlattételi felhívás kiegészítésére és a megfelelő ajánlattétel

elősegítésére szolgáló jelen részletes közbeszerzési dokumentum

(dokumentum), valamennyi mellékletével együtt. A közbeszerzési

dokumentumok nem mindenben ismétlik meg az ajánlati felhívásban

foglaltakat, ezért hangsúlyozzuk, hogy a közbeszerzési

dokumentumok az ajánlati felhívással együtt kezelendőek. Az ajánlati

felhívás és a közbeszerzési dokumentumok rendelkezéseinek

esetleges ellentmondása esetén a felhívásban foglaltak az irányadóak.

Ajánlat: Az ajánlati felhívásban a jelen dokumentumban foglaltakra az

ajánlattevő által készített ajánlat az összes csatolt mellékleteivel együtt.

Alvállalkozó: A Kbt. 3. § 2. pontja szerint az a gazdasági szereplő, aki (amely) a

közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés

teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt,

kivéve

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog

alapján végzi,

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót,

forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót,

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót.

4 / 56

2. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐPONTJAI

Esemény megnevezése Dátum Időpont

Ajánlati felhívás megküldése 2018. január 22. -

Helyszínbejárás 2018. január 25. 10:00 óra

Ajánlattételi határidő 2018. február 5. 10:00 óra

Ajánlatok felbontásának időpontja 2018. február 5. 10:00 óra

Összegezés megküldésének várható időpontja legkésőbb az ajánlattételi határidő

lejártát követő 60 napon belül, illetve

adott esetben a Kbt. 70. § (2)

bekezdése szerint meghosszabbított

időtartamon belül.

Szerződéskötés várható időpontja legkorábban az írásbeli összegezés

megküldésének napjától számított 6.

napon, kivéve a Kbt. 131. § (8)

bekezdésében meghatározott esetet.

5 / 56

3. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

Az Ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az ajánlati felhívásban, illetőleg a

dokumentumban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az

Ajánlatkérőtől. Az ilyen kérelmeket az ajánlattételi határidő lejárta előtt észszerű időben

írásban kell az ajánlatkérőhöz eljuttatni (levélben, telefaxon, e-mailen). Szóban kiegészítő

tájékoztatást kérni nem lehet. Ajánlattevő a kérelmén tüntesse fel azon pontos címet (e-mail címet,

faxszámot), amelyre a kiegészítő tájékoztatás megküldését kéri. Ajánlatkérő a kiegészítő

tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles írásban megadni az

Ajánlattevők részére.

Ajánlatkérő észszerű időnek az ajánlattételi határidő lejárta előtti negyedik napot tekinti.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy ahhoz, hogy az ajánlatkérő észszerű időben képes

legyen válaszolni az ajánlattevők által megküldött kiegészítő tájékoztatás-kérésekre szükségszerű,

hogy ezek észszerű időben érkezzenek be az ajánlatkérőhöz. Az ajánlatkérő minden esetben

észszerűnek tekinti, ha a kiegészítő tájékoztatás-kérés legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta

előtti hatodik napon az ajánlatkérőhöz beérkezik.

Kiegészítő tájékoztatásban közli az ajánlatkérő, hogy ha a dokumentum valamely eleme semmis, ha

a dokumentumon belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a

dokumentum valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól. A dokumentum semmisnek

nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem

alkalmazandó.

A feltett kérdéseket e-mailen szerkeszthető formátumban (*.doc) is meg kell küldeni, meggyorsítva

ezzel a válaszadást. A kiegészítő (értelmező) tájékoztatás kéréskor meg kell adni legalább az alábbi

információkat: név, székhely (lakóhely), kapcsolattartó személy neve, levelezési cím, telefonszám,

fax szám, elektronikus levelezési cím.

4. A DOKUMENTUM BIZALMAS JELLEGE

A dokumentum kizárólag az ajánlat elkészítéséhez használható fel, annak tartalmával kapcsolatban

semmiféle adat vagy információ nem közölhető olyan személyekkel, akik a közbeszerzési eljárással

nincsenek hivatalos kapcsolatban. Sem a dokumentumot, sem annak részeit vagy másolatait nem

lehet más célra felhasználni, mint az abban leírt beszerzés céljára.

5. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK KÖLTSÉGEI

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek kizárólag az ajánlattevőt terhelik.

Az Ajánlatkérő nem tartozik megtéríteni az Ajánlattevőnek az ajánlat elkészítésével összefüggésben

felmerült bármely kiadásait, illetve nem felel veszteségekért, amelyek a helyszín esetleges

megtekintésével, az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban az ajánlattevőnél merültek

fel.

6. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a jelen dokumentumban meghatározott tartalmi és

formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatot elkészítenie és benyújtania.

Ajánlattevő kötelezettségét képezi – az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok gondos

áttanulmányozását követően – az ezekben foglalt valamennyi előírás, követelmény, kikötés, a

beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás–

6 / 56

kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele.

Ajánlattevő köteles az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és ajánlatkérő által

– a teljesítéssel kapcsolatban – szolgáltatott minden információ pontosságáról meggyőződni.

Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlathoz szükséges

információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás következményei ajánlattevőt terhelik.

Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását követően nem veszi figyelembe ajánlattevőnek – a pontos

információk hiányára hivatkozó – ajánlat módosítására vonatkozó kérelmét.

Az ajánlathoz szükséges pontos és egyértelmű információk beszerzését szolgálja a jelen

közbeszerzési dokumentumban részletezett tájékoztatás-kérés lehetősége.

Ajánlattevőnek – a jogszabályi rendelkezések betartása mellett – az ajánlati felhívásban, a

közbeszerzési dokumentumokban és az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokban

meghatározottaknak megfelelően kell az ajánlatot elkészítenie. Ajánlattevő kockázata és az ajánlat

érvénytelenségét vonhatja maga után, ha ajánlattevő ajánlatát hibásan, vagy hiányosan, illetve oly

módon nyújtja be, hogy az tartalmilag, formailag nem felel meg az ajánlati felhívásban, jelen

közbeszerzési dokumentumban, és az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokban, valamint a

jogszabályban meghatározott feltételeknek, illetőleg ezeket a hiánypótlás keretében nem korrigálja.

Ahol az ajánlati felhívás vagy a jelen dokumentum egyszerű másolatot említ, azon fénymásolatot

kell érteni, melyet hitelesíttetni nem kell.

A Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján a gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a

72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet

is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó

irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági

szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az

üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen

alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon

okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő,

amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

7. AZ AJÁNLAT KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI

Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia az alábbi sorrendben:

Ajánlattevő által az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtandó dokumentumok

1. Fedlap (ajánlattevő neve, székhelye, az eljárás tárgya feltüntetésével)

2.

Az ajánlati dokumentumban meghatározott tartalommal készített felolvasólap (1. sz.

melléklet)

3.

Tartalomjegyzék (amelynek felhasználásával az ajánlatban található dokumentumok

oldalszámozás alapján megtalálhatóak)

4. Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bekezdésére (2. sz. melléklet)

5.

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 114. § (2) bekezdésére, a Kbt. 65. § (7) bekezdésére, a Kbt.

66. § (4) bekezdésére, a Kbt. 66. § (6) bekezdésére (3. sz. melléklet)

6.

Az ajánlattevő alkalmasságát igazoló más szervezet/személy nyilatkozata a Kbt. 114. § (2)

bekezdésére – amennyiben szükséges (4. sz. melléklet)

7. Az ajánlattevő alkalmasságát igazoló más szervezet/személy szerződéses vagy

7 / 56

előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat a Kbt. 65. § (7) bekezdése

szerint - amennyiben szükséges

8. Közös ajánlattevők együttműködési megállapodása - amennyiben szükséges

9. Meghatalmazás – amennyiben szükséges

10.

Az ajánlatban benyújtandó az ajánlattevő, illetve az alvállalkozó vagy az alkalmasság

igazolásában részt vevő más szervezet nevében az ajánlatban aláíró (cégjegyzésre jogosult)

cégképviselők aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája vagy

ezekkel egyenértékű dokumentuma

11. Nyilatkozat a változásbejegyzési eljárásra (5. sz. melléklet)

12. Igazoló dokumentumok változásbejegyzési eljárásról (adott esetben)

13. Felelősségbiztosításra vonatkozó nyilatkozat (6. sz. melléklet)

14. Felelősségbiztosítás igazolása – adott esetben

15. Teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátására vonatkozó nyilatkozat (7. sz. melléklet)

16. Árazott költségvetés

17.

A 1. számú értékelési részszempontokra vonatkozó igazolásként az adott szakember saját

kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (8. sz. melléklet)

18. Egyéb az ajánlattevő által fontosnak ítélt dokumentumok (adott esetben)

Ajánlattevő által - a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra - benyújtandó

dokumentumok

19.

Ajánlattevő nyilatkozata a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján

(9. sz. melléklet)

20.

Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (3) bek. a) pontja tekintetében (10. számú

minta)

21.

Szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat [ajánlati

felhívás III.1.3) M.2.] (11. sz. melléklet)

22. Szakember nyilatkozata a rendelkezésre állásáról (12. sz. melléklet)

23. Szakember szakmai önéletrajza (13. sz. melléklet)

24. Egyéb az ajánlattevő által fontosnak ítélt dokumentumok (adott esetben)

A nyilatkozatokat pontosan ki kell tölteni, dátummal és cégszerű aláírással kell ellátni. A

nyilatkozatok, illetve igazolások a Kbt. 47. § (2) bekezdésére tekintettel egyszerű másolatban is

benyújthatóak, azonban az olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül valamely követelés

érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló

nyilatkozat, és a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat) eredeti vagy hiteles másolati

példányban kell benyújtani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a cégszerűség (bélyegző) alaki

kellékeinek ellenőrzésére.

Ajánlattevő a jelen közbeszerzési dokumentumban szereplő nyilatkozatmintákat vagy azok

tartalmával teljes körűen megegyező nyilatkozatmintákat köteles alkalmazni, azaz cég- és egyéb

adataikkal megfelelően kitölteni, cégszerűen, vagy meghatalmazással rendelkező meghatalmazott

által aláírni. Olyan igazolások, illetőleg nyilatkozatok tekintetében, melyekre a közbeszerzési

dokumentum nem tartalmaz nyilatkozatmintát, ajánlattevők igazolásaikat, nyilatkozataikat az

ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentum, valamint a Kbt. által megkövetelt formában

kötelesek megtenni.

8 / 56

8. AZ AJÁNLATRA VONATKOZÓ FORMAI ELŐÍRÁSOK

Az ajánlat eredeti írásbeli példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az

ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről

erre jogosultnak alá kell írni, úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán

legyen. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a

szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de

lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől

kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni, ha a

tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére

egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatot tartalomjegyzékkel kell ellátni, amelynek

felhasználásával a dokumentumok oldalszámozás alapján megtalálhatóak.

Az ennek megfelelően összeállított ajánlatot 1 (egy) eredeti papír alapú és 1 (egy) példány

elektronikus formátumban (DVD/CD-ROM) kell benyújtani, „pdf” formátumban. Az eredeti és

az elektronikus másolati példányok közötti bármilyen eltérés esetén az eredeti példány tartalma a

mérvadó!

A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat:

„Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében, öt önállóan megajánlható részben

kivitelezési feladatok elvégzése – ajánlat”

„Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel, haladéktalanul a közvetlen

címzetthez továbbítandó!”

A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak

kézhezvételére az ajánlati felhívás I.3. pontjában megjelölt címen az ajánlattételi határidőig sor

került.

A postán feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagon továbbá fel kell tüntetni:

„Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében, öt önállóan megajánlható részben

kivitelezési feladatok elvégzése- ajánlat”

„Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó”.

Az ajánlat, vagy az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az

ajánlattevő viseli.

A csomagoláson továbbá fel kell tüntetni az ajánlattevő bejegyzett cégnevét, székhelyét, illetve ha

a jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő valamely szervezeti egysége jár el, akkor az ilyen

szervezeti egység telephelyét, fióktelepét.

9. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA

Az ajánlatok személyes benyújtásának helye: az ajánlati felhívás I.3. pontjában megjelölt címen.

Az ajánlat átvételét átvételi elismervény igazolja. Amennyiben az ajánlat a benyújtási határidő

lejártát követően érkezik a megjelölt címre, átvételre kerül, de nem kerül felbontásra, kivéve, ha a

felbontás nélkül nem állapítható meg az elkésett ajánlatot benyújtó ajánlattevő személye.

9 / 56

Ajánlatkérő az elkésett ajánlatot nem küldi vissza, azokat a Kbt. előírásai szerinti határidőig

bontatlanul megőrzi.

Az ajánlatot postai úton is be lehet nyújtani. Az ajánlat, illetőleg a jelen közbeszerzési eljárással

kapcsolatos küldemények postai feladásából származó valamennyi kockázatot (pl. késedelmes

kézbesítés, a küldemény megsérülése, elvesztése stb.) az ajánlattevő viseli.

10. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA

Az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerül az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye),

valamint azok a főbb számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre

kerülnek. A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen, akik képviseleti

joguk igazolásaként kötelesek a jelenléti ívet aláírni. Az ajánlat felbontásáról az ajánlatkérő

jegyzőkönyvet készít, melyet a bontástól számított öt napon belül megküld az ajánlattevőknek.

11. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA

Az ajánlatokat az ajánlatkérő bírálóbizottsága értékeli az ajánlati felhívásban meghatározott

értékelési szempontok alapján.

Az Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos

feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy Ajánlatkérő nem rendel el újabb

hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem

szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne

szükséges az újabb hiánypótlás.

Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az

ajánlatok értékelését követően végzi el, Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat - a Kbt. 69. §

rendelkezése alapján is - az alábbiak szerint bírálja el:

- Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata, előzetes ellenőrzése során elfogadja az alkalmassági

követelmények és a kizáró okok előzetes ellenőrzésére ajánlattevő nyilatkozatát, valamint

minden egyéb tekintetben az ajánlat megfelelőségét ellenőrzi, szükség szerint a 71. § szerinti

bírálati cselekményeket elvégezni

- Ajánlatkérő a bírálat eredményeként megfelelőnek ítélt ajánlatot tevő ajánlattevőkkel tárgyal

- Ajánlatkérő a tárgyalásokat követően a végleges ajánlatokat az ajánlati felhívás szerinti

értékelési szempontok alapján értékeli,

- Ajánlatkérő az ajánlatok értékelését követően az értékelési szempontokra figyelemmel

legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt - illetve az értékelési sorrendben azt követő

meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt - felhívja a kizáró okok és az

alkalmassági követelmények tekintetében az előírt igazolások benyújtására

- A benyújtott dokumentumok körében Ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok bírálatát és szükség

szerint a Kbt. 71. § –72. § szerinti bírálati cselekményeket alkalmazza.

Az ajánlatok értékelési módszere:

Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján értékeli az eljárást

megindító felhívásban meghatározottak szerint.

10 / 56

Értélkelési részszempont megnevezése

Értékelési

részszemponthoz

rendelt súlyszám:

1. számú részszempont: Felelős műszaki vezető szakmai

tapasztalata (az ajánlattételi felhívás M.1 pontjában megjelölt

szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt

gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatainak összesített

időtartama)

30

2. Összesített nettó vállalkozói díj (Ft) 70

Az gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok

részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és

felső határa: 0-100 pont.

1. számú értékelési részszempont: Az eljárást megindító felhívás M.1. pontjában megjelölt

szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet

szakmai tapasztalatának összesített időtartama

Az ajánlatok összehasonlításának alapját a szerződés teljesítésében részt vevő, a jelen felhívás

III.1.3) M.1. pontja vonatkozásában megjelölt, teljesítésbe bevonni kívánt szakembernek a

névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői

(amennyiben ilyen jogosultsággal a vizsgált időszakban rendelkezett vagy rendelkezik) és/vagy

építésvezetői, és/vagy építésirányítói feladatkörben szerzett, egész hónapban kifejezett szakmai

tapasztalatának összesített időtarrama képezi. A névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt

gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalat számát a felolvasólapon, a teljes, névjegyzékbe vételhez

szükséges kötelezően előírt gyakorlati idővel együtt bemutatott szakmai tapasztalat ismertetését

pedig a szakmai önéletrajzban kell feltüntetni: az adott projekt vonatkozásában az év, hónap

adatokkal megadott hónapok kerülnek összeadásra, úgy, hogy az időben párhuzamos gyakorlati

idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember szakmai tapasztalatába a projekt kezdő és

záró hónapja is beleszámít az adott szakember szakmai tapasztalatába a projekt kezdő és záró

hónapjába nem lehet beleszámítani a garanciális időszak hosszát, kizárólag a munkaterület átadástól

a műszaki átadás lezárásáig tartó időszakot. Az értékelési szempont vonatkozásában az egyenes

arányosítás módszere kerül alkalmazásra, amelyben a legkedvezőbb (legmagasabb) tartalmi elemre

a maximális pont (felső ponthatár) kerül kiosztásra, míg a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a

legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan kerülnek kiosztásra a pontszámok,

a tartalmi elemek közötti tényleges különbség alapján [Közbeszerzési Hatóság útmutató 1. sz.

melléklet: A.1. pont bb) alpont - KÉ 2016. december 21.]. Ajánlatkérő a maximálisan

(legkedvezőbbként) előírt 60 hónap megajánlása esetén is a pontszámításkor a maximálisan

megajánlható vállaláshoz viszonyítva osztja ki a többi ajánlat vonatkozó tartalmi elemére a

pontszámot. Amennyiben ajánlattevő nem jelöl meg egyetlen, előírt tárgyú és értékű szakmai

tapasztalatot, az értékelési pontszáma 0 értékű lesz. A részszempont súlyszáma: 30.

Az 1. számú értékelési részszempont esetében a legkedvezőbb (60 hónap) időtartamú és az annál

hosszabb időtartamú vállalások esetén is Ajánlatkérő az értékelési ponthatár felső határával azonos

értékelési pontszámot (100) ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása

során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám;

2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere

11 / 56

tartalmazza.

Az értékelésmódszere képletekkel leírva:

P = (A vizsgált / A legjobb) × ((P max - P min) + P min))

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max: a pontskála felső határa

P min: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

2. számú értékelési részszempont (összesített nettó vállalkozói díj, Ft)

Az ajánlatok összehasonlításának alapját a közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás teljes körű

kivitelezésére megajánlott, HUF-ban kifejezett egyösszegű átalányárnak minősülő nettó vállalkozói

díj képezi, melyet az árazatlan költségvetési kiírás tervdokumentáció műszaki tartalmának megfelelő

beárazásával kell megadni. Ajánlattevőnek az összesített vállalkozó díjat a felolvasólapon fel kell

tüntetnie. Az egyösszegű ajánlati ár kialakítása során a kiadott dokumentáció műszaki tartalmának

ismerete mellett az alábbiakat is figyelembe kell venni: A szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú.

A szerződéses ellenszolgáltatás összegének (azaz a nyertes ajánlattevő ajánlati árának) kellő

fedezetet kell biztosítania az ajánlattételi felhívásban és a jelen dokumentációban meghatározott

építési munkák szerződésszerű teljesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség

tekintetében, az esetleges többletmunkák kockázatát – jogszabály vagy a szerződés eltérő

rendelkezése hiányában - nyertes ajánlattevő köteles viselni. A nyertes ajánlattevő által megajánlott

ajánlati ár a szerződés szerinti teljes munkára vonatkozik. Az ajánlatban szereplő áraknak fix

áraknak kell lenniük, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem

tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok

tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától (pl. VÁM,

különböző díjak és illetékek stb.). Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a beruházás időtartama alatti

árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot és vállalkozói hasznot is. Az ajánlattevők csak magyar

forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. Az ajánlati

árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős

megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek. A

legkedvezőbb (legalacsonyabb) tartalmi elemre a maximális pont (felső ponthatár) kerül kiosztásra,

míg a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan

arányosan kerülnek kiosztásra a pontszámok, a tartalmi elemek közötti tényleges különbség alapján

[Közbeszerzési Hatóság útmutató 1. sz. melléklet: A.1. pontba) alpont - KÉ 2016. december 21.].

Az ajánlatkérő a 6. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra

(legalacsonyabb ajánlati ár) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok

kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi

147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás

módszere tartalmazza. Az értékelés módszere képlettel leírva:

P = (A legjobb / A vizsgált) × ((P max - P min) + P min))

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max: a pontskála felső határa

12 / 56

P min: a pontskála alsó határa

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Valamennyi részszempont vonatkozásában az egyes részszempontokra (alszempontokra) adott

pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd

valamennyi részszempontra kiterjedően összeadásra kerülnek. Amennyiben a fenti képletek és

módszer alkalmazása során tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak

megfelelően Ajánlatkérő két tizedes jegyre kerekíti (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot

fog használni a pontszámítás során).

12. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta

szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának

befejezésekor a Kbt. 79. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden

ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére

történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és – az összegezésben történő megnevezése

esetében – a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 60 nappal

meghosszabbodik

13. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel a szerződést az írásbeli összegezés megküldésének napjától

számított 6. napon köti meg, az ajánlati felhívásban, a dokumentumban, továbbá a nyertes

ajánlatban foglaltak szerint. Amennyiben az érintett nap munkaszüneti nap, úgy a szerződéskötésre

az azt követő első munkanapon kerül sor.

14. A KBT. 73. § (5) BEKEZDÉSE SZERINTI TÁJÉKOZTATÁS

Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdése szerint tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a

nevét és elérhetőségét, amelyeknél az Ajánlattevők információt kérhetnek azokról a

környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabály(ok) vagy

kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés(ek), illetve a Kbt. 4. sz. mellékletben felsorolt

környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő a tárgyi közbeszerzési eljárásban

megkötendő szerződés(ek) teljesítése során. Ajánlatkérő a teljesítés helyével/helyeivel

összefüggésben felhívja az Ajánlattevők figyelmét az ajánlati felhívás vonatkozó pontjára.

Előzőekkel összefüggésben Ajánlattevők az alábbi helyeken tájékozódhatnak:

Nemzetgazdasági Minisztérium

Munkafelügyeleti Főosztály

1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.

Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.

Telefon: +36-1-896-3002

Fax: +36-1-795-0884

13 / 56

E-mail: AYwHMdICgXI3JmZbXVua2FmZWx1Z3llbGV0aS1mb29AbmdtLmdvdi5odQ==

Nemzetgazdasági Minisztérium

Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály

1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.

Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.

Telefon: +36-1-896-2902

Fax: +36-1-795-0880

E-mail: NjxjYnAicdCs4ZmZNZm9nbGFsa296dGF0YXMuZmVsdWd5ZWxldGktZm9vQG5nbS5nb3YuaHU=

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkózásért felelős Államtitkárság

1054 Budapest, Báthory u. 10.

Telefon: +36-1-795-3168

Fax: -

E-mail: jnwpnfQHJ8kDNOzYZkdWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGVtbWkuZ292Lmh1

Földművelésügyi Minisztérium

Környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős Államtitkárság

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

Postai cím: 1860 Budapest

Telefon: +36-1-795-2000

Fax: +36-1-795-0200

E-mail: MuwkCWiaeYe6mZEJYNaW5mb0BmbS5nb3YuaHU=

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.

1539 Budapest, Pf.: 675.

Telefon: +36-1-224-9100

Fax: +36-1-224-9163

E-mail: nQukNJYxC6c3jjmVb3JzemFnb3NAem9sZGhhdG9zYWcuaHU=

Budapest Főváros Kormányhivatala

Foglalkoztatási Főosztály

Munkavédelmi Ellenőrzési Osztálya

1036 Budapest, Váradi u. 15.

Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.

Telefon: +36-1-216-2901, +36-1-323-3600

Fax: +36-1-323-3602

E-mail: mSwFYovMJmTekUQie3ZOcYnVkYXBlc3Rmdi1raC1tbXN6c3otbXZAb21tZi5nb3YuaHU=,

Iyzg6mNGNjNYnVkYXBlc3Rmdi1raC1tbXN6c3pAb21tZi5nb3YuaHU=

Budapest Főváros Kormányhivatala

Foglalkoztatási Főosztály

Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya

1036 Budapest, Váradi u. 15.

Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.

Telefon: +36-1-216-2901, +36-1-323-3600

Fax: +36-1-323-3602

E-mail: lXliegSD6mh2OjcYnVkYXBlc3Rmdi1raC1tbXN6c3otbXVAb21tZi5nb3YuaHU=,

mggXeGgsDm3jhcYnVkYXBlc3Rmdi1raC1tbXN6c3pAb21tZi5nb3YuaHU=

14 / 56

Budapest Főváros Kormányhivatala

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4.

Postacím: 1365 Budapest 5. Pf. 167.

Telefon: +36-1-896-2104, +36-1-896-0468

Fax: +36-1-237-4876

E-mail: oqgcWxmEvpBtktIvd9NjGYjcOJjaXN6LmlnYXpnYXRvc2FnQGJma2guaHU=, QoHtpxiIH8mxzMmxjzZ3lhbWhpdmF0YWwuYnVkYXBlc3RAYmZraC5nb3YuaHU=

Pest Megyei Kormányhivatal

Foglalkoztatási Főosztály

Munkavédelmi Ellenőrzési Osztálya

1135 Budapest, Lehel út 43-47.

Postacím: 1381 Budapest, Pf: 1265.

Telefon: +36-1-236-3900

Fax: +36-1- 236-3999

E-mail: UbWuJKkUz6MmTTzJcGVzdC1raC1tbXN6c3otbXZAb21tZi5nb3YuaHU=, TcquWKVeM8x0YZhTZTcGVzdC1raC1tbXN6c3pAb21tZi5nb3YuaHU=

Pest Megyei Kormányhivatal

Foglalkoztatási Főosztály

Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya

1135 Budapest, Lehel út 43-47.

Postacím: 1381 Budapest, Pf: 1265.

Telefon: +36-1-236-3900

Fax: +36-1- 236-3999

E-mail: OYaYoEJsUGwhjxP8hcYJxYzMcGVzdC1raC1tbXN6c3otbXVAb21tZi5nb3YuaHU=, zMqLBxa9clkczIOY2cGVzdC1raC1tbXN6c3pAb21tZi5nb3YuaHU=

Pest Megyei Kormányhivatal

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

Szociális és Gyámügyi Osztály

1082 Budapest, Kisfaludy utca 9.

Postacím: -

Telefon: +36-1-460-2203

Fax: -

E-mail: SsdNZhGGnLUFyH2OzZ3lhbWhpdmF0YWxAcG1raC5odQ==

Pest Megyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-12.

Postacím: -

Telefon: +36-1-478-44000

Fax: -

E-mail: tseapk2YAa296ZXBkdW5hdm9sZ3lpQHpvbGRoYXRvc2FnLmh1

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Veszprémi Járási Hivatal

Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály

Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály

8200 Veszprém, Vörösmarty tér 3.

Postacím: 8200 Veszprém, Vörösmarty tér 3.

Telefon: +36-88-885-930, +36-88-885-940

15 / 56

Fax: +36-88-424-477/110

E-mail: vBpvdGenUDejFrQ7OmY4xEmdmVzenByZW0ubXVua2F2ZWRlbGVtQHZlc3pwcmVtLmdvdi5odQ==,

IUJzoNGj2MMdmVzenByZW0ubXVua2F1Z3lAdmVzenByZW0uZ292Lmh1

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Veszprémi Járási Hivatal

Hatósági Főosztály

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

Szociális és Gyámügyi Osztály

8200 Veszprém, Mindszenty J. u. 3-5.

Postacím: -

Telefon: +36-88-550-499

Fax: -

E-mail: gCCSOclH3Z3cdmVzenByZW0uZ3lhbXVneUB2ZXN6cHJlbS5nb3YuaHU=

15. A Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó adatai

Név.: dr. Víg Levente, lajstromszám: 00354

16 / 56

II. MINTÁK

17 / 56

1. sz. melléklet

FELOLVASÓLAP

Önálló ajánlattétel esetén 1:

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye:

Ajánlattevő cégjegyzékszáma:

Kapcsolattartó személy neve:

Kapcsolattartó személy levelezési címe:

Kapcsolattartó személy telefonszáma:

Kapcsolattartó személy telefax száma:

Kapcsolattartó személy e-mail címe:

Közös ajánlattétel esetén 23:

Közös ajánlattevők neve:

Közös ajánlattevők 1. tagjának neve:

Közös ajánlattevők 1. tagjának székhelye:

Közös ajánlattevők 1. tagjának

cégjegyzékszáma:

Közös ajánlattevők 2. tagjának neve:

Közös ajánlattevők 2. tagjának székhelye:

Közös ajánlattevők 2. tagjának

cégjegyzékszáma:

Kapcsolattartó személy neve:

Kapcsolattartó személy levelezési címe:

Kapcsolattartó személy telefonszáma:

Kapcsolattartó személy telefax száma:

Kapcsolattartó személy e-mail címe:

1 Közös ajánlattétel esetén törlendő.

2 Önálló ajánlattétel esetén törlendő.

3 Közös ajánlattétel esetén azt valamennyi ajánlattevő, vagy a meghatalmazott képviselő által cégszerűen aláírva kell az

ajánlathoz csatolni.

18 / 56

Ajánlat tárgya:

1. számú rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00441 azonosítószámú, „Gógánfai Fekete István

Általános Iskola Dabronci Telephelye nevelési-oktatási infrastrukturális környezetének

fejlesztése” elnevezésű projekt keretében kivitelezési feladatok elvégzése a teljesítési

határdőre prognosztizált egyösszegű átalányáron.

Az eljárást megindító felhívás M.1.

pontjában megjelölt szakember

névjegyzékbe vételhez szükséges

kötelezően előírt gyakorlati időn felüli

többlet szakmai tapasztalatainak

összesített időtartama (egész hónapban

megadva)

hónap

Összesített nettó vállalkozói díj (Ft) Ft

2. számú rész: EFOP-4.1.3-17-2017-00442 azonosítószámú „A Badacsonytomaji Tatay

Sándor Általános Iskola nevelési-oktatási infrastrukturális környezetének fejlesztése”

elnevezésű projekt keretében kivitelezési feladatok elvégzése a teljesítési határdőre

prognosztizált egyösszegű átalányáron.

Az eljárást megindító felhívás M.1.

pontjában megjelölt szakember

névjegyzékbe vételhez szükséges

kötelezően előírt gyakorlati időn felüli

többlet szakmai tapasztalatainak

összesített időtartama (egész hónapban

megadva)

hónap

Összesített nettó vállalkozói díj (Ft) Ft

3. számú rész: EFOP-4.1.3-17-2017-00439 azonosítószámú „A Csabrendeki Általános

Iskola nevelési-oktatási infrastrukturális környezetének fejlesztése” elnevezésű projekt

keretében kivitelezési feladatok elvégzése a teljesítési határdőre prognosztizált egyösszegű

átalányáron.

4. Az eljárást megindító felhívás M.1.

pontjában megjelölt szakember

névjegyzékbe vételhez szükséges

kötelezően előírt gyakorlati időn

felüli többlet szakmai

tapasztalatainak összesített

időtartama (egész hónapban

megadva)

hónap

Összesített nettó vállalkozói díj (Ft) Ft

5. számú rész: EFOP-4.1.3-17-2017-00467 azonosítószámú, A Balatonfüredi Radnóti

Miklós Általános Iskola nevelési-oktatási infrastrukturális környezetének fejlesztése”

elnevezésű projekt keretében kivitelezési feladatok elvégzése a teljesítési határdőre

prognosztizált egyösszegű átalányáron.

19 / 56

Az eljárást megindító felhívás M.1.

pontjában megjelölt szakember

névjegyzékbe vételhez szükséges

kötelezően előírt gyakorlati időn felüli

többlet szakmai tapasztalatainak

összesített időtartama (egész hónapban

megadva)

hónap

Összesített nettó vállalkozói díj (Ft) Ft

6. számú rész: EFOP-4.1.3-17-2017-00440 azonosítószámú „A Ramassetter Vince

Testnevelési Általános Iskola nevelési-oktatási infrastrukturális környezetének fejlesztése”

elnevezésű projekt keretében kivitelezési feladatok elvégzése a teljesítési határdőre

prognosztizált egyösszegű átalányáron.

Az eljárást megindító felhívás M.1.

pontjában megjelölt szakember

névjegyzékbe vételhez szükséges

kötelezően előírt gyakorlati időn felüli

többlet szakmai tapasztalatainak

összesített időtartama (egész hónapban

megadva)

hónap

Összesített nettó vállalkozói díj (Ft) Ft

…, 2018. … hó … nap

……………………………………………

(az ajánlattevő cégszerű aláírása a

kötelezettségvállalásra

jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

20 / 56

2. sz. melléklet

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A KBT. 66. § (2) BEKEZDÉSÉRE

Alulírott/alulírottak……………………………………………., mint a (cég megnevezése, címe)

……………………………………………………………………………………...……

kötelezettség-vállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy az „EFOP-4.1.3-17

pályázati konstrukció keretében, öt önállóan megajánlható részben kivitelezési feladatok elvégzése

tárgyú közbeszerzési eljárást megindító felhívásban és az azt kiegészítő közbeszerzési

dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki

leírás gondos áttekintése után, a Kbt. 66. § (2) bekezdésének foglaltaknak megfelelően ezennel

kijelentjük, hogy az eljárást megindító felhívásban és az azt kiegészítő dokumentumban foglalt

valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

Tudomásul vesszük, hogy az eljárást megindító felhívás és közbeszerzési dokumentum

adatait csak az ajánlattételhez hasznosíthatjuk, más célra történő felhasználása tilos.

Vállaljuk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltától számítva legalább 60 napig

fenntartjuk. Tudomásul vesszük, hogy ajánlatunkat ezen ajánlati kötöttség időtartama alatt

nem változtathatjuk meg.

Kijelentjük, hogy jelen ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma megfelel a

valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalunk.

Kijelentjük, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban elektronikus formában benyújtott

ajánlat (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájl) teljes mértékben megegyezik

a papír alapon benyújtott (eredeti) ajánlattal.

Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban becsatolt fordítás(ok) tartalma mindenben megfelel az

eredeti szövegnek, annak tartalmáért felelősséget vállalok.4

Kijelentjük, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban valamennyi az eljárás során

kibocsátott kiegészítő tájékoztatást jelen ajánlat elkészítése során figyelembe vettem.5

Cégünk nyertessége esetén kötelezettséget vállalunk a szerződéstervezet tartalmának

megfelelő szerződés megkötésére és teljesítésére.

A szerződéstervezetben rögzített és vállalt kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük

ajánlatunk Felolvasólapján meghatározott ellenszolgáltatási összegért.

…………………… , 20.... ............................. hó ..... nap

........….…………………………………

(az ajánlattevő cégszerű aláírása a

kötelezettségvállalásra

jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

4 Amennyiben az ajánlat tartalmaz fordítást. Egyebekben ez a pont törölhető.

5 Amennyiben volt kiegészítő tájékoztatás. Egyebekben ez a pont törölhető.

21 / 56

3. sz. melléklet

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A KBT. 114. § (2) BEKEZDÉSÉRE, A KBT. 65. §

(7) BEKEZDÉSÉRE, A KBT. 66. § (4) BEKEZDÉSÉRE, A KBT. 66. § (6)

BEKEZDÉSÉRE6

Alulírott/alulírottak ………………………… (név/nevek), mint a ………………………… (cég

megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra feljogosított képviselője/képviselői

1. kijelentem/kijelentjük, hogy nem állnak fenn ajánlattevővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés

g)-k) és m) és q) pontjában foglalt kizáró okok.

2. kijelentem/kijelentjük, hogy ajánlattevő az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági

feltételeknek – ideértve a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján meghatározott feltételeket –

maradéktalanul megfelel.

3. kijelentem/kijelentjük, hogy ajánlattevő

a) olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén7 jegyeznek

VAGY

b) olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, ennek megfelelően

nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy8

ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rd) alpontjai szerint

definiált valamennyi tényleges tulajdonos9 neve és állandó lakóhelye a következő:

6 A megfelelő rész aláhúzásával vagy a nem kívánt szövegrészek törlésével vagy áthúzásával kitöltendő.

7 Szabályozott tőzsde alatt a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdés 114. pontjában meghatározott szabályozott

piacot kell érteni.

8 A megfelelő francia bekezdés aláhúzásával vagy a nem kívánt szövegrészek törlésével vagy áthúzásával kitöltendő.

9 A 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti definiált tényleges tulajdonos:

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a

szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű

nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2)

bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,

rd) alapítványok esetében az a természetes személy,

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már

meghatározták,

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt

százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár.

22 / 56

Tényleges tulajdonos neve Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye

VAGY

ajánlattevőnek nincsen a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rd) alpontjai szerint

definiált tényleges tulajdonosa.

4. kijelentem/kijelentjük, hogy ajánlattevő jelen közbeszerzéssel összefüggésben a szerződés

teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolásához

a) nem támaszkodik más szervezet(ek)/személy(ek) kapacitására;

VAGY

b) az alábbiakban meghatározott szervezet(ek)/személy(ek) kapacitására támaszkodik:

A szervezet (személy)

megnevezése

A szervezet (személy)

székhelye

Az alkalmasság megjelölése,

amelynek igazolása

érdekében ajánlattevő

erőforrást von be10

5. kijelentem/kijelentjük, hogy ajánlattevő

a) jelen közbeszerzéssel összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni;

VAGY

b) a közbeszerzésnek alábbi részei vonatkozásában kíván alvállalkozót igénybe venni:

(feladat megnevezése)

(feladat megnevezése)

Kijelentem/kijelentjük, hogy a b) alpontban megnevezett részek (feladatok) tekintetében

ajánlattevő az ajánlat benyújtásakor már ismert alábbi alvállalkozókat kívánja igénybe venni:

Alvállalkozó megnevezése Alvállalkozó székhelye

A közbeszerzés azon

része, amelynek

teljesítésében

közreműködik

7. kijelentem/kijelentjük, ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról

szóló 2004. évi XXXIV.11 törvény 3. §-a értelmében

10 Az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölése szükséges

11A kis- és középvállalkozások meghatározása a 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a alapján:

3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak

megfelelő forintösszeg.

(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

23 / 56

kisvállalkozásnak minősül

mikrovállalkozásnak minősül

középvállalkozásnak minősül

nem tartozik a törvény hatálya alá

…, 2018. … hó … nap

……………………………………………

(az ajánlattevő cégszerű aláírása a

kötelezettségvállalásra

jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése

- tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.

(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott befektetők részesedése

esetében.

(6) Ahol jogszabály KKV-t, mikro-, kis- és középvállalkozást, illetve kis- és középvállalkozást említ, azon - ha törvény másként nem

rendelkezik az e törvény szerinti KKV-t kell érteni.

24 / 56

4. sz. melléklet

ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ GAZDASÁGI

SZEREPLŐ NYILATKOZATA A KBT. 114. § (2)

BEKEZDÉSÉRE12

Alulírott/alulírottak ………………………… (név/nevek), mint a ………………………… (cég

megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra feljogosított képviselője/képviselői „Az EFOP-

4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében, öt önállóan megajánlható részben kivitelezési feladatok elvégzése”

tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem/kijelentjük, hogy az ajánlattevő által az alkalmasság

igazolásában részt vevő gazdasági szereplő kapacitása(i) útján igazolni kívánt – az ajánlat(tételi)

felhívásban előírt - alkalmassági követelmények teljesülnek, azoknak a gazdasági szereplő

maradéktalanul megfelel.

…, 2018. … hó … nap

……………………………………………

(alkalmasság igazolásában részt vevő

gazdasági szereplő cégszerű aláírása a

kötelezettségvállalásra

jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

12Jelen minta kitöltése és benyújtása kizárólag abban az esetben szükséges, amennyiben ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján más

szervezet(ek)/személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni a szerződés teljesítésére való alkalmasság igazolása céljából.

25 / 56

5. sz. melléklet

NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁSRÓL

Alulírott/alulírottak ………………………… (név/nevek), mint a ………………………… (cég

megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra feljogosított képviselője/képviselői „Az EFOP-

4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében, öt önállóan megajánlható részben kivitelezési feladatok elvégzése”

tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem/kijelentjük, hogy13

társaságunkkal szemben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban;

VAGY

társaságunkkal szemben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, melyre vonatkozóan

csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről

a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolati példányát.

…, 2018. … hó … nap

……………………………………………

(alkalmasság igazolásában részt vevő

gazdasági szereplő cégszerű aláírása a

kötelezettségvállalásra

jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

13A megfelelő válasz kitöltendő, vagy aláhúzandó.

26 / 56

6. számú melléklet

A biztosítási szerződés megkötésének vállalásáról szóló nyilatkozat

Alulírott/alulírottak ………………………… (név/nevek), mint a ………………………… (cég

megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra feljogosított képviselője/képviselői „Az EFOP-

4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében, öt önállóan megajánlható részben kivitelezési feladatok elvégzése”

tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem/kijelentjük, hogy14

legalább: 20 millió forint/év kárösszegű, legalább: 10 millió forint/káreseménykárértékű,

CAR-rendszerű (összkockázati) építés-szerelési biztosítással rendelkezik, és a már meglevő

érvényes kötvény egyszerű másolatát az ajánlathoz csatoljuk;

biztosítással rendelkezik, de a kárértéke nem éri el az előírt feltételeket, azonban vállaljuk,

hogy nyertességünk esetén az előírt biztosítási szerződést megkötjük;

biztosítással egyáltalán nem rendelkezik, azonban vállaljuk, hogy nyertességünk esetén az

előírt biztosítási szerződést megkötjük.

…, 2018. … hó … nap

……………………………………………

(alkalmasság igazolásában részt vevő

gazdasági szereplő cégszerű aláírása a

kötelezettségvállalásra

jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

14A megfelelő válasz kitöltendő, vagy aláhúzandó.

27 / 56

7. számú melléklet

Teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról szóló nyilatkozat

Alulírott/alulírottak ………………………… (név/nevek), mint a ………………………… (cég

megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra feljogosított képviselője/képviselői „Az EFOP-

4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében, öt önállóan megajánlható részben kivitelezési feladatok elvégzése”

tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem/kijelentjük, hogy az eljárást megindító felhívásban előírt

feltételeknek megfelelő teljesítési biztosítékot határidőben rendelkezésre bocsátjuk.

A teljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában előírt módok közül az alábbi

szerint kívánjuk teljesíteni:15

óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára

történő befizetésével, átutalásával,

pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség

biztosításával, vagy

biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó –

kötelezvénnyel.

…, 2018. … hó … nap

……………………………………………

(alkalmasság igazolásában részt vevő

gazdasági szereplő cégszerű aláírása a

kötelezettségvállalásra

jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

15A megfelelő válasz kitöltendő, vagy aláhúzandó.

28 / 56

8. sz. melléklet

Szakmai önéletrajz mintája az 1-3. számú értékelési részszempontra vonatkozó vállalás

igazolására

SZEMÉLYES ADATOK

Név:

Születési idő:

Állampolgárság:

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség, képzettség

AZ ELŐÍRT KATEGÓRIÁRA JELÖLT SZAKEMBER SZAKMAI

TAPASZTALATÁNAK ISMERTETÉSE

(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)

Az ajánlattételi felhívás M.1. pontja

szerinti felelős műszaki vezetői és/vagy

építésvezetői, és/vagy építésirányítói

feladatkörben pozícióban

szerzettszakmai tapasztalat ismertetése,

az építési beruházás kezdési és

befejezési időpontjainak (legalább év,

hónap pontossággal) feltüntetésével

Ellátott funkciók és feladatok felsorolása

Kelt:

………………………………

Aláírás

29 / 56

9. sz. melléklet

AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A 321/2015. (X. 30.) KORM.

RENDELET 17. § (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN

Alulírott/alulírottak ………………………… (név/nevek), mint a ………………………… (cég

megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra feljogosított képviselője/képviselői az „…” tárgyú

közbeszerzési eljárásban kijelentem/kijelentjük, hogy ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem

vesz igénybe olyan alvállalkozó(ka)t, aki(k) a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontjában

meghatározott kizáró okok hatálya alá esik/esnek, és − amennyiben az ajánlatban alkalmassági

igazolásában részt vevő szervezetet jelöltünk meg − az általunk alkalmasság igazolásában résztvevő

más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontjában meghatározott

kizáró okok hatálya alá.

…, 2018. … hó … nap

……………………………………………

(az ajánlattevő cégszerű aláírása a

kötelezettségvállalásra

jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

30 / 56

10. sz. melléklet

Nyilatkozat a 321/2015. (X. 31.) Korm. r. 21. § (3) bek. b) pontja tekintetében

Alulírott/alulírottak ………………………… (név/nevek), mint a ………………………… (cég

megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra feljogosított képviselője/képviselői – az eljárást

megindító felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és

műszaki leírás gondos áttekintése után – kijelentem/kijelentjük, hogy a Kbt. 65. § (1) bekezdés b)

pontjában és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltaknak

megfelelően a(z)

………………………… (cég megnevezése), mint az ajánlattevő / a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti

esetben az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában részt vevő más szervezet16,

az eljárást megindító felhívás M.1. számú műszaki és szakmai alkalmassági feltétel

vonatkozásában az alábbi szakember(eke)t kívánja bevonni a teljesítésbe:

Ssz.

Alkalmassági

minimumkövetelmény

Szakember

megnevezése

Munkavállaló

igen/nem

Szakember

jogosultsági

száma és elérési

útvonal (adott

esetben)17

1. M.1. pontja szerinti

alkalmassági követelmény

…, 2018. év … hónap … nap

……………………………………………

(cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

16 A megfelelő részt jól látható módon meg kell jelölni.

17 A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultság, a kamarai nyilvántartási szám és a jogosultság ellenőrzésére

szolgáló elektronikus elérési út linkje, amennyiben a szakember rendelkezik névjegyzéki nyilvántartással.

31 / 56

11. sz. melléklet

SZAKEMBER NYILATKOZATA RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL

Alulírott ………………………… (név), mint a(z) ………………………… ajánlattevő által

ajánlott szakember kijelentem, hogy részt veszek „Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében,

öt önállóan megajánlható részben kivitelezési feladatok elvégzése” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban.

Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok

a szerződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan az

önéletrajzomat benyújtották.

Nyilatkozom továbbá, hogy nincs más olyan kötelezettségem, a fent jelzett időszakra vonatkozóan,

amely a jelen szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná.

…, 2018. év … hónap … nap

……………………………………………

(szakember aláírása)

32 / 56

12. sz. melléklet

Szakmai önéletrajz mintája

az ajánlattételi felhívás M.1. pontja szerinti pozícióra jelölt szakember esetében

SZEMÉLYES ADATOK

Név:

Születési idő:

Állampolgárság:

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség, képzettség

FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐI JOGOSULTSÁGRA VONATKOZÓ ADATOK

(adott esetben)

Felelős műszaki vezetői

meghatározott

jogosultság

kategóriaszáma:

Kamarai nyilvántartási

szám:

Jogosultság

ellenőrzésére szolgáló

elektronikus elérési út

linkje:

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK

(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)

Mettől meddig (év) Munkahely megnevezése

AZ ELŐÍRT KATEGÓRIÁRA JELÖLT SZAKEMBER SZAKMAI

TAPASZTALATÁNAK ISMERTETÉSE

(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)

Korábbi projektek ismertetése, kezdési

és befejezési időpontjai (legalább év,

Ellátott funkciók és feladatok felsorolása

33 / 56

hónap pontossággal)

Kelt:

………………………………

Aláírás

34 / 56

III. SZERZŐDÉSTERVEZET

35 / 56

KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

(tervezet)

amely létrejött egyrészről

Név: Balatonfüredi Tankerületi Központ

Képviseli: Szabó Lajos Konrád tankerületi igazgató

Székhely: 8230 Balatonfüred, Ady Endre utca 12.

Adószáma: 15834993-2-19

Számlavezető bank: Magyar Államkincstár

Bankszámla száma: 10048005-00336932-30005008

- mint Építtető - a továbbiakban: „Megrendelő” vagy „Építtető” - másrészről a

Név: [*]

Képviseli: [*]

Székhely: [*]

Postacím: [*]

Telefon: [*]

Telefax: [*]

Cégjegyzékszám: [*]

Adószáma: [*]

Vállalkozó kivitelezők

nyilvántartása szerinti

nyilvántartási száma:

[*]

Számlavezető bank: [*]

Bankszámla száma: [*]

mint Vállalkozó kivitelező - a továbbiakban: „Vállalkozó” vagy „Kivitelező”.

(Megrendelő és Vállalkozó együttes említésük esetén: „Szerződő Felek” vagy „Felek”) között az

alulírott helyen és napon a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban:

Ptk.), valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”)

rendelkezései, alapján.

I. FOGALOMMAGYARÁZAT

Jelen szerződés törzsszövegében az alábbi kifejezések, fontosabb rövidítések jelentése a következők

szerint rögzített:

Alvállalkozó: egyrészt az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: 191/2009. Korm. rendelet) 2. § m) pontja szerinti alvállalkozó

kivitelezők, továbbá a Kbt. 3. § 2. pontja szerinti alvállalkozók.

Többletmunka: a Ptk. 6:244. § (1) bekezdése szerinti fogalom, eltérően a 191/2009. Korm.

rendelet.

Pótmunka: a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése szerinti fogalom, eltérően 191/2009. Korm. rendelet 2.

§ e) pontja szerinti fogalomtól.

Teljesítésigazolási Szakértő Szerv (TSzSz): az építmények tervezésével és kivitelezésével

kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az

36 / 56

építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő

módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény szerint létrehozott szervezet.

Felelős műszaki vezető: az építőipari kivitelezési tevékenység 191/2009. Korm. rendelet 13-14.

§-a szerinti szereplője.

Építési műszaki ellenőr: az építőipari kivitelezési tevékenység 191/2009. Korm. rendelet 16. §-a

szerinti szereplője.

Szerződés: a jelen szerződés törzsszövege, továbbá a szerződés részét képező dokumentumok, így

a Közbeszerzési Eljárás iratanyaga, figyelembe véve a Kbt. 3. § 24. pontját.

Felek rögzítik, hogy a fentebb felsorolt jogszabályokra vonatkozó hivatkozás úgy értelmezendő,

hogy az magában foglalja az adott jogszabály módosítását is, illetve az adott jogszabály helyébe lépő

jogi aktust; különösen, ha a folyamatban lévő ügyekre való alkalmazás a hatályba léptető

rendelkezések alapján egyértelműen megállapítható.

II. ELŐZMÉNYEK

1. Megrendelő, mint Ajánlatkérő az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében, öt önállóan

megajánlható részben kivitelezési feladatok elvégzése "elnevezéssel Kbt. Harmadik része szerint, a

Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján ajánlati felhívás megküldésével induló közbeszerzési eljárást

folytatott le (a továbbiakban: „Közbeszerzési Eljárás”).

2. Vállalkozó, mint ajánlattevő a Közbeszerzési Eljáráson részt vett, és figyelemmel arra, hogy

Megrendelő Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként, a Felek jelen közbeszerzési

szerződést kötik egymással.

III. A SZERZŐDÉST ALKOTÓ DOKUMENTUMOK

1. Felek jelen szerződést a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfelelően a Közbeszerzési Eljárásban

közölt végleges feltételek, a Közbeszerzési Eljárásban kiadott szerződéstervezet és a nyertes

ajánlattevő ajánlata alapján kötik meg.

2. Jelen szerződés vonatkozásában a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerinti végleges feltételnek

minősülnek a közbeszerzési dokumentumok – ide értve az esetleges módosításokat, kiegészítő

tájékoztatás kéréseket és az azokra adott ajánlatkérői válaszokat, – és az ajánlat tartalma.

3. A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás,

értelmezési nehézség esetén a legteljesebb műszaki-szakmai tartalmat rögzítő rendelkezés az

irányadó.

4. A szerződés Kbt. által meghatározott tartalma:

4.1. A Kbt. 131. § (2) bekezdése alapján jelen szerződés részét (tartalmát) képezik - az eljárás során

alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemei, amelyek értékelésre

kerültek:

Felelős műszaki

vezetői

meghatározott

jogosultság

Szakember

megnevezése:

Kamarai névjegyzék

szerinti nyilvántartási

szám:

A kamarai

névjegyzékbe

vételhez szükséges

kötelezően előírt

37 / 56

kategóriaszáma gyakorlati időn

felüli szakmai

tapasztalat

időtartama (hónap)

a 266/2013. (VII.

11.) Korm.

Rendelet, 1.

melléklet IV. 1.

rész 2. pontja

szerinti "MV-É"

kategória

A Vállalkozó által az M.1. alkalmassági minimumkövetelmény igazolására ajánlatában megjelölt

szakembereknek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell az előírt kategória

szerinti felelős műszaki vezetői jogosultsággal. A fenti jogosultságnak a szerződéskötés

időpontjában fennálló hiánya a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4)

bekezdése alapján.

4.2. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján Megrendelő előírja, hogy Vállalkozó:

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan

költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek

nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő

adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő

számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az

ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

4.3. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a

szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a

magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok

közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

4.4. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban

foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141.

§-a alapján új Közbeszerzési Eljárást kell lefolytatni;

b) az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, vagy az

ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be,

amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke

alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely

kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított

jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

4.5. A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-

ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a

szerződő fél tekintetében a Közbeszerzési Eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna

zárni a Közbeszerzési Eljárásból.

38 / 56

4.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést

felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett

feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes

szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában

meghatározott feltétel;

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni

részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes

szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)

alpontjában meghatározott feltétel.

4.7. A szerződés teljesítése során a Kbt. 138.-140. §-a és a 142. §-a értelemszerűen irányadó.

4.8. A szerződés módosításával kapcsolatban a Kbt. 141. §-a irányadó.

Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése, és teljesítése során a közbeszerzésekre vonatkozó

szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzési alapelvek tiszteletben tartásával [Kbt. 2. §] kell

eljárni.

IV. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1. Építtető megrendeli, Kivitelező elvállalja az előzményekben rögzített Közbeszerzési Eljárás

során meghatározott alábbi feladatok ellátását:

1. számú rész esetében: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00441 azonosítószámú, „Gógánfai Fekete

István Általános Iskola Dabronci Telephelye nevelési-oktatási infrastrukturális

környezetének fejlesztése” elnevezésű projekt keretében kivitelezési feladatok elvégzése a

teljesítési határdőre prognosztizált egyösszegű átalányáron.

2. számú rész esetében: EFOP-4.1.3-17-2017-00442 azonosítószámú „A Badacsonytomaji

Tatay Sándor Általános Iskola nevelési-oktatási infrastrukturális környezetének fejlesztése”

elnevezésű projekt keretében kivitelezési feladatok elvégzése a teljesítési határdőre

prognosztizált egyösszegű átalányáron.

3. számú rész esetében: EFOP-4.1.3-17-2017-00439 azonosítószámú „A Csabrendeki

Általános Iskola nevelési-oktatási infrastrukturális környezetének fejlesztése” elnevezésű

projekt keretében kivitelezési feladatok elvégzése a teljesítési határdőre prognosztizált

egyösszegű átalányáron.

4. számú rész esetében: EFOP-4.1.3-17-2017-00467 azonosítószámú, A Balatonfüredi

Radnóti Miklós Általános Iskola nevelési-oktatási infrastrukturális környezetének

fejlesztése” elnevezésű projekt keretében kivitelezési feladatok elvégzése a teljesítési

határdőre prognosztizált egyösszegű átalányáron.

5. számú rész esetében: EFOP-4.1.3-17-2017-00440 azonosítószámú „A Ramassetter

Vince Testnevelési Általános Iskola nevelési-oktatási infrastrukturális környezetének

fejlesztése” elnevezésű projekt keretében kivitelezési feladatok elvégzése a teljesítési

határdőre prognosztizált egyösszegű átalányáron.

39 / 56

Az építési beruházás nem hatósági engedélyhez kötött.

2. Az építési munkaterület címe:

az 1. számú rész esetében: Gógánfai Fekete István Általános Iskola, 8345 Dabronc,

Kossuth u. 53.

a 2. számú rész esetében: Badacsonytomaj, Tatay Sándor Általános Iskola, 8258

Badacsonytomaj, Kert u. 8.

a 3. számú rész esetében: Csabrendeki Általános Iskola, 8474Csabrendek, Kinizsi u.

a 4. számú rész esetében: Balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola, 8230

Balatonfüred, Nádor u. 17.

az 5. számú rész esetében: Sümeg, Ramassetter Vince Testnevelési Általános Iskola, 8330

Sümeg, 8330, Árpád u. 5.

3. Vállalkozó kijelenti, hogy a Közbeszerzési Eljárás során megvizsgálta az Építtető által

rendelkezésére bocsátott tervdokumentációt és költségvetést. Vállalkozó viseli annak a

jogkövetkezményét, amely abból a hiányosságból, hibából származik, amit elvárható szakmai

gondosság mellett észlelnie kellett volna, illetve amelyről a Megrendelőt nem figyelmeztette. Ha a

terv valamely hibája vagy hiányossága a kivitelezés folyamatában válik felismerhetővé, a kivitelező

késedelem nélkül köteles erről a Megrendelőt tájékoztatni, ellenkező esetben ennek

következményeit viselni köteles.

4. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés tárgyát oszthatatlannak tekintik, függetlenül az esetleges

teljesítési szakaszoktól.

5. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó köteles – külön díj és költségigény nélkül – elvégezni a felmerült

többletmunkákat, figyelemmel arra, hogy jelen szerződés átalányáras megállapodásnak minősül.

6. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó – erre vonatkozó megállapodás szerint - a pótmunkák közül

- a műszaki szükségesség miatt; vagy

- a rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt szükséges pótmunkákat köteles

elvégezni.

7. A műszaki szükségesség miatti pótmunkákra vonatkozóan szerződésmódosításra kerül sor,

amennyiben az megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontjának.

8. A Vállalkozó által kezdeményezett pótmunka megrendelésének és elvégzésének előfeltétele, hogy

annak műszaki indokoltságát a Megrendelő által megbízott műszaki ellenőr jóváhagyja.

V. A SZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE, A

TELJESÍTÉS ÁTADÁSA-ÁTVÉTELE

1. A szerződés teljesítési határidői: A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés d)

pontja szerinti tervszolgáltatási határidő kapcsán Felek rögzítik, hogy a kivitelezési

tervszolgáltatásra a Közbeszerzési Eljárás során sor került.

3. A szerződés szerinti munkaterület átadásának határideje, határnapja: Megrendelő az

építési munkaterületet Vállalkozó részére a szerződés teljesítéséhez alkalmas állapotban, a

szerződés hatályba lépésétől számított három munkanapon belül köteles átadni, melynek

megtörténtét Felek az építési naplóban kötelesek rögzíteni. Megrendelő köteles a munkaterület

átadásával egyidejűleg ismertetni Vállalkozóval a munkahely munkavédelmi, tűzrendészeti és

vagyonvédelmi sajátosságait. A munkaterület lehatárolása és figyelmeztető táblák elhelyezése

Vállalkozó feladata.

40 / 56

4. Az építési napló megnyitásának határideje, határnapja: a szerződés hatályba lépésétől számított

3 munkanapon belül.

A munkaterület átadásának tervezett napja:

1. számú rész esetében:

2018. március-április: kültéri munkálatok megkezdése, végzése az iskolaudvaron. 2018.

augusztus 10.: kültéri munkálatok befejezése az iskolaudvaron.

2. számú rész esetében: EFOP-4.1.3-17-2017-00442 azonosítószámú „A Badacsonytomaji

Tatay Sándor Általános Iskola nevelési-oktatási infrastrukturális környezetének fejlesztése”

elnevezésű projekt keretében kivitelezési feladatok elvégzése a teljesítési határdőre

prognosztizált egyösszegű átalányáron.

3. számú rész esetében:

A kivitelezési feladatok legkorábban 2018. június 15-től kezdődhetnek. A kettő nagy

épületrész egyikére (Nagyépület 8 teremmel, vagy a Forfa épület a tornateremmel 8 terem)

szüksége van az intézménynek a kétműszakos munkarend miatt. Az egyik épület teljes

elkészülte után adható át a másik épületet a munkálatokhoz.

4. számú rész esetében:

A kivitelezési feladatok (villamosság felújítása, folyosók, egyes tantermi részek felújítása)

várhatóan nagyobb részt a nyári tanítási szünetben végezhető. Ennek kezdete 2018.06.25.

de részlegesen 2018.06.18-tól, mivel azon a hétben az intézmény csak a tanárit és az

igazgatói irodát használja.

Ami a tanítási időszakban elvégezhető:

- beépített szekrények

- hangosítás-felújítás

- a szabadtéri építkezés, felújítás (súlylökő-kör, szabadtéri kosárpalánkok

cseréje)

- iskolai bútorok beszerzése, cseréje.

Ezek egy része akár tanítás alatt, néhányuk pl. délutáni, tanítási időszak után végezhető,

előzetes egyeztetés mellett.

5. számú rész esetében:

Az alábbi munkanapokon biztosítható a munkaterület:

2018. március 28. 29. 30.

2018. április 4. 5. 6.

2018. április 9-13.

2018. április 16-21.

2018. április 23-27.

2018. május 2. 3. 4.

2018. május 7-11.

2018. május 14-18.

2018. május 22. 23. 24. 25.

2018. május 28. 29. 30. 31.

41 / 56

2018. június 1.

2018. június 4-8.

2018. június 11-15.

2018. június 18-tól nyári szünet ideje alatt

A szerződés hatálybalépése és a munkaterület átadásának tervezett időpontja a feltételes

közbeszerzést indokoló körülmény bekövetkeztétől, illetőleg a közbeszerzési eljárás esetleges

elhúzódására tekintettel módosulhat. A szerződés teljesítésének véghatárideje (műszaki átadásátvételi

eljárás megkezdésének napja): 2018. augusztus 15.

A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama: 30 nap. Vállalkozó a Megrendelő előzetes jóváhagyása

mellett előteljesítésre jogosult.

5. A jogerős építési engedélyezési dokumentációban és az ajánlati tervekben foglaltak alapján

vállalkozónak kiviteli tervet kell készíteni és annak szükséges hatósági és egyéb érintett ügyfelekkel

való egyeztetéseit le kell folytatni, különös tekintettel a közműveket üzemelő szervezetekkel,

amelyre őt jogszabály, valamely hatósági előírás vagy a munka jellege kötelezi. A közműegyeztetések

jegyzőkönyveit a tervdokumentációhoz csatolni szükséges. A kiviteli tervezéshez szükséges

esetleges további tervezési alapadatok beszerzése a tervezési feladat részét képezik. A kiviteli tervek

elkészítésének határideje: a szerződés hatálybalépését követő 30. nap. A határidőbe nem tartozik

bele a szükséges hatósági és egyéb érintett ügyfelekkel, közműveket üzemelő szervezetekkel való

egyeztetések időtartama, továbbá a határidőn belül átadott kiviteli tervekkel kapcsolatos esetlegese

megrendelői észrevételek átvezetése, tervek ez alapján történő átdolgozásának időszükséglete.

7. Amennyiben alappal feltételezhető a véghatáridő késedelme, úgy Megrendelő jogosult gyakorolni

a Ptk. 6: 151. §-a (előzetes szerződésszegés) alapján a késedelemből eredő jogait.

8. Felek megállapodnak, hogy heti rendszerességgel kooperációs értekezletet tartanak az építési

munkaterületen. A kooperációs értekezlet szervezője és időpontjának meghatározója a Megrendelő

műszaki ellenőre.

9. A teljesítés dokumentálása (építési napló): Felek a jelen Szerződés szerinti építőipari

kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót vezetnek, amelyre nézve a 191/2009. Korm.

rendelet rendelkezéseit tekintik irányadónak.

10. A teljesítés átadása-átvétele: Jelen szerződés keretében megvalósuló építési beruházás

építőipari kivitelezési tevékenységének befejezését követően műszaki átadás-átvételi eljárást kell

lefolytatni. A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak megállapítása, hogy Felek között létrejött

szerződés tárgya szerinti kivitelezési tevékenység a szerződésben és jogszabályban előírtak alapján

a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult, és a teljesítés

megfelel az előírt műszaki és a szerződésben vállalt egyéb követelményeknek, jellemzőknek.

Vállalkozó köteles Megrendelővel írásban közölni a szerződés teljesítését (’Készre jelentés’). Az

átadás-átvételi eljárást a Készre jelentés kézhezvételét követő 8 napon belül kell megkezdeni. Az

átadás-átvételi eljárásra annak megkezdésétől számított 30 naptári nap áll rendelkezésre. A műszaki

átadás-átvételi eljárásról három példányban jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv egy-egy

példánya Megrendelőt és Vállalkozót illeti, illetve egy példány az építési napló mellékletét képezi.

A jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentősek lehetnek, így

különösen:

a) az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját,

b) a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi

minőségét,

c) Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket,

42 / 56

d) Megrendelő észrevételeit,

e) a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibákat,

hiányokat, hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén - az átadás-átvételi

jegyzőkönyv mellékletét képező - külön hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék,

hiányjegyzék is készíthető),

f) a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket,

g) a jogszabályban előírt nyilatkozatokat,

h) Megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e az építményt,

i) Megrendelő döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására vagy árengedményt kér,

és

j) a résztvevők aláírását.

Ha Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, a műszaki átadás-átvételi

jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért és az átvételért felelős

személy megnevezését. Ha hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készült,

akkor azt a Vállalkozónak alá kell írnia.

A Vállalkozó felelős műszaki vezetője a mennyiségi és minőségi hibák, hiányosságok kijavítását

követően átadja a szerződésben vállalt és elvégzett tevékenységet tartalmazó teljesítési összesítőt az

építési műszaki ellenőrnek.

Az építési műszaki ellenőr az ellenőrzést követően teljesítésigazolást állít ki az elvégzett építőipari

kivitelezési tevékenységről, annak mértékéről, mennyiségéről és minőségéről, a Vállalkozói

készültségjelentés figyelembevételével, és ez alapján javaslatot tesz a Vállalkozói számla

kiállításának tartalmára.

Megrendelő a birtokbaadási eljárást megelőzően a teljesítésigazolás alapján kiállított számla

ellenértékét fizeti ki a Vállalkozónak.

Megrendelő a munkák átvételét mindaddig megtagadhatja, amíg bármely, a rendeltetésszerű

használatot befolyásoló hiba, vagy hiány áll fenn. Nem tekinthető rendeltetésszerű használatra

alkalmasnak a teljesítés, ha több kisebb jelentőségű hiba javítása a szerződés tárgyának zavartalan

használatát akadályozza, vagy a hibák megszüntetése során a szerződés tárgyának használata

balesetveszéllyel járna.

11. Felek rögzítik, hogy az átvétel során a szerződésszerű teljesítéshez nélkülözhetetlen a

Közbeszerzési Eljárás során értékelési részszempontként meghatározott vállalások, tulajdonságok

teljesítése. Az értékelési részszempontok körében vállaltak teljesülésének hiánya tehát polgári jogi

értelemben véve nem jelentéktelen hiba, így az ajánlatban vállaltak teljesülésének elmaradása okán

Megrendelő a Ptk. 6:159. § (2) bekezdése szerinti valamennyi kellékszavatossági jogot

gyakorolhatja.

12. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján a Vállalkozó által készítendő, szerzői

jogi védelem alatt álló alkotások (kiviteli tervdokumentáció) vonatkozásában a Megrendelő a

részére történő átadással teljes, átruházható, és korlátozásmentes (térben, időben, felhasználási

módban) felhasználási jogot szerez. A felhasználási jog ellenértékét a vállalkozói díj tartalmazza.

Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a rendelkezés jogát jelen szerződéssel kiköti, így a

Vállalkozó a szellemi alkotást csak saját belső tevékenységéhez használhatja fel, nyilvánosságra nem

hozhatja, harmadik személlyel nem közölheti; ilyen esetben a szellemi alkotással a megrendelő

szabadon rendelkezik. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által átadott terveket, adott esetben egyéb

43 / 56

a szerzői jog által védett dokumentumokat Vállalkozó kizárólag csak a jelen szerződés teljesítéséhez

használhatja fel, egyebekben azon semmiféle felhasználási jogot nem szerez. Ennek megsértéséből

eredő valamennyi hátrányos jogkövetkezmény a Vállalkozót terheli. A jelen szerződés körében

történő fentiek szerinti felhasználás után Vállalkozónak a Megrendelő felé nem kell ellenértéket

megfizetnie.

VI. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. A Megrendelő jogosult:

- Más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hiányolt munkákat a Vállalkozó költségére

- akár a Vállalkozó ajánlati áránál magasabb áron is -, ha felszólítására a Vállalkozó a

kifogásolt, vagy hiányolt munkákat nem javítja ki, illetve nem pótolja az érvényes ütemterv

tartásához szükséges határidőig, a Vállalkozó garanciális felelősségvállalásának

megtartásával.

- Vállalkozónak a jelen szerződésben vállalt feladatai ellátásával kapcsolatos tevékenységét

önállóan vagy megbízólevéllel ellátott képviselője révén ellenőrizni olyan módon, hogy a

Vállalkozó teljesítését a Megrendelő ez irányú tevékenysége ne akadályozza.

- A jelen szerződés szerinti pótmunkát más Vállalkozóval elvégeztetni, figyelemmel a Kbt.

rendelkezéseire.

2. Megrendelő köteles:

- Vállalkozó részére a kivitelezéshez szükséges munkaterületet a jelen szerződésben

meghatározott határidőben rendelkezésre bocsátani.

- Vállalkozó részére a szerződés szerinti díjakat megfizetni.

- Az építési napló adatai alapján a saját maga vagy a nevében eljáró személy (szervezet) révén

ellenőrizni, hogy a szerződés teljesítése során a Vállalkozó teljesítésében kizárólag a Kbt.

138. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az

alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdéseiben

meghatározott mértéket.

3. A Megrendelő építési műszaki ellenőrei:

4. Az eltakart munkarészek vizsgálata: Vállalkozó semmilyen eltakarást nem végez a

szerződésben előírt ellenőrzés, vizsgálat és a Megrendelő, illetve műszaki ellenőre előzetes

jóváhagyása előtt. Vállalkozó az eltakarandó munkarészeket köteles 3 (három) munkanappal az

eltakarás előtt a Megrendelőnek, illetve műszaki ellenőrének bejelenteni és az eltakarandó

munkarészeket próbavizsgálat és ellenőrzés céljából a Megrendelő, illetve a műszaki ellenőre

részére láthatóvá és hozzáférhetővé tenni. Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségét

elmulasztja, úgy a munkarészek láthatóvá tételének és a feltárás előtti állapot visszaállításának

költségeit a Vállalkozó köteles viselni.

44 / 56

VII. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. Vállalkozó akadályközlési kötelezettsége: Vállalkozó köteles a műszaki ellenőrt az ok

feltüntetésével, és a várható késedelem megjelölésével minden olyan körülményről haladéktalanul

értesíteni, amely a szerződés tárgya szerinti tevékenység eredményességét, vagy kellő időre való

elvégzését veszélyezteti (a továbbiakban: „Akadályközlő levél”). Az akadályközlő levél a szerződés

szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, a Megrendelőnek a késedelmes teljesítésből eredő

törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érinti. A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő

kárért a Vállalkozó felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége

megsértésére előnyök szerzése céljából, kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekében.

2. Alvállalkozók bejelentése: A Kbt. 138. § (3) bekezdésének megfelelően Vállalkozó a

szerződéskötés időpontjában köteles Megrendelő felé valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni,

amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző Közbeszerzési Eljárásban az adott

alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa

igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Nyilatkoznia kell továbbá az

alvállalkozók tervezett bevonási arányáról is. Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt

köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen

bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni a tervezett bevonási arányról, továbbá arról, hogy

az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

Amennyiben a nyilatkozat tartalma (bármilyen tekintetben) változik, azt a szerződő köteles

aktualizálni, és a módosított nyilatkozatot Megrendelő részére haladéktalanul megküldeni. A

nyilatkozattétel elmaradása (beleértve annak aktualizálását) a Vállalkozónak felróható

szerződésszegésnek minősül.

Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozókért, teljesítési segédekért úgy felel, mintha az adott

teljesítést saját maga végezte volna. A szerződés teljesítésében részt vevőkre értelemszerűen

irányadó a Kbt. 138-139. §-a.

3. Előteljesítés: Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződésben rögzített teljesítési rész- és

véghatáridőkhöz képest előteljesítésre a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása mellett jogosult.

A Vállalkozó felelős műszaki vezetője: [...]*szerződéskötéskor kitöltendő

4. Építési hulladék elszállítására kötelezett: Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok

– engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállítására a Vállalkozó köteles (külön díjazás

nélkül).

5. Vállalkozó a 191/2009. Korm. rendelet alapján végzi a kivitelezést, annak megkezdésekor építési

naplót nyit, mely tartalmazza a munka adatait és a kivitelezés menetére vonatkozó, vagy az

elszámoláshoz szükséges tényeket, változásokat. Az építési napló vezetése naponta és folyamatosan

kell, hogy történjen egészen az építés befejezéséig. Vállalkozó köteles az Építési naplót az illetékes

személyek – Megrendelő és megbízott műszaki ellenőre, valamint a tervezők – számára elérhetővé

tenni.

45 / 56

6. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét hogy az építési naplót a 191/2009. Korm. rendelet V.

fejezetének megfelelően, a kivitelezés megkezdésének napján hatályban lévő rendelkezéseinek

megfelelően kell vezetni.

7. Megrendelő a szakági műszaki ellenőrök adatait az építési napló megnyitásakor közli

Vállalkozóval.

8. A szerződés alapján Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt egészen a műszaki átadás-átvétel

lezárásáig a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik

továbbá a munkahely elkerítéséről és a szükséges figyelmeztető jelzések elhelyezéséről. A

munkaterület lehatárolása és figyelmeztető táblák elhelyezése Vállalkozó feladata. A munkaterület

átvételétől a műszaki átadás-átvétel lezárásáig Vállalkozó felelősséggel tartozik a munkaterületen

végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek, eszközök, berendezések és anyagok tárolását és

őrzését, az élet- és vagyonbiztonságot. Vállalkozó felelőssége kiterjed alvállalkozóira és szállítóira

is. Kültéri növényzetet és a felújítással nem érintett építményeket a munkaterület átadás- átvétel

előtti állapotnak megfelelően a kivitelezés során meg kell óvni, kivitelezés során okozott károkat a

Vállalkozó az eredeti állapotnak megfelelően helyreállítja. A munkaterület állapot rögzítése

átvételkor a Vállalkozó feladata.

9. A műszaki tervekben előirányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiánya, vagy

Megrendelő változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és szerkezetek beépítéséről

és az esetleges vállalkozói díjkülönbözetről Felek külön írásos megállapodása szükséges. Vállalkozó

köteles minden felhasznált anyagról és szerkezetről a gyártó és forgalmazó vállalatoktól a minőségi

tanúsítványt beszerezni és azokat az E-naplóhoz csatolni. Külföldi anyag és szerkezet felhasználása

esetén a Vállalkozó tartozik a nemzeti szabvány szerinti minőséget saját költségén bizonyítani.

Vállalkozó kötelessége szükség esetén az importengedélyek beszerzése, a biztonságtechnikai,

munkavédelmi, tűzvédelmi és hivatalos minőségi vizsgálatok elvégeztetése, a termék minősítése.

Beépítésre csak Magyarországon minősített, érvényes szabványoknak és az ajánlatban

meghatározott műszaki feltételeknek megfelelő, kifogástalan anyagok és termékek használhatók.

10. A belső és külső esztétikai megjelenést biztosító anyagok, szerkezetek (aljzat-, és oldalfal

burkolatok, belső ajtók, infokommunikációs eszközök, homlokzatok, tervekben szereplő, de attól

eltérő típusú berendezések, szerelvények) megrendelése előtt Vállalkozó egyeztetést kezdeményez

a Tervezőnél és a Megrendelővel, az anyagok megrendelését csak jóváhagyást követően teheti meg

a gyártó felé.

11. A munka minőségének meghatározására a szerződéskötés időpontjában kötelezően

alkalmazandó nemzeti szabványok, az ágazati műszaki szabályzatok és a vonatkozó műszaki

irányelvek előírásai szolgálnak.

12. A Megrendelőnek jogában áll az egyes szerkezetekről illetve az építőanyagokról független

szakértőkkel minőségellenőrző vizsgálatot készíttetni. Amennyiben a szakértői vélemény az

előírttól, ill. a tervben meghatározottól való eltérést mutat ki, úgy a vizsgálat és a helyreállítás

költsége a Vállalkozót terheli, illetve ha ez lehetetlen, a Megrendelő kártérítést kérhet.

13. A kivitelezéshez szükséges víz és elektromos csatlakozás lehetőségét a Megrendelő biztosítja,

azonban a fogyasztás költségeit a Vállalkozó fizeti, melyet a Megrendelő számára megtérít.

VIII. MŰSZAKI ÁTADÁS - ÁTVÉTEL

46 / 56

1. A kivitelezés befejezésekor Vállalkozó műszaki átadás-átvételi eljárást kezdeményez, melyről

Megrendelőt a kitűzött időpont előtt 5 munkanappal köteles értesíteni. Az eljárás során a

Megrendelő az átadás-átvételi jegyzőkönyvben tett nyilatkozatával igazolja a szerződésben

foglaltaknak megfelelő teljesítést.

2. A műszaki átadás-átvétel feltétele a hiánymentes, rendeltetésszerű használatra alkalmas

létesítmény elkészítése. A műszaki teljesítés a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásával, a szerződés

teljesítése a használatbavétel feltételeinek biztosításával, a birtokbaadási eljárás hiánytalan

lefolytatásával zárul. Megrendelő kötelezettsége az eljáráson való megjelenés, és a hiánytalanul,

kifogástalan minőségben, használatba vételre és üzemeltetésre alkalmas állapotban elkészült

létesítmények átvétele. Az átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja meg,

melyek a létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozzák.

3. Vállalkozó kötelezettsége az Alvállalkozók meghívása és a jelenlétükről való gondoskodás.

4. Vállalkozónak 3 munkanappal a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt a Megrendelő

részére szolgáltatnia kell a létesítmény átadási dokumentációját 2 példány papír alapú

dokumentálásban és 1 példány CD, benne a megvalósulási tervet a beépített anyagok, szerkezetek

műbizonylatait, a minőségi tanúsítványait, (305/2011/EU rendelet szerint) szabványossági

nyilatkozatokat, valamint a felelős kivitelezői (műszaki vezetői) nyilatkozatokat melyekben

rögzítésre kerül, hogy Vállalkozó a munkát a kiviteli tervek és a szerződésben foglaltak szerint

teljesítette.

5. Az építmény műszaki átadás-átvételét, a hibák, hiányok és hiányosságok kijavítását, pótlását és a

szerződésben megállapított ellenérték kézhezvételét követően - a szerződés teljesítéseként - a

Vállalkozó a Megrendelő birtokába adja az építményt, építményrészt, és az építési-bontási hulladék

tárolására, elszállítására vonatkozó, a 191/2009. Korm. rend. melléklete szerinti kitöltött hulladéknyilvántartó

lapot. A kivitelezés során keletkezett hulladék jogszabálynak illetve környezetvédelmi

előírásoknak megfelelő elszállítására vagy elszállíttatására a Vállalkozó kötelezettséget vállal.

6. A birtokbaadás során a Vállalkozó a Megrendelőnek átadja az őt megillető építési napló példányt,

az építési napló összes mellékletét, a megvalósítási dokumentációt és a jótállási dokumentumokat,

így különösen: üzemeltetési, használati és karbantartási utasítást.

IX. A VÁLLALKOZÓI DÍJ

1. A díj jellege, mértéke: A Kivitelező a díjat a Közbeszerzési Eljárás során kiadott árazatlan

költségvetés alapul vételével határozta meg. Felek rögzítik, hogy a költségvetést nem lehet a

szerződés tárgyát képező munkák körének szűkítéseként értelmezni. A Kivitelező kijelenti, hogy a

díj magában foglalja a 191/2009. Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti árelemeket.

2. A hibátlan, hiánytalan teljesítés ellenértékét képező, átalánydíjnak minősülő vállalkozói díj teljes

összege: […]*szerződéskötéskor kitöltendő ,-Ft + ÁFA. Az ÁFA fizetése a hatályos jogszabályi

rendelkezések szerint történik.

3. A Megrendelő nyilatkozik, hogy a szerződés hatályba lépésekor a fentiek szerinti vállalkozói díj

ellenértékének fedezetével rendelkezik.

4. Vállalkozó képviselője – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41.§

(6) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

47 / 56

Korm. rendelet (a továbbiakban: 368/2011. Korm. rendelet) 50. § (1a) bekezdésében foglaltakra –

nyilatkozik, hogy a Vállalkozó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)

bekezdésének 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Vállalja, hogy a jelen nyilatkozatban

foglaltak változása esetén haladéktalanul értesíti a Megbízót. Tudomásul veszi, hogy valótlan

tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megbízó felmondja, vagy – ha a

szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.

X. AZ ELŐLEG

Kbt. szerinti előleg: a Vállalkozó a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerinti esetben előleg kifizetését

kérheti.

Megrendelő a munka megkezdéséhez a Vállalkozó erre irányuló igénye esetén az építési

beruházások, valamint az építkezési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki

szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a

továbbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdése szerint az ÁFA nélkül számított teljes

ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegben előleget biztosít. Az előleg igénylése nem kötelező.

Az előleget a szerződés hatályba lépését követően igényelheti a vállalkozó, előleg bekérő

dokumentum benyújtásával. Az előlegszámla benyújtására - amennyiben a nyertes ajánlattevő

előlegre tart igényt - a szerződéskötést követően kerülhet sor, kifizetése az építési munkaterület

átadását követő 15 napon belül történik.

Az előleg fizetése esetén a 322/2015. Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése irányadó.

XI. AZ ELŐLEGGEL TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁS

Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő által fizetett előleg elszámolására minden egyes

részszámlában, az adott teljesítés arányában kerül sor.

XII. AZ ELSZÁMOLÁS FORMÁJA, A FIZETÉS MÓDJA, HATÁRIDEJE

1. Amennyiben a Vállalkozó alvállalkozót [Kbt. 3. § 2. pont] nem vesz igénybe, a fizetés az alábbiak

szerint alakul: Megrendelő a díjról kiállított számla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben

foglaltak szerint, illetőleg az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a szerint

átutalással egyenlíti ki. A számla fizetési határideje 30 nap. Amennyiben a Vállalkozó alvállalkozót

[Kbt. 3. § 2. pont] vesz igénybe,- a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseitől eltérően – a díj kifizetése a

322/2015. Kormányrendelet 32/A. § rendelkezésében foglaltak szerint alakul. A szerződésnek

részét képezik a Kbt. 135. § (10) bekezdésében hivatkozott szabályok, továbbá a 322/2015. Korm.

rendelet 31. §-a.

2. Fizetési késedelem esetén Megrendelő a Ptk. 6:155. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerinti

késedelmi kamat és költségátalányt megfizetésére köteles. Részszámla késedelmes fizetése esetén,

amennyiben a késedelem meghaladja a 15 napot, Vállalkozó a teljesítését felfüggesztheti

Megrendelő fizetési teljesítéséig, és ez esetben a teljesítési határidő a felfüggesztés időtartalmával

meghosszabbodik.

48 / 56

3. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a

szerződés teljesítése során nem fizethet ki, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével

összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles

jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

XIII. RÉSZSZÁMLÁZÁS

1. A Megrendelő által teljesítésigazolással elismerten elvégzett teljesítés ellenértékét jogosult a

Vállalkozó számlázni. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése a Kbt. 135. §-ában és az

építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki

szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. Korm. rendeletben

foglaltak szerint történik.

Részszámlázás ütemezése:

Megrendelő négy részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja az

alábbi ütemezés szerint:

Részszámlázási ütem Számlázható vállalkozói díj (a teljes

nettó vállalkozói díj %-ára vetítve)

Előleg: 10%

1. fizetési ütem (a szerződéses érték 25 %-át

elérő, megvalósult teljesítés esetén):

25% (előleg részarányos értékével

csökkentve)

2. fizetési ütem (a szerződéses érték 50

%-át elérő megvalósult teljesítés esetén):

50 % (előleg részarányos értékével

csökkentve)

3. fizetési ütem, végszámlázási - ütem (a

szerződéses érték 100%-át elérő megvalósult

teljesítés esetén):

25% (előleg részarányos értékével

csökkentve)

A részszámlák összege az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés

mértékének megfelelően kerül meghatározásra, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó

ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét neme haladhatja meg. A végszámla benyújtásának

feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes

melléklete szolgáltatása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése.

XIV. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

1. Vállalkozó a 322/2015. Korm. rendelet 26. §-a alapján köteles legkésőbb a szerződéskötés

időpontjára CAR-rendszerű (összkockázati) építés-szerelési felelősségbiztosítási szerződést,

továbbá tervezői felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását

kiterjeszteni a Megrendelő által a Közbeszerzési Eljárás során előírt mértékű és terjedelmű

felelősségbiztosításra.

2. A Közbeszerzési Eljárás során előírt építés-szerelési felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme:

legalább 10 millió Ft/kár, és 20 millió Ft/év.

3. Vállalkozó kötelezettsége, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezzen a

felelősségbiztosítással.

49 / 56

4. Vállalkozó haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéskötéstől számított 2 munkanapon belül

köteles Megrendelő részére bemutatni a felelősségbiztosítási szerződés eredeti példányát, egy

másolati példányát pedig köteles átadni Megrendelő részére.

5. Ennek elmaradása esetén Megrendelő a Vállalkozót póthatáridővel felhívja a szerződésszegés

megszüntetésére. A póthatáridő eredménytelen elteltét követően Megrendelő jogosult a

szerződéstől elállni.

XV. A SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

1. Késedelmi kötbér: nyertes ajánlattevő késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha a

szerződésben rögzített (a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére előírt) teljesítési határidőt

olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§) elmulasztja. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem

napjától számított, a nettó teljes szerződéses ellenérték 0,1 %-ának megfelelő összeg minden

megkezdett naptári napra. A 20 naptári napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a

szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán a nyertes ajánlattevő a meghiúsulási

kötbérfizetésre lesz kötelezett.

2. Meghiúsulási kötbér: Az érintett nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles,

ha olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186. §), az érintett egyedi szerződésben rögzített teljesítés

meghiúsul. A meghiúsulási kötbér alapja a nettó teljes szerződéses ellenérték. A meghiúsulási kötbér

mértéke a kötbéralap 20 %-a, azzal, hogy a meghiúsulási kötbér összegébe a késedelmi kötbér

összege beszámítandó.

3. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul,

írásban megtenni. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő jogosult az esedékessé vált,

elismert kötbért a még ki nem egyenlített ellenértékből levonni, vagy értesítő levél útján

érvényesíteni; valamint amennyiben Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik,

azt jogosult a Vállalkozó felé továbbhárítani.

4. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a teljesítés alól.

XVI. JÓTÁLLÁS

1. Vállalkozó jótállást vállal azért, hogy teljesítése hiba- és hiánymentes, továbbá mennyiségében és

minőségében megfelel a szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban foglalt

előírásoknak.

2. Jótállás időtartama: A jótállás időtartama a Megrendelő általi teljesítésigazoláson szereplő

teljesítési időponttól számítottan: 36 hónap.

3. Jótállás kezdete: A teljesítésigazolás szerinti teljesítési dátum.

XVII. TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK NYÚJTÁSA

Vállalkozó a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre biztosítékot nyújt. A

biztosíték mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összeg. Vállalkozó a biztosítékot

a szerződés hatályba lépésekor nyújtja, a szerződés teljesítési véghatáridejének (műszaki átadásátvételi

eljárás sikeres lezárásnak) napig terjedő időtartamra (futamidő).

50 / 56

Ha a futamidő lejárta előtt Vállalkozó teljesít és a Megrendelő részéről a teljesítés igazolása

megtörténik, úgy a biztosíték felszabadításra kerül.

Amennyiben a biztosítéki okirat szövegezése meghatározza a biztosíték időbeli hatályának utolsó

napját és a szerződés teljesítése nem történik meg, a nyertes ajánlattevőnek kötelessége a biztosíték

folyamatos biztosítása. Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidő módosulása, módosítása esetén

Vállalkozó köteles a biztosíték meghosszabbítását annak lejárta előtt 15 nappal igazolni Megrendelő

részére. A teljesítési biztosíték nyújtására vagy meghosszabbítására megállapított határidő

elmulasztása esetén a Megrendelő 3 naptári napos póthatáridőt tűz, melynek eredménytelen eltelte

esetén jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani.

A biztosítékot a Vállalkozó - választása szerint - az alábbi biztosítéknyújtási formában nyújtja:

(a) óvadékként, a pénzösszegnek Megrendelő ... számú fizetési számlájára történő befizetéssel,

átutalással, vagy

(b) bank vagy biztosító által vállalt garanciával, vagy

(c) banki készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető

kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.

A bankgarancia nyilatkozatnak feltétlen és visszavonhatatlan fizetésre vonatkozó

kötelezettségvállalást kell tartalmaznia az alapjogviszony vizsgálata nélküli fizetési kötelezettségre,

az alábbi minimális tartalommal:

- pontos hivatkozás a jelen szerződésre,

- a biztosíték a Vállalkozó teljesítési kötelezettségei biztosítékául szolgál,

- a Megrendelő, mint Kedvezményezett/Jogosult megjelölése,

- a vállalt fizetési összeg,

- a bankgarancia érvényességi ideje,

- nyilatkozat, hogy a bankgarancia feltétel nélküli és visszavonhatatlan,

- nyilatkozat, mely szerint a Kedvezményezett első igénybejelentésére kifogás és vita nélkül

a vállalt fizetési összeghatáráig bármilyen összeget, vagy összegeket az igénybejelentéstől

számított 5 banki munkanapon belül kifizetnek a Kedvezményezettnek anélkül, hogy a

követelés alapját vagy indokát bizonyítania kelljen.

A garancia feltételen jellege azt jelenti, hogy a garantőr fizetési kötelezettsége önmagában a jogosult

lehívásának kézhezvételétől függ. A lehívásnak nem kell tartalmaznia a szerződésszegés okát, a

lehívásnak nem feltétele a lehívás igénybevételét alátámasztó dokumentum (pl. bírósági ítélet)

csatolása. A banki készfizető kezesség és a biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető

kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénynek a biztosíték jellegéből adódóan ugyancsak

tartalmaznia kell a fentieket. A biztosíték kapcsán a Kbt. 134. § (8) bekezdése irányadó.

XVIII. A SZERZŐDÉS HIBÁS TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS IGÉNYEK

BIZTOSÍTÉKA

Vállalkozó a szerződés hibás teljesítésével összefüggő, valamint a jótállási és szavatossági

kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként biztosítékot nyújt a Megrendelő részére. A biztosíték

51 / 56

mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összeg. Vállalkozó a biztosítékot a teljesítés

időpontjában (teljesítésigazolás) kell rendelkezésre állnia az utófelülvizsgálati eljárás lezárásától

számított 30. naptári napig (futamidő).

A biztosíték nyújtására megállapított határidő elmulasztása esetén a Megrendelő 3 naptári napos

póthatáridőt tűz, melynek eredménytelen eltelte esetén jogosult a teljesítési biztosítékból

biztosítékigényét kielégíteni, azt lehívni.

A biztosítékot a Vállalkozó - választása szerint - az alábbi biztosítéknyújtási formában nyújtja:

(a) óvadékként, a pénzösszegnek Megrendelő ... számú fizetési számlájára történő befizetéssel,

átutalással, vagy

(b) bank vagy biztosító által vállalt garanciával, vagy

(c) banki készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető

kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.

(d) A hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték vonatkozásában

Megrendelő lehetővé teszi, hogy a biztosíték a (rész)teljesítésért járó ellenértékből – a biztosíték

összegének 100 %-a erejéig – visszatartás útján kerüljön biztosításra, amelyre az óvadék szabályait

kell megfelelően alkalmazni.

A bankgarancia nyilatkozatnak az alább rögzítettek szerint feltétlen és visszavonhatatlan fizetésre

vonatkozó kötelezettségvállalást kell tartalmaznia az alábbi minimális tartalommal:

- pontos hivatkozás a jelen szerződésre,

- a biztosíték a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékául szolgál,

- a Megrendelő, mint Kedvezményezett/Jogosult megjelölése,

- a vállalt fizetési összeg,

- a bankgarancia érvényességi ideje,

- nyilatkozat, hogy a bankgarancia feltétel nélküli és visszavonhatatlan,

- nyilatkozat, mely szerint a Kedvezményezett első igénybejelentésére kifogás és vita nélkül

a vállalt fizetési összeghatárig bármilyen összeget, vagy összegeket az igénybejelentéstől

számított 5 munkanapon belül kifizetnek a Kedvezményezettnek anélkül, hogy a követelés

alapját vagy indokát bizonyítania kelljen.

A bankgarancia feltételen jellege azt jelenti, hogy a garantőr fizetési kötelezettsége önmagában a

jogosult lehívásának kézhezvételétől függ. A lehívásnak nem kell tartalmaznia a szerződésszegés

okát, a lehívásnak nem feltétele a lehívás igénybevételét alátámasztó dokumentum (pl. bírósági

ítélet) csatolása.

A banki készfizető kezesség és a biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást

tartalmazó – kötelezvénynek a biztosíték jellegéből adódóan ugyancsak tartalmaznia kell a fentieket.

A biztosíték kapcsán a Kbt. 134. § (8) bekezdése irányadó.

XIX. MEGSZÜNTETÉS SZERZŐDÉSSZEGÉS OKÁN

52 / 56

Megrendelő jogosult a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozatában

megjelölt felmondási idővel vagy akár azonnali hatállyal – a szerződést felmondani vagy attól elállni

akár részlegesen is. Erre szolgáló oknak minősül, ha

- Vállalkozó bármilyen módon megtéveszti a Megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és

ez közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses

kötelezettségek teljesítésére;

- ha a késedelemi kötbér mértéke eléri a maximumot;

- Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja;

- Vállalkozó a jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte,

hogy ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében;

- Vállalkozó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendelnek el,

Vállalkozó legfőbb szerve a társaság végelszámolásáról határoz;

- jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak [pl. Kbt. 143. § (2) (3)

bekezdés];

- Vállalkozó hibásan teljesít és a hibát 30 nap alatt nem javítja ki teljes körűen;

- a szerződés tárgyának használatba vételét az illetékes hatóság nem engedélyezi és ez a

Vállalkozónak felróható okból következik be.

Vállalkozó jogosult a Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozatában

megjelölt felmondási idővel vagy akár azonnali hatállyal – a szerződést felmondani vagy attól elállni

akár részlegesen is. Erre szolgáló oknak minősül, ha

- Megrendelő bármilyen módon megtéveszti a Vállalkozót, vagy valótlan adatot szolgáltat és

ez közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses

kötelezettségek teljesítésére;

- Megrendelő a jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben

megszegte, hogy ennek következtében Vállalkozónak a további teljesítés nem áll érdekében;

- Megrendelő fizetési kötelezettségeinek 30 napot meghaladóan nem tesz eleget;

- Megrendelő felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendelnek el,

Megrendelő legfőbb szerve a társaság végelszámolásáról határoz.

A felmondási idő – amennyiben a felmondás nem azonnali hatályú – kezdő időpontja az erről szóló

értesítés kézhezvételének napja, legrövidebb időtartama pedig 15 nap, vagy a Kbt. 143 § (3)

bekezdésében megjelölt esetekben azon időtartam, mely lehetővé teszi, hogy a Megrendelő a

szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon. Felek rögzítik, hogy az adott Fél a

felmondást, elállást közlő levélben köteles megjelölni, hogy azonnali hatállyal vagy felmondási idő

közbeiktatásával kívánja a szerződést megszüntetni. A szerződés felmondása, vagy az attól való

elállási jog gyakorlása csak írásban érvényes.

Amennyiben a Szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy Felek kötelesek az

elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést

kezdeményezni. Felek megállapodnak, hogy az egyeztetések során független szakértőt vonnak be,

amennyiben az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. Vállalkozó kijelenti, hogy

53 / 56

a független szakértő számára üzleti könyveibe, szerződéseibe betekintést enged a jelen Szerződéssel

összefüggésben.

XX. KIMENTETT KÉSEDELEM

1. Ha a teljesítési határidő kapcsán a Vállalkozó, mint kötelezett késedelembe esik [Ptk. 6.153. §],

úgy késedelmét kimentheti, ám a közreműködőiért felel a Ptk. 6:148. § szerint. A teljesítési

határidőkbe nem számít be a bizonyíthatóan a Vállalkozó ellenőrzési körén kívül bekövetkezett

körülmények elhárításának időtartama, amennyiben az adott körülmény elkerülése a Vállalkozótól

a leggondosabb eljárás mellett sem volt elvárható.

2. Ilyen körülménynek minősül a szerződés megkötésekor előre nem látható olyan körülmény vagy

esemény, amelyért a Vállalkozó bizonyíthatóan nem felelős, és amely a szerződés határidőben

történő teljesítését megakadályozza, így különösen ha a késedelem oka a Megrendelő közbenső

szerződésszegése [Ptk. 6:150. §]; a késedelem oka a Megrendelő, mint jogosult átvételi késedelme

[Ptk. 6:156. §]; a késedelem oka a Vállalkozótól független és a megvalósításában a Megrendelővel

létesített jogviszony alapján – esetlegesen – részt vevő harmadik személyek olyan magatartása,

amely a Vállalkozó határidőben történő teljesítését késlelteti.

3. Vállalkozónak legkésőbb a tudomásszerzést követő napon, hitelt érdemlő módon tájékoztatnia

kell a Megrendelőt a kimentett késedelemre okot adó körülményről vagy eseményről.

4. Kimentett késedelem esetén a teljesítési határidő a kimentett késedelem időtartamával

automatikusan módosul, bár Felek kötelessége minden ésszerű intézkedést megtenni a bekövetkező

késedelem elhárítása, illetőleg minimalizálása érdekében.

5. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelőt a kimentett késedelem esetén annak

jogkövetkezményén túl egyéb kártérítési kötelezettség nem terheli, kivéve ha a Megrendelő

közbenső szerződésszegése szándékosan történt.

XXI. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

1. Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), Felek cégszerű

aláírásával lehet módosítani.

2. Jelent szerződést a Kbt. előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött

szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával lehet módosítani.

3. Felek e helyütt is rögzítik, hogy a Kbt. 142. § (3) bekezdésébe ütköző szerződésmódosítás

semmisnek minősül.

4. Vállalkozó tudomással bír a szerződésmódosítás jogszerűségének Közbeszerzési Hatóság által

végzett, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és

módosításának Közbeszerzési Hatósági által végzett ellenőrzéséről szóló 308/2015. (X.27.) Korm.

rendelet szerinti ellenőrzéséről.

XXII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. A szerződés teljesítésében részt vevőkre vonatkozó szabályok megsértése: Ha a szerződés

teljesítésében részt vevőkre vonatkozó szabályok [Kbt. 138. §- 140. §] Vállalkozó általi be nem

54 / 56

tartása okán a Megrendelőt hátrány éri – ide értve a bírságot, elvonást, visszafizetést), úgy a teljes

vagyoni hátrányt kárként köteles megtéríteni a Vállalkozó.

2. A közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének érvényesítése a szerződés teljesítése

során: Felek rögzítik, hogy a Megrendelőt a Kbt. 142. §-ban foglaltak kapcsán ellenőrzési

kötelezettség terheli, továbbá köteles az ezen jogszabályi rendelkezés teljesítéséhez szükséges

adatokat kezelni, a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdése szerinti bejelentés kapcsán a Közbeszerzési

Hatóság részére adatokat továbbítani. Vállalkozó a fentieket tudomásul veszi.

3. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó

köteles a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő

számára megismerhetővé tenni. Vállalkozó – a megismerhetővé tételre vonatkozó kötelezettsége

mellett – a jelen szerződés időtartama alatt írásban köteles tájékoztatni Megrendelőt minden, a

tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változásról, a megváltozott és az új adatok, valamint a

változás hatályának megjelölésével. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt

haladéktalanul írásban köteles Megrendelőt értesíteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjelölt

ügyletekről.

4. A nyertes ajánlat: Felek rögzítik, hogy a szerződésnek jogi értelemben véve akkor is részét

képezik a nyertes ajánlat azon elemei, melyek értékelésre kerülnek, ha maga a nyertes ajánlat

ténylegesen nem került csatolásra a szerződéshez. A nyertes ajánlat értékelésre kerülő elemei

szerződéses kötelezettséget képeznek.

5. Szerződéses iratok: Figyelemmel a Megrendelő Kbt. alapján fennálló iratmegőrzési

kötelezettségére, a Közbeszerzési Eljárás iratai ténylegesen (fizikai formában) nem kerülnek

csatolásra jelen szerződéshez.

6. A fizikai csatolás hiánya nem képezi jogi akadályát annak, hogy a végleges feltételeket jelen

szerződéssel együtt alkalmazzák Felek.

7. Alvállalkozók: Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. §-nak megfelelően jogosult.

Vállalkozó köteles jelen szerződés teljesítésével összefüggésben valamennyi alvállalkozója,

teljesítési segédje igénybevételére vonatkozó szerződésében kikötni, hogy az alvállalkozó

tevékenységének ellenőrzésére a Megrendelő is jogosult. Vállalkozó felelős az alkalmazottainak,

alvállalkozóinak, teljesítési segédeinek magatartásáért, tevékenységéért.

8. Közlések hatályosulása: Minden követelést, lemondást, bejelentést vagy a jelen szerződés által

megkívánt, vagy megengedett más értesítést írásban kell elküldeni és azt az alábbiak szerint kell

közöltnek tekinteni:

- személyesen és átvételi igazolás ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában,

- ajánlott küldeményként vagy gyorsposta, illetve más futárszolgálat útján történő kézbesítés

esetén a kézbesítés időpontjában,

- faxüzenet formájában az elküldést követő munkanapon (faxigazolás megérkezése esetén),

- e-mail formájában az e-mail elküldését követő munkanapon (e-mail elolvasásáról szóló

visszaigazoló e-mail esetén).

10. Kapcsolattartók:

Megrendelő részéről:

Név és beosztás: …

Telefonszám: …

E-mail: …

55 / 56

*a szerződéskötéskor kitöltendő

Vállalkozó részéről:

Név és beosztás: …

Telefonszám: …

E-mail: …

*a szerződéskötéskor kitöltendő

A szerződő felek a jelen Vállalkozási Szerződést elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit

egyezően értelmezték és azt, mint valós ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag,

cégszerűen írták alá.

……………………………

…………………………

Balatonfüredi Tankerületi Központ ...

képv.: Szabó Lajos Konrád

tankerületi igazgató

képv.:

...

Megrendelő Vállalkozó

Ellenjegyzés: …

Mellékletek:

1. számú: a Kbt. 136. § (2) bekezdés szerinti meghatalmazás a külföldi adóilletőségű nyertes

ajánlattevő esetében

2. számú melléklet: nyilatkozat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható

szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelésről

56 / 56

IV. MŰSZAKI LEÍRÁS

Külön kötetben

Menü

Navigáció