Felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum - 1.

az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében, öt önállóan megajánlható részben kivitelezési feladatok elvégzése

 

 

 

 

 

 

 

 

FELHÍVÁST KIEGÉSZÍTŐ

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

 

 

Balatonfüredi Tankerületi Központ

 

által

 

az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében, öt önállóan megajánlható részben kivitelezési feladatok elvégzése

 

tárgyában, a 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban) Kbt. III. Része szerinti,

a 115. § (1) bekezdése alapján indított nyílt közbeszerzési eljáráshoz

 

Ellenjegyzem:

dr. Víg Levente

felelős akkreditált

közbeszerzési szaktanácsadó

lajstromszám: 00354

 

 

 

2018. január 22.


Tartalomjegyzék

 

 

 

Tartalomjegyzék.. 2

I.      ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK.. 3

1. Értelmező rendelkezések.. 3

2. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐPONTJAI. 4

3. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS. 5

4. A DOKUMENTUM BIZALMAS JELLEGE.. 5

5. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK KÖLTSÉGEI. 5

6. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.. 5

7. AZ AJÁNLAT KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI. 6

8. AZ AJÁNLATRA VONATKOZÓ FORMAI ELŐÍRÁSOK.. 8

10. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA.. 9

11. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA.. 9

13. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE.. 12

14. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE.. 12

14. A KBT. 73. § (5) BEKEZDÉSE SZERINTI TÁJÉKOZTATÁS. 12

15. A Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó adatai. 15

II. MINTÁK.. 16

III. SZERZŐDÉSTERVEZET.. 34

IV. MŰSZAKI LEÍRÁS. 56

 


I.       ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK

 

Ajánlatkérőnek jelen közbeszerzési dokumentum kiadásával az a célja, hogy a Kbt. alapelveinek, és rendelkezéseinek figyelembe vételével minél inkább elősegítse ajánlattevők részére a megfelelő ajánlattételt. Ezen cél elérése érdekében, az eljárást megindító felhívás előírásai mellett a jelen dokumentum nyújt eligazítást a közbeszerzési eljárásban részt venni kívánó ajánlattevők részére

Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen közbeszerzési dokumentum rendelkezései az irányadóak és kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan; esetleges ellentmondás vagy szabályozatlanság esetén az ajánlati felhívás rendelkezései tekintendők elsődlegesnek.

 

Jelen közbeszerzési dokumentumok nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat, a közbeszerzési dokumentumok az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Az ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a közbeszerzési dokumentumokat és annak minden kiegészítését, amely esetleg az ajánlati időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit.

 

 

1. Értelmező rendelkezések

 

Ajánlatkérő:                         Balatonfüredi Tankerületi Központ

 

Ajánlattevő:                          A Kbt. 3. § 1. pontja szerint az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be.

 

Ajánlattételi felhívás:           2018. január 22. napján az ajánlattételére kiválasztott ajánlattevők számára közvetlenül megküldött ajánlattételi felhívás

 

Dokumentum:                      Az ajánlattételi felhívás kiegészítésére és a megfelelő ajánlattétel elősegítésére szolgáló jelen részletes közbeszerzési dokumentum (dokumentum), valamennyi mellékletével együtt. A közbeszerzési dokumentumok nem mindenben ismétlik meg az ajánlati felhívásban foglaltakat, ezért hangsúlyozzuk, hogy a közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívással együtt kezelendőek. Az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén a felhívásban foglaltak az irányadóak.

 

Ajánlat:                                 Az ajánlati felhívásban a jelen dokumentumban foglaltakra az ajánlattevő által készített ajánlat az összes csatolt mellékleteivel együtt.

 

Alvállalkozó:                        A Kbt. 3. § 2. pontja szerint az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

a)    azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,

b)    a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót,

c)     építési beruházás esetén az építőanyag-eladót.

 

 

 

2. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐPONTJAI

 

Esemény megnevezése

Dátum

Időpont

Ajánlati felhívás megküldése

2018. január 22.

-

Helyszínbejárás

2018. január 25.

10:00 óra

Ajánlattételi határidő

2018. február 5.

10:00 óra

Ajánlatok felbontásának időpontja

2018. február 5.

10:00 óra

Összegezés megküldésének várható időpontja

legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártát követő 60 napon belül, illetve adott esetben a Kbt. 70. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított időtartamon belül.

Szerződéskötés várható időpontja

legkorábban az írásbeli összegezés megküldésének napjától számított 6. napon, kivéve a Kbt. 131. § (8) bekezdésében meghatározott esetet.

 


3. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

 

Az Ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – az ajánlati felhívásban, illetőleg a dokumentumban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. Az ilyen kérelmeket az ajánlattételi határidő lejárta előtt észszerű időben írásban kell az ajánlatkérőhöz eljuttatni (levélben, telefaxon, e-mailen). Szóban kiegészítő tájékoztatást kérni nem lehet. Ajánlattevő a kérelmén tüntesse fel azon pontos címet (e-mail címet, faxszámot), amelyre a kiegészítő tájékoztatás megküldését kéri. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles írásban megadni az Ajánlattevők részére.

Ajánlatkérő észszerű időnek az ajánlattételi határidő lejárta előtti negyedik napot tekinti. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy ahhoz, hogy az ajánlatkérő észszerű időben képes legyen válaszolni az ajánlattevők által megküldött kiegészítő tájékoztatás-kérésekre szükségszerű, hogy ezek észszerű időben érkezzenek be az ajánlatkérőhöz. Az ajánlatkérő minden esetben észszerűnek tekinti, ha a kiegészítő tájékoztatás-kérés legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtti hatodik napon az ajánlatkérőhöz beérkezik.

 

Kiegészítő tájékoztatásban közli az ajánlatkérő, hogy ha a dokumentum valamely eleme semmis, ha a dokumentumon belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a dokumentum valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól. A dokumentum semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó.

 

A feltett kérdéseket e-mailen szerkeszthető formátumban (*.doc) is meg kell küldeni, meggyorsítva ezzel a válaszadást. A kiegészítő (értelmező) tájékoztatás kéréskor meg kell adni legalább az alábbi információkat: név, székhely (lakóhely), kapcsolattartó személy neve, levelezési cím, telefonszám, fax szám, elektronikus levelezési cím.

 

4. A DOKUMENTUM BIZALMAS JELLEGE

 

A dokumentum kizárólag az ajánlat elkészítéséhez használható fel, annak tartalmával kapcsolatban semmiféle adat vagy információ nem közölhető olyan személyekkel, akik a közbeszerzési eljárással nincsenek hivatalos kapcsolatban. Sem a dokumentumot, sem annak részeit vagy másolatait nem lehet más célra felhasználni, mint az abban leírt beszerzés céljára.

 

5. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK KÖLTSÉGEI

 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek kizárólag az ajánlattevőt terhelik.

Az Ajánlatkérő nem tartozik megtéríteni az Ajánlattevőnek az ajánlat elkészítésével összefüggésben felmerült bármely kiadásait, illetve nem felel veszteségekért, amelyek a helyszín esetleges megtekintésével, az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban az ajánlattevőnél merültek fel.

 

6. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

 

Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a jelen dokumentumban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatot elkészítenie és benyújtania.

 

Ajánlattevő kötelezettségét képezi – az ajánlati felhívás és a közbeszerzési  dokumentumok gondos áttanulmányozását követően – az ezekben foglalt valamennyi előírás, követelmény, kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás–kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele.

 

Ajánlattevő köteles az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és ajánlatkérő által – a teljesítéssel kapcsolatban – szolgáltatott minden információ pontosságáról meggyőződni.

 

Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlathoz szükséges információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás következményei ajánlattevőt terhelik. Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását követően nem veszi figyelembe ajánlattevőnek – a pontos információk hiányára hivatkozó – ajánlat módosítására vonatkozó kérelmét.

 

Az ajánlathoz szükséges pontos és egyértelmű információk beszerzését szolgálja a jelen közbeszerzési dokumentumban részletezett tájékoztatás-kérés lehetősége.

 

Ajánlattevőnek – a jogszabályi rendelkezések betartása mellett – az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokban meghatározottaknak megfelelően kell az ajánlatot elkészítenie. Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után, ha ajánlattevő ajánlatát hibásan, vagy hiányosan, illetve oly módon nyújtja be, hogy az tartalmilag, formailag nem felel meg az ajánlati felhívásban, jelen közbeszerzési dokumentumban, és az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek, illetőleg ezeket a hiánypótlás keretében nem korrigálja.

Ahol az ajánlati felhívás vagy a jelen dokumentum egyszerű másolatot említ, azon fénymásolatot kell érteni, melyet hitelesíttetni nem kell.

 

A Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján a gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

 

 

7. AZ AJÁNLAT KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI

 

Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia az alábbi sorrendben:

 

Ajánlattevő által az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtandó dokumentumok

1.                    

Fedlap (ajánlattevő neve, székhelye, az eljárás tárgya feltüntetésével)

2.                    

Az ajánlati dokumentumban meghatározott tartalommal készített felolvasólap (1. sz. melléklet)

3.                    

Tartalomjegyzék (amelynek felhasználásával az ajánlatban található dokumentumok oldalszámozás alapján megtalálhatóak)

4.                    

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bekezdésére (2. sz. melléklet)

5.                    

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 114. § (2) bekezdésére, a Kbt. 65. § (7) bekezdésére, a Kbt. 66. § (4) bekezdésére, a Kbt. 66. § (6) bekezdésére (3. sz. melléklet)

6.                    

Az ajánlattevő alkalmasságát igazoló más szervezet/személy nyilatkozata a Kbt. 114. § (2) bekezdésére – amennyiben szükséges (4. sz. melléklet)

7.                    

Az ajánlattevő alkalmasságát igazoló más szervezet/személy szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint - amennyiben szükséges

8.                    

Közös ajánlattevők együttműködési megállapodása - amennyiben szükséges

9.                    

Meghatalmazás – amennyiben szükséges

10.                 

Az ajánlatban benyújtandó az ajánlattevő, illetve az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében az ajánlatban aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselők aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája vagy ezekkel egyenértékű dokumentuma

11.                 

Nyilatkozat a változásbejegyzési eljárásra (5. sz. melléklet)

12.                 

Igazoló dokumentumok változásbejegyzési eljárásról (adott esetben)

13.                 

Felelősségbiztosításra vonatkozó nyilatkozat (6. sz. melléklet)

14.                 

Felelősségbiztosítás igazolása – adott esetben

15.                 

Teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátására vonatkozó nyilatkozat (7. sz. melléklet)

16.                 

Árazott költségvetés

17.                 

A 1. számú értékelési részszempontokra vonatkozó igazolásként az adott szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (8. sz. melléklet)

18.                 

Egyéb az ajánlattevő által fontosnak ítélt dokumentumok (adott esetben)

Ajánlattevő által - a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásra - benyújtandó dokumentumok

19.                 

Ajánlattevő nyilatkozata a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján (9. sz. melléklet)

20.                 

Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (3) bek. a) pontja tekintetében (10. számú minta)

21.                 

Szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat [ajánlati felhívás III.1.3) M.2.] (11. sz. melléklet)

22.                 

Szakember nyilatkozata a rendelkezésre állásáról (12. sz. melléklet)

23.                 

Szakember szakmai önéletrajza (13. sz. melléklet)

24.                 

Egyéb az ajánlattevő által fontosnak ítélt dokumentumok (adott esetben)

 

 

A nyilatkozatokat pontosan ki kell tölteni, dátummal és cégszerű aláírással kell ellátni. A nyilatkozatok, illetve igazolások a Kbt. 47. § (2) bekezdésére tekintettel egyszerű másolatban is benyújthatóak, azonban az olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat, és a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat) eredeti vagy hiteles másolati példányban kell benyújtani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a cégszerűség (bélyegző) alaki kellékeinek ellenőrzésére.

 

Ajánlattevő a jelen közbeszerzési dokumentumban szereplő nyilatkozatmintákat vagy azok tartalmával teljes körűen megegyező nyilatkozatmintákat köteles alkalmazni, azaz cég- és egyéb adataikkal megfelelően kitölteni, cégszerűen, vagy meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által aláírni. Olyan igazolások, illetőleg nyilatkozatok tekintetében, melyekre a közbeszerzési dokumentum nem tartalmaz nyilatkozatmintát, ajánlattevők igazolásaikat, nyilatkozataikat az ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentum, valamint a Kbt. által megkövetelt formában kötelesek megtenni.

 

 

8. AZ AJÁNLATRA VONATKOZÓ FORMAI ELŐÍRÁSOK

 

Az ajánlat eredeti írásbeli példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatot tartalomjegyzékkel kell ellátni, amelynek felhasználásával a dokumentumok oldalszámozás alapján megtalálhatóak. 

 

Az ennek megfelelően összeállított ajánlatot 1 (egy) eredeti papír alapú és 1 (egy) példány elektronikus formátumban (DVD/CD-ROM) kell benyújtani, „pdf” formátumban. Az eredeti és az elektronikus másolati példányok közötti bármilyen eltérés esetén az eredeti példány tartalma a mérvadó!

 

 

A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat:

 

„Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében, öt önállóan megajánlható részben kivitelezési feladatok elvégzése – ajánlat”

„Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel, haladéktalanul a közvetlen címzetthez továbbítandó!”

 

A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlati felhívás I.3. pontjában megjelölt címen az ajánlattételi határidőig sor került.

 

A postán feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagon továbbá fel kell tüntetni:

 

„Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében, öt önállóan megajánlható részben kivitelezési feladatok elvégzése- ajánlat”

 „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó”.

 

Az ajánlat, vagy az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli.

 

A csomagoláson továbbá fel kell tüntetni az ajánlattevő bejegyzett cégnevét, székhelyét, illetve ha a jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő valamely szervezeti egysége jár el, akkor az ilyen szervezeti egység telephelyét, fióktelepét.

 

 

9. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA

 

Az ajánlatok személyes benyújtásának helye: az ajánlati felhívás I.3. pontjában megjelölt címen.

 

Az ajánlat átvételét átvételi elismervény igazolja. Amennyiben az ajánlat a benyújtási határidő lejártát követően érkezik a megjelölt címre, átvételre kerül, de nem kerül felbontásra, kivéve, ha a felbontás nélkül nem állapítható meg az elkésett ajánlatot benyújtó ajánlattevő személye. Ajánlatkérő az elkésett ajánlatot nem küldi vissza, azokat a Kbt. előírásai szerinti határidőig bontatlanul megőrzi.

 

Az ajánlatot postai úton is be lehet nyújtani. Az ajánlat, illetőleg a jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatos küldemények postai feladásából származó valamennyi kockázatot (pl. késedelmes kézbesítés, a küldemény megsérülése, elvesztése stb.) az ajánlattevő viseli.

 

 

10. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA

 

Az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerül az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen, akik képviseleti joguk igazolásaként kötelesek a jelenléti ívet aláírni. Az ajánlat felbontásáról az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, melyet a bontástól számított öt napon belül megküld az ajánlattevőknek.

 

11. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA

 

Az ajánlatokat az ajánlatkérő bírálóbizottsága értékeli az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján.

 

Az Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

 

Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el, Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat - a Kbt. 69. § rendelkezése alapján is - az alábbiak szerint bírálja el:

 

-   Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata, előzetes ellenőrzése során elfogadja az alkalmassági követelmények és a kizáró okok előzetes ellenőrzésére ajánlattevő nyilatkozatát, valamint minden egyéb tekintetben az ajánlat megfelelőségét ellenőrzi, szükség szerint a 71. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni

-   Ajánlatkérő a bírálat eredményeként megfelelőnek ítélt ajánlatot tevő ajánlattevőkkel tárgyal

-   Ajánlatkérő a tárgyalásokat követően a végleges ajánlatokat az ajánlati felhívás szerinti értékelési szempontok alapján értékeli,

-   Ajánlatkérő az ajánlatok értékelését követően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt - illetve az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt - felhívja a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében az előírt igazolások benyújtására

-   A benyújtott dokumentumok körében Ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok bírálatát és szükség szerint a Kbt. 71. § –72. § szerinti bírálati cselekményeket alkalmazza.

 

 

Az ajánlatok értékelési módszere:

 

Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján értékeli az eljárást megindító felhívásban meghatározottak szerint. 

 

 

Értélkelési részszempont megnevezése

 

Értékelési részszemponthoz rendelt súlyszám:

 

1. számú részszempont: Felelős műszaki vezető szakmai tapasztalata (az ajánlattételi felhívás M.1 pontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatainak összesített időtartama)

30

2. Összesített nettó vállalkozói díj (Ft)

70

 

Az gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont.

 

1. számú értékelési részszempont: Az eljárást megindító felhívás M.1. pontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatának összesített időtartama

Az ajánlatok összehasonlításának alapját a szerződés teljesítésében részt vevő, a jelen felhívás III.1.3) M.1. pontja vonatkozásában megjelölt, teljesítésbe bevonni kívánt szakembernek a névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli felelős műszaki vezetői (amennyiben ilyen jogosultsággal a vizsgált időszakban rendelkezett vagy rendelkezik) és/vagy építésvezetői, és/vagy építésirányítói feladatkörben szerzett, egész hónapban kifejezett szakmai tapasztalatának összesített időtarrama képezi. A névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalat számát a felolvasólapon, a teljes, névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati idővel együtt bemutatott szakmai tapasztalat ismertetését pedig a szakmai önéletrajzban kell feltüntetni: az adott projekt vonatkozásában az év, hónap adatokkal megadott hónapok kerülnek összeadásra, úgy, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember szakmai tapasztalatába a projekt kezdő és záró hónapja is beleszámít az adott szakember szakmai tapasztalatába a projekt kezdő és záró hónapjába nem lehet beleszámítani a garanciális időszak hosszát, kizárólag a munkaterület átadástól a műszaki átadás lezárásáig tartó időszakot. Az értékelési szempont vonatkozásában az egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra, amelyben a legkedvezőbb (legmagasabb) tartalmi elemre a maximális pont (felső ponthatár) kerül kiosztásra, míg a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan kerülnek kiosztásra a pontszámok, a tartalmi elemek közötti tényleges különbség alapján [Közbeszerzési Hatóság útmutató 1. sz. melléklet: A.1. pont bb) alpont - KÉ 2016. december 21.]. Ajánlatkérő a maximálisan (legkedvezőbbként) előírt 60 hónap megajánlása esetén is a pontszámításkor a maximálisan megajánlható vállaláshoz viszonyítva osztja ki a többi ajánlat vonatkozó tartalmi elemére a pontszámot. Amennyiben ajánlattevő nem jelöl meg egyetlen, előírt tárgyú és értékű szakmai tapasztalatot, az értékelési pontszáma 0 értékű lesz. A részszempont súlyszáma: 30.

 

Az 1. számú értékelési részszempont esetében a legkedvezőbb (60 hónap) időtartamú és az annál hosszabb időtartamú vállalások esetén is Ajánlatkérő az értékelési ponthatár felső határával azonos értékelési pontszámot (100) ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza.

 

Az értékelésmódszere képletekkel leírva:

 

P = (A vizsgált / A legjobb) × ((P max - P min) + P min))

ahol:

P:           a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max:   a pontskála felső határa

P min:    a pontskála alsó határa

A legjobb:         a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált:         a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

 

 

2. számú értékelési részszempont (összesített nettó vállalkozói díj, Ft)

 

Az ajánlatok összehasonlításának alapját a közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás teljes körű kivitelezésére megajánlott, HUF-ban kifejezett egyösszegű átalányárnak minősülő nettó vállalkozói díj képezi, melyet az árazatlan költségvetési kiírás tervdokumentáció műszaki tartalmának megfelelő beárazásával kell megadni. Ajánlattevőnek az összesített vállalkozó díjat a felolvasólapon fel kell tüntetnie. Az egyösszegű ajánlati ár kialakítása során a kiadott dokumentáció műszaki tartalmának ismerete mellett az alábbiakat is figyelembe kell venni: A szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A szerződéses ellenszolgáltatás összegének (azaz a nyertes ajánlattevő ajánlati árának) kellő fedezetet kell biztosítania az ajánlattételi felhívásban és a jelen dokumentációban meghatározott építési munkák szerződésszerű teljesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség tekintetében, az esetleges többletmunkák kockázatát – jogszabály vagy a szerződés eltérő rendelkezése hiányában - nyertes ajánlattevő köteles viselni. A nyertes ajánlattevő által megajánlott ajánlati ár a szerződés szerinti teljes munkára vonatkozik. Az ajánlatban szereplő áraknak fix áraknak kell lenniük, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától (pl. VÁM, különböző díjak és illetékek stb.). Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a beruházás időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot és vállalkozói hasznot is. Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek. A legkedvezőbb (legalacsonyabb) tartalmi elemre a maximális pont (felső ponthatár) kerül kiosztásra, míg a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan kerülnek kiosztásra a pontszámok, a tartalmi elemek közötti tényleges különbség alapján [Közbeszerzési Hatóság útmutató 1. sz. melléklet: A.1. pontba) alpont - KÉ 2016. december 21.].

 

Az ajánlatkérő a 6. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati ár) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza. Az értékelés módszere képlettel leírva:

 

P = (A legjobb / A vizsgált) × ((P max - P min) + P min))

ahol:

P:           a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P max:   a pontskála felső határa

P min:    a pontskála alsó határa

A legjobb:         a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A vizsgált:         a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

 

Valamennyi részszempont vonatkozásában az egyes részszempontokra (alszempontokra) adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi részszempontra kiterjedően összeadásra kerülnek. Amennyiben a fenti képletek és módszer alkalmazása során tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően Ajánlatkérő két tizedes jegyre kerekíti (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során).

 

 

12. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

 

Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést készít az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 79. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.

 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és – az összegezésben történő megnevezése esetében – a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 60 nappal meghosszabbodik

 

 

13. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

 

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel a szerződést az írásbeli összegezés megküldésének napjától számított 6. napon köti meg, az ajánlati felhívásban, a dokumentumban, továbbá a nyertes ajánlatban foglaltak szerint. Amennyiben az érintett nap munkaszüneti nap, úgy a szerződéskötésre az azt követő első munkanapon kerül sor.

 

 

14. A KBT. 73. § (5) BEKEZDÉSE SZERINTI TÁJÉKOZTATÁS

 

Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdése szerint tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét és elérhetőségét, amelyeknél az Ajánlattevők információt kérhetnek azokról a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabály(ok) vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés(ek), illetve a Kbt. 4. sz. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő a tárgyi közbeszerzési eljárásban megkötendő szerződés(ek) teljesítése során. Ajánlatkérő a teljesítés helyével/helyeivel összefüggésben felhívja az Ajánlattevők figyelmét az ajánlati felhívás vonatkozó pontjára.

 

Előzőekkel összefüggésben Ajánlattevők az alábbi helyeken tájékozódhatnak:

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Munkafelügyeleti Főosztály

1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.

Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.

Telefon: +36-1-896-3002

Fax: +36-1-795-0884

E-mail: vBsD3MIcbXVua2FmZWx1Z3llbGV0aS1mb29AbmdtLmdvdi5odQ==

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály

1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.

Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.

Telefon: +36-1-896-2902

Fax: +36-1-795-0880

E-mail: qJUi32N4Zm9nbGFsa296dGF0YXMuZmVsdWd5ZWxldGktZm9vQG5nbS5nb3YuaHU=

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkózásért felelős Államtitkárság

1054 Budapest, Báthory u. 10.

Telefon: +36-1-795-3168

Fax: -

E-mail: hHNAr6kY1zj3dWd5ZmVsc3pvbGdhbGF0QGVtbWkuZ292Lmh1

 

Földművelésügyi Minisztérium

Környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős Államtitkárság

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

Postai cím: 1860 Budapest

Telefon: +36-1-795-2000

Fax: +36-1-795-0200

E-mail: fXtjF8ZGMZVYFNaW5mb0BmbS5nb3YuaHU=

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.

1539 Budapest, Pf.: 675.

Telefon: +36-1-224-9100

Fax: +36-1-224-9163

E-mail: tpJJSaRdfdV4OmzTb3JzemFnb3NAem9sZGhhdG9zYWcuaHU=

 

Budapest Főváros Kormányhivatala

Foglalkoztatási Főosztály

Munkavédelmi Ellenőrzési Osztálya

1036 Budapest, Váradi u. 15.

Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.

Telefon: +36-1-216-2901, +36-1-323-3600

Fax: +36-1-323-3602

E-mail: hvubIqrdeSTHdj9MNTclZ14MYnVkYXBlc3Rmdi1raC1tbXN6c3otbXZAb21tZi5nb3YuaHU=,

KhZNcmotZH44T5yYnVkYXBlc3Rmdi1raC1tbXN6c3pAb21tZi5nb3YuaHU=

 

Budapest Főváros Kormányhivatala

Foglalkoztatási Főosztály

Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya

1036 Budapest, Váradi u. 15.

Postacím: 1438 Budapest Pf. 520.

Telefon: +36-1-216-2901, +36-1-323-3600

Fax: +36-1-323-3602

E-mail: cFUKqfuxdu6mQQmYmYnVkYXBlc3Rmdi1raC1tbXN6c3otbXVAb21tZi5nb3YuaHU=,

SDZOswHgVQijB2wDYnVkYXBlc3Rmdi1raC1tbXN6c3pAb21tZi5nb3YuaHU=

           

Budapest Főváros Kormányhivatala

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4.

Postacím: 1365 Budapest 5. Pf. 167.

Telefon: +36-1-896-2104, +36-1-896-0468

Fax: +36-1-237-4876

E-mail: eACDUa2MIaXN6LmlnYXpnYXRvc2FnQGJma2guaHU=, NqXqWzFmFvjG7V5N3MIDZ3lhbWhpdmF0YWwuYnVkYXBlc3RAYmZraC5nb3YuaHU=

 

Pest Megyei Kormányhivatal

Foglalkoztatási Főosztály

Munkavédelmi Ellenőrzési Osztálya

1135 Budapest, Lehel út 43-47.

Postacím: 1381 Budapest, Pf: 1265.

Telefon: +36-1-236-3900

Fax: +36-1- 236-3999

E-mail: SrUU4MMmxcGVzdC1raC1tbXN6c3otbXZAb21tZi5nb3YuaHU=, thtvgT9MDYzzxFhkcGVzdC1raC1tbXN6c3pAb21tZi5nb3YuaHU=

           

Pest Megyei Kormányhivatal

Foglalkoztatási Főosztály

Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya

1135 Budapest, Lehel út 43-47.

Postacím: 1381 Budapest, Pf: 1265.

Telefon: +36-1-236-3900

Fax: +36-1- 236-3999

E-mail: qtCQO9MJ2cdDMzmcGVzdC1raC1tbXN6c3otbXVAb21tZi5nb3YuaHU=, ylFbpkFjgTZygtrzVI8ZZ1r5OmYcGVzdC1raC1tbXN6c3pAb21tZi5nb3YuaHU=

 

 

Pest Megyei Kormányhivatal

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

Szociális és Gyámügyi Osztály

1082 Budapest, Kisfaludy utca 9.

Postacím: -

Telefon: +36-1-460-2203

Fax: -

E-mail: edHlEfOolh74YjkNm1Z3lhbWhpdmF0YWxAcG1raC5odQ==

 

Pest Megyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-12.

Postacím: -

Telefon: +36-1-478-44000

Fax: -

E-mail: qehgyYxtNOnaUuHZBh2xla296ZXBkdW5hdm9sZ3lpQHpvbGRoYXRvc2FnLmh1

 

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Veszprémi Járási Hivatal

Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály

Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály

8200 Veszprém, Vörösmarty tér 3.

Postacím: 8200 Veszprém, Vörösmarty tér 3.

Telefon: +36-88-885-930, +36-88-885-940

Fax: +36-88-424-477/110

E-mail: PVEAfkz2mkdmVzenByZW0ubXVua2F2ZWRlbGVtQHZlc3pwcmVtLmdvdi5odQ==,

LSNHOvWetRrxDdKG2NzdmVzenByZW0ubXVua2F1Z3lAdmVzenByZW0uZ292Lmh1

 

Veszprém Megyei Kormányhivatal

Veszprémi Járási Hivatal

Hatósági Főosztály

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

Szociális és Gyámügyi Osztály

8200 Veszprém, Mindszenty J. u. 3-5.

Postacím: -

Telefon: +36-88-550-499

Fax: -

E-mail: AXhUOJT94zNmDm2ONdmVzenByZW0uZ3lhbXVneUB2ZXN6cHJlbS5nb3YuaHU=

 

 

15. A Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó adatai

 

Név.: dr. Víg Levente, lajstromszám: 00354

 


 

II. MINTÁK

1. sz. melléklet

FELOLVASÓLAP

 

Önálló ajánlattétel esetén [1]:

 

Ajánlattevő neve:

 

Ajánlattevő székhelye:

 

Ajánlattevő cégjegyzékszáma:

 

Kapcsolattartó személy neve:

 

Kapcsolattartó személy levelezési címe:

 

Kapcsolattartó személy telefonszáma:

 

Kapcsolattartó személy telefax száma:

 

Kapcsolattartó személy e-mail címe:

 

 

Közös ajánlattétel esetén [2][3]:

 

Közös ajánlattevők neve:

 

Közös ajánlattevők 1. tagjának neve:

 

Közös ajánlattevők 1. tagjának székhelye:

 

Közös ajánlattevők 1. tagjának cégjegyzékszáma:

 

Közös ajánlattevők 2. tagjának neve:

 

Közös ajánlattevők 2. tagjának székhelye:

 

Közös ajánlattevők 2. tagjának cégjegyzékszáma:

 

Kapcsolattartó személy neve:

 

Kapcsolattartó személy levelezési címe:

 

Kapcsolattartó személy telefonszáma:

 

Kapcsolattartó személy telefax száma:

 

Kapcsolattartó személy e-mail címe:

 

 

 

Ajánlat tárgya:

 

  1. számú rész: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00441 azonosítószámú, „Gógánfai Fekete István Általános Iskola Dabronci Telephelye nevelési-oktatási infrastrukturális környezetének fejlesztése” elnevezésű projekt keretében kivitelezési feladatok elvégzése a teljesítési határdőre prognosztizált egyösszegű átalányáron.

 

Az eljárást megindító felhívás M.1. pontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatainak összesített időtartama (egész hónapban megadva)

hónap

Összesített nettó vállalkozói díj (Ft)

Ft

 

  1. számú rész: EFOP-4.1.3-17-2017-00442 azonosítószámú „A Badacsonytomaji Tatay Sándor Általános Iskola nevelési-oktatási infrastrukturális környezetének fejlesztése” elnevezésű projekt keretében kivitelezési feladatok elvégzése a teljesítési határdőre prognosztizált egyösszegű átalányáron.

 

Az eljárást megindító felhívás M.1. pontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatainak összesített időtartama (egész hónapban megadva)

hónap

Összesített nettó vállalkozói díj (Ft)

Ft

 

  1. számú rész: EFOP-4.1.3-17-2017-00439 azonosítószámú „A Csabrendeki Általános Iskola nevelési-oktatási infrastrukturális környezetének fejlesztése” elnevezésű projekt keretében kivitelezési feladatok elvégzése a teljesítési határdőre prognosztizált egyösszegű átalányáron.

4.      Az eljárást megindító felhívás M.1. pontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatainak összesített időtartama (egész hónapban megadva)

hónap

Összesített nettó vállalkozói díj (Ft)

Ft

 

  1. számú rész: EFOP-4.1.3-17-2017-00467 azonosítószámú, A Balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola nevelési-oktatási infrastrukturális környezetének fejlesztése” elnevezésű projekt keretében kivitelezési feladatok elvégzése a teljesítési határdőre prognosztizált egyösszegű átalányáron.

 

Az eljárást megindító felhívás M.1. pontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatainak összesített időtartama (egész hónapban megadva)

hónap

Összesített nettó vállalkozói díj (Ft)

Ft

 

  1. számú rész: EFOP-4.1.3-17-2017-00440 azonosítószámú „A Ramassetter Vince Testnevelési Általános Iskola nevelési-oktatási infrastrukturális környezetének fejlesztése”  elnevezésű projekt keretében kivitelezési feladatok elvégzése a teljesítési határdőre prognosztizált egyösszegű átalányáron.

 

 

Az eljárást megindító felhívás M.1. pontjában megjelölt szakember névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalatainak összesített időtartama (egész hónapban megadva)

hónap

Összesített nettó vállalkozói díj (Ft)

Ft

 

 

 

…, 2018. … hó … nap

 

 

 

 

………………………………………………

(az ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)


2. sz. melléklet

 

AJÁNLATTEVŐ nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bekezdésére

 

Alulírott/alulírottak……………………………………………., mint a (cég megnevezése, címe) ……………………………………………………………………………………...…… kötelezettség-vállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy az „EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében, öt önállóan megajánlható részben kivitelezési feladatok elvégzésetárgyú közbeszerzési eljárást megindító felhívásban és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után, a Kbt. 66. § (2) bekezdésének foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentjük, hogy az eljárást megindító felhívásban és az azt kiegészítő dokumentumban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

 

§  Tudomásul vesszük, hogy az eljárást megindító felhívás és közbeszerzési dokumentum adatait csak az ajánlattételhez hasznosíthatjuk, más célra történő felhasználása tilos.

§  Vállaljuk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltától számítva legalább 60 napig fenntartjuk. Tudomásul vesszük, hogy ajánlatunkat ezen ajánlati kötöttség időtartama alatt nem változtathatjuk meg.

§  Kijelentjük, hogy jelen ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma megfelel a valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalunk.

§  Kijelentjük, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban elektronikus formában benyújtott ajánlat (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájl) teljes mértékben megegyezik a papír alapon benyújtott (eredeti) ajánlattal.

§  Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban becsatolt fordítás(ok) tartalma mindenben megfelel az eredeti szövegnek, annak tartalmáért felelősséget vállalok.[4]

§  Kijelentjük, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban valamennyi az eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatást jelen ajánlat elkészítése során figyelembe vettem.[5]

§  Cégünk nyertessége esetén kötelezettséget vállalunk a szerződéstervezet tartalmának megfelelő szerződés megkötésére és teljesítésére.

§  A szerződéstervezetben rögzített és vállalt kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük ajánlatunk Felolvasólapján meghatározott ellenszolgáltatási összegért.

 

 

 

…………………… , 20.... ............................. hó ..... nap

 

 

 

 

 

........….…………………………………

(az ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

 

 


3. sz. melléklet

 

AJÁNLATTEVŐ nyilatkozata a Kbt. 114. § (2) bekezdésére, a Kbt. 65. § (7) bekezdésére, a Kbt. 66. § (4) bekezdésére, a Kbt. 66. § (6) bekezdésére[6]

 

 

Alulírott/alulírottak ………………………… (név/nevek), mint a ………………………… (cég megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra feljogosított képviselője/képviselői

 

1. kijelentem/kijelentjük, hogy nem állnak fenn ajánlattevővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q)  pontjában foglalt kizáró okok.

 

2. kijelentem/kijelentjük, hogy ajánlattevő az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági feltételeknek – ideértve a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján meghatározott feltételeket – maradéktalanul megfelel.

 

3. kijelentem/kijelentjük, hogy ajánlattevő

a)        olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén[7] jegyeznek

VAGY

b)        olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, ennek megfelelően nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy[8]

§  ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rd) alpontjai szerint definiált valamennyi tényleges  tulajdonos[9] neve és állandó lakóhelye a következő:


 

 

Tényleges tulajdonos neve

Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye

 

 

 

 

 

VAGY

 

§  ajánlattevőnek nincsen a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rd) alpontjai szerint definiált tényleges tulajdonosa.

 

4. kijelentem/kijelentjük, hogy ajánlattevő jelen közbeszerzéssel összefüggésben a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolásához

a)        nem támaszkodik más szervezet(ek)/személy(ek) kapacitására;

VAGY

b)        az alábbiakban meghatározott szervezet(ek)/személy(ek) kapacitására támaszkodik:

 

A szervezet (személy) megnevezése

A szervezet (személy) székhelye

Az alkalmasság megjelölése, amelynek igazolása érdekében ajánlattevő erőforrást von be[10]

 

 

 

 

 

 

 

5. kijelentem/kijelentjük, hogy ajánlattevő

a)        jelen közbeszerzéssel összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni;

VAGY

b)        a közbeszerzésnek alábbi részei vonatkozásában kíván alvállalkozót igénybe venni:

§  (feladat megnevezése)

§  (feladat megnevezése)

Kijelentem/kijelentjük, hogy a b) alpontban megnevezett részek (feladatok) tekintetében ajánlattevő az ajánlat benyújtásakor már ismert alábbi alvállalkozókat kívánja igénybe venni:

Alvállalkozó megnevezése

Alvállalkozó székhelye

A közbeszerzés azon része, amelynek teljesítésében közreműködik

 

 

 

 

 

 

 

7. kijelentem/kijelentjük, ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.[11] törvény 3. §-a értelmében

 

§   kisvállalkozásnak minősül

§   mikrovállalkozásnak minősül

§   középvállalkozásnak minősül

§   nem tartozik a törvény hatálya alá

 

 

 

…, 2018. … hó … nap

 

 

………………………………………………

(az ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

 


4. sz. melléklet

 

ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ GAZDASÁGI SZEREPLŐ nyilatkozata a Kbt. 114. § (2) bekezdésére[12]

 

Alulírott/alulírottak ………………………… (név/nevek), mint a ………………………… (cég megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra feljogosított képviselője/képviselői „Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében, öt önállóan megajánlható részben kivitelezési feladatok elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem/kijelentjük, hogy az ajánlattevő által az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő kapacitása(i) útján igazolni kívánt – az ajánlat(tételi) felhívásban előírt - alkalmassági követelmények teljesülnek, azoknak a gazdasági szereplő maradéktalanul megfelel.

 

 

…, 2018. … hó … nap

 

 

 

 

………………………………………………

(alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

 


 

 

5. sz. melléklet

 

           

Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról

 

 

Alulírott/alulírottak ………………………… (név/nevek), mint a ………………………… (cég megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra feljogosított képviselője/képviselői „Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében, öt önállóan megajánlható részben kivitelezési feladatok elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem/kijelentjük, hogy[13]

 

§  társaságunkkal szemben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban;

 

VAGY

 

§  társaságunkkal szemben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, melyre vonatkozóan csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolati példányát.

 

 

…, 2018. … hó … nap

 

 

 

 

………………………………………………

(alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

 


 

                                                     6. számú melléklet

 

 

A biztosítási szerződés megkötésének vállalásáról szóló nyilatkozat

 

 

Alulírott/alulírottak ………………………… (név/nevek), mint a ………………………… (cég megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra feljogosított képviselője/képviselői „Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében, öt önállóan megajánlható részben kivitelezési feladatok elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem/kijelentjük, hogy[14]

 

 

§  legalább: 20 millió forint/év kárösszegű, legalább: 10 millió forint/káreseménykárértékű, CAR-rendszerű (összkockázati) építés-szerelési biztosítással rendelkezik, és a már meglevő érvényes kötvény egyszerű másolatát az ajánlathoz csatoljuk;

 

§  biztosítással rendelkezik, de a kárértéke nem éri el az előírt feltételeket, azonban vállaljuk, hogy nyertességünk esetén az előírt biztosítási szerződést megkötjük;

 

§  biztosítással egyáltalán nem rendelkezik, azonban vállaljuk, hogy nyertességünk esetén az előírt biztosítási szerződést megkötjük.

 

 

…, 2018. … hó … nap

 

 

 

 

………………………………………………

(alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

 


 

7. számú melléklet

 

Teljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról szóló nyilatkozat

 

 

Alulírott/alulírottak ………………………… (név/nevek), mint a ………………………… (cég megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra feljogosított képviselője/képviselői „Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében, öt önállóan megajánlható részben kivitelezési feladatok elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem/kijelentjük, hogy az eljárást megindító felhívásban előírt feltételeknek megfelelő teljesítési biztosítékot határidőben rendelkezésre bocsátjuk.

 

A teljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában előírt módok közül az alábbi szerint kívánjuk teljesíteni:[15]

 

 

§  óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával,

§  pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy

§  biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.

 

 

…, 2018. … hó … nap

 

 

 

 

………………………………………………

(alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

 


 

 

8. sz. melléklet

 

Szakmai önéletrajz mintája az 1-3. számú értékelési részszempontra vonatkozó vállalás igazolására

 

SZEMÉLYES ADATOK

Név:

 

Születési idő:

 

Állampolgárság:

 

 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)

Mettől meddig (év)

Intézmény megnevezése / Végzettség, képzettség

 

 

 

 

Az előírt kategóriára jelölt szakember szakmai tapasztalatának ismertetése

(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)

Az ajánlattételi felhívás M.1. pontja szerinti felelős műszaki vezetői és/vagy építésvezetői, és/vagy építésirányítói feladatkörben pozícióban szerzettszakmai tapasztalat ismertetése, az építési beruházás kezdési és befejezési időpontjainak (legalább év, hónap pontossággal) feltüntetésével

Ellátott funkciók és feladatok felsorolása

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: 

 

………………………………

Aláírás

 


9. sz. melléklet

 

Ajánlattevő nyilatkozata a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján

 

 

 

Alulírott/alulírottak ………………………… (név/nevek), mint a ………………………… (cég megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra feljogosított képviselője/képviselői az „…” tárgyú közbeszerzési eljárásban kijelentem/kijelentjük, hogy ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe olyan alvállalkozó(ka)t, aki(k) a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q)  pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá esik/esnek, és − amennyiben az ajánlatban alkalmassági igazolásában részt vevő szervezetet jelöltünk meg − az általunk alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q)  pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá.

 

 

 

…, 2018. … hó … nap

 

 

………………………………………………

(az ajánlattevő cégszerű aláírása a kötelezettségvállalásra jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)

 


 


10. sz. melléklet

 

Nyilatkozat a 321/2015. (X. 31.) Korm. r. 21. § (3) bek. b) pontja tekintetében

 

Alulírott/alulírottak ………………………… (név/nevek), mint a ………………………… (cég megnevezése, székhelye) kötelezettségvállalásra feljogosított képviselője/képviselői – az eljárást megindító felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – kijelentem/kijelentjük, hogy a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjában és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően a(z)

 

………………………… (cég megnevezése), mint az ajánlattevő / a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti esetben az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában részt vevő más szervezet[16],

 

az eljárást megindító felhívás M.1. számú műszaki és szakmai alkalmassági feltétel vonatkozásában az alábbi szakember(eke)t kívánja bevonni a teljesítésbe:

 

Ssz.

Alkalmassági minimumkövetelmény

Szakember megnevezése

Munkavállaló

igen/nem

Szakember jogosultsági száma és elérési útvonal (adott esetben)[17]

1.

M.1. pontja szerinti alkalmassági követelmény

 

 

 

 

 

 

…, 2018. év … hónap … nap

………………………………………………

(cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra

jogosult(ak)/meghatalmazott(ak) részéről)


 

11. sz. melléklet

 

SZAKEMBER nyilatkozata rendelkezésre állásáról

 

Alulírott ………………………… (név), mint a(z) ………………………… ajánlattevő által ajánlott szakember kijelentem, hogy részt veszek „Az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében, öt önállóan megajánlható részben kivitelezési feladatok elvégzése” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban.

 

Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a szerződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan az önéletrajzomat benyújtották.

 

Nyilatkozom továbbá, hogy nincs más olyan kötelezettségem, a fent jelzett időszakra vonatkozóan, amely a jelen szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná.

 

…, 2018. év … hónap … nap

 

 

………………………………………………

(szakember aláírása)


 

12. sz. melléklet

 

Szakmai önéletrajz mintája

az ajánlattételi felhívás M.1. pontja szerinti pozícióra jelölt szakember esetében

 

SZEMÉLYES ADATOK

Név:

 

Születési idő:

 

Állampolgárság:

 

 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)

Mettől meddig (év)

Intézmény megnevezése / Végzettség, képzettség

 

 

 

Felelős műszaki vezetői jogosultságra vonatkozó adatok

(adott esetben)

Felelős műszaki vezetői meghatározott jogosultság kategóriaszáma:

 

Kamarai nyilvántartási szám:

 

Jogosultság ellenőrzésére szolgáló elektronikus elérési út linkje:

 

 

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK

(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)

Mettől meddig (év)

Munkahely megnevezése

 

 

 

Az előírt kategóriára jelölt szakember szakmai tapasztalatának ismertetése

(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)

Korábbi projektek ismertetése, kezdési és befejezési időpontjai (legalább év, hónap pontossággal)

Ellátott funkciók és feladatok felsorolása

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: 

 

………………………………

Aláírás

 


 

III. SZERZŐDÉSTERVEZET

 


KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS

 (tervezet)

 

amely létrejött egyrészről

Név:

Balatonfüredi Tankerületi Központ

Képviseli:

Szabó Lajos Konrád tankerületi igazgató

Székhely:

8230 Balatonfüred, Ady Endre utca 12.

Adószáma:

15834993-2-19

Számlavezető bank:

Magyar Államkincstár

Bankszámla száma:

10048005-00336932-30005008

 

- mint Építtető - a továbbiakban: „Megrendelő” vagy „Építtető” - másrészről a

 

Név:

[*]

Képviseli:

[*]

Székhely:

[*]

Postacím:

[*]

Telefon:

[*]

Telefax:

[*]

Cégjegyzékszám:

[*]

Adószáma:

[*]

Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma:

[*]

Számlavezető bank:

[*]

Bankszámla száma:

[*]

 

mint Vállalkozó kivitelező - a továbbiakban: „Vállalkozó” vagy „Kivitelező”.

 

(Megrendelő és Vállalkozó együttes említésük esetén: „Szerződő Felek” vagy „Felek”) között az alulírott helyen és napon a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) rendelkezései, alapján.

 

 

I. FOGALOMMAGYARÁZAT

 

Jelen szerződés törzsszövegében az alábbi kifejezések, fontosabb rövidítések jelentése a következők szerint rögzített:

 

Alvállalkozó: egyrészt az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 191/2009. Korm. rendelet) 2. § m) pontja szerinti alvállalkozó kivitelezők, továbbá a Kbt. 3. § 2. pontja szerinti alvállalkozók.

Többletmunka: a Ptk. 6:244. § (1) bekezdése szerinti fogalom, eltérően a 191/2009. Korm. rendelet.

Pótmunka: a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése szerinti fogalom, eltérően  191/2009. Korm. rendelet 2. § e) pontja szerinti fogalomtól.

Teljesítésigazolási Szakértő Szerv (TSzSz): az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény szerint létrehozott szervezet.

Felelős műszaki vezető: az építőipari kivitelezési tevékenység 191/2009. Korm. rendelet 13-14. §-a szerinti szereplője.

Építési műszaki ellenőr: az építőipari kivitelezési tevékenység 191/2009. Korm. rendelet 16. §-a szerinti szereplője.

Szerződés: a jelen szerződés törzsszövege, továbbá a szerződés részét képező dokumentumok, így a Közbeszerzési Eljárás iratanyaga, figyelembe véve a Kbt. 3. § 24. pontját.

Felek rögzítik, hogy a fentebb felsorolt jogszabályokra vonatkozó hivatkozás úgy értelmezendő, hogy az magában foglalja az adott jogszabály módosítását is, illetve az adott jogszabály helyébe lépő jogi aktust; különösen, ha a folyamatban lévő ügyekre való alkalmazás a hatályba léptető rendelkezések alapján egyértelműen megállapítható.

 

 

II. ELŐZMÉNYEK

 

1. Megrendelő, mint Ajánlatkérő az EFOP-4.1.3-17 pályázati konstrukció keretében, öt önállóan megajánlható részben kivitelezési feladatok elvégzése "elnevezéssel Kbt. Harmadik része szerint, a Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján ajánlati felhívás megküldésével induló közbeszerzési eljárást folytatott le (a továbbiakban: „Közbeszerzési Eljárás”).

 

2. Vállalkozó, mint ajánlattevő a Közbeszerzési Eljáráson részt vett, és figyelemmel arra, hogy Megrendelő Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként, a Felek jelen közbeszerzési szerződést kötik egymással.

 

 

III. A SZERZŐDÉST ALKOTÓ DOKUMENTUMOK

 

1. Felek jelen szerződést a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfelelően a Közbeszerzési Eljárásban közölt végleges feltételek, a Közbeszerzési Eljárásban kiadott szerződéstervezet és a nyertes ajánlattevő ajánlata alapján kötik meg.

2. Jelen szerződés vonatkozásában a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerinti végleges feltételnek minősülnek a közbeszerzési dokumentumok – ide értve az esetleges módosításokat, kiegészítő tájékoztatás kéréseket és az azokra adott ajánlatkérői válaszokat, – és az ajánlat tartalma.

3. A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a legteljesebb műszaki-szakmai tartalmat rögzítő rendelkezés az irányadó.

4. A szerződés Kbt. által meghatározott tartalma:

 

4.1. A Kbt. 131. § (2) bekezdése alapján jelen szerződés részét (tartalmát) képezik - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemei, amelyek értékelésre kerültek:

 

Felelős műszaki vezetői meghatározott jogosultság kategóriaszáma

Szakember megnevezése:

Kamarai névjegyzék szerinti nyilvántartási szám:

A kamarai névjegyzékbe vételhez szükséges kötelezően előírt gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalat időtartama (hónap)

a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet IV. 1. rész 2. pontja szerinti "MV-É" kategória

 

 

 

 

A Vállalkozó által az M.1. alkalmassági minimumkövetelmény igazolására ajánlatában megjelölt szakembereknek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell az előírt kategória szerinti felelős műszaki vezetői jogosultsággal. A fenti jogosultságnak a szerződéskötés időpontjában fennálló hiánya a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.

 

4.2. A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján Megrendelő előírja, hogy Vállalkozó:

a)      nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b)       szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

 

4.3. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

4.4. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:

 

a)      feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. §-a alapján új Közbeszerzési Eljárást kell lefolytatni;

b)      az ajánlattevő nem biztosítja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c)      az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

 

4.5. A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a Közbeszerzési Eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a Közbeszerzési Eljárásból.

4.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

 

a)      a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b)      a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

 

4.7. A szerződés teljesítése során a Kbt. 138.-140. §-a és a 142. §-a értelemszerűen irányadó.

4.8. A szerződés módosításával kapcsolatban a Kbt. 141. §-a irányadó.

 

Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése, és teljesítése során a közbeszerzésekre vonatkozó szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzési alapelvek tiszteletben tartásával [Kbt. 2. §] kell eljárni.

 

 

IV. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

 

1. Építtető megrendeli, Kivitelező elvállalja az előzményekben rögzített Közbeszerzési Eljárás során meghatározott alábbi feladatok ellátását:

 

  1. számú rész esetében: Az EFOP-4.1.3-17-2017-00441 azonosítószámú, „Gógánfai Fekete István Általános Iskola Dabronci Telephelye nevelési-oktatási infrastrukturális környezetének fejlesztése” elnevezésű projekt keretében kivitelezési feladatok elvégzése a teljesítési határdőre prognosztizált egyösszegű átalányáron.

  1. számú rész esetében: EFOP-4.1.3-17-2017-00442 azonosítószámú „A Badacsonytomaji Tatay Sándor Általános Iskola nevelési-oktatási infrastrukturális környezetének fejlesztése” elnevezésű projekt keretében kivitelezési feladatok elvégzése a teljesítési határdőre prognosztizált egyösszegű átalányáron.

  1. számú rész esetében: EFOP-4.1.3-17-2017-00439 azonosítószámú „A Csabrendeki Általános Iskola nevelési-oktatási infrastrukturális környezetének fejlesztése” elnevezésű projekt keretében kivitelezési feladatok elvégzése a teljesítési határdőre prognosztizált egyösszegű átalányáron.

  1. számú rész esetében: EFOP-4.1.3-17-2017-00467 azonosítószámú, A Balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola nevelési-oktatási infrastrukturális környezetének fejlesztése” elnevezésű projekt keretében kivitelezési feladatok elvégzése a teljesítési határdőre prognosztizált egyösszegű átalányáron.

  1. számú rész esetében: EFOP-4.1.3-17-2017-00440 azonosítószámú „A Ramassetter Vince Testnevelési Általános Iskola nevelési-oktatási infrastrukturális környezetének fejlesztése” elnevezésű projekt keretében kivitelezési feladatok elvégzése a teljesítési határdőre prognosztizált egyösszegű átalányáron.

 

 

Az építési beruházás nem hatósági engedélyhez kötött.

2. Az építési munkaterület címe:

-        az 1. számú rész esetében: Gógánfai Fekete István Általános Iskola, 8345 Dabronc, Kossuth u. 53.

-        a 2. számú rész esetében: Badacsonytomaj, Tatay Sándor Általános Iskola, 8258 Badacsonytomaj, Kert u. 8.

-        a 3. számú rész esetében: Csabrendeki Általános Iskola, 8474Csabrendek, Kinizsi u.

-        a 4. számú rész esetében: Balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola, 8230 Balatonfüred, Nádor u. 17.

-        az 5. számú rész esetében: Sümeg, Ramassetter Vince Testnevelési Általános Iskola, 8330 Sümeg, 8330, Árpád u. 5.

 

3. Vállalkozó kijelenti, hogy a Közbeszerzési Eljárás során megvizsgálta az Építtető által rendelkezésére bocsátott tervdokumentációt és költségvetést. Vállalkozó viseli annak a jogkövetkezményét, amely abból a hiányosságból, hibából származik, amit elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, illetve amelyről a Megrendelőt nem figyelmeztette. Ha a terv valamely hibája vagy hiányossága a kivitelezés folyamatában válik felismerhetővé, a kivitelező késedelem nélkül köteles erről a Megrendelőt tájékoztatni, ellenkező esetben ennek következményeit viselni köteles.

4. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés tárgyát oszthatatlannak tekintik, függetlenül az esetleges teljesítési szakaszoktól.

5. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó köteles – külön díj és költségigény nélkül – elvégezni a felmerült többletmunkákat, figyelemmel arra, hogy jelen szerződés átalányáras megállapodásnak minősül.

6. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó – erre vonatkozó megállapodás szerint - a pótmunkák közül

-   a műszaki szükségesség miatt; vagy

-   a rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt szükséges pótmunkákat köteles elvégezni.

7. A műszaki szükségesség miatti pótmunkákra vonatkozóan szerződésmódosításra kerül sor, amennyiben az megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontjának.

8. A Vállalkozó által kezdeményezett pótmunka megrendelésének és elvégzésének előfeltétele, hogy annak műszaki indokoltságát a Megrendelő által megbízott műszaki ellenőr jóváhagyja.

 

V. A SZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE, A TELJESÍTÉS ÁTADÁSA-ÁTVÉTELE

 

1. A szerződés teljesítési határidői: A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja szerinti tervszolgáltatási határidő kapcsán Felek rögzítik, hogy a kivitelezési tervszolgáltatásra a Közbeszerzési Eljárás során sor került.

3. A szerződés szerinti munkaterület átadásának határideje, határnapja: Megrendelő az építési munkaterületet Vállalkozó részére a szerződés teljesítéséhez alkalmas állapotban, a szerződés hatályba lépésétől számított három munkanapon belül köteles átadni, melynek megtörténtét Felek az építési naplóban kötelesek rögzíteni. Megrendelő köteles a munkaterület átadásával egyidejűleg ismertetni Vállalkozóval a munkahely munkavédelmi, tűzrendészeti és vagyonvédelmi sajátosságait. A munkaterület lehatárolása és figyelmeztető táblák elhelyezése Vállalkozó feladata.

 

4. Az építési napló megnyitásának határideje, határnapja: a szerződés hatályba lépésétől számított 3 munkanapon belül.

 

A munkaterület átadásának tervezett napja:

 

1.         számú rész esetében:         

2018. március-április: kültéri munkálatok megkezdése, végzése az iskolaudvaron. 2018. augusztus 10.: kültéri munkálatok befejezése az iskolaudvaron.

2.        számú rész esetében: EFOP-4.1.3-17-2017-00442 azonosítószámú „A Badacsonytomaji Tatay Sándor Általános Iskola nevelési-oktatási infrastrukturális környezetének fejlesztése” elnevezésű projekt keretében kivitelezési feladatok elvégzése a teljesítési határdőre prognosztizált egyösszegű átalányáron.

3.        számú rész esetében:

A kivitelezési feladatok legkorábban 2018. június 15-től kezdődhetnek. A kettő nagy épületrész egyikére (Nagyépület 8 teremmel, vagy a Forfa épület a tornateremmel 8 terem) szüksége van az intézménynek a kétműszakos munkarend miatt. Az egyik épület teljes elkészülte után adható át a másik épületet a munkálatokhoz.

4.        számú rész esetében:

A kivitelezési feladatok (villamosság felújítása, folyosók, egyes tantermi részek felújítása) várhatóan nagyobb részt a nyári tanítási szünetben végezhető. Ennek kezdete 2018.06.25. de részlegesen 2018.06.18-tól, mivel azon a hétben az intézmény csak a tanárit és az igazgatói irodát használja.

Ami a tanítási időszakban elvégezhető:

-          beépített szekrények

-          hangosítás-felújítás

-          a szabadtéri építkezés, felújítás (súlylökő-kör, szabadtéri kosárpalánkok cseréje)

-          iskolai bútorok beszerzése, cseréje.

 

Ezek egy része akár tanítás alatt, néhányuk pl. délutáni, tanítási időszak után végezhető, előzetes egyeztetés mellett.

 

5.         számú rész esetében:

Az alábbi munkanapokon biztosítható a munkaterület:

 

2018. március 28. 29. 30.

2018. április 4. 5. 6.

2018. április 9-13.

2018. április 16-21.

2018. április 23-27.

2018. május 2. 3. 4.

2018. május 7-11.

2018. május 14-18.

2018. május 22. 23. 24. 25.

2018. május 28. 29. 30. 31.

2018. június 1.

2018. június 4-8.

2018. június 11-15.

2018. június 18-tól nyári szünet ideje alatt

 

A szerződés hatálybalépése és a munkaterület átadásának tervezett időpontja a feltételes közbeszerzést indokoló körülmény bekövetkeztétől, illetőleg a közbeszerzési eljárás esetleges elhúzódására tekintettel módosulhat. A szerződés teljesítésének véghatárideje (műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének napja): 2018. augusztus 15.

 

A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama: 30 nap. Vállalkozó a Megrendelő előzetes jóváhagyása mellett előteljesítésre jogosult.

 

5. A jogerős építési engedélyezési dokumentációban és az ajánlati tervekben foglaltak alapján vállalkozónak kiviteli tervet kell készíteni és annak szükséges hatósági és egyéb érintett ügyfelekkel való egyeztetéseit le kell folytatni, különös tekintettel a közműveket üzemelő szervezetekkel, amelyre őt jogszabály, valamely hatósági előírás vagy a munka jellege kötelezi. A közműegyeztetések jegyzőkönyveit a tervdokumentációhoz csatolni szükséges. A kiviteli tervezéshez szükséges esetleges további tervezési alapadatok beszerzése a tervezési feladat részét képezik. A kiviteli tervek elkészítésének határideje: a szerződés hatálybalépését követő 30. nap. A határidőbe nem tartozik bele a szükséges hatósági és egyéb érintett ügyfelekkel, közműveket üzemelő szervezetekkel való egyeztetések időtartama, továbbá a határidőn belül átadott kiviteli tervekkel kapcsolatos esetlegese megrendelői észrevételek átvezetése, tervek ez alapján történő átdolgozásának időszükséglete.

7. Amennyiben alappal feltételezhető a véghatáridő késedelme, úgy Megrendelő jogosult gyakorolni a Ptk. 6: 151. §-a (előzetes szerződésszegés) alapján a késedelemből eredő jogait.

8. Felek megállapodnak, hogy heti rendszerességgel kooperációs értekezletet tartanak az építési munkaterületen. A kooperációs értekezlet szervezője és időpontjának meghatározója a Megrendelő műszaki ellenőre.

9. A teljesítés dokumentálása (építési napló): Felek a jelen Szerződés szerinti építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót vezetnek, amelyre nézve a 191/2009. Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik irányadónak.

10. A teljesítés átadása-átvétele: Jelen szerződés keretében megvalósuló építési beruházás építőipari kivitelezési tevékenységének befejezését követően műszaki átadás-átvételi eljárást kell lefolytatni. A műszaki átadás-átvételi eljárás célja annak megállapítása, hogy Felek között létrejött szerződés tárgya szerinti kivitelezési tevékenység a szerződésben és jogszabályban előírtak alapján a kivitelezési dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul megvalósult, és a teljesítés megfelel az előírt műszaki és a szerződésben vállalt egyéb követelményeknek, jellemzőknek.

Vállalkozó köteles Megrendelővel írásban közölni a szerződés teljesítését (’Készre jelentés’).  Az átadás-átvételi eljárást a Készre jelentés kézhezvételét követő 8 napon belül kell megkezdeni. Az átadás-átvételi eljárásra annak megkezdésétől számított 30 naptári nap áll rendelkezésre. A műszaki átadás-átvételi eljárásról három példányban jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv egy-egy példánya Megrendelőt és Vállalkozót illeti, illetve egy példány az építési napló mellékletét képezi.

 

A jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek jogvita esetén jelentősek lehetnek, így különösen:

a)      az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját,

b)      a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi minőségét,

c)      Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket,

d)      Megrendelő észrevételeit,

e)      a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibákat, hiányokat, hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén - az átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékletét képező - külön hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készíthető),

f)       a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket,

g)      a jogszabályban előírt nyilatkozatokat,

h)      Megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e az építményt,

i)       Megrendelő döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására vagy árengedményt kér, és

j)       a résztvevők aláírását.

 

Ha Megrendelő a hibák, hiányok, hiányosságok kijavítását kéri, a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kijavítás határidejét, valamint a kijavításért és az átvételért felelős személy megnevezését. Ha hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készült, akkor azt a Vállalkozónak alá kell írnia.

 

A Vállalkozó felelős műszaki vezetője a mennyiségi és minőségi hibák, hiányosságok kijavítását követően átadja a szerződésben vállalt és elvégzett tevékenységet tartalmazó teljesítési összesítőt az építési műszaki ellenőrnek.

 

Az építési műszaki ellenőr az ellenőrzést követően teljesítésigazolást állít ki az elvégzett építőipari kivitelezési tevékenységről, annak mértékéről, mennyiségéről és minőségéről, a Vállalkozói készültségjelentés figyelembevételével, és ez alapján javaslatot tesz a Vállalkozói számla kiállításának tartalmára.

 

Megrendelő a birtokbaadási eljárást megelőzően a teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékét fizeti ki a Vállalkozónak.

 

Megrendelő a munkák átvételét mindaddig megtagadhatja, amíg bármely, a rendeltetésszerű használatot befolyásoló hiba, vagy hiány áll fenn. Nem tekinthető rendeltetésszerű használatra alkalmasnak a teljesítés, ha több kisebb jelentőségű hiba javítása a szerződés tárgyának zavartalan használatát akadályozza, vagy a hibák megszüntetése során a szerződés tárgyának használata balesetveszéllyel járna.

 

11. Felek rögzítik, hogy az átvétel során a szerződésszerű teljesítéshez nélkülözhetetlen a Közbeszerzési Eljárás során értékelési részszempontként meghatározott vállalások, tulajdonságok teljesítése. Az értékelési részszempontok körében vállaltak teljesülésének hiánya tehát polgári jogi értelemben véve nem jelentéktelen hiba, így az ajánlatban vállaltak teljesülésének elmaradása okán Megrendelő a Ptk. 6:159. § (2) bekezdése szerinti valamennyi kellékszavatossági jogot gyakorolhatja.

12. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján a Vállalkozó által készítendő, szerzői jogi védelem alatt álló alkotások (kiviteli tervdokumentáció) vonatkozásában a Megrendelő a részére történő átadással teljes, átruházható, és korlátozásmentes (térben, időben, felhasználási módban) felhasználási jogot szerez. A felhasználási jog ellenértékét a vállalkozói díj tartalmazza. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a rendelkezés jogát jelen szerződéssel kiköti, így a Vállalkozó a szellemi alkotást csak saját belső tevékenységéhez használhatja fel, nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személlyel nem közölheti; ilyen esetben a szellemi alkotással a megrendelő szabadon rendelkezik. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által átadott terveket, adott esetben egyéb a szerzői jog által védett dokumentumokat Vállalkozó kizárólag csak a jelen szerződés teljesítéséhez használhatja fel, egyebekben azon semmiféle felhasználási jogot nem szerez. Ennek megsértéséből eredő valamennyi hátrányos jogkövetkezmény a Vállalkozót terheli. A jelen szerződés körében történő fentiek szerinti felhasználás után Vállalkozónak a Megrendelő felé nem kell ellenértéket megfizetnie.

 

VI. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

1. A Megrendelő jogosult:

 

-   Más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hiányolt munkákat a Vállalkozó költségére - akár a Vállalkozó ajánlati áránál magasabb áron is -, ha felszólítására a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat nem javítja ki, illetve nem pótolja az érvényes ütemterv tartásához szükséges határidőig, a Vállalkozó garanciális felelősségvállalásának megtartásával.

-   Vállalkozónak a jelen szerződésben vállalt feladatai ellátásával kapcsolatos tevékenységét önállóan vagy megbízólevéllel ellátott képviselője révén ellenőrizni olyan módon, hogy a Vállalkozó teljesítését a Megrendelő ez irányú tevékenysége ne akadályozza.

-   A jelen szerződés szerinti pótmunkát más Vállalkozóval elvégeztetni, figyelemmel a Kbt. rendelkezéseire.

 

2. Megrendelő köteles:

 

-   Vállalkozó részére a kivitelezéshez szükséges munkaterületet a jelen szerződésben meghatározott határidőben rendelkezésre bocsátani.

 

-   Vállalkozó részére a szerződés szerinti díjakat megfizetni.

-   Az építési napló adatai alapján a saját maga vagy a nevében eljáró személy (szervezet) révén ellenőrizni, hogy a szerződés teljesítése során a Vállalkozó teljesítésében kizárólag a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdéseiben meghatározott mértéket.

 

3. A Megrendelő építési műszaki ellenőrei:

 

 

 

4. Az eltakart munkarészek vizsgálata: Vállalkozó semmilyen eltakarást nem végez a szerződésben előírt ellenőrzés, vizsgálat és a Megrendelő, illetve műszaki ellenőre előzetes jóváhagyása előtt. Vállalkozó az eltakarandó munkarészeket köteles 3 (három) munkanappal az eltakarás előtt a Megrendelőnek, illetve műszaki ellenőrének bejelenteni és az eltakarandó munkarészeket próbavizsgálat és ellenőrzés céljából a Megrendelő, illetve a műszaki ellenőre részére láthatóvá és hozzáférhetővé tenni. Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségét elmulasztja, úgy a munkarészek láthatóvá tételének és a feltárás előtti állapot visszaállításának költségeit a Vállalkozó köteles viselni.

 

 

 

 

VII. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

1. Vállalkozó akadályközlési kötelezettsége: Vállalkozó köteles a műszaki ellenőrt az ok feltüntetésével, és a várható késedelem megjelölésével minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a szerződés tárgya szerinti tevékenység eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti (a továbbiakban: „Akadályközlő levél”). Az akadályközlő levél a szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, a Megrendelőnek a késedelmes teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érinti. A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége megsértésére előnyök szerzése céljából, kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekében.

 

2. Alvállalkozók bejelentése: A Kbt. 138. § (3) bekezdésének megfelelően Vállalkozó a szerződéskötés időpontjában köteles Megrendelő felé valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző Közbeszerzési Eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Nyilatkoznia kell továbbá az alvállalkozók tervezett bevonási arányáról is. Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni a tervezett bevonási arányról, továbbá arról, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

 

Amennyiben a nyilatkozat tartalma (bármilyen tekintetben) változik, azt a szerződő köteles aktualizálni, és a módosított nyilatkozatot Megrendelő részére haladéktalanul megküldeni. A nyilatkozattétel elmaradása (beleértve annak aktualizálását) a Vállalkozónak felróható szerződésszegésnek minősül.

 

Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozókért, teljesítési segédekért úgy felel, mintha az adott teljesítést saját maga végezte volna. A szerződés teljesítésében részt vevőkre értelemszerűen irányadó a Kbt. 138-139. §-a.

 

3. Előteljesítés: Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződésben rögzített teljesítési rész- és véghatáridőkhöz képest előteljesítésre a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása mellett jogosult.

 

A Vállalkozó felelős műszaki vezetője: [...]*szerződéskötéskor kitöltendő

 

4. Építési hulladék elszállítására kötelezett: Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – elszállítására a Vállalkozó köteles (külön díjazás nélkül).

 

5. Vállalkozó a 191/2009.  Korm. rendelet alapján végzi a kivitelezést, annak megkezdésekor építési naplót nyit, mely tartalmazza a munka adatait és a kivitelezés menetére vonatkozó, vagy az elszámoláshoz szükséges tényeket, változásokat. Az építési napló vezetése naponta és folyamatosan kell, hogy történjen egészen az építés befejezéséig. Vállalkozó köteles az Építési naplót az illetékes személyek – Megrendelő és megbízott műszaki ellenőre, valamint a tervezők – számára elérhetővé tenni.

 

6. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét hogy az építési naplót a 191/2009.  Korm. rendelet V. fejezetének megfelelően, a kivitelezés megkezdésének napján hatályban lévő rendelkezéseinek megfelelően kell vezetni.

 

7. Megrendelő a szakági műszaki ellenőrök adatait az építési napló megnyitásakor közli Vállalkozóval.

 

8. A szerződés alapján Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt egészen a műszaki átadás-átvétel lezárásáig a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és a szükséges figyelmeztető jelzések elhelyezéséről. A munkaterület lehatárolása és figyelmeztető táblák elhelyezése Vállalkozó feladata. A munkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvétel lezárásáig Vállalkozó felelősséggel tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek, eszközök, berendezések és anyagok tárolását és őrzését, az élet- és vagyonbiztonságot. Vállalkozó felelőssége kiterjed alvállalkozóira és szállítóira is. Kültéri növényzetet és a felújítással nem érintett építményeket a munkaterület átadás- átvétel előtti állapotnak megfelelően a kivitelezés során meg kell óvni, kivitelezés során okozott károkat a Vállalkozó az eredeti állapotnak megfelelően helyreállítja. A munkaterület állapot rögzítése átvételkor a Vállalkozó feladata.

 

9. A műszaki tervekben előirányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiánya, vagy Megrendelő változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és szerkezetek beépítéséről és az esetleges vállalkozói díjkülönbözetről Felek külön írásos megállapodása szükséges. Vállalkozó köteles minden felhasznált anyagról és szerkezetről a gyártó és forgalmazó vállalatoktól a minőségi tanúsítványt beszerezni és azokat az E-naplóhoz csatolni. Külföldi anyag és szerkezet felhasználása esetén a Vállalkozó tartozik a nemzeti szabvány szerinti minőséget saját költségén bizonyítani. Vállalkozó kötelessége szükség esetén az importengedélyek beszerzése, a biztonságtechnikai, munkavédelmi, tűzvédelmi és hivatalos minőségi vizsgálatok elvégeztetése, a termék minősítése. Beépítésre csak Magyarországon minősített, érvényes szabványoknak és az ajánlatban meghatározott műszaki feltételeknek megfelelő, kifogástalan anyagok és termékek használhatók.

 

10. A belső és külső esztétikai megjelenést biztosító anyagok, szerkezetek (aljzat-, és oldalfal burkolatok, belső ajtók, infokommunikációs eszközök, homlokzatok, tervekben szereplő, de attól eltérő típusú berendezések, szerelvények) megrendelése előtt Vállalkozó egyeztetést kezdeményez a Tervezőnél és a Megrendelővel, az anyagok megrendelését csak jóváhagyást követően teheti meg a gyártó felé.

 

11. A munka minőségének meghatározására a szerződéskötés időpontjában kötelezően alkalmazandó nemzeti szabványok, az ágazati műszaki szabályzatok és a vonatkozó műszaki irányelvek előírásai szolgálnak.

 

12. A Megrendelőnek jogában áll az egyes szerkezetekről illetve az építőanyagokról független szakértőkkel minőségellenőrző vizsgálatot készíttetni. Amennyiben a szakértői vélemény az előírttól, ill. a tervben meghatározottól való eltérést mutat ki, úgy a vizsgálat és a helyreállítás költsége a Vállalkozót terheli, illetve ha ez lehetetlen, a Megrendelő kártérítést kérhet.

 

13. A kivitelezéshez szükséges víz és elektromos csatlakozás lehetőségét a Megrendelő biztosítja, azonban a fogyasztás költségeit a Vállalkozó fizeti, melyet a Megrendelő számára megtérít.

 

 

 

VIII. MŰSZAKI ÁTADÁS - ÁTVÉTEL

 

1. A kivitelezés befejezésekor Vállalkozó műszaki átadás-átvételi eljárást kezdeményez, melyről Megrendelőt a kitűzött időpont előtt 5 munkanappal köteles értesíteni. Az eljárás során a Megrendelő az átadás-átvételi jegyzőkönyvben tett nyilatkozatával igazolja a szerződésben foglaltaknak megfelelő teljesítést.

2. A műszaki átadás-átvétel feltétele a hiánymentes, rendeltetésszerű használatra alkalmas létesítmény elkészítése. A műszaki teljesítés a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásával, a szerződés teljesítése a használatbavétel feltételeinek biztosításával, a birtokbaadási eljárás hiánytalan lefolytatásával zárul. Megrendelő kötelezettsége az eljáráson való megjelenés, és a hiánytalanul, kifogástalan minőségben, használatba vételre és üzemeltetésre alkalmas állapotban elkészült létesítmények átvétele. Az átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja meg, melyek a létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozzák.

 

3. Vállalkozó kötelezettsége az Alvállalkozók meghívása és a jelenlétükről való gondoskodás.

 

4. Vállalkozónak 3 munkanappal a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt a Megrendelő részére szolgáltatnia kell a létesítmény átadási dokumentációját 2 példány papír alapú dokumentálásban és 1 példány CD, benne a megvalósulási tervet a beépített anyagok, szerkezetek műbizonylatait, a minőségi tanúsítványait, (305/2011/EU rendelet szerint) szabványossági nyilatkozatokat, valamint a felelős kivitelezői (műszaki vezetői) nyilatkozatokat melyekben rögzítésre kerül, hogy Vállalkozó a munkát a kiviteli tervek és a szerződésben foglaltak szerint teljesítette.

 

5. Az építmény műszaki átadás-átvételét, a hibák, hiányok és hiányosságok kijavítását, pótlását és a szerződésben megállapított ellenérték kézhezvételét követően - a szerződés teljesítéseként - a Vállalkozó a Megrendelő birtokába adja az építményt, építményrészt, és az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó, a 191/2009. Korm. rend. melléklete szerinti kitöltött hulladék-nyilvántartó lapot. A kivitelezés során keletkezett hulladék jogszabálynak illetve környezetvédelmi előírásoknak megfelelő elszállítására vagy elszállíttatására a Vállalkozó kötelezettséget vállal.

 

6. A birtokbaadás során a Vállalkozó a Megrendelőnek átadja az őt megillető építési napló példányt, az építési napló összes mellékletét, a megvalósítási dokumentációt és a jótállási dokumentumokat, így különösen: üzemeltetési, használati és karbantartási utasítást.

 

 

IX. A VÁLLALKOZÓI DÍJ

 

1. A díj jellege, mértéke: A Kivitelező a díjat a Közbeszerzési Eljárás során kiadott árazatlan költségvetés alapul vételével határozta meg. Felek rögzítik, hogy a költségvetést nem lehet a szerződés tárgyát képező munkák körének szűkítéseként értelmezni. A Kivitelező kijelenti, hogy a díj magában foglalja a 191/2009.  Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti árelemeket.

2. A hibátlan, hiánytalan teljesítés ellenértékét képező, átalánydíjnak minősülő vállalkozói díj teljes összege: […]*szerződéskötéskor kitöltendő  ,-Ft + ÁFA. Az ÁFA fizetése a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint történik.

3. A Megrendelő nyilatkozik, hogy a szerződés hatályba lépésekor a fentiek szerinti vállalkozói díj ellenértékének fedezetével rendelkezik.

 

 

4. Vállalkozó képviselője – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41.§ (6) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 368/2011. Korm. rendelet) 50. § (1a) bekezdésében foglaltakra – nyilatkozik, hogy a Vállalkozó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. Vállalja, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változása esetén haladéktalanul értesíti a Megbízót. Tudomásul veszi, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megbízó felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.

 

 

 

X. AZ ELŐLEG

 

Kbt. szerinti előleg: a Vállalkozó a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerinti esetben előleg kifizetését kérheti.

 

Megrendelő a munka megkezdéséhez a Vállalkozó erre irányuló igénye esetén az építési beruházások, valamint az építkezési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdése szerint az ÁFA nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összegben előleget biztosít. Az előleg igénylése nem kötelező. Az előleget a szerződés hatályba lépését követően igényelheti a vállalkozó, előleg bekérő dokumentum benyújtásával. Az előlegszámla benyújtására - amennyiben a nyertes ajánlattevő előlegre tart igényt - a szerződéskötést követően kerülhet sor, kifizetése az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül történik.

 

Az előleg fizetése esetén a 322/2015. Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése irányadó.

 

XI. AZ ELŐLEGGEL TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁS

 

Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő által fizetett előleg elszámolására minden egyes részszámlában, az adott teljesítés arányában kerül sor.

 

 

 

XII. AZ ELSZÁMOLÁS FORMÁJA, A FIZETÉS MÓDJA, HATÁRIDEJE

 

1. Amennyiben a Vállalkozó alvállalkozót [Kbt. 3. § 2. pont] nem vesz igénybe, a fizetés az alábbiak szerint alakul: Megrendelő a díjról kiállított számla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint, illetőleg az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a szerint átutalással egyenlíti ki. A számla fizetési határideje 30 nap. Amennyiben a Vállalkozó alvállalkozót [Kbt. 3. § 2. pont] vesz igénybe,- a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseitől eltérően – a díj kifizetése a 322/2015. Kormányrendelet 32/A. § rendelkezésében foglaltak szerint alakul. A szerződésnek részét képezik a Kbt. 135. § (10) bekezdésében hivatkozott szabályok, továbbá a 322/2015. Korm. rendelet 31. §-a.

2. Fizetési késedelem esetén Megrendelő a Ptk. 6:155. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat és költségátalányt megfizetésére köteles. Részszámla késedelmes fizetése esetén, amennyiben a késedelem meghaladja a 15 napot, Vállalkozó a teljesítését felfüggesztheti Megrendelő fizetési teljesítéséig, és ez esetben a teljesítési határidő a felfüggesztés időtartalmával meghosszabbodik.

 

3. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a szerződés teljesítése során nem fizethet ki, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

 

 

XIII. RÉSZSZÁMLÁZÁS

 

1. A Megrendelő által teljesítésigazolással elismerten elvégzett teljesítés ellenértékét jogosult a Vállalkozó számlázni. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése a Kbt. 135. §-ában és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. Korm. rendeletben foglaltak szerint történik.

 

Részszámlázás ütemezése:

 

Megrendelő négy részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja az alábbi ütemezés szerint:

 

Részszámlázási ütem

Számlázható vállalkozói díj (a teljes nettó vállalkozói díj %-ára vetítve)

Előleg:

10%

1. fizetési ütem (a szerződéses érték 25 %-át elérő, megvalósult teljesítés esetén):

25% (előleg részarányos értékével csökkentve)

2. fizetési ütem (a szerződéses érték 50

%-át elérő megvalósult teljesítés esetén):

50 % (előleg részarányos értékével csökkentve)

3. fizetési ütem, végszámlázási - ütem (a szerződéses érték 100%-át elérő megvalósult teljesítés esetén):

25% (előleg részarányos értékével csökkentve)

 

A részszámlák összege az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés mértékének megfelelően kerül meghatározásra, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét neme haladhatja meg. A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes melléklete szolgáltatása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése.

 

 

 

XIV. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

 

1. Vállalkozó a 322/2015. Korm. rendelet 26. §-a alapján köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára CAR-rendszerű (összkockázati) építés-szerelési felelősségbiztosítási szerződést, továbbá tervezői felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a Megrendelő által a Közbeszerzési Eljárás során előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.

2. A Közbeszerzési Eljárás során előírt építés-szerelési felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 10 millió Ft/kár, és 20 millió Ft/év.

3. Vállalkozó kötelezettsége, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezzen a felelősségbiztosítással.

4. Vállalkozó haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéskötéstől számított 2 munkanapon belül köteles Megrendelő részére bemutatni a felelősségbiztosítási szerződés eredeti példányát, egy másolati példányát pedig köteles átadni Megrendelő részére.

 

5. Ennek elmaradása esetén Megrendelő a Vállalkozót póthatáridővel felhívja a szerződésszegés megszüntetésére. A póthatáridő eredménytelen elteltét követően Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni.

 

 

XV. A SZERZŐDÉSt biztosító mellékkötelezettségek

 

1. Késedelmi kötbér: nyertes ajánlattevő késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha a szerződésben rögzített (a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére előírt) teljesítési határidőt olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§) elmulasztja. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem napjától számított, a nettó teljes szerződéses ellenérték 0,1 %-ának megfelelő összeg minden megkezdett naptári napra. A 20 naptári napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán a nyertes ajánlattevő a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.

2. Meghiúsulási kötbér: Az érintett nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186. §), az érintett egyedi szerződésben rögzített teljesítés meghiúsul. A meghiúsulási kötbér alapja a nettó teljes szerződéses ellenérték. A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 20 %-a, azzal, hogy a meghiúsulási kötbér összegébe a késedelmi kötbér összege beszámítandó.

 

3. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul, írásban megtenni. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő jogosult az esedékessé vált, elismert kötbért a még ki nem egyenlített ellenértékből levonni, vagy értesítő levél útján érvényesíteni; valamint amennyiben Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult a Vállalkozó felé továbbhárítani.

4. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a teljesítés alól.

 

 

XVI. JÓTÁLLÁS

 

1. Vállalkozó jótállást vállal azért, hogy teljesítése hiba- és hiánymentes, továbbá mennyiségében és minőségében megfelel a szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban foglalt előírásoknak.

2. Jótállás időtartama: A jótállás időtartama a Megrendelő általi teljesítésigazoláson szereplő teljesítési időponttól számítottan: 36 hónap.

3. Jótállás kezdete: A teljesítésigazolás szerinti teljesítési dátum.

 

 

XVII. TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK NYÚJTÁSA

 

Vállalkozó a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre biztosítékot nyújt. A biztosíték mértéke a  teljes nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összeg. Vállalkozó a biztosítékot a szerződés hatályba lépésekor nyújtja, a szerződés teljesítési véghatáridejének (műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásnak) napig terjedő időtartamra (futamidő).

 

Ha a futamidő lejárta előtt Vállalkozó teljesít és a Megrendelő részéről a teljesítés igazolása megtörténik, úgy a biztosíték felszabadításra kerül.

 

Amennyiben a biztosítéki okirat szövegezése meghatározza a biztosíték időbeli hatályának utolsó napját és a szerződés teljesítése nem történik meg, a nyertes ajánlattevőnek kötelessége a biztosíték folyamatos biztosítása. Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidő módosulása, módosítása esetén Vállalkozó köteles a biztosíték meghosszabbítását annak lejárta előtt 15 nappal igazolni Megrendelő részére. A teljesítési biztosíték nyújtására vagy meghosszabbítására megállapított határidő elmulasztása esetén a Megrendelő 3 naptári napos póthatáridőt tűz, melynek eredménytelen eltelte esetén jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani.

 

A biztosítékot a Vállalkozó - választása szerint - az alábbi biztosítéknyújtási formában nyújtja:

 

(a) óvadékként, a pénzösszegnek Megrendelő ... számú fizetési számlájára történő befizetéssel, átutalással, vagy

(b) bank vagy biztosító által vállalt garanciával, vagy

(c) banki készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.

 

A bankgarancia nyilatkozatnak feltétlen és visszavonhatatlan fizetésre vonatkozó kötelezettségvállalást kell tartalmaznia az alapjogviszony vizsgálata nélküli fizetési kötelezettségre, az alábbi minimális tartalommal:

 

-   pontos hivatkozás a jelen szerződésre,

-   a biztosíték a Vállalkozó teljesítési kötelezettségei biztosítékául szolgál,

-   a Megrendelő, mint Kedvezményezett/Jogosult megjelölése,

-   a vállalt fizetési összeg,

-   a bankgarancia érvényességi ideje,

-   nyilatkozat, hogy a bankgarancia feltétel nélküli és visszavonhatatlan,

-   nyilatkozat, mely szerint a Kedvezményezett első igénybejelentésére kifogás és vita nélkül a vállalt fizetési összeghatáráig bármilyen összeget, vagy összegeket az igénybejelentéstől számított 5 banki munkanapon belül kifizetnek a Kedvezményezettnek anélkül, hogy a követelés alapját vagy indokát bizonyítania kelljen.

 

A garancia feltételen jellege azt jelenti, hogy a garantőr fizetési kötelezettsége önmagában a jogosult lehívásának kézhezvételétől függ. A lehívásnak nem kell tartalmaznia a szerződésszegés okát, a lehívásnak nem feltétele a lehívás igénybevételét alátámasztó dokumentum (pl. bírósági ítélet) csatolása. A banki készfizető kezesség és a biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénynek a biztosíték jellegéből adódóan ugyancsak tartalmaznia kell a fentieket. A biztosíték kapcsán a Kbt. 134. § (8) bekezdése irányadó.

 

 

XVIII. A SZERZŐDÉS HIBÁS TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS IGÉNYEK BIZTOSÍTÉKA

 

Vállalkozó a szerződés hibás teljesítésével összefüggő, valamint a jótállási és szavatossági kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként biztosítékot nyújt a Megrendelő részére. A biztosíték mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összeg. Vállalkozó a biztosítékot a teljesítés időpontjában (teljesítésigazolás) kell rendelkezésre állnia az utófelülvizsgálati eljárás lezárásától számított 30. naptári napig (futamidő).

 

A biztosíték nyújtására megállapított határidő elmulasztása esetén a Megrendelő 3 naptári napos póthatáridőt tűz, melynek eredménytelen eltelte esetén jogosult a teljesítési biztosítékból biztosítékigényét kielégíteni, azt lehívni.

 

A biztosítékot a Vállalkozó - választása szerint - az alábbi biztosítéknyújtási formában nyújtja:

 

(a) óvadékként, a pénzösszegnek Megrendelő ... számú fizetési számlájára történő befizetéssel, átutalással, vagy

(b) bank vagy biztosító által vállalt garanciával, vagy

(c) banki készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.

(d) A hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték vonatkozásában Megrendelő lehetővé teszi, hogy a biztosíték a (rész)teljesítésért járó ellenértékből – a biztosíték összegének 100 %-a erejéig – visszatartás útján kerüljön biztosításra, amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni.

 

A bankgarancia nyilatkozatnak az alább rögzítettek szerint feltétlen és visszavonhatatlan fizetésre vonatkozó kötelezettségvállalást kell tartalmaznia az alábbi minimális tartalommal:

-   pontos hivatkozás a jelen szerződésre,

-   a biztosíték a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékául szolgál,

-   a Megrendelő, mint Kedvezményezett/Jogosult megjelölése,

-   a vállalt fizetési összeg,

-   a bankgarancia érvényességi ideje,

-   nyilatkozat, hogy a bankgarancia feltétel nélküli és visszavonhatatlan,

 

-   nyilatkozat, mely szerint a Kedvezményezett első igénybejelentésére kifogás és vita nélkül a vállalt fizetési összeghatárig bármilyen összeget, vagy összegeket az igénybejelentéstől számított 5 munkanapon belül kifizetnek a Kedvezményezettnek anélkül, hogy a követelés alapját vagy indokát bizonyítania kelljen.

 

A bankgarancia feltételen jellege azt jelenti, hogy a garantőr fizetési kötelezettsége önmagában a jogosult lehívásának kézhezvételétől függ. A lehívásnak nem kell tartalmaznia a szerződésszegés okát, a lehívásnak nem feltétele a lehívás igénybevételét alátámasztó dokumentum (pl. bírósági ítélet) csatolása.

A banki készfizető kezesség és a biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénynek a biztosíték jellegéből adódóan ugyancsak tartalmaznia kell a fentieket. A biztosíték kapcsán a Kbt. 134. § (8) bekezdése irányadó.

 

 

XIX. MEGSZÜNTETÉS SZERZŐDÉSSZEGÉS OKÁN

 

Megrendelő jogosult a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozatában megjelölt felmondási idővel vagy akár azonnali hatállyal – a szerződést felmondani vagy attól elállni akár részlegesen is. Erre szolgáló oknak minősül, ha

 

-   Vállalkozó bármilyen módon megtéveszti a Megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses kötelezettségek teljesítésére;

-   ha a késedelemi kötbér mértéke eléri a maximumot;

-   Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja;

-   Vállalkozó a jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, hogy ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében;

-   Vállalkozó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendelnek el, Vállalkozó legfőbb szerve a társaság végelszámolásáról határoz;

-   jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak [pl. Kbt. 143. § (2) (3) bekezdés];

-   Vállalkozó hibásan teljesít és a hibát 30 nap alatt nem javítja ki teljes körűen;

-   a szerződés tárgyának használatba vételét az illetékes hatóság nem engedélyezi és ez a Vállalkozónak felróható okból következik be.

Vállalkozó jogosult a Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozatában megjelölt felmondási idővel vagy akár azonnali hatállyal – a szerződést felmondani vagy attól elállni akár részlegesen is. Erre szolgáló oknak minősül, ha

 -       Megrendelő bármilyen módon megtéveszti a Vállalkozót, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses kötelezettségek teljesítésére;

-        Megrendelő a jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, hogy ennek következtében Vállalkozónak a további teljesítés nem áll érdekében;

-        Megrendelő fizetési kötelezettségeinek 30 napot meghaladóan nem tesz eleget;

-        Megrendelő felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendelnek el, Megrendelő legfőbb szerve a társaság végelszámolásáról határoz.

A felmondási idő – amennyiben a felmondás nem azonnali hatályú – kezdő időpontja az erről szóló értesítés kézhezvételének napja, legrövidebb időtartama pedig 15 nap, vagy a Kbt. 143 § (3) bekezdésében megjelölt esetekben azon időtartam, mely lehetővé teszi, hogy a Megrendelő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon. Felek rögzítik, hogy az adott Fél a felmondást, elállást közlő levélben köteles megjelölni, hogy azonnali hatállyal vagy felmondási idő közbeiktatásával kívánja a szerződést megszüntetni. A szerződés felmondása, vagy az attól való elállási jog gyakorlása csak írásban érvényes.

 

Amennyiben a Szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy Felek kötelesek az elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést kezdeményezni. Felek megállapodnak, hogy az egyeztetések során független szakértőt vonnak be, amennyiben az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. Vállalkozó kijelenti, hogy a független szakértő számára üzleti könyveibe, szerződéseibe betekintést enged a jelen Szerződéssel összefüggésben.

 

XX. KIMENTETT KÉSEDELEM

 

1. Ha a teljesítési határidő kapcsán a Vállalkozó, mint kötelezett késedelembe esik [Ptk. 6.153. §], úgy késedelmét kimentheti, ám a közreműködőiért felel a Ptk. 6:148. § szerint. A teljesítési határidőkbe nem számít be a bizonyíthatóan a Vállalkozó ellenőrzési körén kívül bekövetkezett körülmények elhárításának időtartama, amennyiben az adott körülmény elkerülése a Vállalkozótól a leggondosabb eljárás mellett sem volt elvárható.

2. Ilyen körülménynek minősül a szerződés megkötésekor előre nem látható olyan körülmény vagy esemény, amelyért a Vállalkozó bizonyíthatóan nem felelős, és amely a szerződés határidőben történő teljesítését megakadályozza, így különösen ha a késedelem oka a Megrendelő közbenső szerződésszegése [Ptk. 6:150. §]; a késedelem oka a Megrendelő, mint jogosult átvételi késedelme [Ptk. 6:156. §]; a késedelem oka a Vállalkozótól független és a megvalósításában a Megrendelővel létesített jogviszony alapján – esetlegesen – részt vevő harmadik személyek olyan magatartása, amely a Vállalkozó határidőben történő teljesítését késlelteti.

3. Vállalkozónak legkésőbb a tudomásszerzést követő napon, hitelt érdemlő módon tájékoztatnia kell a Megrendelőt a kimentett késedelemre okot adó körülményről vagy eseményről.

4. Kimentett késedelem esetén a teljesítési határidő a kimentett késedelem időtartamával automatikusan módosul, bár Felek kötelessége minden ésszerű intézkedést megtenni a bekövetkező késedelem elhárítása, illetőleg minimalizálása érdekében.

5. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelőt a kimentett késedelem esetén annak jogkövetkezményén túl egyéb kártérítési kötelezettség nem terheli, kivéve ha a Megrendelő közbenső szerződésszegése szándékosan történt.

 

 

XXI. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

 

1. Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani.

2. Jelent szerződést a Kbt. előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával lehet módosítani.

 

 

3. Felek e helyütt is rögzítik, hogy a Kbt. 142. § (3) bekezdésébe ütköző szerződésmódosítás semmisnek minősül.

4. Vállalkozó tudomással bír a szerződésmódosítás jogszerűségének Közbeszerzési Hatóság által végzett, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatósági által végzett ellenőrzéséről szóló 308/2015. (X.27.) Korm. rendelet szerinti ellenőrzéséről.

 

 

XXII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

1. A szerződés teljesítésében részt vevőkre vonatkozó szabályok megsértése: Ha a szerződés teljesítésében részt vevőkre vonatkozó szabályok [Kbt. 138. §- 140. §] Vállalkozó általi be nem tartása okán a Megrendelőt hátrány éri – ide értve a bírságot, elvonást, visszafizetést), úgy a teljes vagyoni hátrányt kárként köteles megtéríteni a Vállalkozó.

2. A közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének érvényesítése a szerződés teljesítése során: Felek rögzítik, hogy a Megrendelőt a Kbt. 142. §-ban foglaltak kapcsán ellenőrzési kötelezettség terheli, továbbá köteles az ezen jogszabályi rendelkezés teljesítéséhez szükséges adatokat kezelni, a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdése szerinti bejelentés kapcsán a Közbeszerzési Hatóság részére adatokat továbbítani. Vállalkozó a fentieket tudomásul veszi.

3. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó köteles a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni. Vállalkozó – a megismerhetővé tételre vonatkozó kötelezettsége mellett – a jelen szerződés időtartama alatt írásban köteles tájékoztatni Megrendelőt minden, a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változásról, a megváltozott és az új adatok, valamint a változás hatályának megjelölésével. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt haladéktalanul írásban köteles Megrendelőt értesíteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjelölt ügyletekről.

4. A nyertes ajánlat: Felek rögzítik, hogy a szerződésnek jogi értelemben véve akkor is részét képezik a nyertes ajánlat azon elemei, melyek értékelésre kerülnek, ha maga a nyertes ajánlat ténylegesen nem került csatolásra a szerződéshez. A nyertes ajánlat értékelésre kerülő elemei szerződéses kötelezettséget képeznek.

5. Szerződéses iratok: Figyelemmel a Megrendelő Kbt. alapján fennálló iratmegőrzési kötelezettségére, a Közbeszerzési Eljárás iratai ténylegesen (fizikai formában) nem kerülnek csatolásra jelen szerződéshez.

6. A fizikai csatolás hiánya nem képezi jogi akadályát annak, hogy a végleges feltételeket jelen szerződéssel együtt alkalmazzák Felek.

7. Alvállalkozók: Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. §-nak megfelelően jogosult. Vállalkozó köteles jelen szerződés teljesítésével összefüggésben valamennyi alvállalkozója, teljesítési segédje igénybevételére vonatkozó szerződésében kikötni, hogy az alvállalkozó tevékenységének ellenőrzésére a Megrendelő is jogosult. Vállalkozó felelős az alkalmazottainak, alvállalkozóinak, teljesítési segédeinek magatartásáért, tevékenységéért.

 

8. Közlések hatályosulása: Minden követelést, lemondást, bejelentést vagy a jelen szerződés által megkívánt, vagy megengedett más értesítést írásban kell elküldeni és azt az alábbiak szerint kell közöltnek tekinteni:

-   személyesen és átvételi igazolás ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában,

-   ajánlott küldeményként vagy gyorsposta, illetve más futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés időpontjában,

-   faxüzenet formájában az elküldést követő munkanapon (faxigazolás megérkezése esetén),

-   e-mail formájában az e-mail elküldését követő munkanapon (e-mail elolvasásáról szóló visszaigazoló e-mail esetén).

 

10. Kapcsolattartók:

 

Megrendelő részéről:

Név és beosztás: …

Telefonszám: …

E-mail: …

 

*a szerződéskötéskor kitöltendő

 

Vállalkozó részéről:

Név és beosztás: …

Telefonszám: …

E-mail: …

 

*a szerződéskötéskor kitöltendő

 

A szerződő felek a jelen Vállalkozási Szerződést elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit egyezően értelmezték és azt, mint valós ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen írták alá.

 

 

 

 

                ……………………………

 

 

…………………………

Balatonfüredi Tankerületi Központ

...

képv.: Szabó Lajos Konrád

tankerületi igazgató

képv.:

...

Megrendelő

Vállalkozó

 

 

Ellenjegyzés: …

 

 

Mellékletek:

1. számú: a Kbt. 136. § (2) bekezdés szerinti meghatalmazás a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő esetében

2. számú melléklet: nyilatkozat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelésről

 

 

 

 


 

 

IV. MŰSZAKI LEÍRÁS

 

Külön kötetben


[1] Közös ajánlattétel esetén törlendő.

[2] Önálló ajánlattétel esetén törlendő.

[3] Közös ajánlattétel esetén azt valamennyi ajánlattevő, vagy a meghatalmazott képviselő által cégszerűen aláírva kell az ajánlathoz csatolni.

[4] Amennyiben az ajánlat tartalmaz fordítást. Egyebekben ez a pont törölhető.

[5] Amennyiben volt kiegészítő tájékoztatás. Egyebekben ez a pont törölhető.

[6] A megfelelő rész aláhúzásával vagy a nem kívánt szövegrészek törlésével vagy áthúzásával kitöltendő.

[7] Szabályozott tőzsde alatt a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdés 114. pontjában meghatározott szabályozott piacot kell érteni.

[8] A megfelelő francia bekezdés aláhúzásával vagy a nem kívánt szövegrészek törlésével vagy áthúzásával kitöltendő.

[9] A 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti definiált tényleges tulajdonos:

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,

rd) alapítványok esetében az a természetes személy,

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár.

[10] Az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölése szükséges

[11]A kis- és középvállalkozások meghatározása a 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a alapján:

3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot.

(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában meghatározott befektetők részesedése esetében.

(6) Ahol jogszabály KKV-t, mikro-, kis- és középvállalkozást, illetve kis- és középvállalkozást említ, azon - ha törvény másként nem rendelkezik az e törvény szerinti KKV-t kell érteni.

[12]Jelen minta kitöltése és benyújtása kizárólag abban az esetben szükséges, amennyiben ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján más szervezet(ek)/személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni a szerződés teljesítésére való alkalmasság igazolása céljából.

 

[13]A megfelelő válasz kitöltendő, vagy aláhúzandó.

[14]A megfelelő válasz kitöltendő, vagy aláhúzandó.

[15]A megfelelő válasz kitöltendő, vagy aláhúzandó.

[16] A megfelelő részt jól látható módon meg kell jelölni.

[17] A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultság, a kamarai nyilvántartási szám és a jogosultság ellenőrzésére szolgáló elektronikus elérési út linkje, amennyiben a szakember rendelkezik névjegyzéki nyilvántartással.

Menü

Navigáció