EFOP-4.1.2-17-2017-00004

Publikálva: 2018. július 24.

Korszerű köznevelés Balatonszentgyörgy és térségében

EFOP-4.1.2-17-2017-00004

Korszerű köznevelés Balatonszentgyörgy és térségében

 

 

Kedvezményezett:                           Siófoki Tankerületi Központ

Projekt címe:                                    Korszerű köznevelés                                                                                       Balatonszentgyörgy és térségében

Projekt azonosító száma:                 EFOP-4.1.2-17-2017-00004

A támogatás összege:                       419 685 126 Ft

Támogatás intenzitása:                     100 %

Projekt megvalósítás ideje:              2017.10.01.-2023.03.31.

 

 

Megvalósítási helyszínek, bevont intézmények

 

Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola (8710 Balatonszentgyörgy, Csillagvár u. 9.)

 

 

Projekt célja

 

Jelen projekt célja az állami fenntartású intézmények valós, helyi igényekre és hiányokra alapozott infrastrukturális fejlesztése, valamint az érintett intézmények hatékony pedagógiai eszközrendszerét, módszertani megújulását támogató, a minőségi neveléshez-oktatáshoz és a mindennapos testnevelés infrastrukturális igényeihez illeszkedő funkcionális egységek, feladatellátási helyek kialakítása.

Az infrastrukturális fejlesztések kiemelt célja, hogy a területi különbségeket kiegyenlítve, az egyenlő esélyeket megteremtve és a közel azonos színvonalú köznevelési feladatellátáshoz való hozzáférést biztosítva legyenek meg az intézményekben a jelen kor elvárásainak megfelelő infrastrukturális feltételek -különösen a megfelelő számú, korszerűen felszerelt tantermek, szaktantermek, laborok, nyelvi képzési helyszínek, informatikai eszközök. Továbbá a közösségi terek, a sportolási lehetőségek, a mindennapos testnevelés infrastrukturális és eszköz feltételei, valamint az intézményben már meghonosított, vagy a helyi igény alapján ellátandó egyes művészeti ágak, tanszakok követelményei szerinti alapfokú művészetoktatás, a tehetséggondozás és a hátránykompenzáció biztosításához szükséges termek és speciális eszközök, továbbá a tanulók nevelését, oktatását, képzését, valamint a fejlesztését biztosító helyiségek, eszközök.

 

 

Projekt részletes szakmai tartalma

 

A Siófoki Tankerületi Központ (tov. STK) differenciált közszolgáltatás-szervezés bevezetési, hátránykompenzációs és EU2020 célokat megvalósító projektje Balatonszentgyörgy és térségében a helyi társadalmi felzárkózás érdekében, a területi elmaradottság enyhítésére nyújtott közszolgáltatás célzott többletszolgáltatást nyújtson, az intézmény és agglomerációja hátrányos helyzetű (47-12.5%), halmozottan hátrányos helyzetű (4.9-12%), SNI (3.9-6.6%) és BTMN (23-24%) valamint a felzárkózást és minőségi oktatást kereső egyéb célcsoportba tartozó tanulói részére az alap-, a felzárkóztató- és a művészeti oktatás hosszú távon is fenntartható innovatív és minőségi eszközeivel járuljon hozzá a területi hátrányok csökkentéséhez, a társadalmi felzárkózáshoz és a lokálisan boldoguló aktív rétegek megerősítéséhez.

Balatonszentgyörgy beiskolázási körzetébe több, a 105/2015 (IV.23.) Korm.rendelet szerint hátrányos helyzetű település tartozik. Hollád, Vörs, Szegerdő, Balatonberény, Szőkedencs és Tikos egyaránt jelentős munkanélküliséggel sújtott, közülük Hollád, Szegerdő, Tikos és Szőkedencs társadalmi- gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett település. A vonzáskörzetet adó Marcali Járás a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett járás. A pályázó intézmény helyzete a járásban igen speciális, mivel az elmúlt évek beiskolázási adatai és a vonzáskörzet demográfiai mutatói alapján súlyponti intézményi szerepbe került – ugyanakkor ennek elvárásszintű ellátásához jelen pályázati lehetőségig nem volt lehetősége. Jelenleg minden helyiség és udvar maximálisan kihasznált. A várható párhuzamos osztályok száma 16. Jelenleg a 11 tanteremmel 11 osztálycsoport fogadására alkalmas az intézmény, tehát az intézmény tanulólétszáma a Somogy megyei és a Nemzeti Közoktatásfejlesztési Stratégiák megvalósulása okán a projektzárásra jelentősen megemelkedik, már a 2019/2020-as tanévben sem tudja biztosítani a megnövekedett elvárások teljesítését. A projekt az előbbi problémákra ad választ a kötelezően megvalósítandó tevékenységek keretében a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet, valamint az MSZE 24203-2-2012 alkalmazásával 636 m2 ingatlanfejlesztéssel korszerűen felszerelt, a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását lehetővé tevő 3 új fejlesztő szobát, tevékenység-központú foglalkoztató termet, informatika és természettudományos szaktantermet alakít ki. Önállóan nem támogatható tevékenység keretében a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. mellékletében meghatározott kötelező helyiségek fejlesztését biztosítja az alábbiak szerint: Megvalósít 620 m2 építmény hő- és hangszigetelést, 350 m2 kert- és parképítést, 636 m2 központi fűtés-,hűtés-, légtechnika kialakítást, vízelvezetési és csatornázási munkálatokat. Megvalósul 2252 db (ebből 460db iskolai bútor; 205db fejlesztő-; 98 db infokommunikációs-; 616db sport-; 188db alapismereti-; 685db természettudományos-) eszköz beszerzése. Az e-közoktatásfejlesztési stratégiával összhangban létrehozza az intézmény és vonzáskörzete integrált elektronikus közoktatási rendszerét és módszertani tudástárát, mely innováció az intézmény beiskolázási körzetén kívül is elérhető esélyteremtő és fenntartható XXI. századi közoktatást biztosít a hátrányos településekről, sok esetben szegregátumokból érkező gyerekeknek.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek keretében 36 hónapon keresztül projekt és szakmai menedzsmentet működtet – Projektmenedzser, Pénzügyi vezető, Tanügy-igazgatási és Műszaki szakmai vezető, Intézményi és Tankerületi Projektasszisztens). Elkészül 1 db kommunikációs terv, 2 db tájékoztató tábla, 2 sajtóközlemény, 2 projektrendezvény.

A projekt a menedzsment és szakmai stáb aktiválását követően megvalósítja a közbeszerzési egyéb versenyeztetési eljárásokat, elkészítteti az engedélyezési és kiviteli tervdokumentációkat, kivitelezői szerződést köt, ellenőrzést és tájékoztatást hajt végre, megvalósítja az eszközfejlesztést, aktiválja a beruházás eredményeit valamint széleskörű társadalmasítást végez. Vállalja a horizontális és esélyegyenlőségi szempontok érvényesítését. Megvalósul a közoktatásfejlesztés implementációja, a fejlesztés eredményeképpen a Balatonszentgyörgy és térségi általános iskolások tanulási és továbblépési esélyei igazodnak az EU sztenderdekhez, megvalósulnak a releváns stratégiákban foglalt célkitűzések, csökken a lemorzsolódás és a korai iskolaelhagyás, csökken az alacsony iskolai végzettség miatt NEET célcsoportba kerülő fiatalok száma, nő a középiskolákban sikeresen tovább tanulók száma, emelkedik a térség megtartó ereje, hosszú távú kimenetében biztosítottá válik a térség helyi identitásra épülő társadalmi-gazdasági fejlődése.


Menü

Navigáció