EFOP-3.1.8-17-2017-00088

Publikálva: 2018. július 24.

Együtt, testvérként a Pusztakovácsi Iskolával

EFOP-3.1.8-17-2017-00088

Együtt, testvérként a Pusztakovácsi Iskolával

 

 

Kedvezményezett:                           Siófoki Tankerületi Központ

Projekt címe:                                    Együtt, testvérként a Pusztakovácsi                                                               Iskolával

Projekt azonosító száma:                 EFOP-3.1.8-17-2017-00088

A támogatás összege:                      19 999 287 Ft

Támogatás intenzitása:                     100 %

Projekt megvalósítás ideje:              2018.02.01.-2020.01.31.

 

 

Megvalósítási helyszínek, bevont intézmények

 

Pusztakovácsi Általános Iskola (8707 Pusztakovácsi, Fő u. 114.)

 

 

Projekt célja

 

A szemléletformálás komplex, hosszadalmas folyamat, leginkább gyermekkorban hatékony, az oktatás-nevelés területén. Ezért a projekt célja a különböző társadalmi hátterű tanulók közti kapcsolat létrehozásának elősegítése, mely hozzájárul hosszú távon a kapcsolati tőke kialakításához és már a gyermekkorban elindulhat a társadalmi felelősségvállalás fontosságának előtérbe helyezése.

A projekt célja az országhatáron belüli és Kárpát-medencén belüli („A” programelem), valamint nemzetközi (Európai Unión belüli) testvériskolai kapcsolatok („B” programelem) kialakításával, közös programok megvalósításán keresztül hozzájárulnak a tanulók kompetenciájának (szociális, életviteli, kommunikáció, stb.) fejlesztéséhez, ismeretanyaguk bővítéséhez.

A program erősíti a hazafiasságot és a nemzeti identitást. Elősegíti a magyar kultúra megismerését. A program keretében lehetőség nyílik olyan tanulók közti kapcsolatfelvételére, egymás megismerésére, baráti kapcsolatok kialakítására, akik eltérő szociális helyzetükből fakadóan vélhetően sosem találkoznának egymással. A program ezen kívül lehetőséget teremt a szemléletformálásra, a társadalmi felelősségvállalás kialakítására.

Jelen projekt kifejezetten olyan iskolák kapcsolatfelvételét, programkínálatának bővítését támogatja, ahol rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulókat oktatnak, nevelnek. Jelen program célzottan a különböző helyzetű iskolák közti kapcsolatok kialakítására irányuló kezdeményezést valósít meg. A projekt lehetőséget teremt a tanulók és pedagógusaik számára arra, hogy a sajátjuktól eltérő életminőségű/helyzetű társakkal kerüljenek együttműködő kapcsolatba, ezáltal a résztvevő tanulók kompetenciái, köztük szociális kompetenciái fejlődnek. Mindez hozzájárul a tanulmányi eredményeik és iskolai eredményességük javulásához. A közös interakciók hozzájárulhatnak a bevont tanulók előítéletességének csökkentéséhez.

Jelen projekt keretében lehetőség nyílik a kötelező óraszámon felüli nyelvtanulásra valamely választott idegen nyelven.

Az „A” programelem keretében az érintett tanulók számára lehetőség nyílik részt venni tanórákon kívüli tartalmas foglalkozásokon, mely hozzájárulhat a tanulók ismeretanyagának bővítéséhez és kreativitásuk fejlesztéséhez. A hazai testvériskolai találkozók során olyan kapcsolatok alakulhatnak ki, mely motiválóan hat a tanuló jövőtervezésére, illetve felhívja a figyelmet a fiatalok számára a társadalmi elfogadás fontosságára.

A projekt „B” programeleme segítségével az érintett tanulóknak nemcsak nyelvtudásuk fejlesztésére nyílik lehetőségük, hanem egy idegen környezetben való eligazodás kipróbálására, az idegen környezetben való helytállás erősítésére, és a választott partnerország kultúrájának közvetlen megismerésére.

A konstrukció keretében elérni kívánt részcélok a következők: hazai, Kárpát-medencén belüli és nemzetközi együttműködések kialakítása a nehéz szociális körülmények között élő tanulók és a problémában nem érintett tanulók, valamint az őket oktató pedagógusok között; köznevelési intézmények nevelési, oktatási programkínálatának bővítése; aktív szabadidő eltöltésének támogatása; tanulók tantárgyi ismereteinek valamint nyelvi készségeinek fejlesztése.

Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

 

 

Projekt részletes szakmai tartalma

 

A Pusztakovácsi Általános Iskola és fenntartója, a Siófoki Tankerületi Központ két testvériskolai kapcsolat kiépítésével mind az A-, mind a B-programelemben pályázik az Együtt, testvérként - iskolaközi szemléletformáló program megvalósítására, amelyben partnerei a Mose Mijade Általános Iskola (Pacsér, Szerbia), amellyel - a hasonló tanulói összetétel miatt - régóta szeretnénk partnerkapcsolatot létesíteni, valamint a Pusztadaróci Általános Iskola (Románia) amelynek pedagógiai programja és a diákok is nagyban különböznek iskolánkétól, s ez segítheti a különböző társadalmi helyzetű, affinitású, érdeklődési körű és tanulmányi eredményű tanulók közeledését, nyitottságát, megismerését.

A Tankerületi Központ - mint pályázó szervezet – korábban már sikeresen valósította meg a TÁMOP-3.3.14.B-12/1-2013-0032 projektet, ami szintén hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kiépítésére irányult.

Iskolánk pedagógusai számos pályázatban vettek részt az elmúlt években, s ezek nélkül aligha tudnánk új, innovatív és hatékony módszerekkel felzárkóztatni kistelepülésünkön élő tanulóinkat. Ezért örültünk mindannak, amit a pályázat adhatott a gyerekeknek. Előadások, heti foglalkozások, havi kulturális programok nemcsak új ismereteket jelentettek, hanem az élmények a gyerekek személyiségét is gazdagították. A több személyes találkozó a testvériskolával, a közös táborozás sok szép barátság kezdetét jelentették.

Pusztakovácsi közel 900 lelkes település a Marcali Járásban. A népesség az utóbbi években jelentősen megfogyatkozott, ami egyrészt az elöregedésnek, másrészt az elvándorlásnak köszönhető. Az iskolánkba járó 106 diákból rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 94 fő részesül, ez az arány 89%-os. Fontosnak tartjuk ezen diákok hátránykompenzációját. Ennek megfelelően iskolánkban folyamatos figyelmet szentelünk a hátrányok leküzdésére. Intézményünk a 2004/2005-ös tanévtől vett részt az integrációs és képesség kibontakoztató nevelésben: program keretében felzárkóztató foglalkozásokat szerveztünk a hátrányos helyzetű tanulók számára, és három havonta a szülők bevonásával értékelik a változásokat. Amíg még volt rá anyagi lehetőségünk különböző programokkal (kirándulás, utaztatás, színházlátogatás, nevezési díjak), illetve tárgyi eszközökkel (tanszercsomagok, karácsonyi ajándék, sportfelszerelések) segítettük a rászoruló diákokat. Sokszor ez tette lehetővé azt is, hogy olyan tanulókat juttassunk el versenyekre, akik anyagi lehetőségeik miatt nem tudtak volna részt venni ezeken. A pénzügyi támogatás megszűnésével az anyagi támogatásról le kellett mondanunk, de a felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások továbbra is működnek iskolánkban.

Az országos kompetenciamérés eredménye alapján iskolánk alulteljesítőnek minősül.

Mentorprogramunk révén a felzárkóztatás mellett a tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek is komoly részét képezik oktatásunknak. Minden gyerek valamiben tehetséges. Pedagógusaink feladata felismerni és támogatni ezt, valamint feltárni a fejlesztés lehetőségeit. Gyakorlatunkban a frontális- és csoportmunka mellett differenciált, kiscsoportos és egyéni foglalkozások alkalmával lehetőség nyílik az egyéni képességek megismerésére és kibontakoztatására.

A testvériskolai pályázattal az általános iskolás diákoknál alapvető célunk az iskolai előrehaladás segítése annak érdekében, hogy érettségit nyújtó középiskolában, vagy elhelyezkedési lehetőséget biztosító piacképes szakma irányába tudják folytatni tanulmányaikat. Az önálló, tapasztalati tanulás, az eszközjellegű és szociális kompetenciák fejlesztése, az egyéni haladási ütemet segítő differenciálás, kooperatív technikák, projektmódszer, drámapedagógia, multikulturális tartalmak, a pályaorientáció, az aktív közösségi együttműködési formák, mint a foglalkozások mind hozzájárulnak a hátrányos helyzetű gyerekek integrálódásához, kompetenciáik fejlesztéséhez és a kapcsolatok bővítéséhez.

A pályázat célcsoportja:

- Az iskola 5-8. évfolyamán tanulók, akik körében a bevont diákok esetében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók aránya meghaladja a 40%-ot.

- A programba bevont pedagógusok;

- A programba bevont tanulók családjai;

- A program keretében a testvériskolai kapcsolatot kialakító oktatási intézmények pedagógusai és tanulói.

A programba bevonni tervezett tanulók száma: 50 fő

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők aránya: 80%, azaz 40 fő

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló: 43 fő

A hátrányos helyzetből, az ingerszegény, motiválatlan környezetből adódóan elsősorban a hátrányos helyzet kompenzálására van szükség. Mivel ezeknek a tanulóknak az anyagi lehetőségeik behatároltak, csak a pályázat keretei között nyílik lehetőségük olyan juttatásokra (legyen az tantárgyi, kulturális vagy egyéb program), amellyel a felzárkóztatásuk megoldható.


Menü

Navigáció