AJÁNLATKÉRÉSI FELHÍVÁS „2018/21019 tanév iskolagyümölcs- és iskolazöldség- program”-ban történő részvétele érdekében

Publikálva: 2018. május 3.

A Jászberényi Tankerületi Központ „2018/21019 tanév iskolagyümölcs- és iskolazöldség- program”-ban történő részvétele érdekében, a 29/2017 (VI.7.) FM rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján beszerzési eljárást folytat le.

Az ajánlatkérő adatai:

Jászberényi Tankerületi Központ

5100 Jászberény, Szabadág tér 16. (székhely)

Telefon: 06-57-795-209

E-mail: YLTJxVLU8JTZNIIMNamFzemJlcmVueUBray5nb3YuaHU=

Képviselő: Zsemberi Zoltán tankerületi központ igazgató

 

A beszerzés tárgya, értéke, mennyiségi leírása, minőségi követelmények

Beszerzés tárgya: iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program keretében a 2018/2019-es tanévre heti legfeljebb 4 tanítási napra.

Beszerzés mennyisége: A Rendelet 1. számú mellékletében egy adagként meghatározott termék mennyisége, az ajánlattételi felhívás 1. sz. mellékletében meghatározott létszámadatoknak megfelelően

Minőségi követelmények: A Rendelet szöveges részében és a 6. sz. mellékletében meghatározott minőségi előírások

A szerződés meghatározása

Szállítási megállapodás a iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról 29/2017. (VI. 7.) FM rendelet 4.sz. melléklete szerint, 1-6. osztályos általános iskolai, illetve 8 évfolyamos gimnázium esetében az 5-6. osztályos tanulók részére.

 

A teljesítési helye: Az 1. számú mellékletben meghatározottak szerint

 

A szerződés időtartama: 2018. augusztus 01. – 2019. július 31.

Az ajánlat tartalma, benyújtásának helye és határideje

Az ajánlatot formailag és tartalmilag a 29/2017 (vi.7.) fm rendeletben foglaltakkal összhangban kell elkészíteni.  

Az ajánlat beadásának helye:

Jászberényi Tankerületi Központ 5100 Jászberény, Szabadág tér 16.

 

Az ajánlat beérkezésének határideje és egyéb az ajánlatra vonatkozó követelmények: 2018. május 14. munkaidő végéig (16.30 óra) személyesen vagy postai úton a Jászberényi Tankerületi Központ székhelyére, zárt borítékban, egy eredeti példányban, az ajánlattevő cégszerű aláírásával ellátva kell benyújtani. A zárt borítékon fel kell tüntetni „2018/19. tanév iskolagyümölcs beszerzés”, megnevezést valamint az ajánlattevő nevét, és címét.

 

 

Egyéb kötelező kikötések:

·         Az ajánlatot tenni szándékozónak a pályázati anyagban írásban nyilatkoznia kell a Rendelet 5.§ (1) a)-c) pontjaiban foglalt rangsorolási szempontokra vonatkozóan. (minőségi kifogások száma, székely szerinti megyében termett, előállított termék aránya, 3. sz. melléklet szerint kísérő intézkedések száma)

·         Az ajánlatkérés nyelve magyar

·         Hiánypótlásra ajánlattevő nem biztosít lehetőséget

·         Ajánlatkérő részajánlatot nem fogad el

·         A határidőt követően beérkező pályázatok érvénytelennek minősülnek

 

Az ajánlatok értékelési szempontja

A beérkezett pályázatok értékelése a Rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak alapján kerül végrehajtásra.  Amennyiben ez alapján azonos pontszám alakul ki két vagy több Ajánlattevő között, a Rendelet 5. § (4) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően Ajánlatkérő az alábbi szempontrendszer alapján bírálja el a beadott pályázatokat.

1.)   Ellátott tanulói létszám:: Az ajánlattevők által előző tanévben (2017/18) ellátott tanulók száma. A több tanuló ellátása nagyobb tapasztalatot feltételez, ezért a pontokat ennek megfelelően a több tanulót ellátó ajánlattevők kapják az értékelés során az alábbiak szerint:

Ellátott tanulók száma 40 e felett:                                        7 pont

Ellátott tanulók száma legalább 20 e, de 40 e alatti:               5 pont

Ellátott tanulók száma legalább 10 e, de 20 e alatti:               2 pont

Ellátott tanulók száma 10 e alatt:                                            0 pont

2.)   Földrajzi elhelyezkedés: Az ajánlattevők és az ajánlatkérő székhelye közötti közúti távolság nagysága alapján adunk pontokat. Előnyben részesítjük azokat az ajánlattevőket, melyeknél kisebb a földrajzi távolság. E szerint az alábbi pontokat adjuk.:

0-100 km közötti távolság esetén adható pont:                     8 pont

100km feletti-200km alatti távolság esetén adható pont:        5 pont

200 km-től adható pont:                                                           0 pont

3.)   Gyermekek táplálkozási szokásának javítása: az ajánlattevők 2 pontot kaphatnak, amennyiben legalább egy az egészséges étkezéshez, életmódhoz kapcsolódó bármilyen programot vállal, további programok vállalása esetén összesen 2 plusz pont adható (a további programok számától függetlenül)

4.)   Környezeti előnyök: A szállított termékek csomagolása és szállítása terén legalább kettő környezetvédelmi, környezetbarát megoldást alkalmazó ajánlattevő részére 2 pontot adunk. Ennél több több környezetvédelmi megoldást alkalmazó ajánlattevők további maximum 2 pontot kaphatnak.

 

Az 1-4 pontokban meghatározott szempontok alapján legtöbb pontot elérő Ajánlattevő kerül kiválasztásra szerződéskötés céljából. További rangsor egyezőség esetén a nevelési-oktatási intézmények véleménye alapján határozza meg az Ajánlatkérő az első helyezettet.

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges igazolások

1.     Ajánlattevő nyilatkozata a Rendeletben meghatározott feltételek teljesítéséről

2.     Az ajánlattevő nyilatkozata, hogy büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az ajánlatban foglalt adatok és információ hitelesek, és megfelelnek a valóságnak

3.     Ajánlattevő nyilatkozata, hogy tudomásul veszi, nyertessége esetén a szerződés megkötésére csak abban az esetben kerül sor, ha a szerződéskötés időpontjáig az alábbi igazolásokat Ajánlatkérő részére benyújtja:

·         30 napnál nem régebbi köztartozásmentes NAV igazolás vagy a köztartozásmentes adózók adatbázisában való szereplés

·         30 napnál nem régebbi érvényben lévő cégbírósági bejegyzés hiteles másolata, vagy vállalkozói igazolvány hiteles másolata, valamint aláírási címpéldány hiteles másolata

·         Az Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban Nvt.) alapján átlátható szervezetnek minősül.

·         Az ajánlattevő szerepel a Magyar Államkincstár által vezetett „a” 2018/19 tanévi iskolagyümölcs-programban történő részvételre előzetesen jóváhagyott szállítók” nyilvántartásában

Az ajánlatok bontási időpontja: 2018. május 15. délután 14.00 óra

Az ajánlatok bontására az ajánlattevőket ezúton meghívja az ajánlatkérő.

Az ajánlatkérő döntést hoz: 2018. május 25.-ig

A Megállapodás megkötése: legkésőbb 2018. június 01. ig

 

A döntésről az ajánlattevők írásban kapnak értesítést.

Jelen ajánlatkérés nem minősül kötelezettség vállalásnak.

 

 

 

 

 

 

 

Jászberényi Tankerület feladat ellátási helyek létszámadatai

 

Tagintézmény/Intézmény megnevezése

Címe

OM

KIR

KK

Létszám 1-6.

1. Jászsági Általános Iskola Gerevich Aladár Általános Iskolai Tagintézménye

5142 Alattyán,

Szent István út 21.

201345

004

JC0203

121

2. Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (JÁI székhely)

5100 Jászberény,

Bajcsy-Zsilinszky u. 1.

201345

019

JC0201

251

3. Jászsági Általános Iskola Bercsényi Miklós Általános Iskolai Tagintézménye

5100 Jászberény,

Bercsényi út 9-13.

201345

020

 

JC0210

435

4. Jászsági Általános Iskola Jászágói Általános Iskolai Tagintézménye

5124 Jászágó,

Jókai út 14.

201345

008

JC0205

33

5. Jászsági Általános Iskola Bozóky János Általános Iskolai Tagintézménye

5122 Jászdózsa,

Széchenyi út 9.

201345

001

JC0202

93

6. Jászsági Általános Iskola Szent György Általános Iskolai Tagintézménye

5111 Jászfelsőszentgyörgy,

Fő út 110.

201345

010

JC0206

91

7. Jászsági Általános Iskola IV. Béla Általános Iskolai Tagintézménye

5121 Jászjákóhalma,

Fő út 48-50.

201345

013

JC0207

106

8. Jászsági Általános Iskola Hunyadi Mátyás Általános Iskolai Tagintézménye

5141 Jásztelek,

Szabadság út 59.

201345

016

JC0208

35

9. Jászsági Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézménye

5143 Jánoshida,

Iskola út 2.

201345

006

JC0204

106

10. Jászsági Általános Iskola Hábor Gabriella Általános Iskolai és Alapfokú Művészeti Iskolai Tagintézménye

5125 Pusztamonostor, Szabadság út 60.

201345

018

JC0209

86

11. Jászsági Általános Iskola Székely Mihály Általános Iskolai Tagintézménye

5100 Jászberény,

Lehel Vezér tér 6.

201345

021

JC0211

162

 

5100 Jászberény, Petőfi Sándor utca 3. (Napközi)

 

022

 

nem releváns

12. Jászsági Általános Iskola Viszneki Általános Iskolai Tagintézménye

3293 Visznek,

Szabadság út 65.

201345

024

JC0213

81

13. Lehel Vezér Gimnázium

5100 Jászberény, Szentháromság tér 1.

038139

001

JC0601

nem releváns

 

5100 Jászberény, Pethes Imre út 6. (Tornakert)

 

003

 

nem releváns


 

14. Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola

5100 Jászberény,

Bercsényi út 40.

040093

001

JC0301

nem releváns

15. Jászárokszállási Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

5123 Jászárokszállás, Köztársaság tér 15.

035923

001

JC0801

173

 

5123 Jászárokszállás, Pethes Imre utca 9.

 

004

 

67

 

5123 Jászárokszállás, Szent Vince utca 2-4.

 

003

 

209

16. Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

5130 Jászapáti,

István király út 12.

200954

006

JC0901

88

 

5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 17.

 

004

 

86

 

5130 Jászapáti, Petőfi Sándor út 20-22.

 

001

 

130

 

5130 Jászapáti, Damjanich út 4. (Művészetek Háza)

 

008

 

nem releváns

 

5130 Jászapáti, Hősök tere 7.

 

009

 

nem releváns

17. Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

5144 Jászboldogháza, Kossuth Lajos út 1.

035921

003

JC1201

96

 

5144 Jászboldogháza, Petőfi Sándor utca 8. (Tornaterem)

 

009

 

nem releváns

18. Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolája

2767 Tápiógyörgye,

Szent István tér 7.

035921

007

JC1202

194

 

2767 Tápiógyörgye, Petőfi Sándor utca 12. (csak AMI oktatás)

 

010

 

nem releváns

19. Kunráth Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

5136 Jászszentandrás, Mártírok út 23.

035931

001

JC1001

107

 

5136 Jászszentandrás, Mártírok út 19.

 

004

 

44

 

5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 92. (Művelődési Ház)

 

003

 

nem releváns

20. Jászladányi Móra Ferenc Általános Iskola

5055 Jászladány,

Hősök tere 7.

035930

004

JC0101

330

21.Csete Balázs Általános Iskola

5137 Jászkisér,

Petőfi Sándor út 1.

035929

001

JC1101

215

 

5137 Jászkisér, Bem út 5. (Tornaterem)

 

005

 

nem releváns

 

5137 Jászkisér, Fő út 3.

 

004

 

128

 

5137 Jászkisér, Petőfi Sándor út 2.

 

006

 

nem releváns

22. Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59.

035987

001

JC0701

nem releváns

23. Szent István Körúti Egységes Gyógypedagógiai Intézet

5100 Jászberény, Szent István krt. 22.

036045

003

JC0501

58

24. Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium

5100 Jászberény, Rákóczi út 53.

035843

001

JC0401

431

 

Menü

Navigáció