Iskolagyümölcs 2020

Publikálva: 2020. április 27.

A beszerzési eljárás tárgya: Iskolagyümölcs és iskolazöldség termékek szállítása a Veszprémi Tankerületi Központhoz tartozó intézmények részére.

Az ajánlatkérő neve:             Veszprémi Tankerületi Központ

Az ajánlatkérő címe:             8200 Veszprém, Szabadság tér 15.

Képviseli:                   Szauer István tankerületi igazgató

Kapcsolattartó:        

Osváth Ferenc beszerzési referens

elérhetőség: eUmNxVmhM5ZIkIIbWVucm90LmZlcmVuYy5vc3ZhdGhAa2suZ292Lmh1, 88/550-219

                                                                                  

A beszerzési eljárás tárgya: Iskolagyümölcs és iskolazöldség termékek szállítása a Veszprémi Tankerületi Központhoz tartozó intézmények részére.

A beszerzés szabályait az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló 18/2019. (V. 10.) AM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza.

 

Műszaki leírás, minőségi és mennyiségi követelmények: A beszerzés tárgyát képező termékeket, azok egy adagként kiosztandó mennyiségeit a Rendelet 1. melléklete szabályozza. A programban részt vevő intézmények érintett tanulóinak létszámát a jelen felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.

 

A szerződés időtartama: 2020/2021., 2021/2022., valamint 2022/2023. tanévek

 

A teljesítés helye: Az érintett köznevelési intézmények feladat-ellátási helyeinek címeit a jelen felhívás 1. számú melléklete rögzíti.

 

A szerződés típusa: A Rendelet 5.§-a szerinti megállapodás

 

A szerződéskötés időpontja: Legkésőbb 2020. június 1. napig.

 

Az ajánlattétel benyújtásának módja: Az ajánlatokat a Rendelet 6. § (3) bekezdése értelmében járásonként kérjük benyújtani. A programban részt vevő intézmények járásonkénti csoportosítása a jelen felhívás 1. számú mellékletében található.

 

Az ajánlatokat magyar nyelven, személyesen vagy postai úton zárt, sértetlen borítékban, egy eredeti példányban, papír alapon kell megküldeni az ajánlatkérő részére.

 

Amennyiben az ajánlattevő postai kézbesítés útján kíván ajánlatot tenni, kérjük, legyen figyelemmel e kézbesítési mód sajátosságaira, tekintettel arra, hogy ajánlatkérőnek a jelen ajánlattételi felhívásban meghatározott határidőig beérkezett árajánlatokat áll módjában elbírálni. Az ajánlatot tartalmazó postai küldemények esetleges elvesztéséből vagy téves kézbesítéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

 

Az ajánlattétel beérkezésének határideje: 2020. április 30. (csütörtök) 15:00 óra

 

Az ajánlatok benyújtásának címe: Veszprémi Tankerületi Központ, 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.

 

A borítékra kérjük feltűntetni a következő szöveget: Iskolagyümölcs pályázat”

 

Az ajánlatok bontásának

-          tervezett időpontja: 2020. május 4. (hétfő) 10:00 óra

-          helyszíne: Veszprémi Tankerületi Központ, 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.

 

Alkalmassági feltételek: Kizárólag a Rendelet 4. §-a szerinti előzetes jóváhagyással rendelkező ajánlattevők által benyújtott ajánlatok kerülnek elbírálásra.

 

Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: Amennyiben ugyanazon járásba tartozó intézmények vonatkozásában több – az alkalmassági szempontoknak megfelelő – ajánlattevő tesz ajánlatot, akkor ajánlattevőket járásonként rangsorolni kell az AM rendelet 6. § (1) és (2) bekezdésében rögzített szempontok figyelembevételével. Rangsoregyezőség esetén ajánlatkérő – a Rendelet 6.§ (4) bekezdése alapján – figyelembe veheti az érintett intézmények véleményét a döntés meghozatalakor.

 

Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok:

- a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldánya (egyszerű másolatban is benyújtható)

- ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy tárgyévben nincs adótartozása

- a jelen ajánlattételi felhívás 2. számú melléklete szerinti cégszerűen aláírt felolvasólap és ajánlattevői nyilatkozat

- a jelen ajánlattételi felhívás 3. számú melléklete szerinti cégszerűen aláírt átláthatósági nyilatkozat

 

Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat a cégjegyzésre jogosult személynek kell aláírnia.

 

Hiánypótlás lehetősége: Amennyiben a megjelölt ajánlattételi határidőig érkezik legalább egy, a jelen felhívás, illetve a Rendelet minden szempontjának megfelelő ajánlat, úgy ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget nem biztosít a többi ajánlattevő részére.

 

A bontási eljárás nyilvános, melyen kizárólag az ajánlatkérő által kijelölt személyek és az ajánlattevők lehetnek jelen. Ezen személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek.

Tájékoztatás:

·         Eredménytelen a beszerzési eljárás, ha:

-          nem érkezik érvényes ajánlat,

-          ajánlatkérő fenntartja a jogát a pályázati eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

·         Ajánlatkérő fenntartja a jogát, hogy jelen felhívás közzétételekor hatályban lévő veszélyhelyzettel összefüggésben módosítsa az ajánlatok bontásának – jelen felhívásban rögzített – körülményeit. Ebben az esetben a változásról a bontás tervezett időpontját megelőzően értesíti az ajánlattevőket.

 

 

Veszprém, 2020. április 27.

 

 

 

Mellékletek:

-          1. számú melléklet: a Veszprémi Tankerületi Központhoz tartozó – az iskolagyümölcs- és iskolazöldség programban részt vevő intézmények adatai (feladat-ellátási helyek megnevezése, címe, ellátandó tanulók tervezett létszáma)

-          2. számú melléklet: felolvasólap és ajánlattevői nyilatkozat

-          3. számú melléklet: átláthatósági nyilatkozat minta

Menü

Navigáció