Általános iskolai beiratkozás a 2021/2022. tanévre

Publikálva: 2021. március 16.

A veszélyhelyzeti intézkedésekre tekintettel az általános iskolai beiratkozás a 19/2021. (III.10.) EMMI határozat alapján történik

Tisztelt Szülők/Gondviselők!

Megjelent az emberi erőforrások minisztere 19/2021. (III.10.) EMMI határozata a 2021/2022-es tanévre történő óvodai valamint általános iskolai beiratkozásról, amely megtalálható a kapcsolódó anyagokban és elérhető közvetlenül az Oktatási Hivatal honlapján: 19_2021_EMMI_hatarozat.pdf (oktatas.hu)

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22.§ (1)-(3) bekezdései szerint:

22. § (1) *  A (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a fenntartó közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal, amelyet megküld az illetékességi területén működő települési önkormányzatok részére.  

(2) *  Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között - a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben *  meghatározott, a fenntartó által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban - köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

(3) *  Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a tankerületi központ végleges határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.

A vonatkozó jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően az általános iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2021. április 15-16 között kell beiratni.

Minden általános iskola beosztást készít a beiratkozás rendjéről - ideértve az elektronikus (online) úton történő beiratkozást is, amelyet a 19/2021. (III.10.) EMMI határozat 2. pontja lehetővé tesz - és az eljárásrendet a honlapján és helyben szokásos módon közzéteszi.

Az Oktatási Hivatal honlapján elérhetőek továbbá az egyéni munkarenddel és a külföldre távozás bejelentésével kapcsolatos tájékoztatók is:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/egyeni_tanuloi_munkarend

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

dr. Pálos Annamária 

tankerületi igazgató

További jogszabályi hivatkozások:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (7) bek.

A tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet 7.§

Menü

Navigáció